Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội-chi nhánh Hoàn Kiếm

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu z47cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 11 Dung lượng 0.33 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Hoàn Kiếm; đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Hoàn Kiếm.

MỞ ĐẦU<br /> Tính cấp thiết của đề tài<br /> Sau gần 30 năm phát triển và quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ<br /> nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, đáng khích lệ. Tăng<br /> trưởng cao bình quân trên 6%/năm, việc làm, thất nghiệp được cải thiện, các loại hàng<br /> hoá đa dạng và phong phú, đời sống nhân dân ngày càng được ổn định và nâng cao rõ rệt.<br /> Có được những kết quả đó không thể không nhắc tới sự đóng góp của hệ thống các<br /> ngân hàng thương mại Việt Nam. Với tư cách là trung gian tài chính trong nền kinh tế, hệ<br /> thống các Ngân hàng thương mại Việt Nam luôn giữ vai trò huyết mạch trong các hoạt<br /> động kinh tế nói chung, và là kênh dẫn vốn chủ đạo đối với các dự án đầu tư của Nhà<br /> nước cũng như của các doanh nghiệp.<br /> Đối với các Ngân hàng thương mại, hoạt động cho vay theo dự án luôn là một trong<br /> những hoạt động quan trọng chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ và mang lại nguồn thu<br /> chủ yếu cho ngân hàng. Song hoạt động này lại tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao nhất cho Ngân<br /> hàng. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho<br /> vay, đặc biệt là nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư hiện đang là một<br /> trong những vấn đề mang tính cấp thiết đối với các ngân hàng thương mại.<br /> Hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội vì mục tiêu lợi nhuận nhưng bảo đảm sử<br /> dụng vốn an toàn, hiệu quả và góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước. Trong những năm tới,<br /> hệ thống Ngân hàng TMCP Quân đội từng bước xây dựng và phát triển trở thành tổ chức<br /> tài chính có uy tín trong và ngoài nước với phương châm hoạt động là phát triển bền<br /> vững hiệu quả và hội nhập. Để đạt được mục tiêu này, một trong những khâu quan trọng<br /> cần được quan tâm là thẩm định tài chính dự án. Thẩm định tài chính dự án có chất lượng<br /> tốt sẽ góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay của Ngân hàng.<br /> Chi nhánh Hoàn Kiếm-Ngân hàng TMCP Quân đội là đơn vị trực thuộc Ngân hàng<br /> TMCP Quân đội. Chi nhánh đã thực hiện thẩm định cho vay các dự án trong những năm<br /> qua, tuy nhiên trong quá trình thẩm định cho vay với chất lượng thẩm định tài chính dự<br /> án còn thấp so với mục tiêu, còn bộc lộ những bất cập, gây ảnh hưởng xấu đến kết quả<br /> đầu tư.<br /> Trong thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển công nghiệp, nhu cầu cho<br /> vay theo dự án là rất lớn, nếu không nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án thì<br /> nguy cơ tổn thất của Ngân hàng sẽ không nhỏ. Nhằm góp phần đáp ứng đòi hỏi bức xúc<br /> <br /> của thực tiễn, tôi chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt<br /> động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội-chi nhánh Hoàn Kiếm” làm đề tài luận văn<br /> thạc sỹ.<br /> Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng thẩm định tài<br /> chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại;<br /> - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động<br /> cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Hoàn Kiếm;<br /> - Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài<br /> chính dự án trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Hoàn<br /> Kiếm.<br /> Kết cấu của luận văn<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động<br /> cho vay của Ngân hàng thương mại.<br /> Chương 2: Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho<br /> vay của Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Hoàn Kiếm.<br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt<br /> động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Hoàn Kiếm.<br /> CHƢƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG<br /> HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> <br /> 1.1. Thẩm định tài chính dự án đầu tƣ trong hoạt động cho vay của ngân hàng<br /> thƣơng mại<br /> 1.1.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại<br /> Theo Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã<br /> hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành:<br /> “Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt<br /> động ngân hàng theo quy định của Luật này”. “Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh,<br /> cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây: nhận tiền gửi, cấp tín<br /> dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản”.<br /> <br /> “Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt<br /> động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm<br /> mục tiêu lợi nhuận”.<br /> Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại tập trung vào các nhóm sau:<br /> - Hoạt động huy động vốn<br /> - Hoạt động cho vay và đầu tư<br /> - Hoạt động khác<br /> Theo Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã<br /> hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành, cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín<br /> dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích<br /> xác định trong một thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc<br /> và lãi.<br /> Cho vay là hoạt động kinh doanh chủ chốt của NHTM để tạo ra lợi nhuận, nhưng<br /> cũng chứa đựng nhiều rủi ro nhất trong hoạt động ngân hàng.<br /> 1.1.2. Thẩm định tài chính DADT trong hoạt động cho vay của NHTM<br /> Mục tiêu của đầu tư là hiệu quả nhưng muốn tối đa hoá hiệu quả đầu tư thì trước khi<br /> quyết định đầu tư nhất thiết phải có sự chuẩn bị thật cẩn thận và nghiêm túc thể hiện qua<br /> việc lập dự án đầu tư trên cơ sở mọi thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư đã được thu<br /> thập đầy đủ và phân tích tỉ mỉ, khoa học, khách quan.<br /> Một dự án đầu tư thông thường bao gồm 3 giai đoạn:<br />  Giai đoạn 1: Chuẩn bị đầu tư<br />  Giai đoạn 2: Thực hiện đầu tư<br />  Giai đoạn 3: Vận hành kết quả đầu tư (dự án đi vào hoạt động)<br /> Hoạt động thẩm định dự án đầu tư là khâu cuối cùng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư<br /> nhưng lại là khâu then chốt để quyết định đầu tư và do đó, quyết định sự thành công hay<br /> thất bại của dự án đầu tư.<br /> Cho vay theo dự án là loại hình cho vay phổ biến, đem lại nguồn thu nhập chủ yếu<br /> cho ngân hàng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất. Do vậy, thẩm định dự án là một<br /> hoạt động vô cùng cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động cho vay của<br /> ngân hàng.<br /> Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư (theo sơ đồ)<br /> Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư<br /> <br />  Xác định tổng vốn đầu tư và nguồn tài trợ<br />  Thẩm định tính hợp lý của các bảng dự trù tài chính<br />  Phân tích tài chính của dự án<br />  Đánh giá và ra quyế t đinh<br /> ̣ tài trơ ̣<br /> 1.2. Chất lƣợng thẩm định tài chính DAĐT trong hoạt động cho vay của NHTM<br /> 1.2.1. Khái niệm và các chỉ tiêu phản ánh chất lượng thẩm định tài chính DAĐT<br /> Chất lượng của việc thẩm định dự án nói chung và thẩm định tài chính dự án nói<br /> riêng có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động cho vay của ngân hàng, từ đó ảnh hưởng trực<br /> tiếp đến lợi nhuận và sự an toàn của ngân hàng.<br /> Chất lượng thẩm định tài chính dự án dưới góc độ ngân hàng là xem xét dự án đó có<br /> đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của ngân hàng, thông qua các chỉ tiêu như quy trình thẩm<br /> định có khoa học và toàn diện không, công tác tổ chức quản lý, điều hành và sự phối hợp<br /> có nhịp nhàng của các bên có liên quan trong quá trình thẩm định, hệ thống thông tin có<br /> đầy đủ, độ tin cậy cao,...<br /> Các chỉ tiêu phản ảnh chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư<br /> Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư được thể hiện qua nhiều chỉ tiêu, trong<br /> đó có những chỉ tiêu có thể định lượng được nhưng cũng có những chỉ tiêu không thể<br /> định lượng được. Nội dung của luận văn này chỉ đề cập đến khía cạnh các chỉ tiêu phản<br /> ánh sự thỏa mãn những nhu cầu từ phía ngân hàng.<br />  Tổ chức quản lý, điều hành và quy trình thẩm định tài chính dự án<br />  Mức độ chính xác, toàn diện của nội dung và kết luận thẩm định<br />  Phương pháp và chỉ tiêu thẩm định phù hợp<br />  Thời gian thẩm định<br />  Hệ thống thông tin đầy đủ, độ tin cậy cao<br />  Nợ quá hạn và nợ xấu<br /> 1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định tài chính DAĐT<br /> Các nhân tố về phía ngân hàng thương mại<br />  Năng lực, kiến thức, kinh nghiệm của cán bộ thẩm định<br />  Trang thiết bị, công nghệ<br /> Các nhân tố bên ngoài ngân hàng<br /> Đây là các yếu tố từ môi trường bên ngoài ngân hàng tác động tới chất lượng công<br /> <br /> tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại như cơ chế chính sách,<br /> pháp luật của Nhà nước, các rủi ro bất khả kháng có thể xảy ra trong quá trình hoạt động<br /> của dự án, trình độ và tính trung thực của chủ đầu tư…<br /> CHƢƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT<br /> ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HOÀN KIẾM<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Hoàn Kiếm<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển<br /> Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Hoàn Kiếm được thành lập theo quyết định<br /> 345/QĐ/HĐQT ngày 28/09/2005 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội.<br /> 2.1.2 Cơ cấu bộ máy hoạt động<br /> Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Hoàn Kiếm bao gồm: Ban Giám đốc, phòng Quan hệ<br /> khách hàng, phòng Kế toán và dịch vụ khách hàng, phòng Quản lý tín dụng, phòng Tổ<br /> chức hành chính, các phòng giao dịch.<br /> 2.1.3. Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm<br /> Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm được thực hiện tất cả các<br /> nghiệp vụ của Ngân hàng TMCP Quân đội. Cụ thể như sau:<br /> - Huy động tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán;<br /> - Cho vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ phục vụ sản<br /> xuất kinh doanh;<br /> - Cho vay trả góp, tiêu dùng, sinh hoạt gia đình, cho vay mua ô tô trả góp, cho vay trả<br /> góp mua, xây dựng và sửa chữa nhà, cho vay du học;<br /> - Thanh toán bằng VNĐ và ngoại tệ như: thanh toán chuyển tiền điện tử trong cả<br /> nước, thanh toán biên giới, thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT, TELEX,...<br /> - Các dịch vụ khác.<br /> 2.2. Thực trạng chất lƣợng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại<br /> Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm<br /> Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về vốn đầu tư trung, dài hạn của các doanh<br /> nghiệp trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và thành phố Hà Nội, trong những năm gần đây,<br /> hoạt động tài trợ theo dự án tại Chi nhánh Hoàn Kiếm ngày càng được mở rộng và phát<br /> triển. Song song với việc mở rộng tài trợ theo dự án, Chi nhánh luôn luôn chú trọng việc<br /> nâng cao chất lượng, hiệu quả thẩm định dự án đầu tư. Chất lượng thẩm định tài chính dự<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội-chi nhánh Hoàn Kiếm

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
z47cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Chất lượng thẩm định tài chính dự án, Tài chính dự án, Hoạt động cho vay, Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Hoàn Kiếm
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.33 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-chat-luong-tham-dinh-tai-chinh-du-an-trong-hoat-dong-cho-vay-tai-Ngan-hang-TMCP-Quan-doi-chi-nhanh-Hoan-Kiem.PDF[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT