Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu py7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 12 Dung lượng 0.21 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và chương 3 - Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Hoạt động cho vay dự án là hoạt động có quy mô lớn, dư nợ chiếm tỷ trọng<br /> cao trong các loại hình hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Vì vậy, chất<br /> lượng cho vay dự án ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hoạt động cho vay và từ đó<br /> góp phần quyết định hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, hoạt<br /> động cho vay dự án lại có đặc thù là thời gian cho vay dài, số tiền cho vay lớn và<br /> hàm chứa nhiều rủi ro nên các ngân hàng thương mại cần chú trọng đến công tác<br /> thẩm định tài chính dự án khi cho vay. Chất lượng thẩm định tài chính dự án là nhân<br /> tố quyết định đến chất lượng hoạt động cho vay dự án của ngân hàng thương mại.<br /> Về phía Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, hoạt động cho vay dự<br /> án vẫn là hoạt động cho vay chủ đạo tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Tuy nhiên chất<br /> lượng cho vay dự án của Ngân hàng TMCP Ngoại thương đang có chiều hướng<br /> giảm sút thể hiện chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay<br /> chưa cao. Vì vậy, nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đã trở thành nhiệm<br /> vụ cấp thiết đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhằm nâng cao hiệu<br /> quả và chất lượng cho vay trong bối cảnh nền kinh tế đang ở giai đoạn suy thoái và<br /> cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay.<br /> Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu là: “Nâng<br /> cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân<br /> hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam”.<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƯƠNG 1 - CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH<br /> DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại<br /> Khái niệm: Hoạt động cho vay là hoạt động tài trợ trực tiếp của NHTM cho<br /> khách hàng, theo đó, NHTM đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải<br /> hoàn trả cả gốc và lãi trong khoảng thời gian xác định.<br /> Phân loại: có nhiều cách phân loại khác nhau (i) theo nghiệp vụ cho vay<br /> (chiết khấu thương phiếu, cho vay thấu chi, cho vay từng lần, cho vay hạn mức, cho<br /> vay luân chuyển, cho vay trả góp, cho vay gián tiếp), (ii) theo thời gian cho vay<br /> (cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn, cho vay dài hạn)<br /> 1.2 Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của NHTM<br /> Tổng quan về dự án: dự án là tập hợp các hoạt động đặc thù liên kết chặt<br /> chẽ và phụ thuộc lẫn nhau nhằm đạt được trong tương lai ý tưởng đã đặt ra (mục<br /> tiêu nhất định) với nguồn lực và thời gian xác định.<br /> Khái quát về thẩm định dự án: Thẩm định dự án là rà soát, kiểm tra lại dự án<br /> một cách khoa học khách quan và toàn diện mọi nội dung của dự án và liên quan đến<br /> dự án nhằm khẳng định tính hiệu quả cũng như tính khả thi của dự án trước khi quyết<br /> định đầu tư. Thẩm định dự án bao gồm các nội dung chính: thẩm định pháp lý dự án,<br /> thẩm định kỹ thuật - công nghệ của dự án, thẩm định phương diện thị trường của dự án,<br /> thẩm định phương diện kinh tế - xã hội của dự án, thẩm định tài chính dự án.<br /> Khái niệm thẩm định tài chính dự án: Thẩm định tài chính dự án là việc rà<br /> soát, đánh giá một cách khoa học và toàn diện mọi yếu tố về tài chính trên giác độ<br /> của ngân hàng, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế cá nhân khác có nhu cầu.<br /> Nội dung thẩm định tài chính dự án: thẩm định tài chính dự án bao gồm 5<br /> nội dung chính là thẩm định vốn đầu tư, thẩm định dòng tiền, thẩm định tỷ suất<br /> chiết khấu, thẩm định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án, thẩm định rủi<br /> ro của dự án.<br /> 1.3 Chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay<br /> 1.3.1 Khái niệm<br /> Chất lượng thẩm định tài chính dự án thể hiện mức độ thẩm định tài chính dự<br /> <br /> iii<br /> <br /> án đáp ứng được yêu cầu và phù hợp với mục đích của ngân hàng trong hoạt động<br /> cho vay giúp NHTM có thể đưa ra các quyết định về cho vay chính xác, kịp thời.<br /> 1.3.2 Chỉ tiêu phản ánh chất lượng thẩm định tài chính dự án<br /> Doanh số cho vay dự án: phản ánh tổng giá trị cho vay dự án của NHTM<br /> trong một thời kỳ xác định.<br /> Số lượng dự án cho vay: NHTM có số lượng dự án cho vay nhiều phản ánh<br /> quy mô của hoạt động cho vay dự án lớn, cơ cấu cho vay dự án đa dạng tất yếu<br /> NHTM đó có chất lượng thẩm định tài chính dự án tốt.<br /> Tỷ lệ nợ xấu trong dư nợ cho vay dự án: là tỷ lệ % số dư nợ xấu cho vay dự<br /> án trên tổng dư nợ cho vay dự án của NHTM. Đây là chỉ tiêu phản ánh mức độ<br /> chính xác của quyết định cho vay dự án, do đó nó là chỉ tiêu quan trọng nhất để<br /> đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án của NHTM.<br /> Số lượng dự án thẩm định: là số lượng dự án NHTM đã thẩm định trong một<br /> thời kỳ xác định. NHTM có chất lượng thẩm định tài chính dự án tốt chắc chắn<br /> NHTM đó đã thẩm định nhiều dự án.<br /> Tỷ lệ số lượng dự án cho vay trên số lượng dự án thẩm định: là tỷ lệ % số<br /> lượng dự án NHTM chấp nhận cho vay trong số lượng dự án NHTM đã thẩm định<br /> trong một thời kỳ nhất định.<br /> Thời gian thẩm định tài chính dự án: Thời gian thẩm định tài chính dự án<br /> được tính kể từ khi bắt đầu thu thập thông tin đến khi đưa ra kết quả thẩm định.<br /> 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án trong<br /> hoạt động cho vay<br />  Các nhân tố chủ quan<br /> Quy trình thẩm định tài chính dự án: Thẩm định tài chính dự án là nghiệp vụ đòi<br /> hỏi tập hợp nhiều hoạt động khác nhau, liên kết chặt chẽ với nhau nên cần có sự phân<br /> công, sắp xếp, quy định quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cá nhân, bộ phận tham gia<br /> thẩm định, trình tự tiến hành cũng như mối liên hệ giữa các cá nhân và các bộ phận đó.<br /> Đội ngũ cán bộ thẩm định: Cán bộ thẩm định là nhân tố trực tiếp quyết định chất<br /> lượng thẩm định tài chính dự án. Nếu cán bộ thẩm định có chuyên môn, sử dụng đúng<br /> các phương pháp, phân tích đánh giá các thông tin hợp lý thì sẽ đưa ra được kết quả thẩm<br /> định tương đối chính xác và là nguồn số liệu tin cậy đối với các nhà đầu tư.<br /> <br /> iv<br /> <br /> Trang thiết bị công nghệ: Việc ứng dụng các phần mền chuyên dụng sẽ giúp<br /> cho cán bộ thẩm định giải quyết được những vấn đề khó trong tính toán. Từ đó, chất<br /> lượng thẩm định ngày càng được nâng cao.<br /> Thông tin sử dụng trong thẩm định tài chính: Thông tin chính là nguồn<br /> nguyên liệu chính phục vụ cho quá trình tác nghiệp của cán bộ thẩm định. Nếu<br /> thông tin không chính xác thì mọi quá trình thẩm định từ đầu cho đến cuối đều<br /> không có ý nghĩa cho dù chúng ta sử dụng các phương pháp hiện đại như thế nào,<br /> thông tin chính xác là điều kiện để đưa ra những đánh giá đúng.<br /> Phương pháp thu thập và sử dụng thông tin thẩm định: Phương pháp thẩm<br /> định là việc lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá, cách thức xử lý thông tin một cách khoa<br /> học, tiên tiến, phù hợp với từng dự án cụ thể giúp cho cán bộ thẩm định phân tích,<br /> tính toán hiệu quả tài chính dự án nhanh chóng, chính xác, dự báo các khả năng có<br /> thể xảy ra trong tương lai để tránh được các rủi ro.<br />  Các nhân tố khách quan<br /> Năng lực lập và thực hiện dự án của chủ đầu tư : Năng lực lập và thực hiện dự<br /> án của chủ đầu tư yếu kém sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thẩm định của<br /> ngân hàng như thời gian phân tích, đánh giá, thu thập thông tin, tính toán kéo dài.<br /> Nguồn thông tin về chủ đầu tư: tính trung thực của nguồn thông tin mà chủ<br /> dự án cung cấp cho ngân hàng trong các báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh<br /> doanh, khả năng tài chính hiện có của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến chất lượng<br /> thẩm định tài chính dự án của ngân hàng trong việc quyết định tài trợ cho dự án.<br /> Ngoài các nhân tố thuộc về NHTM và chủ đầu tư, việc nâng cao chất lượng<br /> thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố<br /> khác như: môi trường tự nhiên, môi trường pháp lý, môi trường kinh tế - xã hội.<br /> <br /> v<br /> <br /> CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH<br /> TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA<br /> NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM<br /> 2.1<br /> <br /> Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam<br /> Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được thành lập ngày 01/04/1963.<br /> <br /> Trải qua 47 năm hoạt động và phát triển, hệ thống Vietcombank đến hết năm 2009<br /> gồm có Hội sở chính, 01 Sở giao dịch, 69 chi nhánh và 248 Phòng Giao dịch; 01<br /> trung tâm đào tạo, 04 công ty con, 04 công ty liên doanh, 03 công ty liên kết và 01<br /> văn phòng đại diện tại Singapore. Vietcombank hiện có quan hệ đại lý với trên<br /> 1.300 ngân hàng tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.<br /> Kết quả là các hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng đều có sự tăng<br /> trưởng qua các năm. Đến cuối năm 2009, tổng vốn huy động tăng 18%, dư nợ cho<br /> vay tăng 25,9% so với cuối năm 2008. Thu nhập trước thuế tăng trưởng bền vững<br /> qua các năm, đặc biệt năm 2009 thu nhập trước thuế của Vietcombank đã đạt được<br /> con số rất ấn tượng là 5.150 tỷ đồng, tăng 46,2% so với năm 2008.<br /> 2.2 Phân tích thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt<br /> động cho vay của Vietcombank<br /> Quy trình thẩm định dự án của Vietcombank: Quy trình thẩm định dự án<br /> đang áp dụng tại Vietcombank bao gồm các bước: (i) Nhận yêu cầu của khách hàng<br /> hoặc sơ bộ tiếp cận khách hàng, (ii) Thẩm định nguyên tắc và trình cấp có thẩm<br /> quyền phê duyệt nguyên tắc, (iii) Tiếp cận và đề nghị khách hàng cung cấp hồ sơ<br /> chính thức, (iv) Thẩm định chính thức và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, (v)<br /> Thông báo với khách hàng và chuẩn bị văn kiện tín dụng.<br /> Nội dung thẩm định tài chính dự án của Vietcombank: Nội dung thẩm định<br /> tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Vietcombank bao gồm thẩm định tổng<br /> chi phí đầu tư và nguồn vốn, thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định<br /> hiệu quả tài chính dự án, phân tích rủi ro dự án.<br /> Minh họa thẩm định tài chính Dự án đầu tư tàu chở hàng rời 23.000 DWT<br /> của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc:<br /> - Tổng mức đầu tư: 21.750.000 USD, trong đó có hai nguồn tài trợ là vốn tự<br /> có chiếm 15% và vốn vay Vietcombank chiếm 85%.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
py7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao chất lượng thẩm định, Chất lượng thẩm định tài chính dự án, Hoạt động cho vay, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
12
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-chat-luong-tham-dinh-tai-chinh-du-an-trong-hoat-dong-cho-vay-cua-Ngan-hang-TMCP-Ngoai-thuong-Viet-Nam.PDF[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT