Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu hy7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 15 Dung lượng 0.27 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và chương 3 - Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Mời các bạn tham khảo!

i<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI<br /> CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI<br /> <br /> 1.1 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại<br /> 1.1.1<br /> <br /> Khái quát về ngân hàng thương mại<br /> <br /> 1.1.1.1 Định nghĩa ngân hàng thương mại<br /> NHTM là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động<br /> ngân hàng và các hoạt động khác có liên quan, hoạt động ngân hàng là hoạt động<br /> kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi<br /> và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán.<br /> <br /> 1.1.1.2 Đặc điểm của ngân hàng thương mại<br /> Nhìn chung, NHTM dù có quy mô lớn nhỏ khác nhau nhưng đều có các đặc<br /> điểm sau đây: NHTM là một doanh nghiệp đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ<br /> - tín dụng; Quá trình hoạt động của NHTM không tạo ra sản phẩm dở dang, tồn kho<br /> mà tạo ra sản phẩm hàng hóa trực tiếp cung ứng cho người tiêu dùng; Hoạt động<br /> của ngân hàng là cầu nối giữa các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân có vốn và<br /> các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu vay vốn.<br /> <br /> 1.1.1.3 Phân loại ngân hàng thương mại<br /> NHTM được phân loại theo các tiêu thức sau đây: Dựa vào hình thức sở hữu,<br /> dựa vào chiến lược kinh doanh.<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại<br /> <br /> 1.1.2.1 Khái niệm cho vay<br /> Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao<br /> cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời<br /> gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.<br /> <br /> 1.1.2.2 Hoạt động cho vay theo dự án của NHTM<br /> Hoạt động cho vay theo dự án của NHTM là hoạt động NHTM cung ứng vốn<br /> cho khách hàng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch<br /> vụ và các dự án phục vụ đời sống với nguyên tắc hoàn trả gốc và lãi theo quy định.<br /> <br /> 1.2 Chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của<br /> <br /> ii<br /> <br /> ngân hàng thương mại<br /> 1.2.1 Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của ngân hàng<br /> thương mại<br /> 1.2.1.1 Khái niệm thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của<br /> ngân hàng thương mại<br /> Thẩm định dự án trong hoạt động cho vay của NHTM là rà soát, kiểm tra lại một<br /> cách khoa học, khách quan và toàn diện mọi nội dung của dự án và liên quan đến dự án<br /> nhằm khẳng định tính hiệu quả cũng như tính khả thi, khả năng trả nợ của dự án trước<br /> khi quyết định đầu tư, qua đó ra quyết định cho vay một cách hiệu quả, an toàn.<br /> <br /> 1.2.1.2 Nội dung thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của ngân<br /> hàng thương mại<br /> Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương<br /> mại bao gồm nhiều nội dung liên quan chặt chẽ với nhau, về cơ bản thẩm định<br /> tài chính dự án bao gồm 5 nội dung chủ yếu sau đây: Thẩm định tổng dự toán<br /> vốn đầu tư, các nguồn vốn tài trợ và phương thức tài trợ; Xác định doanh thu và<br /> chi phí của dự án, từ đó xác định dòng tiền của dự án; Thẩm định lãi suất chiết<br /> khấu của dự án; Thẩm định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án; Phân<br /> tích rủi ro của dự án.<br /> <br /> 1.2.2 Chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của NHTM<br /> 1.2.2.1 Khái niệm chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho<br /> vay của NHTM<br /> Chất lượng thẩm định tài chính dự án là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh mức<br /> độ chính xác, khoa học nội dung và kết quả thẩm định trong điều kiện thời gian<br /> ngắn nhất và chi phí thẩm định thấp nhất, từ đó là cơ sở để ngân hàng lựa chọn<br /> được những dự án có tính khả thi, hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ gốc và lãi đầy<br /> đủ đúng hạn, đồng thời dung hòa được việc giảm thiểu tối đa rủi ro trong hoạt động<br /> cho vay của ngân hàng nhưng cũng đem lại sự hài lòng lớn nhất cho khách hàng.<br /> <br /> 1.2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt<br /> động cho vay của NHTM.<br /> <br /> iii<br /> a. Chất lượng tín dụng và hiệu quả của hoạt động cho vay theo dự án<br /> Hiệu quả của việc thực hiện thẩm định tài chính dư án khó đo lường trực tiếp,<br /> tuy nhiên có thể đánh giá sơ bộ qua tác động của nó đến kết quả công tác tín dụng<br /> của ngân hàng thông qua các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng và hiệu quả cho<br /> vay theo dự án của ngân hàng như:<br />  Tỷ lệ dư nợ quá hạn đối với các khoản vay theo dự án<br />  Tỷ lệ các dự án không trả nợ đúng kế hoạch<br />  Tỷ lệ dư nợ xấu cho vay theo dự án<br />  Thu nhập từ hoạt động cho vay theo dự án<br /> b, Thời gian thẩm định<br /> Đối với chỉ tiêu về thời gian thẩm định khi đánh giá chất lượng thẩm định tài<br /> chính dự án trong hoạt động cho vay của một NHTM, ta có thể tham chiếu giữa thời<br /> gian thẩm định thực tế với quy định của ngân hàng đó. Yêu cầu của thẩm định tài<br /> chính dự án là phục vụ nhanh nhất cho khách hàng trong phạm vi thời gian quy<br /> định. Nếu thời gian được rút ngắn và đảm bảo theo quy định thì chất lượng thẩm<br /> định tài chính dự án là tốt, ngược lại, nếu thời gian thẩm định vượt quá quy định thì<br /> chất lượng hoạt động này chưa tốt.<br /> c, Chi phí thẩm định<br /> Chất lượng thẩm định tài chính dự án còn được đánh giá thông qua chi phí<br /> thẩm định. Nếu chi phí thẩm định được tối thiểu hóa mà vẫn đảm bảo công tác thẩm<br /> định được tiến hành đầy đủ cả về mặt nội dung cũng như kết quả được chính xác thì<br /> đây chính là cơ sở để nói nên chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án của<br /> ngân hàng là khá tốt.<br /> d, Nội dung thẩm định<br /> Nội dung thẩm định đầy đủ, khoa học là căn cứ cho thấy chất lượng thẩm định<br /> tài chính dự án là tốt hay chưa tốt. Điều này được thể hiện qua các tiêu chí sau:<br /> - Tính chính xác, đầy đủ trong thẩm định vốn đầu tư, đảm bảo tính toán đúng<br /> lượng vốn đầu tư cần thiết, tránh cao quá hay thấp quá.<br /> <br /> iv<br /> - Tính khả thi trong phương thức huy động vốn.<br /> - Tính hợp lý, đầy đủ trong ước lượng các giả định của dự án.<br /> - Tính thuyết phục trong xác định tỷ lệ lãi suất chiết khấu của dự án.<br /> - Tính chính xác, khoa học trong việc lựa chọn và tính toán các chỉ tiêu đánh<br /> giá hiệu quả tài chính và khả năng trả nợ của dự án.<br /> - Việc đánh giá, đo lường các rủi ro có thể xảy ra của dự án có được thực hiện<br /> hay không? Có hợp lý không?<br /> <br /> v<br /> <br /> 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án<br /> trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại<br /> 1.3.1 Các nhân tố chủ quan<br /> 1.3.1.1 Đội ngũ cán bộ thẩm định tài chính dự án<br /> Con người là nhân tố quyết định chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư<br /> bởi con người là chủ thể trực tiếp quản lý và thực hiện công tác thẩm định theo các<br /> phương pháp, kỹ thuật và trình tự do mình đặt ra. Kết quả thẩm định là kết quả đánh<br /> giá, xem xét mang tính chủ quan của con người trên cơ sở khoa học và các tiêu thức<br /> chuẩn mực khác nhau.<br /> <br /> 1.3.1.2 Phương pháp thẩm định<br /> Phương pháp thẩm định thể hiện thông qua hệ thống chỉ tiêu và cách áp dụng<br /> khi thẩm định tài chính dự án ảnh hưởng đến chất lượng của công tác này. Mỗi chỉ<br /> tiêu đều có ưu nhược điểm nhất định khi áp dụng để thẩm định dự án, do đó người<br /> thẩm định phải biết sử dụng kết hợp các chỉ tiêu để cho kết quả toàn diện và chính<br /> xác. Tuy theo đặc điểm tính chất của từng dự án mà đặt chỉ tiêu nào là quan trọng<br /> trong việc quyết định cho vay.<br /> <br /> 1.3.1.3 Thông tin sử dụng khi thẩm định<br /> Ngân hàng coi hồ sơ vay vốn của khách hàng gửi lên là nguồn thông tin cơ<br /> bản nhất để thẩm định. Như trên đã đề cập hồ sơ của khách hàng mang tính chủ<br /> quan của chủ đầu tư hoặc do những hạn chế mà không nhìn hết mọi khía cạnh hoặc<br /> cố ý điều chỉnh số liệu làm tăng tính khả thi của dự án. Do vậy nó không thể là<br /> nguồn thông tin duy nhất để ngân hàng xem xét. Để đảm bảo chất lượng tín dụng,<br /> ngân hàng nên chủ động xem xét các nguồn thông tin được cung cấp ở ngoài như từ<br /> NHNN, viện nghiên cứu, phương tiện thông tin đại chúng… đồng thời phải biết<br /> sàng lọc, lựa chọn thông tin một cách cập nhật, đầy đủ, chính xác.<br /> <br /> 1.3.1.4 Quy trình thẩm định<br /> Quy trình thẩm định của mỗi ngân hàng là căn cứ để cán bộ thẩm định dựa<br /> vào thực hiện công việc một cách khách quan, khoa học và đầy đủ. Quy trình thẩm<br /> định tài chính dự án đầu tư bao gồm nội dung – phương pháp thẩm định – trình tự<br /> tiến hành nội dung thẩm định.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
hy7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính, Chất lượng thẩm định tài chính dự án, Hoạt động cho vay, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
15
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-chat-luong-tham-dinh-tai-chinh-du-an-trong-hoat-dong-cho-vay-tai-hoi-so-chinh-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Sai-Gon-Ha-Noi-SHB.PDF[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT