Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng thẩm định dự án thủy điện tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      3      0
Mã tài liệu x17cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 10 Dung lượng 0.38 M Lần tải 0 Lần xem 3
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu lý luận chung về chất lượng thẩm định dự án thủy điện trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại. Từ đó phân tích chất lượng thẩm định dự án thủy điện và các nhân tố tác động tới chất lượng thẩm định dự án thủy điện tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 1. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br />  Lýdo chọn đề tài<br /> “Trong thời kỳ nền kinh tế toàncầu ngàycàngpháttriển. Hòachungvới sự pháttriển<br /> của nền kinh tế toáncầu cùngvới sự pháttriển vàhội nhập của nền kinh tế trong nước,<br /> hệ<br /> <br /> thống<br /> <br /> ngânhàngthươngmại<br /> <br /> quátrìnhcôngnghiệp<br /> <br /> hóa,<br /> <br /> hiện<br /> <br /> cũngngàycàngmở<br /> đại<br /> <br /> hóahiện<br /> <br /> nay,<br /> <br /> rộng<br /> nhu<br /> <br /> vàpháttriển.<br /> cầu<br /> <br /> về<br /> <br /> vốn<br /> <br /> Trong<br /> đầu<br /> <br /> tưdựánngàycàngtăng, cácngânhàngđóngvaitròtrongviệc thu hútnguồn vốn nhànrỗi từ<br /> cácthànhphần khácnhautrongnền kinh tế vàtạo điều kiện cho cácdoanhnghiệp,<br /> cácnhàđầu tưthực hiện ýtưởng của mình. Trước những quyết định cấp tíndụng cho bất<br /> kỳ một dựánnào, ngânhàngcần phải xem xét, đánhgiávề hiệu quả, tínhkhả thi của<br /> dựáncũngnhưtìnhhìnhtàichínhcủa doanh nghiệp cóđảm bảo chắc chắn về việc cóthể<br /> thu hồi được cáckhoản vay. Chínhvìvậy chất lượng côngtácthẩm định dựáncủa<br /> cácNHTMcần phải được xâydựng vàđề cao để cóthể chọn ra những dựán tốt, hiệu quả<br /> vànângcaochất lượng tíndụng, giảm thiểu nợ xấu cho cácngânhàng.”<br /> “Ngânhàngthươngmại cổ phần đầu tưvàpháttriển Việt Nam được đánhgiálàmột<br /> trong những ngânhànglớn nhất tại Việt Nam.BIDV - Chi nhánhSở giao dịch 1 làmột<br /> trong những chi nhánhchủ chốt của hệ thôngngânhàngthươngmại cổ phần đầu<br /> tưvàpháttriển Việt Nam.Chinhánhđãđạt được danh hiệu cao quý Huânchươnglaođộng<br /> hạng ba giai đoạn 2011-2015, Huânchươnglaođộng hạng nhất giai đoạn 2006 – 2010,<br /> Huânchươnglaođộng hạng nhìgiaiđoạn 2001 – 2005, … Hiện nay, BIDV - Chi<br /> nhánhSở giao dịch 1 đangtrú trọng tàitrợ dựánthủy điện làmột hoạt động luônmanglại<br /> lợi nhuận cao cho chi nhánh chiếm tới 8% lợi nhuận của chi nhánh, nhưngcũngđược<br /> biết đến làmột lĩnhvực chứa đựng nhiều rủi ro. Trong những nămhoạt động vàtrưởng<br /> thành, côngtácthẩm định dựánthủy điệnđãcónhiều bước tiến mới nhằm phùhợp với<br /> tìnhhìnhthị trường tuy nhiênvẫn cònnhững vướng mắc cần tháogỡ. Công tác thẩm<br /> định có chất lượng tốt mới đem lại cho Ngân hàng những thông tin chính xác nhất để<br /> <br /> đưa ra quyết định cho vay đúng đắn, góp phần gia tăng phần lợi nhuận cho Ngân hàng<br /> và tạo dựng uy tín của Ngân hàng. Nhận thức được vai tròquantrọng của côngtácthẩm<br /> định dựánthủy điện đối với ngânhàngvàvaitròcủa ngànhthủy điện đối với nền kinh tế<br /> nước nhà, emxinchọn đề tài “Nângcaochất lượng thẩm định dựánthủy điện tại<br /> Ngânhàngthươngmại cổ phần Đầu tưvàPháttriển Việt Nam – ChinhánhSở Giao dịch<br /> 1” để làmđề tàiluận vănthạc sĩ.”<br /> “Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu lýluận chung về chất lượng<br /> thẩm định dựán thủy điện trong hoạt động cho vay tại ngânhàngthươngmại. Từ đó<br /> phân tích chất lượng thẩm định dự án thủy điện và các nhân tố tác động tới chất lượng<br /> thẩm định dự án thủy điện tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi<br /> nhánh Sở Giao dịch 1. Đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại.<br /> Đưa ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự<br /> án thủy điện tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao<br /> dịch 1”<br /> “Đối tượng nghiên cứu là chất lượng thẩm định dự án thủy điện tại BIDV chi<br /> nhánhSở giao dịch 1 và các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định dự án thủy<br /> điện.”<br /> “Phạm vi khônggian: Nghiêncứu về côngtácthẩm định dựánthủy điện tại<br /> NgânhàngTMCPĐầu tưvàpháttriển Việt Nam – chinhánhSở giao dịch 1.”<br /> “Phạm vi thời gian: Nghiêncứu vêcôngtácthẩm định dựánthủy điện vàcáckết<br /> quảđạt được trong giai đoạn 2013- 2015.”<br /> “Phạm vi về nội dung nghiên cứu: Trong bài luận văn tác giả chỉ nghiên cứu các<br /> chỉ tiêu phản ảnh chất lượng và các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định dự án<br /> thủy điện gồm năng lực của cán bộ thẩm định, môi trường pháp lý, nguồn thông tin và<br /> môi trường công nghệ.”<br /> Phươngpháp nghiên cứu của luận văn gồm Phương phápthu thập dữ liệu và<br /> Phương pháp xử lý dữ liệu trong đó:<br /> “Phương pháp thu thập dữ liệu là:Nguồn dữ liệu phục vụ cho công trình nghiên<br /> <br /> cứu của tác giảlà dữ liệu thứ cấp được thu thập từ: các báo cáo kết quả hoạt động kinh<br /> doanh, báo cáo phân loại nợ, báo cáo về tình hình tín dụng của NgânhàngTMCPĐầu<br /> tưvàPháttriển Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch 1, các văn bản quy định về công tác<br /> thẩm định dự án, quy trình thẩm định nói chung và công tác thẩm định dự án thủy điện<br /> nói riêng của BIDV.”<br /> “Phươngphápxử lýdữ liệu: Số liệu vềđầu tưdựánthủy điện được xử lý,<br /> trìnhbàydưới nhiều dạng: Bảng số liệu, biểu đồ, …để thuận tiện cho việc so sánh, thấy<br /> được xu thế biến động của hoạt động đầu tưdựánthủy điện của BIDV Chi nhánhSở giao<br /> dịch 1.”<br /> “Ngoàiphần mởđầu vàkết luận, luận vănđược kết cấu theo 3 chương:”<br /> Chương 1: Lýluận chung về chất lượng thẩm định dựántronghoạt động cho vay<br /> tại cácngânhàngthươngmại<br /> Chương<br /> <br /> 2:<br /> <br /> Thực<br /> <br /> trạng<br /> <br /> chất<br /> <br /> lượngthẩm<br /> <br /> định<br /> <br /> dựánthủy<br /> <br /> điện<br /> <br /> tại<br /> <br /> Ngânhàngthươngmại cổ phần đầu tư vàpháttriển Việt Nam – ChinhánhSở giao dịch 1<br /> Chương 3: Giải phápnâng cao chất lượngthẩm định dựánthủy điện tại<br /> Ngânhàngthươngmại cổ phần đầu tưvàpháttriển Việt Nam – Chinhánhsở giao dịch 1<br /> <br /> CHƢƠNG 1: LÝLUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH<br /> DỰÁNTRONGHOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC<br /> NGÂNHÀNGTHƢƠNGMẠI<br /> 1.1. Khái quát chung về thẩm định dự án trong hoạt động cho vay của Ngân<br /> hàng Thƣơng mại<br /> “Khái niệm dự án chung nhất được sử dụng trong luận văn của tác giả như sau:<br /> “Dự án là tập hợp các hoạt động đặc thù được gắn kết theo một phương pháp nhất<br /> định để thực hiện mục tiêu đã đề ra trong tương lai với nguồn tài trợ và thời gian thực<br /> hiện xác định.””<br /> “Khái niệm thẩm định dự án sử dụng trong luận văn: “Thẩm định dự án là việc<br /> ngân hàng rà soát, kiểm tra một cách khoa học, khách quan và toàn diện mọi nội<br /> dung của dự án nhằm khẳng định tính hiệu quả, tính khả thi của dự án trước khi ngân<br /> hàng quyết định tài trợ vốn, nhằm đảm bảo dự án được tài trợ có hiệu quả kinh tế và<br /> có khả năng trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng.””<br /> “Phương pháp thẩm định dự án trong hoạt động cho vay tại NHTM gồm ba<br /> phương pháp là thẩm định theo trình tự, phân tích độ nhạy và phân tích so sánh và đối<br /> chiếu các chỉ tiêu”<br /> “Bộ máythẩm định dựán trong hoạt động cho vaytại NHTM: bao gồm cáckhối:<br /> Khối Quan hệ kháchhàng, Khối quản trị rủi ro tíndụng, khối thẩm định giá”<br /> “Nội dung thẩm định dựántại ngânhàngthươngmại: Bao gồm các nội dung thẩm<br /> định về sự cần thiết phải đầu tư và mục tiêu dự án, thẩm định thị trường của dự án,<br /> thẩm định về phương diện kỹ thuật của dự án, thẩm định năng lực tổ chức, quản trị<br /> của dự án, thẩm định tài chính của dự án…”<br /> 1.2. Chất lƣợng thẩm định dự án trong hoạt động cho vay của NHTM<br /> “Với đề tài của mình, học viên dựa trên quan điểm của ngân hàng, “Chất lượng<br /> thẩm định dự án trong hoạt động của Ngân hàng thương mại được hiểu là thông qua<br /> <br /> quá trình thẩm định có đem lại những thông tin, căn cứ có ý nghĩa để đưa ra quyết<br /> định có phê duyệt dự án đó hay không””<br /> Cácchỉ tiêuphản ánhchất lượng thẩm định dựán trong hoạt động cho vay tại<br /> NHTM<br /> - Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn cho vay dự án trên tổng số dư nợ cho vay dự án được phê<br /> duyệt:<br /> Tỷ lệ nợ quá hạn<br /> cho vay dự án<br /> <br /> Nợ quá hạn cho vay dự án<br /> =<br /> <br /> Tổng dư nợ tín dụng cho vay dự<br /> án<br /> <br /> - Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận phản ánh khả năng sinh lời của dự án, qua đó phản<br /> ánh chất lượng thẩm định tài chính dự án<br /> Tỷ suất lợi<br /> nhuận<br /> <br /> =<br /> <br /> Lợi nhuận từ cho vay dự án<br /> Doanh thu từ cho vay dự án<br /> <br /> “Các nhântốảnh hưởng tới chất lượng thẩm định dựán trong hoạt động cho<br /> vaytại ngânhàngthươngmại:”<br /> “Năng lực của cán bộ thẩm định: cánbộ thẩm định phải cótrìnhđộ<br /> chuyênmônvững vàng, hiểu biết toàndiện về những vấn đề cần thẩm định”<br /> “Nguồn thông tin phục vụ quá trình thẩm định dự án: nguồn thông tin thu thập<br /> được phải đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời.”<br /> “Trang thiết bị phục vụ công tác thẩm định của ngân hàng: Bao gồm máy móc<br /> thiết bị công nghệ, phần mềm ứng dụng trong quá trình thẩm định của ngân hàng.”<br /> “Môi trường pháp lý: Là hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh<br /> vực liên quan tới dự án.”<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng thẩm định dự án thủy điện tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
x17cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Chất lượng thẩm định dự án thủy điện, Ngân hàng thương mại, Sở Giao dịch 1, Chất lượng thẩm định
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
10
Dung lượng
0.38 M
Lần xem
3
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-chat-luong-tham-dinh-du-an-thuy-dien-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam-Chi-nhanh-So-Giao-dich-1.PDF[0.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT