Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ nghiệp vụ thanh toán tại Chi nhánh Sở giao dịch 1 – NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ss7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Chất lượng kiểm soát nội bộ, Kiểm soát nội bộ nghiệp vụ thanh toán, Nghiệp vụ thanh toán, Sở giao dịch 1, NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.15 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
Tr­êng §¹i häc KINH TÕ QuèC D¢N<br /> ------------<br /> <br /> HOµNG THÞ HUÖ<br /> <br /> N©ng cao chÊt l­îng kiÓm so¸t néi bé nghiÖp vô<br /> thanh to¸n t¹i Chi nh¸nh Së giao dÞch 1 NHTMCP<br /> §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam<br /> Chuyªn ngµnh: Kinh tÕ tµi chÝnh – Ng©n hµng<br /> <br /> Hµ néi, 2014<br /> <br /> i<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn phát triển mạnh, nhu cầu trao đổi,<br /> giao lưu thương mại giữa các chủ thể kinh tế, các vùng miền đất nước và cả ngoài<br /> biên giới quốc gia vì thế cũng gia tăng mạnh mẽ. Thanh toán bằng tiền mặt trở nên<br /> hạn chế, và nhu cầu sử dụng các dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng tăng lên. Xuất<br /> phát từ nhu cầu đó, và các nhu cầu thanh toán trong nội bộ ngân hàng hoặc giữa các<br /> hệ thống ngân hàng, nghiệp vụ thanh toán đóng vai trò ngày càng quan trọng trong<br /> Ngân hàng và trong nền kinh tế. Nhờ đó, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt, giảm<br /> các chi phí lưu thông tiền mặt, tăng nhanh vòng chu chuyển vốn trong nền kinh tế,<br /> nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội. Đồng thời tạo điều kiện nâng cao hiệu quả quản<br /> lý Nhà nước và hiệu quả t hực thi chính sách tiền tệ.<br /> Tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, hoạt động thanh toán mang lại<br /> doanh thu và lợi nhuận khá tốt cho ngân hàng. Do đó kiểm soát nội bộ được chú<br /> trọng nhằm giúp Ban lãnh đạo ngân hang nắm bắt được tình hình hoạt động thanh<br /> toán của ngân hàng, những rủi ro tiềm ẩn và có biện pháp phòng ngừa tuy nhiên vẫn<br /> còn nhiều tồn tại cần khắc phục.<br /> Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trải qua quá trình học tập nghiên cứu, tôi đã lựa<br /> chọn đề tài cho luận văn của mình: “Nâng cao chất lượng ki ểm soát nội bộ nghiệp<br /> vụ thanh toán tại Chi nhánh Sở giao dịch 1 – NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt<br /> Nam”.<br /> Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, nội dung chính của Luận văn được kết cấu<br /> theo 3 chương như sau:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống KSNB và chất lượng KSNB nghiệp vụ<br /> thanh toán trong Ngân hàng thương mại<br /> Chương 2: Thực trạng chất lượng KSNB nghiệp vụ thanh toán tại Chi nhánh<br /> Sở giao dịch 1-Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam<br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng KSNB nghiệp vụ thanh toán<br /> <br /> ii<br /> <br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ TH ỐNG KIỂM SOÁT NỌI BỘ VÀ<br /> CHẤT LƯỢNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN<br /> TRONG NHTM<br /> Trong phần này luận văn trình bày nh ững nội dung sau đây:<br /> Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ<br /> - Một số khái niệm về hệ thống kiểm soát nội bộ<br /> Có nhiều khái niệm về hệ thống kiểm soát nội bộ đã được đưa ra:<br /> Khái niệm 1: HTKSNB là toàn bộ các quy định về tổ chức quản lý, chức năng,<br /> nhiệm vụ, phương pháp công tác mà một đơn vị phải tuân theo.<br /> Khái niệm 2: HTKSNB là toàn bộ những chính sách, quy định và thủ tục kiểm<br /> soát do Ban Giám đốc của đơn vị thiết lập nhằm đảm bảo tính chặt chẽ và hiệu quả<br /> của các hoạt động trong khả năng có thể. (Theo IAS 400)<br /> Khái niệm 3: Theo COSO (Committee of sponsoring organization of treadway<br /> commision), HTKSNB là một quy trình chịu ảnh hưởng của người quản lý, hội<br /> đồng quản trị, và các nhân viên của tổ chức, được thiết lập để cung cấp một sự đảm<br /> bảo hợp lý, nhằm thực hiện các mục tiêu: Bảo vệ tài sản của đơn vị; Đảm bảo độ tin<br /> cậy của các thông tin, báo cáo tài chính; Đảm bảo việc thực hiện các chế độ pháp lý;<br /> Đảm bảo hiệu quả của hoạt động và năng lực quản lý<br /> Khái niệm thứ 3 được đánh giá là khái quát đầy đủ và toàn diện nhất về<br /> HTKSNB.<br /> - Vai trò kiểm soát nội bộ<br /> + Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ là phương thức nhằm quản lý và giảm<br /> thiểu rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp.<br /> + Một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh còn đem lại các lợi ích cho doanh<br /> nghiệp như: đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài chính;<br /> giám sát và ngăn ngừa sai sót, giảm bớt rủi ro gian lận hoặc trộm cắp đối với doanh<br /> nghiệp giảm bớt rủi ro không tuân thủ chính sách và quy trình kinh doanh của<br /> <br /> iii<br /> <br /> doanh nghiệp;…<br /> + Thiết lập hệ thống KSNB còn có tác dụng giảm thiểu xung đột quyền lợi<br /> chung-riêng của người sử dụng lao động với người lao động.<br /> Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ gồm môi trường kiểm soát, hệ<br /> thống kế toán, kiểm toán nội bộ và thủ tục kiểm soát.<br /> - Phân loại kiểm soát<br /> Dựa trên cơ sở tác dụng cũng như giai đoạn tiến hành của các thủ tục kiểm<br /> soát, có thể chia thành một số loại kiểm soát:<br /> Kiểm soát phòng ngừa : Đây là thủ tục kiểm soát được thực hiện trước khi<br /> cho phép nghiệp vụ tiến hành để ngăn ngừa, phát hiện những điều kiện có thể dẫn<br /> đến sai phạm, rủi ro.<br /> Kiểm soát thực hiện : Kiểm soát thực hiện được tiến hành cùng với quá trình<br /> thực hiện công việc để phát hiện ra những sai phạm, rủi ro để ngăn chặn.<br /> Kiểm soát bù đắp : Đây là thủ tục kiểm soát được thiết kế để bù đắp hoặc bổ<br /> sung cho những thủ tục kiểm soát còn thiếu hoặc còn yếu. Trong thiết kế các thủ tục<br /> kiểm soát, thường thiết kế các thủ tục có tính bổ sung cho nhau, nghĩa là một số thủ<br /> tục kiểm soát tồn tại đồng thời để thoả mãn cùng một mục tiêu kiểm soát.<br /> - Các yếu tố của HTKSNB<br /> Môi trường kiểm soát<br /> Hệ thống kế toán<br /> Các thủ tục kiểm soát<br /> - Nghiệp vụ thanh toán và chất lượng kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ<br /> thanh toán trong Ngân hàng thương mại<br /> Luận văn trình bày những nét chính về nghiệp vụ thanh toán trong NHTM như:<br /> sự cần thiết và ý nghĩa thanh toán giữa các ngân hàng, điều kiện để tổ chức thanh toán<br /> giữa các ngân hàng, các hệ thống thanh toán giữa các ngân hàng hiện nay.<br /> KSNB hoạt động có chất lượng khi với một cơ cấu hợp lý, KSNB có thể bao<br /> quát toàn bộ nghiệp vụ thanh toán vốn từ trước khi khởi tạo lệnh cho đến khi kết<br /> thúc quy trình và lưu dữ liệu chứng từ trong ngân hàng. Trong quá trình đó, KSNB<br /> <br /> iv<br /> <br /> đảm bảo cho nghiệp vụ thanh toán vốn diễn ra nhanh chóng, kịp thời, chính xác, an<br /> toàn và quản lý chặt chẽ về vốn cho ngân hàng. KSNB phải phát hiện kịp thời các<br /> sai sót, gian lận và tìm cách kh ắc phục, đảm bảo an toàn cho tài sản và thông tin của<br /> ngân hàng.<br /> Khi môi trường kiểm soát, kiểm soát phòng ngừa, kiểm soát thực hiện, kiểm<br /> soát bổ sung đạt chất lượng sẽ đem lại những lợi ích quản lý và kinh tế to lớn cho<br /> doanh nghiệp nói chung và hoạt độn g thanh toán nói riêng.<br /> Chất lượng KSNB nghiệp vụ thanh toán chịu ảnh hưởng của một số nhân tố:<br /> Tính nhất quán, đồng bộ rõ ràng trong các văn bản quy định; việc thiết kế cài đặt<br /> các chốt kiểm soát liên quan đến quy trình nghiệp vụ thanh toán; Trình độ tác<br /> nghiệp, thái độ nghiêm túc tuân thủ của các thành viên thực hiện nghiệp vụ thanh<br /> toán vốn; Trình độ tin học hóa, trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ việc thanh<br /> toán, chuyển tiền tại đơn vị.<br /> - Kinh nghiệm thế giới về môi trường kiểm soát trong kiểm soát nội bộ ngân<br /> hàng thương mại<br /> Luận văn trình bày những đặc điểm nổi bật, khác biệt trong môi trường kiểm<br /> soát nội bộ tại tập đoàn HSBC , là một tập đoàn tài chính NH lớn trên thế giới.<br /> Trong tương lai gần, khi hệ thống NHTM Việt Nam phát triển đủ lớn, hệ thống<br /> kiểm soát nội bộ và môi trường kiểm soát cũng c ần thiết phải tập trung vào các vấn<br /> đề tương tự như với HSBC hiện nay.<br /> Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 1 – NGÂN<br /> HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM<br /> <br /> Trong phần này luận văn trình bày những nội dung sau:<br /> - Khái quát về Chi nhánh Sở giao dịch 1 – Ngân hàng TMCP Đầu tư và<br /> Phát triển Việt Nam<br /> Chi nhánh Sở giao dịch 1 – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, nội dung chính của Luận văn được kết cấu theo 3 chương như sau: Chương 1 - Cơ sở lý luận về hệ thống KSNB và chất lượng KSNB nghiệp vụ thanh toán trong Ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng chất lượng KSNB nghiệp vụ thanh toán tại Chi nhánh Sở giao dịch 1 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và chương 3 - Giải pháp nâng cao chất lượng KSNB nghiệp vụ thanh toán. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ nghiệp vụ thanh toán tại Chi nhánh Sở giao dịch 1 – NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-chat-luong-kiem-soat-noi-bo-nghiep-vu-thanh-toan-tai-Chi-nhanh-So-giao-dich-1-NHTMCP-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam.PDF[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT