Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Hồ

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu iz7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 9 Dung lượng 0.17 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương 1 - Lý luận chung về chất lượng huy động vốn của ngân hàng thương mại. Chương 2 - Thực trạng chất lượng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Hồ. Chương 3 - Giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Hồ. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Khi một ngân hàng được thành lập và phát triển thì cần phải có vốn bởi vốn<br /> là cơ sở để ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh và và đảm bảo khả năng<br /> phát triển bền vững của mình. Vốn cung cấp năng lực tài chính cho sự tăng trưởng<br /> và phát triển các dịch vụ mới, cho các chương trình và trang thiết bị mới. Sự bổ<br /> sung vốn sẽ cho phép ngân hàng mở rộng trụ sở, xây dựng những văn phòng, chi<br /> nhánh để theo kịp với sự phát triển của thị trường và tăng cường chất lượng phục vụ<br /> khách hàng. Vốn đóng vai trò là nền tảng giúp chống đỡ lại rủi ro phá sản vì vốn<br /> được sử dụng để trang trải những thua lỗ về tài chính và nghiệp vụ cho tới khi ban<br /> lãnh đạo ngân hàng có thể tập trung giải quyết các vấn đề và đưa ngân hàng trở lại<br /> hoạt động sinh lời.<br /> Trong hoạt động huy động vốn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi<br /> nhánh Tây Hồ tuy mới thành lập nhưng toàn thể cán bộ nhân viên chi nhánh luôn<br /> xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Từ kinh nghiệm thực tiễn trong quá<br /> trình góp sức xây dựng và phát triển chi nhánh mới, trên cơ sở lý luận được học tại<br /> trường, em chọn đề tài nghiên cứu: “Nâng cao chất lượng huy động vốn tại Ngân<br /> hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Hồ” nhằm góp phần giải<br /> quyết những khó khăn chung của chi nhánh, xây dựng nền tảng vốn mạnh, trường<br /> vốn và ổn định cho chi nhánh.<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo, các bảng<br /> biểu, sơ đồ, luận văn được kết cấu thành 3 chương như sau:<br /> Chương 1:<br /> <br /> Lý luận chung về chất lượng huy động vốn của ngân hàng<br /> thương mại.<br /> <br /> Chương 2:<br /> <br /> Thực trạng chất lượng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và<br /> Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Hồ.<br /> <br /> Chương 3:<br /> <br /> Giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn tại Ngân hàng<br /> Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Hồ.<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1. Giới thiệu chung về hoạt động của Ngân hàng thương mại<br /> Ngân hàng thương mại là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ<br /> hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Hoạt động cơ<br /> bản của NHTM bao gồm nhận tiền gửi, đầu tư và cung cấp các dịch vụ ngân hàng<br /> khác như thanh toán, mua bán ngoại tệ, ….<br /> Cũng như bất cứ một doanh nghiệp nào, NHTM muốn tồn tại và phát triển<br /> phải có vốn. Vốn tác động đến kết cấu tài sản và khả năng sinh lời, hạn chế các rủi<br /> ro trong hoạt động của NHTM. Nguồn vốn của NHTM bao gồm nguồn vốn chủ sở<br /> hữu, nguồn tiền gửi, nguồn vốn vay và các nguồn vốn khác.<br /> <br /> 1.2. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại<br /> 1.2.1. Các hình thức huy động vốn của NHTM:<br /> Có thể phân loại vốn huy động thành nhiều hình thức dựa trên các tiêu chí và<br /> mục đích phân loại khác nhau.<br /> Phân loại theo loại vốn huy động: gồm huy động tiền gửi và huy động tiền vay.<br /> Phân loại theo loại tiền tệ: huy động vốn nội tệ và ngoại tệ.<br /> Phân loại theo kỳ hạn huy động: huy động vốn ngắn hạn, trung và dài hạn.<br /> Phân loại theo đối tượng: huy động vốn từ cá nhân, hộ gia đình, TCKT,<br /> nguồn khác…<br /> <br /> 1.2.2. Khái niệm chất lượng huy động vốn và sự cần thiết phải nâng cao<br /> chất lượng huy động vốn của NHTM:<br /> Chất lượng huy động vốn là kết quả huy động vốn mà ngân hàng đạt được phù<br /> hợp với nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo mục tiêu an toàn và sinh lời cao của ngân<br /> hàng trong từng thời kỳ.<br /> Các NHTM luôn luôn không ngừng nâng cao chất lượng huy động vốn xuất<br /> <br /> iii<br /> <br /> phát từ nhu cầu phát triển của nội tại ngân hàng. Bên cạnh đó, sự biến động của thị<br /> trường và yêu cầu hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới cũng buộc các ngân<br /> hàng phải nâng cao chất lượng huy động vốn của mình.<br /> <br /> 1.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng huy động vốn của Ngân hàng<br /> thương mại:<br /> Các ngân hàng huy động vốn để đáp ứng dự trữ bắt buộc, đáp ứng nhu cầu<br /> thanh khoản, cho vay và điều chỉnh kết quả hoạt động kinh doanh. Để đánh giá chất<br /> lượng huy động vốn của một NHTM phải đánh giá trên nhiều chỉ tiêu:<br /> - Tính ổn định của nguồn vốn qua các thời kì<br /> - Cơ cấu của nguồn vốn huy động<br /> - Chi phí vốn cho huy động và sơ sánh với lợi ích thu được<br /> - Đánh giá sự phù hợp giữa huy động vốn với sử dụng vốn<br /> - Những rủi ro và quản lý rủi ro liên quan đến huy động vốn<br /> <br /> 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng huy động vốn của Ngân hàng<br /> thương mại:<br /> 1.4.1. Các nhân tố khách quan<br /> Pháp luật và sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội; các chính sách của Nhà<br /> nước, đặc biệt là chính sách tài chính tiền tệ; sự phát triển của thị trường tài chính;<br /> điều kiện thị trường và cạnh tranh; đặc điểm của môi trường văn hoá, dân cư.<br /> <br /> 1.4.2. Các nhân tố chủ quan<br /> Hiệu quả hoạt động sử dụng vốn; chiến lược kinh doanh của ngân hàng: cơ<br /> chế điều hành, lãi suất và các hình thức huy động vốn; uy tín của ngân hàng, quy<br /> mô vốn chủ sở hữu, cơ cấu tổ chức của ngân hàng; hoạt động marketing; mạng lưới<br /> hoạt động, trình độ và thái độ của nhân viên; cơ sở vật chất trang thiết bị, công nghệ<br /> ngân hàng, chất lượng dịch vụ cung cấp.<br /> <br /> iv<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN<br /> HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH<br /> TÂY HỒ<br /> 2.1. Khái quát về BIDV Tây Hồ:<br /> Năm 2008, trên cơ sở tách chi nhánh từ BIDV Hà Nội, BIDV Tây Hồ chính<br /> thức được thành lập theo quyết định số 717/QĐ-HĐQT ngày 19/09/2008 của Hội<br /> đồng quản trị BIDV. Chi nhánh BIDV Tây Hồ là một chi nhánh độc lập, trực thuộc<br /> BIDV Việt Nam, trụ sở tại 278 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Hoạt động kinh doanh<br /> của BIDV Tây Hồ bao gồm huy động vốn, các nghiệp vụ tín dụng và đầu tư, các<br /> dịch vụ ngân hàng khác.<br /> <br /> 2.2. Thực trạng chất lượng huy động vốn tại BIDV Tây Hồ:<br /> 2.2.1. Các hình thức huy động vốn<br /> Huy động vốn, bao gồm cả dân cư, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng, tài<br /> chính, các loại hình vốn tiền gửi, vốn vay và vốn khác. Chi nhánh đã tích cực tiếp<br /> thị khách hàng, đặc biệt các sản phẩm mới như tiền gửi tích luỹ hoa hồng, tiết kiệm<br /> tích luỹ bảo an, tiết kiệm dự thưởng, rồng vàng Thăng Long… thu hút được nhiều<br /> khách hàng tham gia với số dư tiền gửi lớn.<br /> <br /> 2.2.2. Quy mô nguồn vốn huy động:<br /> Quy mô huy động vốn được thể hiện qua tổng số dư nguồn vốn huy động<br /> qua các thời kì, số liệu như sau:<br /> Chỉ tiêu (tỷ đồng)<br /> Huy động vốn cuối kì (luỹ kế)<br /> Huy động vốn bình quân (luỹ kế)<br /> <br /> T12/2008<br /> <br /> T6/2009<br /> <br /> T12/2009<br /> <br /> T6/2010<br /> <br /> 200<br /> <br /> 625<br /> <br /> 928<br /> <br /> 1842<br /> <br /> -<br /> <br /> 462<br /> <br /> 607<br /> <br /> 1158<br /> <br /> Nguồn vốn huy động cuối kì đạt 1.842 tỷ đồng, hoàn thành 148% kế hoạch<br /> TƯ giao quý II/2010; tăng tuyệt đối sấp sỉ 1000 tỷ đồng và tăng tương đối 295% so<br /> với cùng kì 2009; tăng trưởng 98% so với cuối năm 2009.<br /> <br /> v<br /> <br /> 2.2.3. Cơ cấu nguồn vốn:<br /> a. Cơ cấu theo nhóm khách hàng:<br /> Nguồn vốn dân cư đạt 350 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19% tổng nguồn huy<br /> động, tăng tuyệt đối 178 tỷ đồng so với cùng kì 2009, hoàn thành 97% kế hoạch quý<br /> II. Nguồn vốn TCKT đạt 440 tỷ đồng, chiếm 24% . tăng 384 tỷ đ, hoàn thành 102%<br /> kế hoạch quý II. Nguồn vốn DCTC đạt 1052 tỷ đ, tăng 992 tỷ đ, chiếm 57% .<br /> b. Cơ cấu theo kỳ hạn<br /> Huy động vốn trung dài hạn chiếm tỷ trọng 12%, tăng 10% so với cùng kì<br /> năm 2009. Trong tổng nguồn vốn huy động chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn từ 12<br /> tháng trở xuống, chiếm 88%.<br /> c. Cơ cấu theo loại tiền<br /> Loại tiền VND là 1.738 tỷ đ, tăng 1.177 tỷ đ so với cùng kì năm 2009, chiếm<br /> tỷ trọng 94.3%. Ngoại tệ quy đổi đạt 104 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đ so với cùng kì năm<br /> 2009, chiếm 5.7%.<br /> <br /> 2.2.4. Chi phí huy động vốn:<br /> Tại BIDV Tây Hồ, do nguồn vốn huy động không ngừng tăng lên cộng với<br /> lãi suất huy động có xu hướng tăng dần theo thời gian nên chi phí huy động vốn<br /> cũng tăng qua các năm và chiếm tỷ trọng đáng kể.<br /> <br /> STT<br /> <br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> Số dư đến 30/06/2010<br /> <br /> Tỷ trọng<br /> <br /> (tỷ đồng)<br /> <br /> (%)<br /> <br /> A<br /> <br /> Nguồn vốn huy động<br /> <br /> 1842<br /> <br /> B<br /> <br /> Tổng chi phí cho HĐKD<br /> <br /> 118<br /> <br /> 100<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chi phí trả lãi tiền gửi<br /> <br /> 49.4<br /> <br /> 42<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chi phí điều chuyển vốn nội bộ<br /> <br /> 56.8<br /> <br /> 48<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chi phí dịch vụ<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> 0.18<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chi phí quản lý<br /> <br /> 9.7<br /> <br /> 8.2<br /> <br /> Chi phí trả lãi tiền gửi chiếm đến 42% tổng chi phí hoạt động kinh doanh<br /> của chi nhánh. Chi phí điều chuyển vốn nội bộ chiếm đến 48% tổng chi phí và là<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Hồ

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
iz7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao chất lượng huy động vốn, Chất lượng huy động vốn, Huy động vốn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Tây Hồ
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
9
Dung lượng
0.17 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-chat-luong-huy-dong-von-tai-Ngan-hang-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam-Chi-nhanh-Tay-Ho.PDF[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT