Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng hoạt động Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu t47cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 14 Dung lượng 0.31 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng hoạt động ngân hàng bán lẻ, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm (BIDV Hoàn Kiếm). Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng bán lẻ tại BIDV Hoàn Kiếm

LỜI MỞ ĐẦU<br /> Ngân hàng là một loại hình tổ chức kinh doanh có vai trò vô cùng quan<br /> trọng trong nền kinh tế. Trong các hoạt động của ngân hàng, cung cấp các<br /> dịch vụ ngân hàng bán lẻ (NHBL) là một trong những hoạt động truyền thống<br /> hình thành nên hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) thế giới. Thị trường<br /> NHBL Việt Nam hiện nay được đánh giá là rất tiềm năng bởi với đặc thù một<br /> quốc gia đang phát triển; nhu cầu tài chính và dịch vụ thanh toán tăng theo<br /> cấp số nhân. Thị trường kinh doanh nhiều tiềm năng cùng với nguy cơ cạnh<br /> tranh gay gắt đã đặt các NHTM Việt Nam vào thế phải liên tục thay đổi chiến<br /> lược kinh doanh. Và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi<br /> nhánh Hoàn Kiếm cũng không nằm ngoài xu hướng đó.Trong quá trình kinh<br /> doanh thực tế cho thấy chất lượng hoạt động NHBL tại chi nhánh chưa cao và<br /> chưa có những bước cải thiện đáng kể, dù đơn vị cũng đã có những cố gắng<br /> nhất định trong công tác nâng cao chất lượng hoạt động NHBL. Xuất phát từ<br /> thực tế trên, tôi đã lựa chọn đề tài: "Nâng cao chất lượng hoạt động Ngân<br /> hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi<br /> nhánh Hoàn Kiếm" làm đề tài luận văn thạc sỹ.<br /> Đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chất<br /> lượng hoạt động ngân hàng bán lẻ, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng<br /> hoạt động ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt<br /> Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm (BIDV Hoàn Kiếm). Trên cơ sở đó đề xuất một<br /> số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng bán<br /> lẻ tại BIDV Hoàn Kiếm.<br /> Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, luận văn sử dụng các<br /> phương pháp nghiên cứu: thống kê mô tả, phân tích, so sánh, chuyên gia, tổng<br /> hợp để nghiên cứu đánh giá chất lượng hoạt động ngân hàng bán lẻ của ngân<br /> <br /> hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hoàn<br /> Kiếm.<br /> Luận văn được kết cấu thành 3 chương:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luâ ̣n về chấ t lươ ̣ng hoa ̣t đô ̣ng ngân hàng bán lẻ<br /> Chương 2: Thực trạng chất lượng hoạt động NHBL tại BIDV Hoàn Kiếm<br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động NHBL tại BIDV Hoàn<br /> Kiếm<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG<br /> NGÂN HÀNG BÁN LẺ<br /> 1.1<br /> <br /> Khái quát về hoạt động NHBL<br /> Hoạt động NHBL là hoạt động cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân<br /> <br /> hàng phục vụ đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp<br /> vừa và nhỏ thông qua mạng lưới chi nhánh, hoặc việc khách hàng có thể tiếp<br /> cận trực tiếp với sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông qua phương tiện thông<br /> tin, điện tử viễn thông.<br /> Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam phát triển theo mô hình khối<br /> với 2 khối kinh doanh chính là Khối ngân hàng bán lẻ - phục vụ khách hàng<br /> cá nhân và Khối ngân hàng bán buôn – phục vụ khách hàng tổ chức. Do vậy,<br /> trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, khái niệm hoạt động ngân hàng bán<br /> lẻ được hiểu là “Hoạt động cung ứng tất cả các sản phẩm dịch vụ ngân hàng<br /> phục vụ đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình thông qua các kênh phân<br /> phối khác nhau”.<br /> Đặc điểm của hoạt động NHBL là có tính đa dạng, yêu cầu sự ổn định<br /> về chất lượng, có số lượng lớn nhưng quy mô giao dịch nhỏ, mang tính thời<br /> điểm rất cao, có chi phí lớn và độ rủi ro thấp.<br /> Các hoạt động NHBL bao gồm: Hoạt động huy động vốn dân cư, Hoạt<br /> động tín dụng bán lẻ, Hoạt động thẻ và Hoạt động ngân hàng điện tử.<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Chấ t lƣơ ̣ng hoa ̣t đô ̣ng NHBL<br /> <br /> 1.2.1 Tổng quan về chất lượng hoạt động ngân hàng bán lẻ<br /> Chất lượng hoạt động Ngân hàng bán lẻ là mức độ một tổ chức tín dụng<br /> thực hiện các hoạt động ngân hàng bán lẻ đạt được các tiêu chí, quy định đặt<br /> ra về cơ cấu hoạt động, mức độ an toàn hay hạn chế rủi ro về vốn, lợi nhuận<br /> cho ngân hàng, đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của khách hàng cá nhân<br /> (người gửi tiền, người vay tiền, người sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ )<br /> trong quan hệ giao dịch với ngân hàng, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã<br /> hội trong những điều kiện nhất định.<br /> Chất lượng hoạt động ngân hàng bán lẻ được đánh giá và kiểm định<br /> thông qua ba phương diện cơ bản là cơ cấu hợp lý của hoạt động NHBL, hiệu<br /> quả của hoạt động NHBL và mức độ an toàn của hoạt động NHBL. Các<br /> phương diện này sẽ được cụ thể hóa bằng Bộ tiêu chí chuẩn và việc kiểm định<br /> chất lượng hoạt động NHBL sẽ dựa vào Bộ tiêu chí chuẩn đó.<br /> 1.2.2. Các tiêu chíđánh giá chất lượng hoạt động NHBL<br /> Để đánh giá chất lượng của hoạt động NHBL tại một đơn vị, người ta<br /> thường sử dụng các tiêu chí như sau:<br /> 1.2.2.1<br /> <br /> Tiêu chí phản ánh cấu trúc hoạt động NHBL:<br /> <br /> Bao gồm các tiêu chí như: Cơ cấu nguồn vốn huy động dân cư, Cơ cấu<br /> dư nợ tín dụng bán lẻ.<br /> 1.2.2.2<br /> <br /> Tiêu chí phản ánh hiệu quả hoạt động:<br /> <br /> Bao gồm các tiêu chí như: Chi phí huy động vốn dân cư, Thu nhập từ<br /> hoạt động tín dụng bán lẻ, Thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ thẻ/ngân<br /> hàng điện tử, Thu nhập từ hoạt động bán lẻ<br /> 1.2.2.3 Tiêu chí phản ánh mức độ an toàn trong hoạt động NHBL<br /> Bao gồm các tiêu chí như: Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu trên tổng dư nợ<br /> bán lẻ<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng hoạt động NHBL<br /> Chất lượng hoạt động NHBL của NHTM chịu ảnh hưởng bởi nhiều<br /> <br /> nhân tố từ bên trong và từ bên ngoài. Các nhân tổ từ bên ngoài gồm: Hệ thống<br /> luật pháp, Chính sách của chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước , Tiềm<br /> năng của thị trường , Thói quen tiêu dùng dịch vụ ngân hàng của người dân .<br /> Các nhân tố từ bên trong gồm : Đinh<br /> ̣ hướng phát triể n các hoa ̣t đô ̣ng NHBL<br /> của ngân hàng, Năng lực tài chính , uy tín và vị thế của ngân hàng , Khả năng<br /> ứng dụng công nghệ ngân hàng, Sự tiện ích của các sản phẩm và dịch vụ kèm<br /> theo, Năng lực cán bộ nhân viên.<br /> 1.4<br /> <br /> Kinh nghiêm<br /> ̣ về nâng cao chấ t lƣơ ̣ng hoạt động NHBL của một số<br /> <br /> ngân hàng trên thế giới<br /> <br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG NGÂN<br /> HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> VIỆT NAM, CHI NHÁNH HOÀN KIẾM<br /> 2.1<br /> <br /> Khái quát về BIDV Hoàn Kiếm<br /> Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi<br /> <br /> nhánh Hoàn Kiếm (BIDV Hoàn Kiếm) được ra đời vào năm 2010.Chi nhánh<br /> BIDV Hoàn Kiếm ra đời với quy mô tổng tài sản 2.000 tỷ đồng, dư nợ tín<br /> dụng 675 tỷ đồng và số cán bộ ban đầu là 106 người.Chi nhánh BIDV Hoàn<br /> Kiếm hoạt động với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng<br /> bán lẻ cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa năng và tiện ích cao cho<br /> khách hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại nhằm góp phần nâng cao năng<br /> lực tài chính, quản lý, công nghệ trong hệ thống.<br /> 2.2<br /> <br /> Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Hoàn Kiếm<br /> <br /> 2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh toàn chi nhánh<br /> Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 164 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với<br /> năm 2013.Lợi nhuận sau thuế bình quân trên đầu người đạt 970 triệu<br /> đồng/người năm 2014, tăng khá mạnh so với mức 590 triệu đồng/người tại<br /> thời điểm cuối năm 2013.Tỉ lệ nợ xấu là 1.01% năm 2014 được kiểm soát<br /> thấp hơn so với tỉ lệ nợ xấu khối thương mại toàn ngành (1.8%).ROA năm<br /> 2014 đạt 1.9%, tăng 0.7% so với 2013.<br /> Công tác huy động vốn: Tính đến 31/12/2014, số dư huy động vốn của<br /> Chi nhánh đạt 6.209 tỷ đồng, tăng 529 tỷ đồng so với năm 2013 (tương đương<br /> tăng 9%).Huy động vốn bình quân năm 2014 đạt 5.695 tỷ đồng, tăng 319 tỷ<br /> đồng so với 2015.<br /> Công tác tín dụng: Tín dụng tăng trưởng bình quân với tốc độ cao, giai<br /> đoạn 2010-2014 tăng trưởng tín dụng đạt 43%/năm và đảm bảo công tác kiểm<br /> soát chất lượng. Tính đến 31/12/2014, dư nợ tín dụng của Chi nhánh Hoàn<br /> Kiếm đạt 3.940 tỷ đồng, tăng trưởng 1.122 tỷ đồng (tương đương tăng 40%)<br /> so với năm 2013, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.<br /> Hoạt động dịch vụ: Thu dịch vụ tăng đều qua các năm, đạt 62.95 tỉ<br /> đồng năm 2014 (tăng 24,08 tỷ đồng – tương đương tăng 62% so với năm<br /> 2013), hoàn thành 126% kế hoạch được giao (kế hoạch: 50 tỷ đồng), tập trung<br /> chủ yếu và tăng dần tỷ trọng ở các sản phẩm truyền thống như: dịch vụ ủy<br /> thác, dịch vụ tài trợ thương mại, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh<br /> toán.<br /> 2.2.2 Kết quả kinh doanh hoạt động NHBL<br /> Huy động vốn Khách hàng cá nhân đến 31/12/2014 tăng 785 tỷ đồng so<br /> với năm 2013, đạt 4.320 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch đã đề ra, huy<br /> động vốn bán lẻ bình quân đạt 3.899 tỷ đồng, tăng 421 tỷ đồng so với năm<br /> 2013.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng hoạt động Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
t47cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Chất lượng hoạt động Ngân hàng bán lẻ, Hoạt động Ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển, Chi nhánh Hoàn Kiếm
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
14
Dung lượng
0.31 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-chat-luong-hoat-dong-Ngan-hang-ban-le-tai-Ngan-hang-TMCP-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam-chi-nhanh-Hoan-Kiem.PDF[0.31 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT