Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
hs7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Chất lượng cho vay, Khách hàng doanh nghiệp lớn, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương, Ngân hàng thương mại
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
15
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
i<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Cho vay là hoạt động cơ bản mang lại thu nhập chủ yếu cho hầu hết các<br /> Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam hiện nay. Trong các đối tượng được vay<br /> vốn, các khách hàng doanh nghiệp lớn là đối tượng được các NHTM đặc biệt chú<br /> trọng do nhu cầu vốn và khối lượng từng món vay lớn, năng lực sử dụng vốn khá<br /> tốt. Việc nâng cao chất lượng cho vay đối với đối tượng này mang lại cho các<br /> NHTM hiệu quả cao hơn và rủi ro thấp hơn.<br /> Nhận thức rõ ý nghĩa của việc cho vay đối với các khách hàng doanh nghiệp<br /> lớn, thời gian qua, Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (NHCT)<br /> đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay đối với các doanh<br /> nghiệp này. NHCT đã từng bước hình thành chính sách và các biện pháp, quy trình,<br /> sử dụng các hình thức cho vay…phù hợp đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh<br /> nghiệp này. Nguồn vốn của NHCT trở thành là đòn bẩy quan trọng trong quá trình<br /> phát triển của nhiều doanh nghiệp lớn trong nhiều ngành kinh tế trọng điểm như:<br /> dầu khí, điện lực, than và khoáng sản, xi măng…đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho<br /> hoạt động kinh doanh của các khách hàng doanh nghiệp lớn. Dư nợ của khách hàng<br /> doanh nghiệp lớn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng dư nợ, vì vậy hoạt động cho vay<br /> đối với khách hàng doanh nghiệp lớn ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đến chất<br /> lượng cho vay của toàn hệ thống NHCT..<br /> Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng cho vay đối với<br /> khách hàng doanh nghiệp lớn tại NHCT vẫn còn một số hạn chế, đó là: dư nợ của<br /> khách hàng doanh nghiệp lớn vẫn chỉ tập trung vào một số Tập đoàn, Tổng công ty<br /> Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu của khách hàng doanh nghiệp lớn tại NHCT còn ở mức cao,<br /> chiếm trên 70% nợ xấu của cả ngân hàng…, do đó rủi ro tín dụng đối với khách<br /> hàng doanh nghiệp lớn là rất cao, trong khi hiệu quả từ hoạt động cho vay khách<br /> hàng doanh nghiệp lớn còn thấp. Do vậy cần khắc phục tình trạng này để góp phần<br /> <br /> ii<br /> <br /> đưa hoạt động cho vay tăng trưởng một cách bền vững. Điều này hoàn toàn không<br /> đơn giản, đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay.<br /> Xuất phát từ thực tiễn trên và qua thời gian công tác tại Phòng Khách hàng<br /> doanh nghiệp lớn - Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, trên cơ<br /> sở kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, tác giả đã chọn đề tài “Nâng cao chất lượng<br /> cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng thương mại cổ phần<br /> Công thương Việt Nam”.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu của luận văn<br /> Cơ sở lý luận: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chất lượng cho vay đối<br /> với khách hàng doanh nghiệp lớn của ngân hàng thương mại.<br /> Cơ sở thực tiễn: Phân tích và đánh giá chất lượng cho vay đối với khách hàng<br /> doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, đánh<br /> giá những kết quả đạt được, những hạn chế và tìm ra các nguyên nhân của những hạn<br /> chế đó.<br /> Trên cơ sở nghiên cứu trường hợp điển hình, cụ thể là hoạt động cho vay đối<br /> với Khách hàng doanh nghiệp lớn của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương<br /> Việt Nam, tác giả hi vọng tổng hợp lý thuyết về đề tài nghiên cứu và đề xuất một số<br /> giải pháp, kiến nghị có giá trị không chỉ đối với NHCT trong hoạt động cho vay mà<br /> còn đối với các đối tượng nghiên cứu khác, các ngân hàng thương mại khác.<br /> Luận văn ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 03 chương:<br /> Chương 1: Những vấn đề chung về chất lượng cho vay đối với khách hàng<br /> doanh nghiệp lớn của Ngân hàng thương mại<br /> Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp<br /> lớn tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam<br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng<br /> doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG<br /> CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1.<br /> <br /> Hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp lớn của Ngân hàng<br /> thương mại<br /> Trên thực tế, không có khái niệm, định nghĩa chính xác về doanh nghiệp lớn<br /> <br /> mà chỉ có khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy thông thường người ta<br /> thường sử dụng phương pháp loại trừ để xác định doanh nghiệp lớn.<br /> Tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, theo văn bản số<br /> 3570/CV-NHCT9 ngày 19/07/2007: “Khách hàng doanh nghiệp lớn là doanh<br /> nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp<br /> nhà nước, hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã có vốn đăng<br /> ký trên 20 tỷ đồng hoặc trên 1,4 triệu USD”.<br /> Hoạt động của các KHDNL cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ngân<br /> hàng. Hiện nay mặc dù nền kinh tế hiện đại, các dịch vụ của NHTM rất phát triển<br /> nhưng hoạt động cơ bản nhất của NHTM vẫn là hoạt động truyền thống - hoạt động<br /> cấp tín dụng (bao gồm cho vay, bảo lãnh, chiết khấu…), trong đó chủ yếu là hoạt<br /> động cho vay. Đây được coi là hoạt động quan trọng nhất đối với các NHTM. Bởi<br /> phần lớn lợi nhuận của các NHTM có được chủ yếu là thu từ hoạt động này.<br /> Hoạt động cho vay của NHTM được hiểu là hoạt động trong đó ngân hàng<br /> “giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích<br /> xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả<br /> cả gốc và lãi”. Hai bên thỏa thuận về số tiền vay, mục đích sử dụng tiền vay, thời<br /> hạn vay, lãi suất và các điều kiện bảo đảm. Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả vốn<br /> gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn cho ngân hàng.<br /> 1.2.<br /> <br /> Chất lượng cho vay đối với Khách hàng doanh nghiệp lớn của Ngân<br /> <br /> hàng thương mại<br /> Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại được gọi là có chất lượng khi<br /> <br /> iv<br /> <br /> Ngân hàng thu được lợi đủ cả gốc, lãi và đủ bù đắp rủi ro cho ngân hàng, để sử<br /> dụng vốn một cách tốt nhất. Tuy nhiên, Ngân hàng không thể đáp ứng được nhu cầu<br /> của mình về chất lượng cho vay nếu không thoả mãn nhu cầu của khách hàng và xã<br /> hội.<br /> Việc nâng cao chất lượng cho vay đối với KHDNL là rất cần thiết đối với<br /> các ngân hàng thương mại cũng như đối với khách hàng.<br /> Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay đối với Khách hàng doanh<br /> nghiệp lớn bao gồm 3 nhóm chỉ tiêu chính:<br /> <br /> <br /> Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ đối với KHDNL<br /> <br /> <br /> <br /> Lợi nhuận từ hoạt động cho vay<br /> <br /> <br /> <br /> Nhóm chỉ tiêu về nợ không đủ tiêu chuẩn: Nhóm chỉ tiêu này được coi là<br /> <br /> quan trọng nhất khi xem xét chất lượng cho vay của một ngân hàng, tỷ lệ này cao<br /> chứng tỏ chất lượng cho vay đối với KHDNL thấp, rủi ro cao, khả năng thu hồi các<br /> khoản nợ đúng hạn kém, do vậy ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong bảo đảm khả<br /> năng thanh toán, giảm thu nhập, có thể dẫn đến phá sản.<br /> Mỗi chỉ tiêu đều có tầm quan trọng riêng, vì vậy, khi đánh giá chất lượng cho<br /> vay không thể căn cứ vào một chỉ tiêu cụ thể nào mà phải dựa trên một hệ thống các<br /> chỉ tiêu tổng hợp mới có thể đánh giá được chính xác.<br /> 1.3.<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay đối với khách hàng<br /> <br /> doanh nghiệp lớn của Ngân hàng thương mại<br /> Các nhân tố chủ quan: là các nhân tố thuộc về ngân hàng bao gồm: Chính<br /> sách cho vay; Chất lượng công tác thẩm định, đạo đức nghề nghiệp; Công tác kiểm<br /> tra, giám sát; Thông tin tín dụng; Hoạt động marketing ngân hàng, công nghệ ngân<br /> hàng. Các nhân tố khách quan, bao gồm: Nhân tố thuộc về khách hàng doanh<br /> nghiệp lớn, Nhân tố thuộc về môi trường.<br /> Mỗi nhân tố lại có phạm vi và mức độ tác động khác nhau đến chất lượng cho<br /> vay của ngân hàng. Để nâng cao chất lượng cho vay đối với KHDNL của NHTM<br /> phải có sự phối hợp tổng thể, chặt chẽ từ tất cả các phía.<br /> <br /> v<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY<br /> ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN TẠI<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG<br /> VIỆT NAM<br /> 2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương VN<br /> Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập từ<br /> năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, là Ngân hàng thương<br /> mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam, có hệ thống<br /> mạng lưới trải rộng toàn quốc với 1 Sở Giao dịch, 150 chi nhánh và 793 phòng giao<br /> dịch, điểm giao dịch.<br /> Trong thời gian qua, NHCT đã tập trung vào cải thiện chất lượng hoạt động<br /> các nghiệp vụ, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng với phương<br /> châm “phát triển, an toàn, hiệu quả, hiện đại”. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của<br /> NHCT luôn đạt và vượt so với kế hoạch (bình quân tăng 10-20%), quy mô huy<br /> động vốn và hoạt động tín dụng không ngừng mở rộng; Chất lượng tín dụng của<br /> NHCT được nâng cao rõ rệt và đổi mới theo hướng đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn,<br /> để có hiệu quả hơn; các dịch vụ cung cấp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách<br /> hàng, đã góp phần khẳng định vị thế của NHCT trên thị trường tài chính tiền tệ<br /> trong nước và nước ngoài.<br /> 2.2.<br /> <br /> Thực trạng chất lượng cho vay đối với Khách hàng doanh nghiệp lớn tại<br /> <br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam<br /> Nguồn vốn cho vay của NHCT trong các năm qua luôn đóng vai trò quan<br /> trọng hỗ trợ nhiều ngành kinh tế, góp phần định hình cơ cấu phát triển của nhiều<br /> vùng, địa bàn trên cả nước. NHCT là ngân hàng tài trợ vốn hàng đầu cho các dự án<br /> lớn của các KHDNL, là các dự án tầm quốc gia thuộc các ngành sản xuất quan<br /> trọng như Dầu khí, Điện lực, Bưu chính viễn thông, Công nghiệp thép, Xăng dầu,<br /> Xi măng, Hoá chất, Dệt may, tiêu biểu như các dự án Nhà máy đạm Cà Mau, Xi<br /> măng Hệ Dưỡng, Xi măng Công Thanh, Cảng biển Cái Mép, Hòn La, Nhà máy lọc<br /> dầu Dung Quất, các doanh nghiệp thu mua, chế biến hàng xuất khẩu…<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Cơ sở lý luận - Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp lớn của ngân hàng thương mại. Cơ sở thực tiễn - Phân tích và đánh giá chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và tìm ra các nguyên nhân của những hạn chế đó. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-chat-luong-cho-vay-doi-voi-khach-hang-doanh-nghiep-lon-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Cong-thuong-Viet-Nam.PDF[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT