Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Việt Trì

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
vs7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn, Hoạt động cho vay ngắn hạn, Vay ngắn hạn, Hỗ trợ vay vốn, Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng thương mại Việt Trì
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU .......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN<br /> HÀNG THƯƠNG MẠI ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.1.2. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại .... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2.2. Các hình thức cho vay của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.2. Cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cho vay ngắn hạnError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.2.2. Các hình thức cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại ........ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.2.2.1. Cho vay thấu chi ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2.2. Cho vay trực tiếp từng lần .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2.3. Cho vay theo hạn mức .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Quy trình cho vay ngắn hạn ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. Mở rộng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 1.3.1. Khái niệm mở rộng cho vay ngắn hạn của NHTMError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá mở rộng cho vay ngắn hạn . Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.3.2.1 Chỉ tiêu số lượng khách hàng vay ngắn hạn ... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.3.2.2 Chỉ tiêu doanh số cho vay ngắn hạn Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2.3 Chỉ tiêu dư nợ cho vay ngắn hạn ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng cho vay ngắn hạn của NHTMError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3.3.1 Nhân tố chủ quan ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.3.2 Nhân tố khách quan ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG<br /> TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH VIỆT TRÌ....... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Việt TrìError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của MB Việt Trì Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của MB Việt Trì ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Hoạt động kinh doanh của MB Việt Trì Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Thực trạng mở rộng cho vay ngắn hạn của MB Việt TrìError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.2.1.Thực trạng cho vay ngắn hạn của MB Việt TrìError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2.Phân tích mức độ mở rộng cho vay ngắn hạn của MB Việt Trì ...... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.2.1. Chỉ tiêu số lượng khách hàng vay vốnError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2.2. Chỉ tiêu doanh số cho vay............... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2.3. Chỉ tiêu dư nợ ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3. Đánh giá thực trạng mở rộng cho vay ngắn hạn của MB Việt Trì......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Kết quả đạt được .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2.1. Hạn chế trong mở rộng cho vay ngắn hạn của MB Việt Trì ... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế .... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG<br /> TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH VIỆT TRÌ....... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Định hướng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Việt<br /> Trì ......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Định hướng phát triển chung của MB Việt Trì..... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.1.2. Định hướng cho vay ngắn hạn của MB Việt Trì . Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2. Giải pháp mở rộng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh<br /> Việt Trì ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Áp dụng, triển khai các gói sản phẩm đa dạng, phong phú, đáp ứng tối đa nhu<br /> cầu của khách hàng .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Thực hiện tốt quy trình cho vay ............. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Xây dựng các chính sách về khách hàng Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Tăng cường quản trị rủi ro cho vay........ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Nâng cao trình độ nhân viên của ngân hàngError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6. Nâng cao khả năng thu thập và xử lý thông tin của ngân hàng ...... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3. Kiến nghị ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1.Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quân độiError! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 3.3.3. Kiến nghị với Nhà nước ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN .............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Cho vay ngắn hạn vẫn là hình thức cho vay chủ yếu trong hoạt động cho vay của<br /> các NHTM. Trong thời gian qua, một mặt do ảnh hưởng từ sự khó khăn chung của nền<br /> kinh tế, một mặt do sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trên địa bàn; dư nợ ngắn hạn của<br /> Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Việt Trì (MB Việt Trì) liên tục suy giảm; gây ảnh<br /> hưởng tiêu cực tới doanh thu và lợi nhuận từ cho vay của chi nhánh. Việc mở rộng cho vay<br /> ngắn hạn đang là đòi hỏi cấp bách đối với Chi nhánh. Từ thực tế trên, tác giả đã quan tâm<br /> và lựa chọn nghiên cứu đề tài “Mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng<br /> TMCP Quân Đội – Chi nhánh Việt Trì”.<br /> Bên cạnh lời nói đầu và kết luận, luận văn được kết cấu 3 chương:<br /> - Chương 1: Cơ sở lý luận về mở rộng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương<br /> mại<br /> - Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Quân<br /> Đội – Chi nhánh Việt Trì<br /> - Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội<br /> – Chi nhánh Việt Trì.<br /> * Cơ sở lý thuyết<br /> Mở rộng cho vay ngắn hạn có nghĩa là tạo ra sự gia tăng về mặt quy mô, khối<br /> lượng, số lượng, sự tăng trưởng theo chiều rộng của các khoản vay; được xác định trên cơ<br /> sở việc thực hiện đa dạng hóa khách hàng, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cũng như các<br /> đối tượng vay.<br /> Các chỉ tiêu đánh giá mở rộng cho vay ngắn hạn của NHTM; bao gồm:<br />  Chỉ tiêu số lượng khách hàng vay vốn ngắn hạn: là các chỉ tiêu về sự gia tăng về<br /> số lượng khách hàng (tương đối và tuyệt đối); tỷ trọng số lượng khách hàng vay<br /> ngắn hạn trong tổng số các khách hàng vay cũng như số lượt khách hàng đến giao<br /> dịch với ngân hàng so với các năm trước.<br />  Chỉ tiêu doanh số cho vay ngắn hạn: so sánh tốc độ tăng trưởng doanh số (tương<br /> đối và tuyệt đối) cũng như tỷ trọng doanh số cho vay ngắn hạn trong tổng doanh<br /> số cho vay của ngân hàng giữa các năm với nhau.<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Bên cạnh lời nói đầu và kết luận, luận văn được kết cấu 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về mở rộng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng mở rộng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Việt Trì và chương 3 - Giải pháp mở rộng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Việt Trì. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Việt Trì

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Mo-rong-hoat-dong-cho-vay-ngan-han-tai-Ngan-hang-TMCP-Quan-Doi-Chi-nhanh-Viet-Tri.PDF[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT