Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu 647cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 10 Dung lượng 0.36 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn gồm những phần chính sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại. Chương 2 - Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch. Chương 3 -Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> “Xu hướng chung trong hoạt động của các ngân hàng thương mại hiện nay là<br /> hướng đến một ngân hàng bán lẻ, tập trung mở rộng và tăng tỷ trọng khách hàng cá nhân.<br /> Trước đây, với hoạt động ngân hàng truyền thống chỉ tập trung cho vay đối với khách<br /> hàng doanh nghiệp nhưng sự cạnh tranh khốc liệt đó khiến cho mức sinh lời giảm đi đáng<br /> kể, trái lại cho vay đối với khách hàng cá nhân có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và ngày<br /> một đem lại hiệu quả cao cho các ngân hàng.”<br /> “Không nằm ngoài xu thế chung đó, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam<br /> đã có định hướng rõ ràng trong lộ trình phát triển là lựa chọn dịch vụ giành cho khách<br /> hàng cá nhân làm chiến lược kinh doanh lâu dài.” “Nhất quán mục tiêu phát triển của<br /> toàn hệ thống, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch<br /> đang tập trung tìm mọi giải pháp để mở rộng cho vay đối với khác hàng cá nhân nhằm<br /> chiếm lĩnh thị phần và nâng cao hiệu quả hoạt động.” Tuy nhiên trước nhu cầu tín dụng<br /> cá nhân ngày một gia tăng, kèm với đó là sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các tổ chức tài<br /> chính khác, chính sách cũng như quy chế cho vay và khả năng mở rộng khách hàng của<br /> Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch vẫn còn tồn đọng<br /> những vướng mắc gây ảnh hưởng tới khả năng tăng trưởng tín dụng, “việc mở rộng phát<br /> triển các sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại<br /> Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch chưa thực sự chuyển biến mạnh mẽ, tín<br /> dụng cá nhân vẫn hạn hẹp về quy mô, tỷ trọng một số sản phẩm cho vay chưa đáp ứng<br /> được tiềm năng vốn có, các sản phẩm cho vay vẫn chưa được chú trọng so với nhiều<br /> ngân hàng thương mại khác, tỷ trọng dư nợ đối với khách hàng cá nhân trên tổng dư nợ<br /> tín dụng vẫn ở mức rất thấp.”<br /> “Trên cơ sở nhận thức tầm quan trọng của hoạt động cho vay đối với khách hàng<br /> cá nhân trong toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam nói chung cũng<br /> như tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch nói riêng,<br /> với mục tiêu đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động CVKHCN, xây dựng một hệ<br /> thống khách hàng ổn định tại chi nhánh”, đề tài “Mở rộng hoạt động cho vay đối với<br /> khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sở<br /> <br /> Giao dịch” đã được lựa chọn làm chủ đề nghiên cứu của luận văn.<br /> “Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm<br /> những phần chính sau:<br />  Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá<br /> nhân của Ngân hàng thương mại.<br />  Chƣơng 2: Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân<br /> tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch.<br />  Chƣơng 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân<br /> Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch.”<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI<br /> KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1 Tổng quan về hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng<br /> thương mại<br /> 1.1.1 Khái niệm về hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân<br /> “Hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân có thể được hiểu là hoạt động tín<br /> dụng của ngân hàng cho các chủ thể là cá nhân và hộ gia đình, trong đó Ngân hàng tài trợ<br /> vốn cho cá nhân và hộ gia đình nhằm phục vụ việc sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng của<br /> cá nhân và hộ gia đình trong một khoảng thời gian nhất định dựa trên nguyên tắc hoàn trả<br /> đúng thời hạn cả gốc và lãi.”<br /> 1.1.2 Đặc điểm của hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân<br /> “Ngoài những đặc điểm vốn có của tín dụng nói chung thì CVKHCN có một số<br /> đặc điểm riêng: về đối tượng vay, về mục đích vay, hình thức cho vay có tính đa dạng<br /> cao, quy mô khoản vay thường nhỏ, yêu cầu cao về chất lượng, chi phí cao, mức độ rủi ro<br /> cao, tính thời điểm cao.”<br /> 1.1.3 Phân loại hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân<br /> “Tùy theo yêu cầu của khách hàng và mục tiêu quản lý của ngân hàng, hoạt động<br /> CVKHCN được phân loại theo những cách khác nhau. Một số tiêu thức chủ yếu để phân<br /> loại hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng: căn cứ mục đich sử<br /> <br /> dụng vốn, căn cứ vào thời gian cho vay, căn cứ vào nguồn gốc hoàn trả khoản vay, căn<br /> cứ vào phương thức hoàn trả khoản vay…”<br /> 1.1.4 Vai trò của hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân<br /> Tác giả nêu được vai trò của hoạt động CVKHCN đối với sự phát triển của nền kinh<br /> tế, đối với ngân hàng thương mại và đối với chính khách hàng.<br /> 1.2 Mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thƣơng<br /> mại<br /> 1.2.1 Quan điểm về mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân<br /> “Mở rộng CVKHCN được hiểu là việc tăng lên về tỷ trọng của CVKHCN trong<br /> tổng tài sản Có của Ngân hàng, là việc Ngân hàng tăng số lượng khách hàng vay, tăng<br /> doanh số và dư nợ cho vay, mở rộng quy mô CVKHCN đồng thời phải gắn liền với việc<br /> tăng chất lượng khoản vay.”<br /> “Mở rộng CVKHCN không chỉ đơn thuần là sự tăng trưởng theo chiều rộng của<br /> hoạt động này, mở rộng về quy mô, mà phải bao hàm cả sự đảm bảo chất lượng khoản<br /> vay nhằm đạt sự tăng trưởng và phát triển bền vững.”<br /> 1.2.2 Sự cần thiết phải mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân<br /> “Tác giả đã đưa ra các lý do để mở rộng hoạt động CVKHCN như: CVKHCN có<br /> mức sinh lời ngày càng tăng, mở rộng hoạt động CVKHCN đảm bảo đáp ứng đầy đủ kịp<br /> thời nhu cầu vốn cho KHCN, mở rộng hoạt động CVKHCN đem lại nhiều lợi ích và tạo<br /> ra lợi thế cạnh tranh cho các NHTM, mở rộng hoạt động CVKHCN tăng cường khả năng<br /> cạnh tranh và làm lành mạnh thị trường tài chính, mở rộng hoạt động CVKHCN là xu thế<br /> chung của các NHTM.”<br /> 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân<br /> “Tác giả đưa ra 4 nhóm chỉ tiêu đánh giá, nghiên cứu hoạt động mở rộng<br /> CVKHCN, bao gồm: nhóm chỉ tiêu phản ánh doanh số cho vay, nhóm chỉ tiêu phản ánh<br /> dư nợ cho vay, nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động cho vay, nhóm chỉ tiêu phản<br /> ánh số lượng và số lượt khách hàng cá nhân vay vốn.”<br /> 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá<br /> nhân<br /> Trong phần này, luận văn đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng<br /> hoạt động CVKHCN của Ngân hàng thương mại, bao gồm:<br /> <br /> “Một là, các nhân tố chủ quan như: Quy mô của ngân hàng; Mạng lưới hoạt động<br /> của ngân hàng; Quy trình, chính sách cấp tín dụng tại ngân hàng; Chất lượng và tính đa<br /> dạng của hình thức CVKHCN; Chất lượng đội ngũ nhân viên; Cơ sở vật chất và trình độ<br /> công nghệ; Chính sách Marketing của ngân hàng.”<br /> “Hai là, các nhân tố khách quan như: Chủ thể đi vay, Mức độ hài lòng của khách<br /> hàng cá nhân vay vốn; Đối thủ cạnh tranh; Môi trường pháp lý; Môi trường kinh tế; Môi<br /> trường văn hóa xã hội; Môi trường công nghệ”<br /> <br /> CHƢƠNG 2<br /> “THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH<br /> HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM<br /> – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH”<br /> 2.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam - chi nhánh Sở Giao<br /> dịch<br /> “Trong phần này, luận văn đã nêu khái quát về quá trình hình thành và phát triển,<br /> cơ cấu tổ chức và kết quả hoạt động của VCB-Sở Giao dịch trong những năm gần đây.”<br /> 2.2 Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân<br /> hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam - chi nhánh Sở Giao dịch<br /> “Sau khi nêu lên cơ sở pháp lý của hoạt động CVKHCN và mở rộng hoạt động<br /> CVKHCN, các hình thức cho vay cũng như quy trình CVKHCN tại VCB-Sở Giao dịch,<br /> luận văn đi sâu phân tích thực trạng mở rộng hoạt động CVKHCN tại VCB-Sở Giao dịch<br /> trong thời gian qua (giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2015).”<br /> “Thứ nhất, doanh số CVKHCN: doanh số CVKHCN đang có xu hướng tăng lên:<br /> Năm 2011, doanh số CVKHCN tại chi nhánh là 883 tỷ đồng, Năm 2012 là 956 tỷ đồng,<br /> Năm 2013 là 1.125 tỷ đồng, Năm 2014 là 1.310 tỷ đồng. Đến năm 2015, Doanh số<br /> CVKHCN đã tăng 34,65%% so với thời điểm cuối năm 2014 ở mức 1.764 tỷ đồng.”<br /> “Thứ hai, dư nợ CVKHCN: Cùng với sự tăng trưởng không ngừng về doanh số<br /> CVKHCN, Dư nợ CVKHCN cũng có những bước đi tích cực: Năm 2011 là 495 tỷ đồng,<br /> <br /> năm 2012 là 623 tỷ đồng, năm 2013 là 911 tỷ đồng, năm 2014 là 1.786 tỷ đồng và đến<br /> năm 2015 là 2.432 tỷ đồng, tăng hơn 36% so với năm 2014.”<br /> “Dư nợ của VCB-Sở Giao dịch tập trung chủ yếu ở các sản phẩm cho vay liên<br /> quan đến mục đích bất động sản, các sản phẩm khác dư nợ không đáng kể do đó dư nợ<br /> chủ yếu là dư nợ trung dài hạn.”<br /> “Thứ ba, hiệu quả hoạt động CVKHCN:<br /> -<br /> <br /> Mặc dù dư nợ tăng trưởng liên tục qua các năm gần đây nhưng thu lãi của toàn<br /> <br /> VCB-Sở Giao dịch và thu lãi từ CVKHCN không có biến động mạnh do mặt bằng lãi<br /> suất cho vay trong các năm qua có chiều hướng giảm.<br /> -<br /> <br /> Nhìn chung nợ xấu phát sinh trong các khoản CVKHCN mà Ngân hàng cấp ra<br /> <br /> đều không lớn, tỷ trọng nợ xấu trên tổng dư nợ CVKHCN ở mức thấp. Đến thời điểm<br /> năm 2015, nợ xấu CVKHCN chỉ còn 21,7 tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng dư nợ CVKHCN.<br /> - Nhìn chung, VCB-Sở Giao dịch cũng có phát sinh một số khách hàng vi phạm<br /> và lập biên bản, tuy nhiên số lượng này không nhiều, những trường hợp này đều được<br /> VCB-Sở Giao dịch yêu cầu trả nợ trước hạn.”<br /> “Thứ tư, số lượng và số lượt khách hàng cá nhân quan hệ tín dụng với VCB-Sở<br /> Giao dịch: Trong các năm qua, nhìn chung số lượng và số lượt KHCN của VCB-Sở Giao<br /> dịch tăng trưởng tương đối tốt.”<br /> 2.3 Đánh giá thực trạng mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại<br /> Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam - chi nhánh Sở Giao dịch<br /> “Với sự nỗ lực của các cấp lãnh đạo cùng các cán bộ nhân viên, đặc biệt là các cán<br /> bộ làm công tác CVKHCN, hoạt động CVKHCN tại VCB-Sở Giao dịch trong thời gian<br /> qua đã đạt được một số kết quả như: doanh số và dư nợ CVKHCN ngày một tăng cả về<br /> tuyệt đối lẫn tỷ trọng trong tổng doanh số và tổng dư nợ nói chung, VCB-Sở Giao<br /> dịch đã quan tâm nhiều hơn đến công tác tiếp thị phát triển khách hàng, đưa tư duy bán<br /> hàng chủ động đến từng cán bộ, VCB-Sở Giao dịch đã tạo được sự hài lòng với khách<br /> hàng cá nhân vay vốn … Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động cho vay KHCN vẫn còn tồn<br /> tại những hạn chế cần khắc phục như:”<br /> - Tăng trưởng dư nợ CVKHCN còn chậm, hoạt động mở rộng CVKHCN chưa<br /> thực sự tốt;<br /> - Cơ cấu CVKHCN tại VCB-Sở Giao dịch chưa thực sự đồng đều;<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
647cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Mở rộng hoạt động cho vay, Hoạt động cho vay, Khách hàng cá nhân, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Sở Giao dịch
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
10
Dung lượng
0.36 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Mo-rong-hoat-dong-cho-vay-doi-voi-khach-hang-ca-nhan-tai-Ngan-hang-TMCP-Ngoai-Thuong-Viet-Nam-Chi-nhanh-So-Giao-dich.PDF[0.36 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT