Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu 8y7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 12 Dung lượng 0.21 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và chương 3 - Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Những năm gần đây, số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa không ngừng<br /> tăng lên và trở thành khu vực kinh tế năng động nhất. Theo số liệu công bố của Bộ<br /> Kế hoạch & Đầu tư, tính đến cuối năm 2009 số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> chiếm tới hơn 95% tổng số doanh nghiệp cả nước. Đồng thời, Chính phủ cũng đưa<br /> ra nhiều chính sách ưu đãi nhằm trợ giúp và khuyến khích phát triển doanh nghiệp<br /> nhỏ và vừa, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế<br /> xã hội.<br /> Nhận thức được vấn đề này, trong bối cảnh môi trường kinh doanh của<br /> ngành ngân hàng ngày càng trở nên khốc liệt, thời gian qua nhiều ngân hàng thương<br /> mại đã rất quan tâm đến việc mở rộng cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp<br /> nhỏ và vừa, xác định đây là đối tượng khách hàng đầy tiềm năng cần hướng tới. Vì<br /> vậy, nhiều sản phẩm cho vay đã được thiết kế dành riêng cho từng nhóm khách<br /> hàng này.<br /> Về phía Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, hiện nay dư nợ cho vay<br /> vẫn chủ yếu tập trung vào các khách hàng lớn, điều này có thể tạo ra rủi ro rất lớn<br /> khi một trong các khách hàng này gặp khó khăn về tài chính và không có khả năng<br /> trả nợ (thực tế đã cho thấy 20 khách hàng có nợ xấu lớn nhất chiếm tới khoảng 65%<br /> tổng dư nợ xấu của toàn ngân hàng). Vì vậy, việc mở rộng cho vay đối với doanh<br /> nghiệp nhỏ và vừa đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết đối với Ngân hàng TMCP Ngoại<br /> thương Việt Nam nhằm đa dạng hóa đối tượng khách hàng để san sẻ rủi ro, đồng<br /> thời phát triển tín dụng có hiệu quả trong bối cảnh môi trường cạnh tranh ngày càng<br /> gay gắt.<br /> Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đã chọn đề tài “Mở rộng cho vay đối<br /> với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” làm<br /> đề tài nghiên cứu cho luận văn.<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƯƠNG 1 - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG CHO<br /> VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI<br /> 1.1 Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> Khái niệm: Tùy vào điều kiện kinh tế - xã hội đất nước, mỗi quốc gia có các<br /> cách phân loại DNNVV khác nhau. Nhìn chung, người ta hay sử dụng các tiêu thức<br /> sau để xác định DNNVV: (i) Số lao động thường xuyên; (ii) Vốn sản xuất; (iii)<br /> Doanh thu từ hoạt động kinh doanh; (iv) Lợi nhuận.<br /> Tại Việt Nam, trước năm 2009, DNNVV được quy định tại Nghị định số<br /> 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 (Nghị định 90): “là cơ sở sản xuất, kinh doanh<br /> độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá<br /> 10 tỷ đồng hoặc số lao động hằng năm không quá 300 người”. Từ 30/6/2009, theo<br /> Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 (Nghị định 56), DNNVV là “cơ sở<br /> kinh doanh” đã đăng ký theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ,<br /> nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn<br /> vốn là chỉ tiêu ưu tiên). Theo đó, DNNVV trong lĩnh vực (i) nông, lâm nghiệp và<br /> thủy sản, (ii) công nghiệp và xây dựng có tổng nguồn vốn tối đa đến 100 tỷ đồng<br /> hoặc lao động tối đa đến 300 lao động; (iii) thương mại và dịch vụ có tổng nguồn<br /> vốn tối đa đến 50 tỷ đồng hoặc lao động tối đa đến 100 lao động.<br /> Đặc điểm: DNNVV có số lượng chiếm tỷ trọng lớn, thường từ 70-80% tổng<br /> số doanh nghiệp của mỗi quốc gia và phân bố rộng khắp cả nước, hoạt động trên<br /> mọi lĩnh vực khác nhau. DNNVV có bộ máy tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt, dễ thích<br /> ứng với sự biến động. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ, công nghệ<br /> thiếu tính đồng bộ và thống nhất, chất lượng nguồn nhân lực nhiều hạn chế.<br /> Vai trò: DNNVV ngày càng có đóng góp quan trọng đối với sự tăng trưởng<br /> của nền kinh tế, tạo việc làm và nâng cao mức sống cho người lao động. DNNVV<br /> cho phép thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn trong dân và làm cho nền kinh tế ngày<br /> càng hoạt động hiệu quả hơn.<br /> <br /> iii<br /> <br /> 1.2 Cho vay đối với DNNVV của NHTM<br /> Khái niệm: Cho vay đối với DNNVV của NHTM là việc NHTM giao một<br /> khoản tiền cho DNNVV sử dụng trong một thời gian nhất định để thực hiện các dự<br /> án đầu tư hoặc cung cấp vốn lưu động đáp ứng cho quá trình sản xuất kinh doanh<br /> của doanh nghiệp.<br /> Đặc điểm: Cho vay đối với DNNVV mang những đặc điểm chung của hoạt<br /> động cho vay nói chung. Ngoài ra, cho vay đối với DNNVV cũng có một số đặc<br /> điểm khác như: (i) Giá trị mỗi món vay thường không lớn, (ii) Các khoản vay đa số<br /> đều được đảm bảo bằng tài sản.<br /> Các hình thức cho vay đối với DNNVV: Có nhiều cách phân loại khác nhau:<br /> (i) theo thời hạn cho vay (cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn), (ii) theo tài sản<br /> bảo đảm (cho vay có tài sản bảo đảm và không có tài sản bảo đảm), (iii) theo<br /> phương thức cho vay (cho vay thấu chi, cho vay trực tiếp từng lần, cho vay theo hạn<br /> mức, cho vay luân chuyển, cho vay trả góp, cho vay gián tiếp)…<br /> 1.3 Mở rộng cho vay đối với DNNVV của NHTM<br /> 1.3.1 Khái niệm<br /> Xét trên giác độ của NHTM, đó là sự gia tăng cho vay đối với DNNVV cả về<br /> mặt quy mô và chất lượng. Hay nói cách khác, mở rộng cho vay đối với DNNVV là<br /> sự tăng trưởng cho vay với đối DNNVV trên cơ sở kiểm soát được rủi ro ở mức cho<br /> phép nhằm đạt được hiệu quả kỳ vọng của ngân hàng.<br /> 1.3.2 Sự cần thiết mở rộng cho vay đối với DNNVV của NHTM<br /> Đối với DNNVV: vốn vay từ NHTM giúp các DNNVV giải quyết được nhu<br /> cầu về vốn kịp thời, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được liên tục và ổn<br /> định. Thông qua vốn vay từ NHTM, DNNVV có điều kiện đầu tư đổi mới công<br /> nghệ, nâng cao được năng lực cạnh tranh. Việc vay vốn của NHTM cũng góp phần<br /> giúp cho DNNVV nâng cao chất lượng quản lý tài chính và hiệu quả hoạt động do<br /> các điều kiện vay vốn chặt chẽ của NHTM.<br /> Đối với NHTM: Việc mở rộng cho vay DNNVV cho phép NHTM khai thác<br /> triệt để tiềm năng thị trường cũng như mạng lưới chi nhánh hiện có, tăng vòng quay<br /> <br /> iv<br /> <br /> vốn tín dụng và tăng thu nhập cho ngân hàng, giúp NHTM phân tán được rủi ro tín<br /> dụng.<br /> Đối với nền kinh tế: Việc mở rộng cho vay đối với DNNVV của NHTM đã<br /> góp phần thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV của Nhà nước, phát triển<br /> nền kinh tế một cách toàn diện hơn.<br /> 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay đối với DNNVV của NHTM<br />  Các nhân tố thuộc về ngân hàng<br /> Chiến lược phát triển của ngân hàng: việc mở rộng hay thu hẹp cho vay<br /> DNNVV trước hết phụ thuộc vào định hướng và chiến lược phát triển của ngân<br /> hàng đối với nhóm khách hàng này.<br /> Quy mô và khả năng huy động vốn: khả năng huy động vốn tốt, quy mô vốn<br /> dồi dào cho phép ngân hàng có điều kiện tập trung vốn để mở rộng cho vay và<br /> ngược lại.<br /> Chất lượng và sự đa dạng hóa các hình thức cho vay đối với DNNVV: quyết<br /> định khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn đa dạng của DNNVV<br /> Mạng lưới chi nhánh và đội ngũ cán bộ ngân hàng: ngân hàng có mạng lưới<br /> chi nhánh rộng sẽ có điều kiện để tiếp cận được nhiều nhu cầu vay vốn của khách<br /> hàng, đồng thời tăng cường khả năng giám sát tình hình sử dụng vốn vay của khách<br /> hàng. Đội ngũ cán bộ tín dụng giữ vai trò quyết định trong việc mở rộng cho vay<br /> đối DNNVV, quyết định chất lượng phục vụ khách hàng cũng như chất lượng của<br /> các khoản cho vay đối với DNNVV.<br /> Công nghệ ngân hàng: công nghệ hiện đại cho phép ngân hàng rút ngắn thời<br /> gian xử lý hồ sơ vay vốn của khách hàng, đồng thời tạo điều kiện cho ngân hàng thu<br /> thập, quản lý thông tin về khách hàng và thị trường hiệu quả hơn.<br />  Các nhân tố thuộc về DNNVV<br /> Nhu cầu vay vốn của DNNVV: NHTM chỉ có thể cho vay được khi khách<br /> hàng có nhu cầu vay vốn.<br /> <br /> v<br /> <br /> Năng lực vay vốn: DNNVV chỉ có thể vay được vốn của NHTM khi có đủ<br /> các năng lực: (i) năng lực pháp lý, (ii) năng lực sản xuất, (iii) năng lực tài chính, (iv)<br /> năng lực quản lý doanh nghiệp.<br /> Tính hiệu quả của phương án sử dụng vốn vay của doanh nghiệp: Ngân hàng<br /> chỉ cho vay khi phương án sử dụng vốn vay thể hiện được tính hiệu quả và khả thi.<br />  Các nhân tố khác<br /> Ngoài các nhân tố thuộc về NHTM và DNNVV, việc mở rộng cho vay đối<br /> với DNNVV còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: môi trường kinh tế, môi<br /> trường chính trị - xã hội, môi trường pháp lý, môi trường cạnh tranh.<br /> CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH<br /> NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG<br /> TMCP NGOẠI THƯƠNG VN<br /> 2.1<br /> <br /> Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam<br /> Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được thành lập ngày 01/04/1963.<br /> <br /> Trải qua 47 năm hoạt động và phát triển, hệ thống Vietcombank đến hết năm 2009<br /> gồm có Hội sở chính, 01 Sở giao dịch, 69 chi nhánh và 248 Phòng Giao dịch; 01<br /> trung tâm đào tạo, 04 công ty con, 04 công ty liên doanh, 03 công ty liên kết và 01<br /> văn phòng đại diện tại Singapore. Vietcombank hiện có quan hệ đại lý với trên<br /> 1.300 ngân hàng tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.<br /> Trong những năm qua, mặc dù môi trường kinh tế có nhiều khó khăn, thị<br /> trường tài chính tiền tệ diễn biến phức tạp nhưng với sự năng động và nhạy bén,<br /> Ban Lãnh đạo Vietcombank đã nhận định được những khó khăn, thử thách trong<br /> quá trình hoạt động, kịp thời đưa ra những chỉ đạo, điều hành đúng đắn giúp<br /> Vietcombank luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh. Kết quả là các hoạt<br /> động kinh doanh chính của ngân hàng đều có sự tăng trưởng qua các năm. Đến cuối<br /> năm 2009, tổng vốn huy động tăng 18%, dư nợ cho vay tăng 25,9% so với cuối năm<br /> 2008. Thu nhập trước thuế tăng trưởng bền vững qua các năm, đặc biệt năm 2009<br /> thu nhập trước thuế của Vietcombank đã đạt được con số rất ấn tượng là 5.150 tỷ<br /> đồng, tăng 46,2% so với năm 2008.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
8y7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Mở rộng cho vay, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Vay doanh nghiệp, Hỗ trợ vay
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
12
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Mo-rong-cho-vay-doi-voi-doanh-nghiep-nho-va-vua-tai-Ngan-hang-TMCP-Ngoai-thuong-Viet-Nam.PDF[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT