Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện xếp hạng tín dụng nội bộ các doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng TMCP quân đội

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
eu7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hạng tín dụng nội bộ, Tín dụng nội bộ doanh nghiệp vay vốn, Doanh nghiệp vay vốn, Ngân hàng TMCP quân đội, Hỗ trợ vay vốn
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
14
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
i<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> <br /> <br /> BÙI HỒNG THÙY LINH<br /> <br /> HOÀN THIỆN XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ<br /> CÁC DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI<br /> NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI<br /> CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> TS. NGUYỄN XUÂN LUẬT<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2011<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> LÝ LUẬN CHUNG VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ<br /> DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI<br /> 1.1 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại<br /> Ngân hàng thương mại là tổ chức trung gian tài chính, là kênh dẫn vốn quan<br /> trọng cho nền kinh tế. Thông qua hệ thống ngân hàng, vốn được dẫn từ người thừa<br /> vốn hoặc tạm thời có vốn nhàn rỗi sang người thiếu vốn, giúp đồng vốn được sử<br /> dụng hiệu quả, hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng được mở rộng, thúc đẩy<br /> nền kinh tế tăng trư ởng và phát triển.<br /> Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại chủ yếu là kinh doanh tiền<br /> tệ bao gồm hoạt động huy động vốn (Các nguồn cung cấp vốn cho ngân hàng bao<br /> gồm các loại tiền gửi, nguồn vốn vay, nguồn ủy thác, nguồn trong thanh toán…),<br /> hoạt động sử dụng vốn (hoạt động ngân quỹ, cho vay, đầu tư…) và các hoạt động<br /> khác (thanh toán, kinh doanh ngoại hối, bảo lãnh, nhận uỷ thác, ký gửi… ).<br /> Ngày nay, trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, các ngân hàng<br /> thương mại có xu hướng mở rộng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới để thu<br /> hút khách hàng, tuy nhiên tín dụng vẫn là hoạt động chủ yếu. Thu nhập từ tín dụng<br /> chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu thu nhập của nhiều ngân hàng.<br /> Tín dụng là hoạt động tài trợ của ngân hàng cho khách hàng. Đó là quan hệ<br /> vay mượn (đi vay và cho vay), tuy nhiên với chủ thể là các ngân hàng thì tín dụng<br /> chỉ bao hàm nghiệp vụ cho vay.<br /> Tín dụng là một trong những hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro. Thực tiễn tại<br /> nhiều ngân hàng thương mại đã cho thấy rủi ro cao trong hoạt động tín dụng gắn<br /> liền với sự thiếu hiểu biết về khách hàng.<br /> <br /> iii<br /> <br /> Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất cho các ngân hàng thương mại<br /> trong trường hợp khách hàng vay không trả đúng hạn, không trả hoặc trả không đầy<br /> đủ gốc và lãi.<br /> Một số dấu hiệu của rủi ro tín dụng như nợ quá hạn, lãi treo, khách hàng trì<br /> hoãn nộp các báo cáo tài chính, mối quan hệ giữa ngân hàng và người vay thay<br /> đổi...<br /> Khi gặp rủi ro tín dụng ngân hàng thường rơi vào tình trạng mất khả năng<br /> thanh toán, làm mất lòng tin của người gửi tiền, ảnh hưởng đến uy tín của ngân<br /> hàng. Khi gặp rủi ro tín dụng ngân hàng không thu hồi được vốn tín dụng đã cấp và<br /> lãi cho vay trong khi vẫn phải trả lãi và trả vốn huy động khi đến hạn điều này làm<br /> cho ngân hàng mất cân đối trong việc thu chi, lợi nhuận giảm sút. Hơn nữa sự khó<br /> khăn của các ngân hàng có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế. Nó làm cho<br /> nền kinh tế suy thoái, thất nghiệp tăng, mất ổn định. Rủi ro tín dụng của ngân hàng<br /> thương mại trong nước cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế các nước có liên quan do sự<br /> hội nhập đã gắn chặt mối liên hệ về tiền tệ, đầu tư giữa các quốc gia.<br /> Hiện nay, xếp hạng tín dụng là một trong những công cụ quản lý rủi ro tín<br /> dụng đang được áp dụng tại nhiều ngân hàng Viêt Nam.<br /> <br /> 1.2 Xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp vay vốn tại các ngân<br /> hàng thương mại<br /> Xếp hạng tín dụng là sự đánh giá khách quan về khả năng và mức độ sẵn<br /> sàng trả nợ gốc, lãi hiện thời của người đi vay đối với mỗi nghĩa vụ tài chính nhất<br /> định trong suốt thời gian hiệu lực của nghĩa vụ tài chính đó.<br /> Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn là việc ngân hàng thương mại sử<br /> dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của mình để đánh giá khả năng trả nợ của<br /> doanh nghiệp đi vay, mức độ rủi ro của khoản vay, làm cơ sở để đưa ra quyết định<br /> <br /> iv<br /> <br /> cấp tín dụng, quản lý rủi ro, xây dựng các chính sách khách hàng đối với từng hạng<br /> khách hàng doanh nghiệp theo kết quả xếp hạng cho phù hợp.<br /> Ngân hàng thương mại sử dụng các chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính<br /> để làm căn cứ xếp hạng tín dụng doanh nghiệp.<br /> Các chỉ tiêu tài chính là chỉ tiêu định lượng, được lấy trực tiếp hoặc tính toán<br /> dựa trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp . Một số nhóm chỉ tiêu tài chính<br /> thường được sử dụng như: nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán , nhóm chỉ tiêu về<br /> cơ cấu tài chính, nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động, nhóm chỉ tiêu về khả năng<br /> sinh lợi.<br /> Các chỉ tiêu phi tài chính là chỉ tiêu định tính, được thu thập từ nhiều nguồn<br /> bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Để xác định các chỉ tiêu phi tài chính một<br /> cách chính xác, cán bộ xếp hạng cần có trình độ chuyên môn, am hiểu về doanh<br /> nghiệp và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.<br /> Một số chỉ tiêu phi tài chính thường được sử dụng như: triển vọng phát triển<br /> lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, uy tín trong quan hệ với các tổ<br /> chức tín dụng, khả năng trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ , trình độ qu ản lý và môi trường<br /> nội bộ doanh nghiệp và một số chỉ tiêu khác như: Sự thay đổi các yếu tố vĩ mô và<br /> tác động của chúng tới doanh nghiệp, mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp vào các<br /> nhà cung cấp, người tiêu dùng, sản phẩm thay thế, sự phụ thuộc của doanh nghiệp<br /> vào các yếu tố tự nhiên…<br /> Quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại<br /> thông thường gồm 03 bước:<br /> - Bước 1: Thu thập thông tin liên quan đến các chỉ tiêu sử dụng trong phân<br /> tích đánh giá (chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính), thông tin xếp hạng của các<br /> tổ chức tín dụng khác đối với khách hàng.<br /> <br /> v<br /> <br /> - Bước 2: Phân tích bằng mô hình để kết luận về mức xếp hạng, sử dụng<br /> đồng thời chỉ tiêu tài chính và phi tài chính.<br /> - Bước 3: Theo dõi tình trạng tín dụng của đối tượng được xếp hạng để điều<br /> chỉnh mức xếp hạng.<br /> Các chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thiện xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại<br /> các ngân hàng thương mại gồm:<br /> - Các chỉ tiêu định tính: Hệ thống chỉ tiêu phân tích xếp hạng đầy đủ, dễ<br /> hiểu, có tiêu chí rõ ràng để xác định; Cách thức thực hiện xếp hạng khoa học, quy<br /> trình xếp hạng chặt chẽ, toàn diện; V iệc tổ chức triển khai xếp hạng tín dụng được<br /> thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong toàn hệ thống của ngân hàng thương mại; N gân<br /> hàng thương mại có cơ sở dữ liệu tập trung về ngành kinh tế và khách hàng để phục<br /> vụ hoạt động xếp hạng tín dụng.<br /> - Các chỉ tiêu định lượng: Các doanh nghiệp vay vốn được xếp hạng đầy đủ<br /> theo đúng quy định về thời gian thực hiện xếp hạng; Dư nợ xấu giảm dần; Tỷ lệ nợ<br /> xấu trên tổng dư nợ giảm dần .<br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác xếp hạng tín dụng doanh nghiệp:<br /> - Nhân tố chủ quan: Hệ thống các chỉ tiêu xếp hạng ; Mục đích của công tác<br /> xếp hạng tín dụng; Trình độ chuyên môn và đạo đức của đội ngũ cán bộ chấm điểm<br /> tín dụng; Cơ sở vật chất và trình độ công nghệ thông tin của ngân hàng thương mại .<br /> - Nhân tố khách quan: Các quy định, chính sách của Nhà nước về phân chia loại<br /> hình doanh nghiệp và ngành kinh tế, đánh giá doanh nghiệ p và xếp h ạng tín dụng;<br /> Chuẩn mực kế toán; Thông tin về ngành kinh tế và doanh nghiệp cần xếp hạng .<br /> Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của một số ngân hàng thương<br /> mại Việt Nam: bao gồm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng<br /> TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Nội dung chính của luận văn này được chia làm 3 phần: Chương 1 -Lý luận chung về xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng xếp hạng tín dụng nội bộ các doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng TMCP quân đội và Chương 3 - Giải pháp hoàn thiện xếp hạng tín dụng nội bộ các doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng TMCP quân đội. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện xếp hạng tín dụng nội bộ các doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng TMCP quân đội

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Hoan-thien-xep-hang-tin-dung-noi-bo-cac-doanh-nghiep-vay-von-tai-Ngan-hang-TMCP-quan-doi.PDF[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT