Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện thẩm định tài chính dự án trong hoạt động đầu tư của Ngân hàng TMCP Quân Đội

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu wy7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.18 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

nội dung của luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương I: Những vấn đề cơ bản về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động đầu tư của Ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động đầu tư của Ngân hàng TMCP Quân Đội Chương III: Giải pháp hoàn thiện thẩm định tài chính dự án trong hoạt động đầu tư của Ngân hàng TMCP Quân Đội

i<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Đầu tư đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của mỗi quốc gia nói chung<br /> và doanh nghiệp nói riêng. Đầu tư dự án là một phương thức bỏ vốn được đánh giá<br /> là có hiệu quả và được sử dụng phổ biến rộng rãi trong hoạt động đầu tư. Tuy nhiên<br /> hoạt động đầu tư chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi có sự thẩm định chính xác các<br /> khía cạnh của dự án. Trong đó, thẩm định tài chính dự án được xem là yếu tố quan<br /> trọng nhất trong việc đưa ra quyết định của nhà đầu tư. Ngân hàng thương mại<br /> trong hoạt động đầu tư của mình cũng tiến hành tham gia đầu tư dự án. Chính vì<br /> vậy, thẩm định tài chính dự án trong hoạt động đầu tư của ngân hàng sẽ là cơ sở<br /> quan trọng để đưa ra quyết định tham gia đầu tư đúng đắn, đảm bảo mang lại hiệu<br /> quả, an toàn vốn, rào chắn rủi ro cho hoạt động đầu tư.<br /> Trong những năm vừa qua, công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt<br /> động đầu tư tại Ngân hàng TMCP Quân Đội còn tồn tại một số hạn chế nên hiệu<br /> quả đầu tư chưa cao, một số khoản đầu tư dự án có dấu hiệu tổn thất về vốn và có<br /> những dự án đầu tư đang gặp khó khăn. Là một chuyên viên đầu tư của Ngân hàng,<br /> tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện thẩm định tài chính dự án trong hoạt động đầu<br /> tư của Ngân hàng TMCP Quân Đội” để đưa ra những đề xuất, kiến nghị khắc<br /> phục những hạn chế nêu trên.<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung của luận<br /> văn được kết cấu thành 3 chương:<br /> Chương I: Những vấn đề cơ bản về thẩm định tài chính dự án trong hoạt<br /> động đầu tư của Ngân hàng thương mại<br /> Chương II: Thực trạng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động đầu tư<br /> của Ngân hàng TMCP Quân Đội<br /> Chương III: Giải pháp hoàn thiện thẩm định tài chính dự án trong hoạt động<br /> đầu tư của Ngân hàng TMCP Quân Đội<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƯƠNG I<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG<br /> HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1.Hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại<br /> Đầu tư là một hoạt động đóng vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh<br /> tế. Trong thực tế có rất nhiều hình thái của hoạt động đầu tư, dựa trên quan hệ quản<br /> lý của chủ đầu tư, mà theo đó đầu tư được chi thành đầu tư trực tiếp và đầu tư gián<br /> tiếp.<br /> Ngân hàng thương mại tại Việt Nam ngoài các nghiệp vụ kinh doanh truyền<br /> thống về tín dụng và huy động vốn cũng triển khai hoạt động đầu tư. Các hình thức<br /> đầu tư chủ yếu của ngân hàng thương mại bao gồm: kinh doanh đầu tư ngắn hạn<br /> trên thị trường chứng khoán (cổ phiếu và chứng chỉ quỹ) hay còn gọi là trading; đầu<br /> tư dài hạn thông qua việc mua cổ phần hoặc góp vốn vào các doanh nghiệp chưa<br /> niêm yết và tham gia vào việc điều hành doanh nghiệp; đầu tư dự án dài hạn; đầu tư<br /> trái phiếu doanh nghiệp; đầu tư mua trái phiếu chính phủ và các nghiệp vụ đầu tư<br /> khác như hợp đồng repo, hợp đồng bán và mua lại...<br /> Trong luận văn này chỉ xin đề cập đến hoạt động đầu tư tự án tại ngân hàng<br /> thương mại. Đầu tư dự án ở ngân hàng thương mại được hiểu là sự hy sinh các<br /> nguồn lực hiện tại mà chủ yếu là tiền và nhân lực vào dự án đã chọn nhằm kỳ<br /> vọng thu được các kết quả nhất định trong tương lai.<br /> Để ra quyết định về việc tham gia đầu tư góp vốn vào các dự án hay không,<br /> ngân hàng thương mại cần phải thực hiện hoạt động thẩm định dự án nhằm đánh giá<br /> tính khả thi và hiệu quả của dự án.<br /> 1.2.Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động đầu tư của ngân hàng thương<br /> mại<br /> Thẩm định tài chính dự án là nội dung rất quan trọng trong thẩm định dự án<br /> để góp phần đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.<br /> Thẩm định tài chính dự án là rà soát, đánh giá một cách khoa học và toàn<br /> <br /> iii<br /> <br /> diện mọi khía cạnh tài chính dự án trên góc độ của nhà đầu tư. Đối với các ngân<br /> hàng thương mại thì thẩm định tài chính dự án là chìa khóa để xem xét tính hiệu<br /> quả, sinh lời của dự án.<br /> Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động đầu tư có những nét khác biệt so<br /> với thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay: khác biệt về sự quan tâm<br /> của người thẩm định, thời điểm tham gia thẩm định, dòng tiền thẩm định và lãi suất<br /> thẩm định.<br /> Thẩm định tài chính dự án được thực hiện trên nhiều nội dung có sự gắn kết<br /> chặt chẽ với nhau từ việc thẩm định tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn thực hiện<br /> dự án đến thẩm định dòng tiền dự án, thẩm định các chỉ tiêu tài chính dự án và cuối<br /> cùng là thẩm định độ nhạy tài chính dự án.<br /> Mức độ hoàn thiện thẩm định tài chính dự án là mức độ chuẩn xác của các<br /> kết quả thẩm định tài chính dự án trên cơ sở các nguồn thông tin tin cậy, các giả<br /> định có căn cứ thuyết phục với việc áp dụng các phương pháp thẩm định, quy trình<br /> thẩm định, nội dung thẩm định phù hợp trong điều kiện thời gian và chi phí hợp lý.<br /> Mức độ hoàn thiện thẩm định tài chính dự án được đánh giá trên hai nhóm tiêu chí:<br />  Nhóm tiêu chí liên quan đến nội dung thẩm định tài chính dự án: thể hiện<br /> qua sự đầy đủ, chính xác, hợp lý và cập nhật của nội dung.<br />  Nhóm chỉ tiêu liên quan đến quy trình tổ chức thẩm định tài chính dự án đầu<br /> tư: thể hiện sự hợp lý, khoa học, gọn nhẹ của quy trình tổ chức thẩm định,<br /> thời gian bình quân cho công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư.<br /> 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định tài chính dự án trong hoạt động đầu<br /> tư của ngân hàng thương mại<br /> Mức độ hoàn thiện thẩm định tài chính dự án trong hoạt động đầu tư của<br /> ngân hàng thương mại phụ thuộc vào các nhân tố thuộc về ngân hàng thương mại<br /> như phương pháp thẩm định; chất lượng và số lượng đội ngũ chuyên viên đầu tư;<br /> chất lượng các nguồn thông tin thu thập được; quan điểm Ban lãnh đạo ngân hàng;<br /> trang thiết bị và công nghệ ngân hàng. Ngoài ra, một số nhân tố bên ngoài cũng có<br /> <br /> iv<br /> <br /> tác động đến công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động đầu tư của ngân<br /> hàng thương mại như: môi trường pháp lý, môi trường kinh tế và sự cung cấp thông<br /> tin, năng lực lập dự án, năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư.<br /> <br /> v<br /> <br /> CHƯƠNG II<br /> THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN<br /> TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI<br /> <br /> 2.1.Tổng quan về Ngân hàng TMCP Quân Đội<br /> Ngân hàng TMCP Quân Đội (gọi tắt là MB) được thành lập theo Quyết định số<br /> 0054/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 14/09/1994 và Giấy chứng<br /> nhận đăng ký kinh doanh số 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu<br /> ngày 30/09/1994, khai trương hoạt động từ ngày 04/11/1994. Vốn điều lệ ban đầu của MB<br /> là 20 tỷ đồng với định hướng hoạt động trong giai đoạn đầu là tổ chức trung gian tài chính<br /> phục vụ các doanh nghiệp Quân đội tham gia phát triển kinh tế và thực hiện nhiệm vụ<br /> Quốc Phòng.<br /> Trải qua hơn 15 năm hoạt động, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã vươn lên trở<br /> thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với quy<br /> mô vốn điều lệ gấp 265 lần, mạng lưới chi nhánh gấp 100 lần và quy mô số lượng cán<br /> bộ nhân viên cũng gấp hơn 130 lần. Hơn thế, MB không dừng lại ở quy mô hoạt động<br /> của một ngân hàng thương mại mà đã hướng tới mô hình một tập đoàn tài chính với<br /> các công ty thành viên đang hoạt động hiệu quả. Tính đến 30/06/2010 vốn điều lệ của<br /> MB là 5.300 tỷ đồng, với số lượng cán bộ nhân viên hơn 2.500 người.<br /> Trong xu thế phát triển của nền kinh tế, MB đã không ngừng lớn mạnh không<br /> chỉ về quy mô và chất lượng mà còn ở đối tượng khách hàng mà MB hướng tới. Từ<br /> một ngân hàng thương mại thành lập với mục tiêu ban đầu là hỗ trợ cho các doanh<br /> nghiệp quân đội, thì ngày nay MB có một đối tượng khách hàng đa dạng, bao gồm các<br /> khách hàng doanh nghiệp quân đội truyền thống, các tập đoàn kinh tế, các doanh<br /> nghiệp lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân.<br /> Bên cạnh phát triển các nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng truyền thống, Ngân<br /> hàng TMCP Quân Đội định hướng tập trung vào mở rộng các hoạt động kinh doanh<br /> trên thị trường vốn, phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư, phát triển các dịch vụ khách<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện thẩm định tài chính dự án trong hoạt động đầu tư của Ngân hàng TMCP Quân Đội

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
wy7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hoàn thiện thẩm định tài chính dự án, Thẩm định tài chính dự án, Hoạt động đầu tư, Ngân hàng TMCP Quân Đội
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.18 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Hoan-thien-tham-dinh-tai-chinh-du-an-trong-hoat-dong-dau-tu-cua-Ngan-hang-TMCP-Quan-Doi.PDF[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT