Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện thẩm định tài chính dự án trong cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiến An

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu 217cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 11 Dung lượng 0.32 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết về thẩm định tài chính dự án trong cho vay và nghiên cứu thực trạng áp dụng cơ sở lý luận trong thẩm định tài chính dự án trong cho vay doanh nghiệp tại Vietinbank Chi nhánh Kiến An, luận văn tiến hành phân tích đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án tại chi nhánh ngân hàng mẫu, từ đó đưa ra đánh giá nhận xét cũng như đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện thẩm định tài chính dự án trong cho vay tại Vietinbank Chi nhánh Kiến An.

LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, cạnh tranh giữa các<br /> Ngân hàng thương mại ngày càng gay gắt. Các ngân hàng luôn luôn cố gắng nâng cao uy<br /> tín , mở rộng thị phần, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh. Để đạt được điều đó các ngân<br /> hàng thương mại cần hoàn thiện mọi khâu trong hoạt động trước trong và sau cho vay,<br /> đảm bảo mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất. Thẩm định dự án trong cho vay là một<br /> khâu quan trọng, bước đầu tiên quyết định đến việc cho vay thành công hay không.<br /> Trong bối cảnh chung đó, hoạt động của Vietinbank Chi nhánh Kiến An trong những<br /> năm gần đây cũng không phải ngoại lệ. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thẩm<br /> định tài chính dự án trong cho vay vẫn còn rất nhiều hạn chế cần khắc phục. Nội dung<br /> thẩm định còn nhiều hạn chế, tỷ lệ nợ quá hạn cho vay dự án vẫn còn tồn đọng và phát<br /> sinh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung của chi nhánh. Chính vì thế, việc<br /> nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng, chỉ ra những thành công và những tồn tại từ đó đề xuất<br /> những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án trong cho vay của<br /> ngân hàng thương mại là vấn đề mang tính khoa học và thực tiễn sâu sắc. Từ những lý do<br /> trên, học viên đã chọn vấn đề: " Hoàn thiện thẩm định tài chính dự án trong cho vay<br /> tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Kiến An "<br /> làm đề tài luận văn Thạc sĩ của mình.<br /> 2.Mục tiêu nghiên cứu<br /> Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết về thẩm định tài chính dự án trong cho vay và<br /> nghiên cứu thực trạng áp dụng cơ sở lý luận trong thẩm định tài chính dự án trong cho<br /> vay doanh nghiệp tại Vietinbank Chi nhánh Kiến An, luận văn tiến hành phân tích đánh<br /> giá công tác thẩm định tài chính dự án tại chi nhánh ngân hàng mẫu, từ đó đưa ra đánh<br /> giá nhận xét cũng như đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện thẩm định tài chính dự án<br /> trong cho vay tại Vietinbank Chi nhánh Kiến An.<br /> 3.Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề về cho vay doanh nghiệp, thẩm định tài chính<br /> dự án trong cho vay của ngân hàng thương mại.<br /> Phạm vi nghiên cứu: Thẩm định tài chính dự án trong cho vay tại Vietinbank Chi<br /> nhánh Kiến An giai đoạn năm 2010 – 2015.<br /> 4.Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> <br /> Để phù hợp với nội dung, mục đích nghiên cứu của đề tài, bài luận văn sử dụng kết<br /> hợp các phương pháp cụ thể: phân tích số liệu của dự án mẫu; thống kê, phân tích số liệu<br /> cho vay dự án đầu tư của chi nhánh ngân hàng nghiên cứu; so sánh đánh giá tình hình vay<br /> vốn của các dự án ; tổng hợp số liệu thống kê để đánh giá tình hình thực tế và đưa ra kết<br /> luận.<br /> 5.Kết cấu của luận văn<br /> Nội dung chính của luận văn được chia thành 3 chương:<br /> Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thẩm định tài chính dự án trong cho vay tại<br /> ngân hàng thương mại<br /> Chương 2: Thực trạng thẩm định tài chính dự án trong cho vay tại Vietinbank Chi<br /> nhánh Kiến An<br /> Chương 3: Giải pháp hoàn thiện thẩm định tài chính dự án trong cho vay tại<br /> Vietinbank Chi nhánh Kiến An<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> “NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG CHO<br /> VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI”<br /> 1.1.Hoạt động tín dụng của ngân hàng thƣơng mại<br /> 1.1.1.Tổng quan về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại<br /> 1.1.1.1.Định nghĩa hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại<br /> “Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại (NHTM) thể hiện quan hệ cho vay<br /> của NHTM và các cá nhân hay tổ chức khác trong nền kinh tế, trong đó ngân hàng có vai<br /> trò là một trung gian tài chính, có nhiệm vụ chuyển vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu<br /> vốn (hoạt động huy động và cho vay). Mức chênh lệch về giữa lãi suất huy động và lãi<br /> suất cho vay là mức lợi nhuận mà ngân hàng được hưởng.”<br /> 1.1.1.2. Các hình thức cấp tín dụng đối với doanh nghiệp<br /> Các hình thức cấp tín dụng đối với doanh nghiệp bao gồm :<br /> - Cho vay từng lần<br /> - Cho vay theo hạn mức tín dụng<br /> - Cho vay theo dự án đầu tư<br /> - Cho vay trả góp<br /> - Cho vay hợp vốn<br /> - Cho vay thông qua thẻ tín dụng<br /> - Cho vay theo hạn mức thấu chi<br /> - Các hình thức cho vay khác<br /> 1.1.1.3.Đặc điểm hoạt động cho vay doanh nghiệp<br /> Hoạt động cho vay tín dụng doanh nghiệp có 3 đặc điểm chính như sau:<br /> - “Khoản tiền cho vay cần được thu hồi cả gốc và lãi sau một thời gian nhất định,<br /> gọi là thời gian vay vốn. Đây là sự quan tâm hàng đầu của ngân hàng trong việc kinh<br /> doanh tiền tệ. Nguyên tắc hoạt động của ngân hàng thương mại là mua vốn từ các chủ thể<br /> thửa vốn trong nền kinh tế và sử dụng vốn đó để cho vay đối với các chủ thể có nhu cầu<br /> sử dụng vốn. Nguồn vốn huy động và vốn vay luôn cần phải được duy trì ổn định, kiểm<br /> soát chặt chẽ bởi ngân hàng. Vì thế, việc không thể thu hồi gốc lãi đúng hạn sẽ gây ra<br /> những ảnh hưởng xấu đến khả năng thanh toán, khả năng kinh tế của ngân hàng.”<br /> - “Vốn vay phải được đảm bảo bằng tài sản có giá trị cao hơn. Trong nền kinh tế với<br /> diễn biến phức tạp và đa dạng như hiện nay, các tính toán, dự báo về rủi ro của ngân hàng<br /> <br /> đối với khách hàng chỉ mang tính tương đối. Do đó, tài sản đảm bảo trở thành một tiêu<br /> chí để đánh giá phê duyệt cho khoản vay của khách hàng tại các tổ chức tín dụng. Tài sản<br /> đảm bảo có thể bao gồm giấy tờ có giá, bất động sản, ô tô, máy móc thiết bị, hàng hóa,…<br /> Giá trị của tài sản đảm bảo cần tối thiểu bằng giá trị khoản vay. Tài sản đảm bảo của<br /> khách hàng sẽ làm gia tăng khả năng thanh toán nghĩa vụ trả nợ đối với ngân hàng.”<br /> - “Việc sử dụng vốn vay cần phải đúng với mục đích như đã trao đổi với khách<br /> hàng. Sử dụng vốn vay đúng mục đích trở thành phương châm của hoạt động tín dụng tại<br /> ngân hàng thương mại. Ngân hàng cần có những biện pháp kiểm soát vốn vay cũng như<br /> có các phương án xử lý đối với việc sử dụng vốn vay sai mục đích của khách hàng.”<br /> 1.1.2. Vai trò của hoạt động tín dụng<br /> 1.2. Thẩm định tài chính dự án đầu tƣ trong cho vay tại ngân hàng thƣơng mại<br /> 1.2.1.Thẩm định dự án đầu tư trong cho vay<br /> Thẩm định dự án đầu tư trong cho vay là xem xét, đánh giá khách quan và toàn diện<br /> các khía cạnh, yếu tố liên quan đến tính khả thi của dự án, làm cơ sở để đưa ra quyết định<br /> cho vay.<br /> 1.2.2.Nội dung thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại<br /> “Nội dung thẩm định dự an đầu tư tại ngân hàng thương mại bao gồm : Thẩm định<br /> mục tiêu và khía cạnh pháp lý của dự án, khía cạnh thị trường và khả năng tiêu thụ sản<br /> phẩm dịch vụ của dự án, khả năng cung cấp nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào, khía<br /> cạnh công nghệ kỹ thuật của dự án, thẩm định về tổ chức quản lý thực hiện dự án, thẩm<br /> định khía cạnh tài chính của dự án. Nội dung thẩm định tài chính dự án sẽ được phân tích<br /> kỹ hơn ở phần tiếp theo của luận văn.”<br /> 1.2.3.Thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại<br /> 1.2.3.1.Nội dung thẩm định<br /> Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư bao gồm :<br /> a. Thẩm định về tổng vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư<br /> “Thẩm định tổng vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư rất quan trọng và cần thiết. Việc<br /> này giúp cho dự án tránh được tình trạng thiếu vốn nếu không đưa ra dự kiến về vốn hợp<br /> lý. Việt đánh giá vốn đầu tư chính xác sẽ là cơ sở để đưa ra đánh giá về khả năng tài<br /> chính và tính hiệu quả của dự án. Tổng vốn đầu tư của dự án là tập hợp toàn bộ các khoản<br /> chi phí hợp lý góp phần hình thành nên dự án và đảm bảo cho dự án sẵn sàng đi vào hoạt<br /> động..”<br /> b. Thẩm định năng lực và khía cạnh tài chính của chủ đầu tư<br /> <br /> Thẩm định tài chính của chủ đầu tư là việc đánh giá doanh nghiệp thông qua việc<br /> phân tích, nhận xét những chỉ tiêu tài chính cần thiết, được tính toán từ những số liệu từ<br /> báo cáo tài chính của doanh nghiệp.<br /> c. Thẩm định dòng tiền của dự án<br /> Ở nội dung này, chuyên viên tín dụng cần phải thẩm định tính hợp lý, chính xác của các<br /> bảng dự trù tài chính bao gồm : dự trù doanh thu từ hoạt động kinh doanh của dự án, dự trù<br /> chi phí sản xuất (dịch vụ), dự trù lỗ lãi, dự trù cân đối kế toán của dự án, dự trù cân đối<br /> thu – chi (dòng tiền của dự án).<br /> d. Thẩm định và phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính<br /> Các chỉ tiêu được sử dụng bao gồm : NPV, IRR, thời gian hoàn vốn đầu tư, chỉ số<br /> lợi nhuận, chỉ số khả năng thanh toán , điểm hòa vốn , chỉ số M/B.<br /> e. Thẩm định bảng cân đối khả năng trả nợ của dự án<br /> NHTM xác định tất cả số nợ gốc và lãi mà dự án phải trả nợ hàng năm, so sánh với<br /> nguồn trả nợ từ khấu hao, phần lợi nhuận dùng để trả nợ và các nguồn khác. Nếu dự án<br /> không có đủ khả năng trả nợ thì phải tìm các giải pháp để bù đắp.<br /> f. Đánh giá độ an toàn về tài chính của dự án đầu tư<br /> 1.2.3.2.Quy trình thẩm định<br /> Tùy theo điều kiện, đặc điểm, mục tiêu hoạt động mỗi NHTM tự thiết kế và xây dựng<br /> cho mình một quy trình thẩm định DAĐT riêng bao gồm nhiều bước khác nhau.<br /> Thu thập<br /> thông tin<br /> <br /> Lập hồ sơ xin<br /> vay vốn<br /> <br /> Thẩm định<br /> ban đầu<br /> <br /> Thẩm định<br /> chi tiết<br /> <br /> Từ chối<br /> cho vay<br /> <br /> Khách hàng<br /> nộp hồ sơ<br /> vay vốn<br /> <br /> “Sơ đồ 1.1 : Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tƣ”<br /> <br /> Lập báo<br /> cáo thẩm<br /> định<br /> <br /> Quyết định<br /> cho vay<br /> <br /> Ký kết hợp<br /> đồng tín<br /> dụng<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện thẩm định tài chính dự án trong cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiến An

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
217cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hoàn thiện thẩm định tài chính dự án, Thẩm định tài chính dự án, Dự án cho vay, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương, Chi nhánh Kiến An
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.32 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Hoan-thien-tham-dinh-tai-chinh-du-an-trong-cho-vay-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Cong-thuong-Viet-Nam-Chi-nhanh-Kien-An.PDF[0.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT