Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện quản trị rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty Cho thuê tài chính I - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      3      0
Mã tài liệu 8z7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 20 Dung lượng 0.28 M Lần tải 0 Lần xem 3
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung chính của luận văn gồm có 3 phần: Phần 1 - Lý luận chung về quản trị rủi ro tín dụng tại công ty cho thuê tài chính, phần 2 - Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại công ty cho thuê tài chính NHNTVN và phần 3 - Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng có hiệu quả tại công ty cho thuê tài chính NHNTVN. Mời các bạn tham khảo!

MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> LỜI MỞ ĐẦU ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG I: Lý lUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI<br /> CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1<br /> <br /> Tổng quan về hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài<br /> chính .....................................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Khái niệm cho thuê tài chính................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Đặc điểm của cho thuê tài chính ............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Phân loại hoạt động cho thuê tài chính ... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài chínhError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài chính ........ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng......... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.<br /> <br /> Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài chính .... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.1. Khái niệm ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2<br /> <br /> Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.3<br /> <br /> Các nguyên tắc quản trị rủi ro ................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.4<br /> <br /> Chu trình quản trị rủi ro ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.5<br /> <br /> Nội dung quản trị rủi ro của Công ty cho thuê tài chínhError! Bookmark<br /> not defined.<br /> <br /> 1.3.6<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro của công ty CTTC ....... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÔNG<br /> TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH NHNTVN ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1<br /> <br /> Giới thiệu khái quát về Công ty CTTC NHNTVNError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 2.1.1<br /> <br /> Quá trình hình thành và phát triển ........... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.2<br /> <br /> Mô hình tổ chức và quản lý ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.3<br /> <br /> Kết quả hoạt động kinh doanh................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Công ty CTTC NHNTVN<br /> ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Thực trạng rủi ro tín dụng tại Công ty CTTC NHNTVNError! Bookmark<br /> not defined.<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Công ty CTTC NHNTVN: . Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Công ty CTTC NH TMCP<br /> NTVN ...................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÓ HIỆU QUẢ<br /> TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH NHNTVNError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.1<br /> <br /> Định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh của công ty trong thời<br /> gian tới .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.1<br /> <br /> Định hướng phát triển công ty trong thời gian tớiError! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 3.1.2<br /> <br /> Kế hoạch kinh doanh năm 2011 .............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng .... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1<br /> <br /> Hoàn thiện cơ cấu bộ máy, tổ chức ......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.2<br /> <br /> Xây dựng chiến lược, chính sách cho thuê phù hợpError! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 3.2.3<br /> <br /> Hoàn thiện quy trình, quy chế ................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.4<br /> <br /> Nâng cao chất lượng các công tác đo lường và đánh giá rủi ro tín dụng<br /> ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.5<br /> <br /> Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý .... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.6<br /> <br /> Nâng cao vai trò của công tác kiểm tra kiếm soát nội bộError! Bookmark<br /> not defined.<br /> <br /> 3.2.7<br /> <br /> Tăng cường hiệu quả công tác quản trị nhân sự, đào tạoError! Bookmark<br /> not defined.<br /> <br /> 3.2.8<br /> <br /> Xây dựng văn hóa quản trị rủi ro ............ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> Kiến nghị ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.1<br /> <br /> Kiến nghị với Hiệp hội cho thuê tài chính Việt NamError! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 3.3.2<br /> <br /> Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước........ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.3<br /> <br /> Kiến nghị với Ngân hàng Ngoại thương . Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> KẾT LUẬN ......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH<br /> 1.1. Tổng quan về hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính<br /> Lịch sử hình thành<br /> Công ty Cho thê tài chính đầu tiên ra đời tại Mỹ do do Henry Shoeld sáng lập<br /> vào năm 1952. Châu Âu cũng nhanh chóng xuất hiện những công ty cho thuê của<br /> mình vào cuối những năm 1950 và đầu 1960. Cho thuê tài chính cũng có những bước<br /> phát triển mạnh mẽ ở Châu Á, Nam Mỹ, và Châu Phi từ đầu thập niên 70. Thập niên<br /> 80 đã đánh dấu việc cho thuê tài chính được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới.<br /> Ở Việt Nam, năm 1995, nghiệp vụ cho thuê tài chính mới bắt đầu được thực hiện<br /> dưới hình thức tín dụng thuê mua, đến năm 1996 công ty cho thuê tài chính đầu tiên<br /> mới được thành lập.Tuy nhiên, phải đến khi Chính phủ ban hành Nghị định<br /> 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001, hoạt động cho thuê tài chính ở Việt nam mới thực<br /> sự hình thành. Đến nay, tại Việt Nam, đã có 12 công ty cho thuê tài chính được thành<br /> lập, hoạt động.<br /> Khái niệm cho thuê tài chính<br /> Định nghĩa về cho thuê tài chính của Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế đưa ra<br /> như sau: “Cho thuê tài chính là loại hình cho thuê tài sản có khả năng chuyển dịch về<br /> căn bản tất cả những rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản đó. Quyền sở<br /> hữu có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê”.<br /> Ở Việt Nam, Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ về “Tổ<br /> chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính” định nghĩa: “Cho thuê tài chính là một<br /> hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện<br /> vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng giữa bên thuê và bên cho thuê. Bên<br /> cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác<br /> theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê. Bên thuê sử<br /> <br /> dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã thỏa thuận. Khi kết<br /> thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản hoặc tiếp tục thuê”;<br /> Phân loại hoạt động cho thuê tài chính<br /> Cho thuê tài chính có thể chia ra làm: (i) cho thuê tài chính ba bên, (ii) cho thuê tài<br /> chính hai bên; mua và cho thuê lại cho thuê giáp lưng.<br /> 1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài chính<br /> Khái niệm về rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài chính<br /> Rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính là sự xuất hiện của một hay một số biến<br /> cố không mong đợi gây thất thoát thiệt hại về tài sản, về thu nhập, uy tín của công ty<br /> cho thuê tài chính trong quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh cho thuê tài chính.<br /> Rủi ro tín dụng là rủi ro về mất khả năng trả nợ của đối tác - Bên thuê tài chính.<br /> Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài chính<br /> Nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài chính có thể<br /> chia làm 2 loại: (i) nguyên nhân khách quan thuộc về Bên thuê (Bên thuê quản lý yếu<br /> kém, đầu tư nóng sau cho thuê, gặp rủi ro pháp lý…) hoặc môi trường kinh tế vĩ mô<br /> (thay đổi chính sách, suy thoái kinh tế…). (ii) nguyên nhân chủ quan thuộc về phía<br /> các Công ty cho thuê tài chính như do chính sách cho thuê của công ty cho thuê tài<br /> chính chưa hợp lý, hoặc thiếu nguồn lực cần thiết để phát huy hiệu quả công tác quản<br /> trị rủi ro mà công ty cho thuê tài chính đã đề ra; Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng<br /> Mức độ rủi ro tín dụng có thể được đo lường qua 3 chỉ tiêu chủ yếu như sau:<br /> Nợ xấu/Dư nợ cho thuê tài chính<br /> Quỹ dự phòng/Nợ xấu<br /> Tổn thất cho thuê/dư nợ cho thuê tài chính<br /> <br /> 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài chính<br /> Khái niệm quản trị rủi ro<br /> Quản trị rủi ro có thể hiểu là quá trình tác động có tổ chức, có hướng đích của<br /> các nhà quản trị doanh nghiệp lên đối tượng quản trị và khách thể kinh doanh nhằm<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện quản trị rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty Cho thuê tài chính I - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
8z7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hoàn thiện quản trị rủi ro, Quản trị rủi ro, Hoạt động cho thuê tài chính, Thuê tài chính, Công ty Cho thuê tài chính I, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
20
Dung lượng
0.28 M
Lần xem
3
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Hoan-thien-quan-tri-rui-ro-trong-hoat-dong-cho-thue-tai-chinh-tai-Cong-ty-Cho-thue-tai-chinh-I-Ngan-hang-Nong-nghiep-va-Phat-trien-nong-thon-Viet-Nam.PDF[0.28 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT