Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện phân tích tài chính tại Viễn thông Hưng Yên

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
oy7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hoàn thiện phân tích tài chính, Phân tích tài chính, Viễn thông Hưng Yên, Dự báo tài chính, Tài chính doanh nghiệp
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
14
Dung lượng
0.24 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
i<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu:<br /> Hiện nay, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh<br /> ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khó khăn và thử<br /> thách cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, để có thể khẳng định được mình<br /> mỗi doanh nghiệp cần phải nắm vững tình hình cũng như kết quả hoạt động sản<br /> xuất kinh doanh quả. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp phải luôn quan tâm<br /> đến tình hình tài chính vì nó có quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh<br /> của doanh nghiệp và ngược lại.<br /> Viễn thông Hưng Yên là một doanh nghiệp nhà nước - đơn vị thành viên của<br /> Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, kinh doanh các dịch vụ viễn thông và<br /> Công nghệ thông tin. Trong những năm vừa qua cùng với chiến lược tăng tốc và cất<br /> cánh của ngành, Công ty đã không ngừng đổi mới công nghệ, đầu tư phát triển<br /> mạng lưới, gia tăng chất lượng dịch vụ và đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi<br /> nhận. Tuy nhiên cũng do trong nghiều năm liền hoạt động dưới cơ chế xin – cho thụ<br /> động nên nhiều lĩnh vực công tác còn bị xem nhẹ và có nhiều hạn chế. Công tác<br /> phân tích tài chính là một ví dụ, việc phân tích đánh giá tình hình tài chính còn sơ<br /> sài, chưa giúp nhiều cho công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.<br /> Trong bối cảnh hiện nay, trước áp lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng<br /> ngành như Viettel, Vietnam mobile, FPT, Gtel… và yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý<br /> tài chính từ đơn vị hạch toán phụ thuốc sang đơn vị hạch toán độc lập việc hoàn<br /> thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp là cần thiết hơn bao giờ hết. Thực<br /> hiện tốt công tác này sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo đưa ra các giải pháp nhằm lành<br /> mạnh hoá tài chính doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.<br /> Với những lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện phân tích tài<br /> chính tại Viễn thông Hưng Yên” làm đề tài nghiên cứu của luận văn tốt nghiệp.<br /> <br /> ii<br /> <br /> 2. Mục đích nghiên cứu:<br /> - Nghiên cứu vai trò, phương pháp và nội dung của phân tích tài chính đối<br /> với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.<br /> - Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại Viễn thông Hưng Yên.<br /> - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài<br /> chính tại Viễn thông Hưng Yên trong thời gian tới, làm cho phân tích tài<br /> chính trở thành một công cụ có hiệu quả trong công tác chỉ đạo sản xuất<br /> kinh doanh.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:<br /> -<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu công tác phân tích tài chính của doanh<br /> nghiệp.<br /> <br /> -<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu: Công tác phân tích tài chính tại VNPT Hưng yên<br /> trên giác độ nhà quản trị doanh nghiệp, thời gian từ 2008 đến 2010.<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH<br /> TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> 1.1. Khái niệm và vai trò phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công<br /> cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý<br /> nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và<br /> chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của<br /> doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết<br /> định quản lý phù hợp.<br /> Phân tích tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài<br /> chính doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản<br /> <br /> iii<br /> <br /> lý của Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau đều bình<br /> đẳng trước pháp luật trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Do vậy<br /> sẽ có nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như : chủ<br /> doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng... kể cả các cơ quan Nhà nước<br /> và người làm công, mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh<br /> nghiệp trên các góc độ khác nhau.<br /> <br /> 1.2. Hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp thường được tiến hành<br /> sau khi hoàn thành báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm tùy theo mỗi doanh<br /> nghiệp. Thông thường, công tác phân tích tài chính doanh nghiệp được tiến hành<br /> theo các bước:<br /> - Thu thập thông tin<br /> - Xủ lý thông tin<br /> - Dự đoán và quyết định<br /> <br /> Thông tin sr dụng trong phân tích tài chính ngoài các thông tin kế toán doanh<br /> nghiệp còn bao gồm các thông tin chung về kinh tế, thuế, tiền tệ và các thông tin về<br /> ngành, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.<br /> Thông tin kế toán là nguồn thông tin đặc biệt cần thiết cho phân tích tài<br /> chính doanh nghiệp. Nó được phản ánh đầy đủ trong các báo cáo kế toán của doanh<br /> nghiệp. Phân tích tài chính được thực hiện trên cơ sở các báo cáo tài chính được<br /> hình thành thông qua việc xử lý các báo cáo kế toán.<br /> Các báo cáo tài chính gồm có:<br /> - Bảng cân đối kế toán<br /> <br /> -<br /> <br /> Báo cáo kết quả kinh doanh<br /> <br /> - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ<br /> <br /> iv<br /> <br /> - Thuyết minh báo cáo tài chính.<br /> Phân tích tài chính thường sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như<br /> phương pháp phân tích tỷ số, phương pháp liên hệ cân đối, phương pháp so sánh ,<br /> phương pháp Dupont trong đó phương pháp so sánh là phương pháp có tính ứng<br /> dụng rộng rãi nhất.<br /> Có nhiều phương thức so sánh và sử dụng phương thức nào là tuỳ thuộc vào<br /> mục đích và yêu cầu của việc phân tích.<br /> Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Phân tích tài chính có thể chia thành 2 nội dung phân tích khái quát tình hình<br /> tài chính và phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu<br /> Để đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp, trước tiên phải<br /> so sánh tổng tài sản và tổng nguồn vốn giữa kì và đầu năm. Qua so sánh, có thể thấy<br /> được sự thay đổi quy mô vốn mà doanh nghiệp sử dụng trong kỳ cũng như khả năng<br /> huy động vốn của doanh nghiệp.<br /> Trong phân tích tài chính, các tỷ lệ tài chính chủ yếu thường được phân thành<br /> 4 nhóm chính. Đó là : nhóm tỷ lệ về khả năng thanh toán, nhóm tỷ lệ về khả năng cân<br /> đối vốn, nhóm tỷ lệ về khả năng hoạt động, nhóm tỷ lệ về khả năng sinh lãi.<br /> <br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới phân tích tài chính<br /> - Sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty tới công tác phân tích tài chính<br /> doanh nghiệp.<br /> - Trình độ, nhận thức của cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác tài chính<br /> doanh nghiệp.<br /> - Điều kiện kỹ thuật phương tiện máy móc thiết bị.<br /> <br /> - Nguồn số liệu .<br /> - Môi trường kinh doanh.<br /> - Môi trường pháp lý<br /> - Hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành.<br /> <br /> v<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH<br /> TÀI CHÍNH TẠI VIỄN THÔNG HƯNG YÊN<br /> 2.1. Khái quát về viễn thông Hưng Yên<br /> 2.1.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh, đặc điểm sản phẩm<br /> Đặc điểm sản xuất kinh doanh:<br /> VTHY là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn<br /> thông Việt Nam; Viễn thông Hưng yên có chức năng hoạt động kinh doanh và hoạt<br /> động công ích trong lĩnh vực BCVT để thực hiện những mục tiêu, kế hoạch Nhà<br /> Nước do VNPT giao.<br /> Đặc điểm sản phẩm:<br /> - Sản phẩm viễn thông mang tính phi vật chất:<br /> - Quá trình sản xuất viễn thông mang tính dây chuyền<br /> - Không tách rời giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm<br /> - Sản phẩm không đồng nhất, không đồng chủng, không đồng loạt<br /> Từ 1/1/2008 thực hiện chủ trương chia tách Bưu chính Viễn thông, Viễn<br /> thông Hưng Yên được thành lập trên cơ sở tiếp nhận 70% tổng tài sản và 40% tổng<br /> số cán bộ công nhân viên của Bưu điện tỉnh Hưng Yên cũ. Hiệu quả kinh doanh của<br /> Viễn thông Hưng Yên từng bước được khẳng định.<br /> <br /> 2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính tại viễn thông Hưng Yên<br /> Công tác phân tích tài chính do Phòng Tài chính - Kế toán đảm nhận và thực<br /> hiện nhằm mục đích đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị trong năm qua và góp<br /> phần xây dựng các chiếnlược tài chính ngắn hạn và dài hạn, định hướng phát triển<br /> cho Công ty trong năm tới.<br /> Cuối năm tài khóa, sau khi hoàn thành việc lập các báo cáo tài chính năm của<br /> Công ty, phòng KT-TKTC tiến hành thu thập dữ liệu phục vụ cho phân tích tài<br /> chính.<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu vai trò, phương pháp và nội dung của phân tích tài chính đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại Viễn thông Hưng Yên. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Viễn thông Hưng Yên trong thời gian tới, làm cho phân tích tài chính trở thành một công cụ có hiệu quả trong công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện phân tích tài chính tại Viễn thông Hưng Yên

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Hoan-thien-phan-tich-tai-chinh-tai-Vien-thong-Hung-Yen.PDF[0.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT