Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty TNHH Vĩnh Trinh

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      3      0
Mã tài liệu 3z7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 14 Dung lượng 0.14 M Lần tải 0 Lần xem 3
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là xem xét công tác tổ chức phân tích tài chính tại Công ty TNHH Vĩnh Trinh thông qua việc phân tích các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị bằng hệ thống các chỉ tiêu phân tích và đánh giá Báo cáo phân tích của Công ty. Từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> Lý do chọn đề tài và mục tiêu nghiên cứu:<br /> Phân tích hoạt động tài chính đang ngày càng khẳng định vị thế của mình<br /> trong việc hỗ trợ Ban lãnh đạo doanh nghiệp quản lý và điều hành có hiệu quả hoạt<br /> động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, hoàn thiện công tác phân tích giúp tạo<br /> nên một công cụ đắc lực là vấn đề cấp thiết.<br /> Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là xem xét công tác tổ chức phân tích<br /> tài chính tại Công ty TNHH Vĩnh Trinh thông qua việc phân tích các Báo cáo tài<br /> chính, Báo cáo quản trị bằng hệ thống các chỉ tiêu phân tích và đánh giá Báo cáo<br /> phân tích của Công ty. Từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại<br /> Công ty.<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH<br /> TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> <br /> 1.1. Tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp là việc vận dụng tổng thể các<br /> phương pháp phân tích khoa học để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp,<br /> giúp cho các đối tượng quan tâm nắm được thực trạng tài chính và an ninh tài chính<br /> của doanh nghiệp, dự đoán các chỉ tiêu tài chính trong tương lai cũng như rủi ro tài<br /> chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải; qua đó, đề ra các quyết định phù hợp với<br /> lợi ích của họ.<br /> Phân tích tài chính có vai trò quan trọng, cung cấp thông tin cho nhiều đối<br /> tượng quan tâm đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Đối với các nhà quản lý,<br /> phân tích tài chính nhằm đánh giá hoạt động tài chính trong giai đoạn đã qua, đảm<br /> bảo cho các quyết định quản lý phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp,<br /> cung cấp thông tin về các dự đoán tài chính và là căn cứ để kiểm tra, kiểm soát hoạt<br /> động của doanh nghiệp.<br /> 1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Để thực hiện phân tích tài chính, chúng ta kết hợp sử dụng nhiều phương<br /> pháp khác nhau như phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ, phương pháp dự<br /> báo, phương pháp Dupont... Mỗi một phương pháp có những tác dụng khác nhau và<br /> được sử dụng trong từng nội dung phân tích khác nhau.<br /> Việc phân tích tài chính được thực hiện dựa trên các tài liệu chi tiết, quan<br /> trọng nhất là hệ thống Báo cáo tài chính, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo<br /> kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính.<br /> Ngoài ra, các tài liệu khác liên quan cũng được sử dụng trong quá trình phân tích,<br /> như báo cáo kế toán quản trị, các chính sách kinh tế vĩ mô, dữ liệu trung bình<br /> ngành, các thông tin khác về nền kinh tế… Để có những thông tin cần thiết phục vụ<br /> <br /> iii<br /> <br /> cho quá trình phân tích tài chính, cần sưu tầm đầy đủ những thông tin thích hợp liên<br /> quan đến hoạt động của doanh nghiệp.<br /> Phân tích hoạt động tài chính được thực hiện bằng cách tính ra, so sánh và<br /> đánh giá ảnh hưởng của từng nhân tố đến các chỉ tiêu tài chính khác nhau. Mỗi<br /> nhóm chỉ tiêu thể hiện nội dung phân tích khác nhau. Các nội dung chủ yếu của<br /> phân tích tài chính doanh nghiệp bao gồm:<br /> - Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp<br /> - Phân tích tình hình thanh toán của doanh nghiệp<br /> - Phân tích khả năng tạo tiền và tình hình lưu chuyển tiền tệ<br /> - Phân tích hiệu quả sử dụng vốn<br /> - Phân tích các hệ số đòn bẩy<br /> - Phân tích điểm hòa vốn và việc ra quyết định<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp, bao gồm<br /> các nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan. Trong đó, điểm mấu chốt là nhân tố<br /> con người. Người thực hiện phân tích có trình độ cao, hiểu biết chuyên sâu về tình<br /> hình kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế sẽ thu thập dữ liệu và vận dụng<br /> phương pháp phân tích phù hợp, đưa ra các đánh giá xác đáng về tình hình tài chính<br /> của doanh nghiệp.<br /> <br /> iv<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHNH TẠI<br /> CÔNG TY TNHH VĨNH TRINH<br /> 2.1. Khái quát về Công ty TNHH Vĩnh Trinh<br /> Công ty TNHH Vĩnh Trinh là Công ty TNHH có hai thành viên trở lên, được<br /> thành lập từ ngày 14 tháng 02 năm 1997. Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương<br /> mại. Mặt hàng kinh doanh chính là thiết bị công nghệ thông tin. Công ty chủ yếu<br /> cung cấp hàng cho các dự án và bán buôn cho các doanh nghiệp trong nước, ít đầu<br /> tư vào khâu bán lẻ.<br /> 2.2. Thực trạng phân tích tài chính tại Công ty TNHH Vĩnh Trinh<br /> Khái quát tình hình tài chính của Công ty năm 2009, tổng nguồn vốn của<br /> Công ty giảm so với năm 2008, cho thấy khả năng huy động vốn của Công ty giảm<br /> đi. Việc giảm nguồn vốn là do giảm vốn vay, tức là Công ty đang giảm sự phụ<br /> thuộc vào nguồn tài trợ từ bên ngoài. Tuy nhiên, hệ số tự tài trợ năm 2009 vẫn<br /> tương đối thấp. Các chỉ số thể hiện khả năng thanh toán cho thấy Công ty có đủ khả<br /> năng thanh toán các khoản nợ, tuy các hệ số khả năng thanh toán tổng quát, khả<br /> năng thanh toán nhanh ở mức thấp. Khả năng sinh lời của tài sản và khả năng sinh<br /> lời của vốn chủ sở hữu năm 2009 có xu hướng tăng lên so với năm 2008, nhưng<br /> mức tăng không đáng kể và các chỉ số này tương đối thấp. Như vậy, việc giảm quy<br /> mô vốn nhờ giảm vốn vay đã làm cho hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn, mặc<br /> dù hiệu quả chưa thực sự cao.<br /> Về sự biến động của tài sản, nhìn chung, tổng tài sản của Công ty đang có xu<br /> hướng giảm đi. Tổng tài sản giảm chủ yếu là do việc giảm hàng tồn kho và giảm<br /> các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Công ty đang thực hiện các biện pháp thúc đẩy<br /> bán hàng, giúp hàng tồn kho luân chuyển nhanh, tránh ứ đọng. Nhờ đó, hàng tồn<br /> kho giảm và việc giảm dự trữ hàng tồn kho năm 2009 phù hợp với biến động doanh<br /> thu có xu hướng giảm đi trong các năm gần đây.<br /> <br /> v<br /> <br /> Đối với sự biến động nguồn vốn, tổng nguồn vốn năm 2009 giảm đi là do<br /> việc giảm nguồn vốn vay. Mặc dù nguồn vốn vay đã giảm tương đối lớn, nhưng<br /> tổng nợ phải trả của Công ty năm 2009 vẫn rất lớn. Việc sử dụng phần lớn vốn vay<br /> cho hoạt động kinh doanh làm cho an ninh tài chính bị ảnh hưởng, rủi ro phải ngừng<br /> hoạt động rất cao khi Công ty không tìm được nguồn thanh toán cho các khoản nợ<br /> khi đến hạn.<br /> Về tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty đã sử dụng<br /> một phần nguồn vốn dài hạn để tài trợ cho tài sản ngắn hạn. Tình hình đó đảm bảo<br /> quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ổn định, doanh nghiệp đảm bảo khả<br /> năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.<br /> Về tình hình thanh toán, thời gian thu tiền bình quân và thời gian thanh toán<br /> bình quân của Công ty năm 2009 đều có xu hướng giảm đi. Đây là dấu hiệu tích cực<br /> cho thấy việc thu hồi cũng như thanh toán công nợ nhanh chóng hơn. Tuy nhiên,<br /> thời gian thanh toán bình quân hiện tại thấp hơn thời gian thu tiền bình quân, chứng<br /> tỏ chính sách tín dụng các nhà cung cấp áp dụng đối với Công ty hẹp hơn so với<br /> chính sách tín dụng Công ty áp dụng cho người mua. Điều này gây áp lực lên đồng<br /> vốn của Công ty, Công ty phải tăng đi vay để trang trải cho các khoản nợ trong khi<br /> nguồn vốn của Công ty đang bị bên khác chiếm dụng.<br /> Các chỉ tiêu thể hiện khả năng tạo tiền cho thấy, luồng tiền của Công ty được<br /> tạo ra chủ yếu từ hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính. Tiền thu vào của<br /> hoạt động tài chính chủ yếu thông qua việc đi vay vốn từ các cá nhân, các tổ chức<br /> kinh doanh khác và các tổ chức tín dụng. Tỷ trọng dòng tiền thu từ hoạt động kinh<br /> doanh không lớn hơn nhiều so với tỷ trọng dòng tiền thu từ hoạt động tài chính,<br /> chứng tỏ hoạt động Công ty đang phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn từ bên ngoài,<br /> khả năng độc lập về tài chính tương đối yếu.<br /> Việc quản lý và sử dụng vốn hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả vừa là yêu cầu,<br /> vừa là mục tiêu của các nhà quản lý doanh nghiệp. Đây cũng là vấn đề được hầu hết<br /> các đối tượng có lợi ích liên quan đến doanh nghiệp quan tâm và chú ý bởi các chỉ<br /> tiêu này cho thấy sự sống còn của doanh nghiệp và lợi ích kinh tế của các đối tượng<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty TNHH Vĩnh Trinh

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
3z7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hoàn thiện phân tích tài chính, Phân tích tài chính, Công ty TNHH Vĩnh Trinh, Báo cáo tài chính, Báo cáo phân tích
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
14
Dung lượng
0.14 M
Lần xem
3
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Hoan-thien-phan-tich-tai-chinh-tai-Cong-ty-TNHH-Vinh-Trinh.PDF[0.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT