Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng 105

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu xs7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 12 Dung lượng 0.07 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu vai trò, phương pháp và nội dung của phân tích tài chính đối với hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty. Nghiên cứu và đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng 105. Đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng 105. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Xây dựng cơ bản là ngành tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng cho<br /> nền kinh tế quốc dân, cũng là ngành mũi nhọn trong chiến lược xây dựng và<br /> phát triển đất nước. Thành công của ngành xây dựng cơ bản trong những năm<br /> qua là điều kiện thúc đẩy công ngh iệp hoá – hiện đại hoá đất nước.<br /> Vai trò và ý nghĩa của xây dựng cơ bản có thể nhìn thấy rõ từ sự đóng<br /> góp của lĩnh vực này trong quá trình tái sản xuất tài cố định cho nền kinh tế<br /> quốc dân thông qua các hình thức xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lớn hoặc kh ôi<br /> phục các công trình hư hỏng hoàn toàn. Về mặt kỹ thuật các công trình sản xuất<br /> được xây dựng lên là thể hiện cụ thể của đường lói phát triển kho học kỹ thuật<br /> của đất nước là kết tinh hầu hết các thành tựu kho học kỹ thật đã đạt được ở chu<br /> kỳ trước và sẽ góp phần mở ra một chu kỳ phát triển mới của kho học kỹ thuật<br /> ở giai đoạn tiếp theo. Về mặt kinh tể các công trình được xây dựng lên là thể<br /> hiện cụ thể đườn g lối phát triển kinh tế của nền kinh tế quốc dân, góp phần tăng<br /> cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho đất nước, làm thay đổi cơ cấu của nền kinh tế<br /> quốc dân, đẩy mạnh tốc độ và phát triển của nền kinh tế quốc dân. Về mặt<br /> chính trị và xã hội các công trình được xây dựng lên sẽ góp phần mở rộng các<br /> vùng công nghiệp và các khu đô thị mới. Về mặt văn hoá và ng hệ thuật các<br /> công trình được xây dựng lên ngoài việc góp phần mở mang đời sống cho nhân<br /> dân, đồng thời còn làm phong phú thêm cho nên nghệ thuật của đất nước.<br /> Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp.<br /> Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của<br /> doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy<br /> hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh . Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý<br /> hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị c ần phải thường xuyên tổ<br /> chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai. Bởi vì thông qua việc tính<br /> toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt<br /> <br /> động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần<br /> phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Qua đó các nhà quản lý tài<br /> chính có thể xác định được nguyên nhân gây ra và đề xuất các giải pháp nhằm<br /> cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của đơn<br /> vị mình trong thời gian tới.<br /> Xuất phát từ vấn đề trên, em đã cố gắng tìm hiểu hoạt động thực tiễn tài<br /> chính của Công ty cổ phần xây dựng 105 trong những năm gần đây nhằm mục<br /> đích tự nâng cao hiểu biết của mình về vấn đề tài chính doanh nghiệp nói<br /> chung, phân tích tài chính nói riêng. Vì vậy em xin chọn đề tài “Hoàn thiện<br /> phân tích tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng 105” để nghiên cứu.<br /> Mục tiêu nghiên cứu:<br /> Nghiên cứu vai trò, phương pháp và nội dung của phân tích tài chính đối<br /> với hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty.<br /> Nghiên cứu và đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại Công ty cổ<br /> phần xây dựng 105.<br /> Đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác phân tích tài chính tại Công<br /> ty cổ phần xây dựng 105.<br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu: phân tích tài chính của doanh nghiệp.<br /> Phạm vị nghiên cứu: tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng<br /> 105 trong 3 năm 2010, 2011, 2012.<br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> Để đạt mục tiêu nghiên cứu, luận văn đã sửa dụng một số phương pháp sau:<br /> Dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật<br /> lịch sử để nghiên cứu.<br /> Phương pháp phân tích tài chính như phương pháp so sánh, t ỷ số,<br /> thống kê…<br /> Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu<br /> <br /> Luận văn góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về phân tích<br /> tài chính trong các doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tình hình tài cính tại Công<br /> ty cổ phần xây dựng 105 thời gian qua.<br /> Thông qua đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính giáp<br /> ban lãnh đạo công ty có thâm công cụ đánh giá được tình trạng hoạt động tài<br /> chính của Công ty nhằm thực hiện quản lý kinh doanh có hiệu quả hơn.<br /> Bố cục của luận văn<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:<br /> Chương I: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp.<br /> Chương II: Thực trạng phân tích tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng<br /> 105<br /> Chương III: Giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty cổ phần<br /> xây dựng 105<br /> <br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH<br /> DOANH NGHIỆP<br /> Hoạt động tài chính cơ bản của doanh nghiệp<br /> Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch<br /> ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Mục tiêu của<br /> doanh nghiệp chính là tối đa hoá giá trị thị trường của doanh nghiệp hay tối đa<br /> hoá giá trị thị trường của doanh nghiệp hay tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở<br /> hữu.<br /> Doanh nghiệp hoạt động trao đổi hoặc với thị trường cung cấp hàng hoá<br /> dịch vụ đầu vào hoặc với thị trường phân phối, tiêu thụ hàng hoá dịch vụ đầu ra<br /> tuỳ thuộc vào tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các<br /> quan hệ tài chính của doanh nghiệp được phát sinh từ chính quá trình trao đổi<br /> đó.<br /> Phân tích tài chính là một công cụ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý tài<br /> chính doanh nghiệp, là cơ sở khoa học để ra quyết định quản lý tài chính.<br /> Khái quát chung về phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Phân tích tài chính là sử dụng một tập hợp các phương pháp, công cụ cho<br /> phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh<br /> giá tình hình tài chính một doanh nghiệp, đánh giá rủi ra, mức độ và chất lư ợng<br /> hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó.<br /> Sự cần thiết phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Nhưng thông tin về tinh hình tài chính doanh nghiệp là mối quan tâm của<br /> nhiều đối tượng khác nhau: chủ doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tín<br /> dụng, nhà đầu từ, nh à cung cấp, khách hàng, người lao động, các cơ quan Nhà<br /> <br /> nước.<br /> Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Trước hết, doanh nghiệp phải xác đinh rõ mục tiêu phân tích tại từng thời<br /> điểm, phân tích tổng quát tình hình tài chính của doanh nghiệp hây phân tích<br /> từng nội dung cụ thể để đưa ra những quyết định quản lý kịp thời. Sau đó, tiến<br /> hành thu thập và xử lý những thông tin cần thiết cho việc phân tích, lựa chọn<br /> phương pháp phân tích phù hợp là rất quan trọng, cuối cùng là tiến hành thực<br /> hiện phân tích.<br /> Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Phương pháp so sánh: đây là phương pháp được sử dụng phổ biến trong<br /> phân tích tài chính. Khi sử dụng phương pháp này cần phải đảm bảo các điều<br /> kiện có thể so sánh được của các chỉ tiêu tài chính (thống nhất về không g ian,<br /> nội dung, tích chất và đơn vị tính toán...) và theo mục đích phân tích mà xác<br /> định gốc so sánh.<br /> Phương pháp tỷ số: là phương pháp thiết lập một biểu thức toán học có tử<br /> số và mẫu số thể hiện mối quan hệ của một mục này với mục khác trên báo cáo<br /> tài chính.<br /> Phương pháp Dupont: các nhà phân tích thường sử dụng phương pháp này<br /> nhăm phân tích tác động của chỉ tiêu tổng hợp thành tích số chuỗi các chỉ tiêu<br /> riêng lẻ mà có mối liên hệ nhân quả với nhau (do các chỉ tiêu thường có mối<br /> quan hệ mà có thể biểu diễn được dưới dạng một hàm phụ thuộc).<br /> Phương pháp phân tích xu thế: là phương pháp sử dụng các số liệu quá<br /> khứ, hiện tại và kế hoạch tài chính cho năm tiếp theo để nhận định xu hướng<br /> của chỉ tiêu đang lên, xuống hay giữ nguyên.<br /> <br /> Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Phân tích bảng cân đối kế toán<br /> - Phân tích kết cấu vốn và tài sản<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng 105

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
xs7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hoàn thiện phân tích tài chính, Phân tích tài chính, Công ty cổ phần xây dựng 105, Hoạt động kinh doanh sản xuất, Kinh doanh sản xuất
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
12
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Hoan-thien-phan-tich-tai-chinh-tai-Cong-ty-co-phan-xay-dung-105.PDF[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT