Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương - Chi nhánh Hoàn Kiếm

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu 3u7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 11 Dung lượng 0.31 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại. Phân tích công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương - CN Hoàn Kiếm trong thời gian qua. Đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương - CN Hoàn Kiếm.

i<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> ------------<br /> <br /> MAI NGỌC DŨNG<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG<br /> TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƢƠNG<br /> CHI NHÁNH HOÀN KIẾM<br /> <br /> Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2012<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài<br /> Tín dụng là hoạt động quan trọng nhất của các ngân hàng nói riêng và của<br /> các trung gian tài chính nói chung, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản của<br /> các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam hiện nay, tạo thu nhập từ lãi lớn nhất và cũng<br /> là hoạt động mang lại rủi ro cao nhất. Để hạn chế đƣợc p<br /> hần nào rủi ro đó, việc phân tích, kiểm tra và nghiên cứu kỹ lƣỡng về khách<br /> hàng vay vốn và phƣơng án vay trƣớc khi ra quyết định cuối cùng là rất quan trọng.<br /> Trong thời gian tới, cùng với việc mở rộng cho vay, nếu không nâng cao chất<br /> lƣợng thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay thì nguy cơ tổn thất của Ngân<br /> hàng sẽ không nhỏ. Nhằm góp phần đáp ứng đòi hỏi bức xúc của thực tiễn, tôi chọn<br /> đề tài “Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân<br /> hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương - Chi nhánh Hoàn Kiếm” làm đề<br /> tài luận văn thạc sỹ<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về công tác thẩm định tín dụng<br /> trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thƣơng mại.<br /> - Phân tích công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân<br /> hàng TMCP Sài Gòn công thƣơng - CN Hoàn Kiếm trong thời gian qua.<br /> - Đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt<br /> động cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thƣơng - CN Hoàn Kiếm.<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tƣợng nghiên cứu: Nghiên cứu công tác thẩm định tín dụng trong hoạt<br /> động cho vay của Ngân hàng thƣơng mại.<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Công tác thẩm định TD trong hoạt động cho vay tại<br /> NH TMCP Sài Gòn công thƣơng - CN Hoàn Kiếm, trong giai đoạn 2007 - 2011.<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Dựa trên phƣơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, trong quá<br /> trình nghiên cứu luận văn, tác giả sử dụng phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp phân<br /> tích, tổng hợp và nghiên cứu tình huống.<br /> 5. Nội dung kết cấu của đề tài<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chƣơng:<br /> Chƣơng 1: Thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng<br /> thƣơng mại.<br /> Chƣơng 2: Thực trạng công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay<br /> của Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thƣơng - CN Hoàn Kiếm.<br /> Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt<br /> động cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thƣơng - CN Hoàn Kiếm.<br /> <br /> iii<br /> <br /> Chƣơng 1. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT<br /> ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại<br /> 1.1.1 Khái quát về tín dụng ngân hàng<br /> - Định nghĩa ngân hàng thương mại: Theo luật các tổ chức tín dụng do<br /> quốc hội khóa XII thông qua vào ngày 16 tháng 06 năm 2010 định nghĩa: Ngân<br /> hàng thƣơng mại là loại hình ngân hàng đƣợc thực hiện tất cả các hoạt động ngân<br /> hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu<br /> lợi nhuận.<br /> - Tín dụng ngân hàng: là một giao dịch về tài sản giữa bên cho vay và bên<br /> đi vay, trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một<br /> thời hạn nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện<br /> vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán.<br /> 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng<br /> Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhƣợng quyền sử dụng vốn từ ngân<br /> hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định.<br /> Cũng nhƣ quan hệ tín dụng khác, tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung:<br /> + Có sự chuyển nhƣợng quyền sử dụng vốn từ ngƣời sở hữu sang ngƣời sử<br /> dụng.<br /> + Sự chuyển nhƣợng này có thời hạn hay mạng tính tạm thời.<br /> + Sự chuyển nhƣợng này có kèm theo chi phí.<br /> 1.2. Thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay<br /> 1.2.1 Tầm quan trọng và sự cần thiết của thẩm định tín dụng<br /> Thẩm định tín dụng là một khâu rất quan trọng trong toàn bộ quy trình tín<br /> dụng. Tầm quan trọng của nó thể hiện ở những điểm sau:<br /> + Giúp đánh giá đƣợc mức độ tin cậy của phƣơng án sản xuất hoặc dự án đầu<br /> tƣ mà khách hàng đã lập và nộp cho ngân hàng khi làm thủ tục vay vốn.<br /> + Phân tích và đánh giá đƣợc mức độ rủi ro khi quyết định cho vay.<br /> + Giúp cho cán bộ tín dụng và lãnh đạo ngân hàng có thể mạnh dạn quyết<br /> định cho vay và giảm đƣợc xác suất hai loại sản phẩm trong quyết định cho vay:<br /> cho vay một dự án tồi và từ chối cho vay một dự án tốt.<br /> Hoạt động cho vay là hoạt động chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động tín dụng<br /> của Ngân hàng Thƣơng mại, là nguồn mang lại thu nhập lớn nhất cho Ngân hàng<br /> <br /> iv<br /> <br /> nhƣng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Do đó công tác thẩm định tín dụng trƣớc khi cấp vốn<br /> cho khách hàng là thực sự cần thiết.<br /> 1.2.2 Quy trình thẩm định tín dụng<br /> Quy trình thẩm định tín dụng có thể đƣợc thực hiện qua các bƣớc sau đây.<br /> * Bƣớc 1: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ vay của khách hàng.<br /> * Bƣớc 2: Thu thập thông tin cần thiết bổ sung.<br /> * Bƣớc 3: Thẩm định khả năng thu hồi nợ thông qua thông tin có đƣợc.<br /> * Bƣớc 4: Ƣớc lƣợng kiểm soát rủi ro tín dụng.<br /> * Bƣớc 5: Kết luận sau cùng về khả năng thu hồi nợ vay.<br /> 1.2.3 Những nội dung chủ yếu của thẩm định tín dụng<br /> 1.2.3.1. Thẩm định khách hàng vay vốn<br /> Mục tiêu của thẩm định tƣ cách của khách hàng vay vốn là đánh giá tƣ cách<br /> pháp nhân, tính chất hợp pháp và mức độ tin cậy đối với những thủ tục vay mà<br /> khách hàng phải tuân thủ.<br /> 1.2.3.2. Thẩm định khả năng tài chính<br /> a. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán:<br /> - Hệ số thanh toán ngắn hạn<br /> - Hệ số thanh toán hiện hành<br /> - Hệ số thanh toán nhanh<br /> - Hệ số thanh toán lãi vay<br /> b. Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu vốn<br /> - Hệ số nợ<br /> - Tỷ suất tự tài trợ<br /> - Tỷ suất đầu tư<br /> c. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh<br /> - Vòng quay vốn lưu động<br /> - Vòng quay hàng tồn kho<br /> - Vòng quay các khoản phải thu<br /> - Vòng quay các khoản phải trả<br /> d. Nhóm chỉ tiêu sinh lời<br /> - Doanh lợi tổng tài sản (ROA)<br /> - Doanh lợi doanh thu (ROS)<br /> e. Nhóm chỉ tiêu đánh giá sự tăng trưởng, phát triển<br /> - Tốc độ tăng trưởng tài sản<br /> - Tốc độ tăng trưởng doanh thu<br /> <br /> v<br /> <br /> - Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau thuế)<br /> 1.2.3.3. Thẩm định dự án vay vốn, phương án sản xuất kinh doanh<br /> a. Thẩm định tính khả thi của phương án sản xuất kinh doanh:<br /> Thẩm định tính khả thi của phƣơng án sản xuất kinh doanh đƣợc nhân viên<br /> tín dụng khi xem xét quyết định cho khách hàng vay ngắn hạn để bổ sung vốn lƣu<br /> động trong quá trình sản xuất kinh doanh. Mục tiêu của thẩm định phƣơng án sản<br /> xuất kinh doanh là đánh giá một cách chính xác và trung thực tính khả thi của<br /> phƣơng án sản xuất kinh doanh.<br /> b. Thẩm định tính khả thi của dự án đầu tư:<br /> Thẩm định tính khả thi của dự án đầu tƣ đƣợc nhân viên tín dụng thực hiện<br /> khi xem xét khi quyết định cho khách hàng vay trung và dài hạn để tài trợ cho việc<br /> đầu tƣ vào dự án đầu tƣ. Mục tiêu của thẩm định dự án đầu tƣ là đánh giá một cách<br /> trung thực và chính xác tính khả thi của dự án, qua đó, kết luận đƣợc khả năng thu<br /> hồi vốn khi cho vay để thực hiện dự án đầu tƣ đó.<br /> 1.2.3.4. Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay<br /> * Giá trị bảo đảm phải lớn hơn nghĩa vụ đƣợc bảo đảm.<br /> * Tài sản đảm bảo nợ vay phải có giá trị và thị trƣờng tiêu thụ.<br /> * Có đầy đủ cơ sở pháp lý để ngƣời cho vay có quyền xử lý tài sản dùng để<br /> đảm bảo tiền vay.<br /> 1.2.4 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng thẩm định tài chính dự án<br /> - Thứ nhất, mức độ chính xác, toàn diện của nội dung và kết luận thẩm định<br /> - Thứ hai, Thời gian thẩm định<br /> - Thứ ba, Chi phí thẩm định tín dụng.<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động<br /> cho vay của Ngân hàng thƣơng mại.<br /> 1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan<br /> - Đội ngũ cán bộ thẩm định<br /> - Chất lượng của những thông tin thu được<br /> - Trang thiết bị, công nghệ, cơ sở vật chất<br /> - Quy trình và phương pháp thẩm định<br /> - Tổ chức công tác thẩm định tín dụng<br /> 1.3.2 Nhóm nhân tố khách quan<br /> - Môi trường kinh tế - xã hội<br /> - Môi trường pháp lý<br /> - Từ phía khách hàng<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương - Chi nhánh Hoàn Kiếm

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
3u7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Công tác thẩm định tín dụng, Thẩm định tín dụng, Hoạt động cho vay, Hỗ trợ vay vốn, Ngân hàng thương mại
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.31 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Hoan-thien-cong-tac-tham-dinh-tin-dung-trong-hoat-dong-cho-vay-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Sai-Gon-cong-thuong-Chi-nhanh-Hoan-Kiem.PDF[0.31 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT