Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Hoàn Kiếm

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu s47cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 9 Dung lượng 0.53 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn có kết câu gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về công tác tạo động lực lao động cho người lao động trong doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng về công tác tạo động lực lao động cho người lao động tại Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Hoàn Kiếm và chương 3 - Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phầnDầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Hoàn Kiếm. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Nội dung cơ bản của đề tài “Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại<br /> ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Hoàn Kiếm” bao gồm ba<br /> chương:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tạo động lực lao động cho người lao động<br /> trong doanh nghiệp<br /> Chương 2: Thực trạng về công tác tạo động lực lao động cho người lao động tại<br /> Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Hoàn Kiếm.<br /> Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động cho người<br /> lao động tại ngân hàng thương mại cổ phầnDầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Hoàn Kiếm.<br /> Kết cấu xuyên suốt luận văn đã thể hiện đầy đủ nội dung từ lý do chọn đề tài,<br /> mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thực trạng công tác tạo động<br /> lực cho người lao động tại ngân hàng Dầu khí Toàn cầu chi nhánh Hoàn Kiếm và đưa ra<br /> một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại ngân hàng<br /> Dầu khí Toàn cầu chi nhánh Hoàn Kiếm.<br /> Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng nhất trong sự hình<br /> thành, củng cố và phát triển của mỗi tổ chức. Để sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu<br /> quả, người sử dụng lao động phải biết cách tạo động lực lao động, thúc đẩy nhân viên<br /> làm việc, làm cho họ khao khát và tự nguyện làm việc chứ không phải bị ép buộc làm<br /> việc.<br /> Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GP.Bank) được thành lập từ năm 1993, là<br /> một ngân hàng có quy mô nhỏ, chưa có vị thế trên thị trường tài chính, còn thiếu và yếu<br /> về nhiều mặt. Chính vì vậy, để có thể cạnh tranh với các ngân hàng khác, ngoài việc nỗ<br /> lực đưa ra các sản phẩm dịch vụ phù hợp đến cho khách hàng, nâng cao trình độ công<br /> nghệ để giảm thiểu tối đa thời gian giao dịch cho khách hàng…GP.Bank cần chú trọng<br /> <br /> vào yếu tố nguồn nhân lực, coi đây là giải pháp chiến lược làm lợi thế cạnh tranh giúp<br /> GP.Bank đứng vững trên thị trường tài chính.<br /> Trong những năm qua, GP.Bank chi nhánh Hoàn Kiếm đã có nhiều cố gắng trong<br /> việc tạo động lực lao động cho người lao động. Tuy nhiên công tác tạo động lực lao động<br /> cho người lao động của ngân hàng còn tồn tại một số bất cập. Mặt khác tạo động lực lao<br /> động đòi hỏi phải thường xuyên quan tâm cho phù hợp với sự thay đổi. Vì vậy tác giả lựa<br /> chọn đề tài “Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại ngân hàng thương mại<br /> cổ phần Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Hoàn Kiếm” làm đề tài luận văn cao học của mình.<br /> Mục đích nghiên cứu của luận văn bao gồm ba khía cạnh cơ bản như sau:<br /> Một là, hệ thống hóa các lý luận cơ bản về công tác tạo động lực lao động của các<br /> nhà kinh tế trên thế giới từ đó xác định khung lý thuyết để nghiên cứu.<br /> Hai là, phân tích và đánh giá thực trạng về công tác tạo động lực hiện tại GP.Bank<br /> Hoàn Kiếm. Tìm ra những ưu điểm, nhược điểm và tìm ra nguyên nhân của hạn chế của<br /> công tác tạo động lực lao động của người lao động tại ngân hàng.<br /> Ba là, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động cho<br /> người lao động tại GP.Bank Hoàn Kiếm.<br /> Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác tạo động lực lao động cho người lao<br /> động tại GP.Bank Hoàn Kiếm.<br /> Phạm vi nghiên cứu là công tác tạo động lực lao động tại GP.Bank Hoàn Kiếm<br /> trong khoảng 3 năm 2012-2014 và giải pháp đến năm 2020.<br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> Tác giả đã sử dụng các dữ liệu thứ cấp và sơ cấp (khảo sát điều tra); các phương<br /> pháp thu thập dữ liệu định tính và định lượng; phương pháp xử lý số liệu: thống kê, tổng<br /> hợp, sử dụng phần mềm exel để phân tích so sánh trong quá trình nghiên cứu.<br /> Trong chương 1 của luận văn, để có được cơ sở phân tích thực trạng công tác tạo<br /> động lực cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn cầu – chi<br /> nhánh Hoàn Kiếm, tác giả đã đưa ra cơ sở lý luận chung về công tác tạo động lực trong<br /> doanh nghiệp như các khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực và một số học<br /> thuyết về tạo động lực lao động. Các cơ sở lý thuyết này là nền tảng để phân tích thực<br /> <br /> trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí<br /> Toàn cầu – chi nhánh Hoàn Kiếm<br /> Trong chương 2, từ những khái niệm đặc điểm ở chương lý luận, tác giả đã phân<br /> tích thực trạng về công tác tạo động lực cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ<br /> phần Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Hoàn Kiếm.<br /> Trước tiên là những đặc điểm chung về quá trình hình thành phát triển; đặc điểm<br /> về nguồn vốn; đặc điểm về cơ cấu tổ chức; đặc điểm về lao động; đặc điểm về các dịch<br /> vụ sản phẩm, qui trình sản phẩm và kết quả kinh doanh trong giai đoạn 2012-2014 của<br /> ngân hàng Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Hoàn Kiếm. Đồng thời, luận văn cũng đã phân<br /> tích những đặc điểm trên ảnh hưởng như thế nào tới công tác tạo động lực lao động tại<br /> ngân hàng.<br /> Nội dung chính của luận văn là phân tích cụ thể về thực trạng công tác tạo động<br /> lực cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn cầu chi nhánh Hoàn<br /> Kiếm. Việc đầu tiên trong công tác tạo động lực là việc xác định nhu cầu của người lao<br /> động tại ngân hàng. Mục tiêu của việc này là tìm hiểu nhu cầu thực tế hiện tại của người<br /> lao động để so sánh với các biện pháp tạo động lực lao động mà GP.Bank Hoàn Kiếm<br /> đang áp dụng xem các biện pháp đó có phù hợp với các nhu cầu của người lao động<br /> không. Từ đó đánh giá ưu điểm, nhược điểm của các biện pháp đang được áp dụng và<br /> đưa ra một số giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của người lao động giúp cho công tác tạo<br /> động lực lao động của ngân hàng đạt hiệu quả hơn.<br /> Các biện pháp tạo động lực đang được áp dụng tại ngân hàng được tác giả chia ra<br /> thành hai dạng để nghiên cứu phân tích: một là biện pháp kích thích vật chất, hai là biện<br /> pháp kích thích tinh thần. Luận văn sử dụng hai học thuyết cơ bản về tạo động lực là học<br /> thuyết tháp nhu cầu của Maslow và học thuyết công bằng của Stacy Adams làm nền tảng<br /> phân tích, đánh giá về mức độ hài lòng của người lao động, đồng thời so sánh mức độ<br /> công bằng bên trong và mức độ công bằng bên ngoài tổ chức.<br /> Các biện pháp kích thích vật chất bao gồm:<br /> <br /> -<br /> <br /> Tạo động lực thông qua tiền lương, tiền thưởng. Luận văn đã nêu ra cách tính<br /> <br /> lương, thưởng tại GP.Bank Hoàn Kiếm; bảng lương theo chức danh công việc tháng 12<br /> năm 2014 của GP.Bank Hoàn Kiếm; bảng lương theo vị trí trong ngành ngân hàng năm<br /> 2014; bảng thu nhập bình quân tại GP.Bank Hoàn Kiếm năm 2012-2014 và bảng thu<br /> nhập bình quân tại một số ngân hàng năm 2014; ý kiến của người lao động về tiền lương<br /> và thưởng. Từ đó đưa ra nhận xét về kết quả của công tác lương, thưởng tại GP.Bank<br /> Hoàn Kiếm và phân tích tìm hiểu nguyên nhân của kết quả đó.<br /> -<br /> <br /> Tạo động lực thông qua phúc lợi. Luận văn đã làm rõ các chính sách về phúc<br /> <br /> lợi tại chi nhánh; tổng chi phúc lợi và phúc lợi bình quân từ năm 2012 đến năm 2014 tại<br /> chi nhánh; ý kiến của người lao động về kết quả của các chính sách phúc lợi; phân tích về<br /> kết quả này.<br /> Các biện pháp kích thích tinh thần bao gồm:<br /> -<br /> <br /> Tạo động lực thông qua phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc.<br /> <br /> Về phân tích công việc, ngân hàng đã xây dựng được các bản mô tả công việc và yêu cầu<br /> công việc khá chi tiết và được luận văn nêu ra nhưng về bản tiêu chuẩn thực hiện công<br /> việc còn sơ sài. Về công tác đánh giá công việc, luận văn đã đưa ra mẫu phiếu đánh giá<br /> đang được áp dụng tại chi nhánh và kết quả của công tác này từ năm 2012-2014. Từ ý<br /> kiến của người lao động về công tác này, tác giả đi phân tích tìm hiểu nguyên nhân để có<br /> giải pháp khắc phục trong tương lai.<br /> - Tạo động lực thông qua đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Luận văn đã làm<br /> rõ nội dung về chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; số kinh phí và số người<br /> được đào tạo từ năm 2012-2014 của ngân hàng; ý kiến của người lao động về công tác<br /> này và phân tích tìm hiểu nguyên nhân.<br /> - Tạo động lực thông qua bố trí công việc và môi trường làm việc. Bố trí công<br /> việc và môi trường làm việc ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên, liên tục đến tâm lý và<br /> năng suất làm việc của người lao động. Công tác này được chi nhánh thực hiện khá tốt,<br /> mang lại sự hài lòng cao ở người lao động. Điều này được minh chứng qua các chính<br /> <br /> sách về môi trường làm việc, số liệu về công cụ dụng cụ lao động của chi nhánh từ năm<br /> 2012-2014 và bảng ý kiến của người lao động tại chi nhánh.<br /> -<br /> <br /> Tạo động lực thông qua thông qua tạo dựng và duy trì quan hệ lao động.<br /> <br /> -<br /> <br /> Tạo động lực thông qua chính sách về an toàn và sức khỏe người lao động.<br /> <br /> Một công tác khác chi nhánh đã thực hiện tốt, được người lao động đánh giá cao là đảm<br /> bảo an toàn và sức khỏe người lao động. Người lao động luôn được đảm bảo làm việc<br /> trong môi trường sạch sẽ, thuận tiện nhất, được khám sức khỏe định kỳ hàng năm…<br /> <br /> Từ kết quả khảo sát ý kiến người lao động tại GP.Bank Hoàn Kiếm về các biện<br /> pháp tạo động lực cho người lao động đang được áp dụng tại GP.Bank Hoàn Kiếm và<br /> quá trình được trực làm việc tại GP.Bank Hoàn Kiếm, tác giả đã đưa ra một số nhận<br /> xét về công tác này như sau:<br /> * Ưu điểm<br /> Công tác tạo động lực của chi nhánh đã có một số thành công, được người lao<br /> động tại chi nhánh ghi nhận và đánh giá tốt.<br /> -<br /> <br /> Đãi ngộ cho người lao động: một số khoản phụ cấp của Ngân hàng tuy không<br /> <br /> nhiều nhưng cũng đã phần nào thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo đối với cán bộ<br /> nhân viên, tạo cho nhân viên gắn bó hơn với Ngân hàng.<br /> -<br /> <br /> Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Ban lãnh đạo của ngân hàng GP.Bank<br /> <br /> luôn quan tâm đến việc nâng cao trình độ của nhân viên trong ngân hàng. Ban lãnh đạo<br /> luôn tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên.<br /> -<br /> <br /> Bố trí công việc và môi trường làm việc: Tạo môi trường thuận lợi trong làm<br /> <br /> việc, trang bị trang thiết bị đầy đủ, đảm bảo hiệu quả công việc. Chăm lo đời sống của<br /> nhân viên cũng được ban lãnh đạo ngân hàng chú ý và quan. Tạo điều kiện tối đa để nhân<br /> viên phát huy tối đa khả năng của mình, đóng góp cho tổ chức. Mọi người trong ngân<br /> hàng có mối quan hệ thân thiện giúp đỡ nhau trong công việc đã tạo ra được bầu không<br /> khí làm việc thuận lợi.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Hoàn Kiếm

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
s47cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hoàn thiện công tác tạo động lực, Động lực cho người lao động, Người lao động, Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
9
Dung lượng
0.53 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Hoan-thien-cong-tac-tao-dong-luc-cho-nguoi-lao-dong-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Dau-khi-Toan-cau-chi-nhanh-Hoan-Kiem.PDF[0.53 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT