Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
q07cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Công tác quản trị rủi ro tín dụng, Auản trị rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Quản trị tín dụng
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
8
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Là một trong top 12 ngân hàng thương mại của Việt Nam, giai đoạn 2011 2015 được đánh giá là thời kỳ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á phát triển mạnh<br /> nhất. Tuy nhiên Ngân hàng cũng phải đối mặt với những khó khăn chung toàn hệ<br /> thống như chất lượng tín dụng suy giảm, chi phí dự phòng tăng, ảnh hưởng trực<br /> tiếp tới lợi nhuận của Ngân hàng. Theo đánh giá của học viên, một trong những<br /> nguyên nhân chính của tình trạng này là do công tác quản trị rủi ro tín dụng của<br /> Ngân hàng chưa được quan tâm, hoạt động còn kém hiệu quả.<br /> Nhận thức được vai trò của công tác quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng,<br /> tôi chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng<br /> TMCP Đông Nam Á” để nghiên cứu.<br /> 2. Tổng quan nghiên cứu<br /> Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đã được thực hiện có đặc điểm nổi<br /> bật là phân tích khá chi tiết, đã đưa ra được những giải pháp khá cụ thể, thực tế tại<br /> thời điểm nghiên cứu nhằm giải quyết những hạn chế của công tác quản trị rủi ro<br /> tín dụng. Tuy nhiên, các công trình này tập trung phân tích nhiều ở góc nhìn<br /> nghiệp vụ thực thi nghiệp vụ, chưa đánh giá, phân tích ở góc độ quản lý công tác<br /> quản trị rủi ro tín dụng, chưa vận dụng được các quy định cũng như thông lệ quốc<br /> tế hiện đang được hệ thống ngân hàng Việt Nam áp dụng và phát triển là<br /> 02/2013/TT-NHNN và hiệp ước Basel II, các nghiên cứu đi sâu vào kỹ thuật tính<br /> toán, đo lường rủi ro tín dụng, thiếu đánh giá về công tác quản trị rủi ro tín dụng<br /> như: mô hình tổ chức bộ máy, quy trình và phương pháp quản trị rủi ro tín dụng.<br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Mục tiêu nghiên cứu của luận văn tập trung làm rõ các vấn đề sau:<br /> <br /> Mục tiêu tổng quát: Luận văn phân tích những vấn đề còn tồn tại của công<br /> tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á trong giai đoạn từ<br /> năm 2010-2015, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả<br /> của công tác này.<br /> Mục tiêu cụ thể:<br /> - Làm rõ cơ sở lý luận về công tác quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng<br /> thương mại.<br /> - Phân tích, nhận diện các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản trị rủi ro tín<br /> dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn từ năm 2011-2015.<br /> - Đề xuất một số giải pháp phù hợp, khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản<br /> trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng trong thời gian tới.<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương<br /> mại<br /> - Phạm vị nghiên cứu:<br /> + Nội dung: Tập trung nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng trên toàn<br /> hệ thống Ngân hàng TMCP Đông Nam Á trong thời gian năm 2010 – 2015.<br /> + Phạm vi không gian: toàn hệ thống ngân hàng TMCP Đông Nam Á.<br /> + Phạm vi thời gian: nghiên cứu rủi ro tín dụng từ năm 2010 – 2015; giải<br /> pháp đến năm 2020.<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> Trong luận văn, học viên đã sử dụng phương pháp phân tích định tính trong<br /> việc nhận diện, đánh giá thực trạng, kết quả của công tác quản trị rủi ro tại ngân<br /> hàng TMCP Đông Nam Á.<br /> <br /> Cụ thể, luận văn sử dụng 02 phương pháp là: (1) Tổng hợp, nghiên cứu tại<br /> bàn; (2) Phỏng vấn, tham vấn chuyên gia.<br /> - Tổng hợp nghiên cứu tại bàn: Sử dụng số liệu, thông tin từ báo cáo tài<br /> chính và các báo cáo tín dụng nội bộ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á từ năm<br /> 2010 đến 2015.<br /> - Phỏng vấn, tham vấn chuyên gia: Với phương pháp này, học viên kỳ vọng<br /> đánh giá được nhận thức về vai trò, chức năng của công tác quản trị rủi ro tín dụng<br /> trong ngân hàng, chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế ở nhiều góc độ để có giải pháp<br /> phù hợp.<br /> 6. Kết quả đạt được<br /> 6.1. Hệ thống lại cơ sở lý luận về công tác quản trị rủi ro, đề xuất các tiêu<br /> chí cơ bản cần có đối với công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng:<br /> - Yêu cầu đối với nội dung quản trị rủi ro:<br /> + Chiến lược quản trị rủi ro tín dụng: Chiến lược cần phải phản ánh được<br /> khẩu vị rủi ro tín dụng cụ thể, riêng có của Ngân hàng trong từng giai đoạn, phù<br /> hợp với yếu tố bên trong, bên ngoài của thời kỳ đó. Hội đồng quản trị phải là đơn<br /> vị chịu trách nhiệm phê duyệt cuối cùng đối với Chiến lược và khẩu vị rủi ro tín<br /> dụng của Ngân hàng. Chiến lược cần được đánh giá định kỳ hoặc khi có các yếu tố<br /> bất thường tác động làm thay đổi quản điềm điều hành của Hội đồng quản trị. Đặc<br /> biệt, chiến lược chỉ có tính khả thi cao khi được truyền thông trong toàn hệ thống<br /> am hiểu và thực thi đúng tinh thần, nội dung chiến lược đó.<br /> + Yêu cầu đối với việc nhận diện rủi ro: Nhận diện rủi ro cần có các công cụ<br /> phù hợp để đo lường, đánh giá đầy đủ các rủi ro có thể phát sinh đối với từng loại<br /> khách hàng và toàn danh mục khách hàng; Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng<br /> nội bộ như là một công cụ hữu hiệu để cung cấp thông tin cho việc nhận diện<br /> <br /> RRTD đối với từng khoản vay, từng khách hàng.<br /> + Yêu cầu đối với việc xây dựng chính sách quản trị rủi ro tín dụng: Ngân<br /> hàng cần thiết lập đầy đủ, cụ thể, chi tiết các chính sách quản trị rủi ro tín dụng<br /> (bao gồm tiêu chuẩn, giới hạn tín dụng, chính sách bảo đảm tiền vay, quy trình tín<br /> dụng…) phù hợp đối với từng đối tượng khách hàng, nhóm khách hàng, loại hình<br /> cấp tín dụng, trong đó phân biệt giữa các khoản tín dụng mới, các khoản tín dụng<br /> có vấn đề, quá hạn,… phù hợp với mục tiêu cần đạt được.<br /> + Yêu cầu đối với việc kiểm soát và điều chỉnh sau kiểm soát: Ngân hàng<br /> cần thiết lập một hệ thống giám sát và báo cáo RRTD hiệu quả. Báo cáo giám sát<br /> phải được trình lên cả cấp Ban điều hành và Ban kiểm soát để họ có thể đánh giá<br /> được mức độ, xu hướng RRTD cũng như những ảnh hưởng của rủi ro tín dụng<br /> dụng đối với hoạt động của ngân hàng, trên cơ sở đó xem xét và có những quyết<br /> định điều chỉnh cho phủ hợp.<br /> - Yêu cầu về quy trình và tổ chức bộ máy quản trị rủi ro tín dụng (từ xây<br /> dựng chiến lược, nhận diện, xây dựng chính sách RRTD, kiểm soát và điều chỉnh<br /> sau kiểm soát): Theo khuyến nghị của Ủy ban Basel, bộ máy tổ chức cần độc lập<br /> giữa chức năng giám sát và chức năng điều hành, chức năng kinh doanh và chức<br /> năng đánh giá lại tín dụng, chức năng quản trị rủi ro tín dụng và chức năng kiểm<br /> toán tuân thủ - nội bộ.<br /> - Đánh giá hiệu quả của quy trình cấp tín dụng (bán hàng, thẩm dịnh, phê<br /> duyệt, giải ngân và kiểm soát sau giải ngân) và quy trình bảo đảm tiền vay.<br /> 6.2. Trên cơ sở đánh giá các yếu tố bên trong, bên ngoài tác động tới công<br /> tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Đông Nam Á, tác giả đã có<br /> những đánh giá cụ thể về ưu điểm và hạn chế:<br /> 6.2.1. Ưu điểm<br /> Thứ nhất, ngân hàng đã bước đầu hình thành được các nội dung quản trị rủi<br /> <br /> ro tín dụng cần có hoạt động ngân hàng:<br /> - Về cơ bản, Ngân hàng đã nhận thức được vai trò của quản trị rủi ro tín<br /> dụng đối với Ngân hàng. Trong chiến lược kinh doanh năm năm 2010 – 2020, nội<br /> dung về quản trị rủi ro đã được tuyên bố với các chỉ tiêu tương đối cụ thể, rõ ràng.<br /> - Ngân hàng đã xây dựng được bộ chỉ tiêu giới hạn an toàn tín dụng trên cơ<br /> sở quy định của Ngân hàng Nhà nước.<br /> - Ngân hàng đã xây dựng được cơ bản đầy đủ các chính sách quản trị rủi ro<br /> tín dụng cơ bản như chính sách tín dụng, quy trình tín dụng, trong đó đã bao gồm<br /> nội dung bảo đảm tiền vay.<br /> - Đối các sản phẩm, gói tín dụng cung cấp ra thị trường, Ngân hàng xác định<br /> rõ các đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn của khách hàng để đánh giá trước khi quyết<br /> định cấp tín dụng. Đây chính là tiền thân, hình thức sơ khai của hệ thống xếp hạng<br /> tín dụng nội bộ của ngân hàng.<br /> Thứ hai, ngân hàng hàng đã xây dựng được bộ máy tổ chức quản trị rủi ro<br /> tín dụng cơ bản đầy đủ chức năng nhiệm vụ<br /> - Về cơ bản, bộ máy quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng được thiết lập<br /> đầy đủ các chức năng với trách nhiệm cụ thể từng đơn vị, phân cấp rõ ràng từ cấp<br /> cao nhất HĐQT với cơ quan chuyên môn giúp việc là Ủy ban Quản trị rủi ro cho<br /> tới Ban Tổng giám đốc, đến cơ quan chuyên trách là Khối Quản trị rủi ro và các<br /> đơn vị kinh doanh.<br /> - Chức năng giữa chính sách và kiểm soát, giám sát và điều hành về cơ bản<br /> được xây dựng độc lập, đảm bảo nguyên tắc quản trị.<br /> - Các chính sách, quy trình rủi ro tín dụng được xây dựng có cơ sở từ thông<br /> tin của bộ phận quản trị rủi ro tại đơn vị kinh doanh giúp các chính sách gần hơn<br /> với thực tiễn thực thi, đặc biệt là các chính sách quản trị rủi ro đối với một số<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục tiêu tổng quát: Luận văn phân tích những vấn đề còn tồn tại của công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á trong giai đoạn từ năm 2010-2015, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của công tác này. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Hoan-thien-cong-tac-quan-tri-rui-ro-tin-dung-tai-Ngan-hang-TMCP-Dong-Nam-A.PDF[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT