Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác quản lý mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      5      0
Mã tài liệu cu7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 14/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 14 Dung lượng 0.18 M Lần tải 0 Lần xem 5
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Việc nghiên cứu đề tài này nhằm hệ thống hoá lại cơ sở lý thuyết về quản lý mua sắm tài sản công là xe ô tô, trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý mua sắm tài sản công là xe ô tô, trang thiết bị và phương tiện làm việc trên cơ sở đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý mua sắm tài sản công của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

i<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài:<br /> Tài sản công là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và quản lý của xã<br /> hội, là nguồn lực tài chính tiềm năng cho đầu tư phát triển đất nước. Mọi tài<br /> sản công đều được nhà nước giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử<br /> dụng.<br /> Công tác quản lý mua sắm tài sản công ở cơ quan nhà nước hiện nay<br /> chưa thực sự hiệu quả: tình trạng mua sắm vượt tiêu chuẩn định mức, vượt<br /> mức giá cho phép, chất lượng không đảm bảo, thủ tục mua sắm chưa theo<br /> đúng quy trình, và còn nhiều vấn đề cần phải xem xét trong quá trình mua<br /> sắm: từ khâu lập dự toán, xác định nhu cầu kinh phí và tổ chức thực hiện việc<br /> mua sắm. Đây là biểu hiện rõ ràng nhất về bất cập, vướng mắc trong quản lý<br /> mua sắm tài sản công.<br /> Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý<br /> mua sắm tài sản công và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế và<br /> nâng chất lượng mua sắm tài sản công là hết sức cần thiết. Vì vậy tác giả lựa<br /> chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý mua sắm tài sản công trên địa<br /> bàn tỉnh Đắk Lắk” để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài<br /> Việc nghiên cứu đề tài này nhằm hệ thống hoá lại cơ sở lý thuyết về<br /> quản lý mua sắm tài sản công là xe ô tô, trang thiết bị và phương tiện làm việc<br /> của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.<br /> Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý mua sắm tài sản công là<br /> xe ô tô, trang thiết bị và phương tiện làm việc trên cơ sở đó đề xuất giải pháp<br /> hoàn thiện công tác quản lý mua sắm tài sản công của cơ quan nhà nước trên<br /> địa bàn tỉnh Đắk Lắk.<br /> <br /> ii<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng: Là tài sản công và quản lý mua sắm tài sản công<br /> Phạm vi: Tập trung nghiên cứu quản lý mua sắm tài sản công là xe ô tô,<br /> trang thiết bị và phương tiện làm việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn<br /> tỉnh Đắk Lắk trong những năm gần đây. Không nghiên cứu tài sản công của<br /> các cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm: Trụ sở làm việc, đất đai, tài sản khác gắn<br /> liền với đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp và các tài sản khác do pháp luật quy<br /> định.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Đề tài kết hợp chặt chẽ phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích<br /> trong nghiên cứu kinh tế. Đồng thời đề tài sử dụng phương pháp thống kê,<br /> điều tra… dựa trên cơ sở thực tiễn để hoàn thiện công tác quản lý mua sắm tài<br /> sản công.<br /> 5. Kết cấu của đề tài<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài được kết cấu làm 3<br /> chương:<br /> Chương 1: Tổng quan về quản lý mua sắm tài sản công<br /> Chương 2: Thực trạng quản lý mua sắm tài sản công trên địa bàn<br /> tỉnh Đắk Lắk.<br /> Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý mua sắm tài sản<br /> công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG<br /> 1.1. Khái quát về tài sản công<br /> Tài sản công (tài sản nhà nước) là những tài sản được hình thành từ<br /> nguồn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, tài sản<br /> được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật, đất<br /> đai, rừng, núi, sông, hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở<br /> vùng biển, thềm lục địa và vùng trời.<br /> Tài sản công rất phong phú về số lượng, chủng loại, mỗi loại tài sản có<br /> đặc điểm, tính chất, công dụng khác nhau.<br /> Những đặc điểm cơ bản đó là:<br /> + Tài sản công phong phú về chủng loại; mỗi loại tài sản có tính năng,<br /> công dụng khác nhau và được sử dụng vào các mục đích khác nhau.<br /> + Tài sản công được phân bổ ở khắp mọi miền đất nước, được giao cho<br /> các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng;<br /> + Tài sản công bao gồm hai loại: tài sản kinh doanh và tài sản không kinh<br /> doanh<br /> + Tài sản công trong cơ quan nhà nước là những tài sản được hình thành<br /> từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;<br /> Tài sản công là tài sản của một quốc gia<br /> Tài sản công là nhân chứng của quá trình phát triển của mỗi quốc gia,<br /> thể hiện trình độ phát triển của mỗi triều đại, qua các giai đoạn của một quốc<br /> gia.<br /> Tài sản công là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất xã hội<br /> Tài sản công là nguồn vốn tiềm năng cho đầu tư phát triển<br /> Tài sản công đối với đời sống xã hội<br /> <br /> iv<br /> <br /> Duy trì, phát triển các hoạt động của đời sống xã hội làm cho đời sống xã<br /> hội của con người ngày càng phong phú và văn minh hơn trong mọi hoạt<br /> động của mình.<br /> Cải thiện và không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội cho con người cả về<br /> mặt vật chất và tinh thần;<br /> Góp phần làm cho môi trường xã hội, môi trường sống ngày một tốt lên;<br /> <br /> Tài sản công có thể được phân loại theo các tiêu thức sau:<br /> Phân loại tài sản công theo thời hạn sử dụng<br /> Phân loại tài sản công theo nguồn gốc hình thành<br /> Phân loại tài sản công theo đối tượng quản lý, sử dụng tài sản<br /> 1.2. Quản lý mua sắm tài sản công<br /> Quản lý mua sắm tài sản công là quản lý ngân sách nhà nước đã được chuyển<br /> hoá thành hiện vật – tài sản. Quản lý mua sắm tài sản công phải gắn với quản lý<br /> ngân sách nhà nước<br /> <br /> Nhà nước là chủ sở hữu của mọi tài sản công, để thực hiện vai trò chủ<br /> sở hữu tài sản công của mình, nhà nước phải thực hiện và phát huy chức năng<br /> quản lý nhà nước đối với tài sản công để buộc mọi tổ chức, cá nhân giao trực<br /> tiếp quản lý, sử dụng tài sản công phải thực hiện theo ý chí của Nhà nước Người đại diện chủ sở hữu tài sản công.<br /> Nhà nước thực hiện thống nhất về cơ chế, chính sách, chế độ quản lý;<br /> theo tiêu chuẩn, định mức; thực hiện phân cấp quản lý tài sản công: phải phù<br /> hợp với phân cấp về quản lý kinh tế - xã hội, về tổ chức bộ máy nhà nước;<br /> phải phù hợp với phân cấp về quản lý ngân sách nhà nước; phải phù hợp với<br /> trình độ và năng lực quản lý khi được giao trực tiếp sử dụng tài sản công;<br /> Nội dung phân cấp quản lý tài sản công: phân định rõ phạm vi, nội<br /> dung, quyền hạn, trách nhiệm quản lý tài sản công; phân cấp về việc xây<br /> <br /> v<br /> <br /> dựng, ban hành cơ chế, chính sách, chế độ quản lý tài sản công; phân cấp về<br /> quản lý nhà nước đối với tài sản công.<br /> Nhà nước phải thực hiện: xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật về<br /> quản lý tài sản công; Sử dụng hệ thống các công cụ đòn bẩy kinh tế để quản<br /> lý tài sản công; Sử dụng công cụ kiểm tra, kiểm soát thường xuyên.<br /> Việc mua sắm tài sản phải căn cứ vào dự toán hàng năm được giao, kế<br /> hoạch mua sắm, dự án viện trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thông<br /> qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu. Khi tiến hành bàn giao phải lập biên bản<br /> giao nhận tài sản theo đúng quy định<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hướng đến công tác quản lý mua sắm tài sản công<br /> Môi trường kinh tế vĩ mô; Sự ổn định chính trị; Trình độ phát triển kinh<br /> tế, xã hội; Hệ thống luật pháp và chế độ, chính sách về quản lý mua sắm tài<br /> sản công; Đặc điểm của địa phương; Trình độ và phương pháp quản lý; Các<br /> nhân tố khác<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác quản lý mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
cu7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Công tác quản lý mua sắm tài sản công, Quản lý mua sắm tài sản công, Mua sắm tài sản công, Tỉnh Đắk Lắk, Tài sản công
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
14
Dung lượng
0.18 M
Lần xem
5
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Hoan-thien-cong-tac-quan-ly-mua-sam-tai-san-cong-tren-dia-ban-tinh-Dak-Lak.PDF[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT