Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác PTTC dự án tại CTCP Đầu tư Việt San

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      3      0
Mã tài liệu c07cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 10 Dung lượng 0.13 M Lần tải 0 Lần xem 3
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục đích chính của đề tài này là tìm ra những nguyên nhân chính trong quy trình PTTC dự án tại CTCP Đầu tư Việt San và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn này chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích và đánh giá. Mời các bạn tham khảo!

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có nhi ều chuyển biến mạnh mẽ trên<br /> nhiều ngành nghề và nhiều lĩnh v ực khác nhau. Chúng ta đặt mục tiêu rút ngắn<br /> khoảng cách phát triển kinh tế - xã hội với các nước trong khu vực và trên thế giới,<br /> phấn đấu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp. Đầu tư vào các dự án kinh tế<br /> hiệu quả được coi là chiếc chìa khoá để mở ra thành công. Hệ thống các doanh nghiệp<br /> kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực BĐS đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc<br /> phát triển nhiều dự án quan trọng và xây dựng cơ sở hạ tầng. Tổng CTCP Đầu tư xây<br /> dựng và thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings), Tổng CTCP Xuất nhập khẩu<br /> và xây dựng Việt Nam (Vinaconex)... là những doanh nghiệp đầu ngành về xây dựng,<br /> anh cả trong lĩnh vực đầu tư xây dựng BĐS. CTCP Đầu tư Việt San là một trong<br /> những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh v ực BĐS đã n ổi lên như một doanh nghiệp<br /> nhỏ và vừa với những dự án hợp tác với những ông lớn như CTCP BĐS bưu chính<br /> viễn thông Việt Nam (VNPT Land), CTCP BĐS dầu khí Việt Nam (PV Power Land),<br /> hay CTCP Xuất nhập khẩu và xây dựng số 1 (Constrexim 1). Đầu tư kinh doanh BĐS<br /> được coi là ưu tiên trong chiến lược đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Nhưng đây là<br /> hình thức đầu tư có độ rủi ro cao vì những đặc thù nhất định như vốn đầu tư lớn, thời<br /> gian thu hồi vốn chậm. Phân tích, đánh giá chất lượng tài chính dự án, hạn chế rủi ro<br /> là một bài toán khó và tương đối phức tạp đối với hệ thống các doanh nghiệp đầu tư<br /> BĐS ở Việt Nam nói chung.<br /> PTTC dự án có vai trò không chỉ quan trọng đối với chủ đầu tư mà còn cả đối<br /> với các cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư của Nhà nước, các cơ quan tài trợ<br /> vốn cho dự án. Hoạt động PTTC dự án tác động trực tiếp đến kết quả phân tích, qua<br /> đó lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đầu tư. Kết quả PTTC dự án giúp doanh<br /> nghiệp trả lời câu hỏi: Dự án có hiệu quả không? Có nên đầu tư hay không? Nếu có<br /> phải kèm theo những điều kiện gì? Khi bắt đầu đầu tư dự án, CTCP Đầu tư Việt San<br /> đã quan tâm đ ến vấn đề chất lượng PTTC dự án đầu tư nhưng vì nhiều lý do cả chủ<br /> quan và khách quan, hoạt động PTTC dự án chưa thực sự được yêu cầu đặt ra để đảm<br /> bảo hiệu quả sử dụng cũng như đ ầu tư vốn an toàn cho doanh nghiệp.<br /> Nhận thấy đây là một vấn đề quan trọng và rất được quan tâm, đề tài: “Hoàn<br /> thiện công tác PTTC dự án tại CTCP Đầu tư Việt San” được chọn làm đề tài nghiên<br /> cứu cho bản luận văn này. Mục đích chính của đề tài này là tìm ra những nguyên nhân<br /> <br /> chính trong quy trình PTTC dự án tại CTCP Đầu tư Việt San và đưa ra một số giải<br /> pháp hoàn thiện. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn này chủ yếu<br /> sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích và đánh giá. Nội dung của chuyên<br /> đề được chia thành ba phần chính:<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH<br /> TÀI CHÍNH DỰ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề chung về dự án<br /> Đầu tư là một nhu cầu thiết yếu đối với sự phát triển của mỗi nền kinh tế. Có<br /> thể hiểu một cách khái quát đầu tư là hoạt động hy sinh các nguồn lực (tiền, tài sản có<br /> sẵn, thời gian, công sức…) vào một hoạt động nào đấy, trong một thời gian nhất định<br /> để đạt được những lợi ích nhất định (tiền, lợi ích xã hội…). Đặc điểm của hoạt động<br /> đầu tư là: quyết định đầu tư là một quyết định tài chính, vì vậy phải cân nhắc về tính<br /> khả thi của nó, cân nhắc giữa những gì phải bỏ ra và những kết quả kỳ vọng đạt được.<br /> Và một đặc điểm rất quan trọng nữa là hoạt động đầu tư mang tính rủi ro cao. Tính rủi<br /> ro của hoạt động này bắt nguồn từ bản chất của đầu tư là việc hy sinh nguồn lực ở<br /> hiện tại để kỳ vọng những lợi ích ở tương lai dài hạn. Vì thế để thực hiện đầu tư và<br /> đầu tư có hiệu quả cao nhất đòi hỏi phải có sự chuẩn bị chu đáo, dự tính và lên kế<br /> hoạch cho các giai đoạn đầu tư cụ thể. Sự chuẩn bị này được thực hiện thông qua việc<br /> soạn thảo các dự án.<br /> Vì vậy, phần đầu tiên của luận văn sẽ khái quát một cách chung nhất về dự án,<br /> cho chúng ta biết được về khái niệm, vai trò, đặc điểm cũng như nhiều loại dự án<br /> được phân chia thành theo loại hình, quy mô và thời hạn.<br /> <br /> 1.2. Công tác PTTC dự án trong doanh nghiệp<br /> Đây là nội dung quan trọng nhất trong Chương 1 của đề tài vì phần này không<br /> chỉ giúp người đọc hiểu về PTTC dự án cũng như sự cần thiết phải tiến hành hoạt<br /> động PTTC dự án trong doanh nghiệp mà còn chỉ ra những nội dung cơ bản về PTTC<br /> dự án trong doanh nghiệp.<br /> <br /> PTTC là sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho<br /> phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình<br /> hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả<br /> hoạt động của doanh nghiệp đó. Đối với mỗi một đối tượng khác nhau, PTTC có mục<br /> tiêu và vai trò riêng đối với từng đối tượng. Nhưng có thể nói mối quan tâm hàng đầu<br /> của các nhà PTTC là đánh giá khả năng xảy ra rủi ro phá sản tác động tới các doanh<br /> nghiệp mà biểu hiện của nó là khả năng thanh toán, khả năng cân đối vốn, khả năng hoạt<br /> động cũng như khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các nhà PTTC tiếp tục<br /> nghiên cứu và đưa ra những dự đoán về kết quả hoạt động nói chung và mức doanh lợi<br /> nói riêng của doanh nghiệp trong tương lai. Nói cách khác, PTTC là cơ sở để dự đoán tài<br /> chính. PTTC có thể được ứng dụng theo nhiều hướng khác nhau: Với mục đích tác<br /> nghiệp (chuẩn bị các quyết định nội bộ), với mục đích nghiên cứu thông tin hoặc theo vị<br /> trí của nhà phân tích (trong doanh nghiệp hoặc ngoài doanh nghiệp). Tuy nhiên, trình tự<br /> phân tích và dự đoán tài chính đều phải tuân theo các nghiệp vụ phân tích thích ứng với<br /> từng giai đoạn dự đoán.<br /> Để tiến hành PTTC dự án trong doanh nghiệp, điều quan trọng là phải dự tính<br /> được tổng vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án. Vì mỗi một doanh nghiệp khi<br /> bắt đầu xây dựng kế hoạch đầu tư thì cần phải biết rõ mình đầu tư bao nhiêu, chi phí<br /> như thế nào, lợi nhuận cũng như nh ững ích lợi của việc tiến hành đầu tư. Đây là phần<br /> đáng được quan tâm nhất vì phần này đưa ra những công thức và cách giúp ta dự tính<br /> được một cách chính xác nhất tổng mức đầu tư của dự án. Có thể có nhiều phương<br /> pháp khác nhau, nhưng cũng có thể kết hợp các phương pháp này một cách linh hoạt<br /> và hiệu quả nhằm đảm bảo cho quá trình huy động vốn đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn,<br /> tổng mức đầu tư còn được dự tính cho từng giai đoạn của quá trình thực hiện đầu tư.<br /> Bước tiếp theo là lập báo cáo tài chính cho từng năm và xác định dòng tiền của dự án.<br /> Các BCTC giúp chủ đầu tư thấy được tình hình hoạt động tài chính của dự án và nó là<br /> nguồn số liệu giúp cho việc tính toán, phân tích các chỉ tiêu phản ánh mặt tài chính<br /> của dự án.<br /> Để có thể tiến hành PTTC dự án chính xác, doanh nghiệp phải căn cứ vào<br /> những chỉ tiêu nhất định của PTTC dự án đầu tư, như các chỉ tiêu đánh giá tiềm lực tài<br /> chính doanh nghiệp, các chỉ tiêu lợi nhuận thuần, thu nhập thuần của dự án để đánh<br /> <br /> giá quy mô lãi của dự án. Và để xem xét mức độ an toàn về mặt tài chính của dự án,<br /> doanh nghiệp phải xem xét mức độ an toàn trên các phương diện về nguồn vốn, về<br /> khả năng thanh toán nghĩa v ụ tài chính ngắn hạn cũng như kh ả năng trả nợ. Đặc biệt,<br /> với các yếu tố khách quan bên ngoài, chủ đầu tư cũng cần phải lưu ý vì sự tác động<br /> của các yếu tố khách quan thường gây bất ngờ và đôi khi mang lại những hậu quả<br /> không nhỏ đối với dự án. Phân tích sự thay đổi các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự<br /> án (lợi nhuận, thu nhập thuần, hệ số hoàn vốn nội bộ...) khi các yếu tố có liên quan chỉ<br /> tiêu đó thay đổi hay còn gọi là phân tích độ nhạy của dự án. Phân tích độ nhạy của dự<br /> án giúp cho chủ đầu tư biết được dự án nhạy cảm với các yếu tố nào hay nói một cách<br /> khác, yếu tố nào gây nên sự thay đổi nhiều nhất của chỉ tiêu hiệu quả xem xét để từ đó<br /> có biện pháp quản lý chúng trong quá trình thực hiện dự án. Mặt khác, phân tích độ<br /> nhạy của dự án còn cho phép lựa chọn được những dự án có độ an toàn hơn cho<br /> những kết quả dự tính. Dự án có độ an to àn cao là những dự án vẫn đạt được hiệu quả<br /> khi những yếu tố tác động đến nó thay đổi theo những chiều hướng không có lợi. Một<br /> yếu tố khác cũng không kém phần đó chính là lạm phát. Lạm phát tác động trực tiếp<br /> lên các khoản chi phí vốn đầu tư. Nếu mức lạm p hát càng cao thì nhu cầu vốn đầu tư<br /> để thực hiện thi công xây lắp các công trình trong tương lai càng cao so với lượng tính<br /> theo thực tại. Vì vậy, để đảm bảo cho quá trình thực hiện đầu tư được thuận lợi, việc<br /> dự tính mức vốn đầu tư cần huy động phải tính đến yếu tố lạm phát.<br /> PTTC dự án phụ thuộc vào nhiều nhân tố và để có được kết quả tốt nhất về<br /> PTTC dự án, cơ sở tin cây để doanh nghiệp ra quyết định đầu tư đúng đắn, cần phải<br /> nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng. PTTC dự án bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố khác<br /> nhau, bao gồm các nhân tố khách quan và chủ quan như các thông tin sử dụng trong<br /> quá trình phân tích, phương pháp phân tích, n ội dung phân tích dự án, đội ngũ cán b ộ,<br /> trang thiết bị công nghệ sử dụng cho hoạt động phân tích, tổ chức công tác PTTC dự<br /> án, sự thay đổi của cơ chế, chính sách liên quan, thị trường yếu tố đầu vào cũng như<br /> thị trường đầu ra của doanh nghiệp, tình hình tăng trư ởng của nền kinh tế và của các<br /> ngành, lĩnh v ực có liên quan. Trong đó, nhân tố con người bao giờ cũng đóng vai trò<br /> trung tâm, cốt lõi của mọi vấn đề, vì một doanh nghiệp có khả thi đến đâu đi chăng<br /> nữa, nhưng nếu chủ đầu tư không biết nắm lấy cơ hội đầu tư thì sẽ không thể nào thực<br /> hiện được dự án.<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT SAN<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về CTCP Đầu tư Việt San<br /> Nội dung chính của phần này giới thiệu cho chúng ta biết lịch sử hình thành và<br /> quá trình phát triển CTCP Đầu tư Việt San. Là một doanh nghiệp nhỏ nhưng được hậu<br /> thuẫn bởi cá nhân là người nước ngoài không những là một cơ hội tốt để tiếp cận với<br /> nhiều dự án đầu tư mà còn giúp công ty trong việc phát triển xa hơn nữa không bị giới<br /> hạn trong lãnh thổ Việt Nam. Mặc dù mới được thành lập cách đây không lâu, nhưng<br /> Công ty đã thành lập ra những phòng hoạt động với chức năng chuyên biệt, rõ ràng và<br /> hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, như quản lý dự án, cung cấp vật liệu xây<br /> dựng, kinh doanh các sản phẩm nội thất, kinh doanh ô tô, sàn giao dịch bất động sản,<br /> đầu tư xây dựng bất động sản. Bằng việc kinh doanh hoạt động trên nhiều lĩnh vực<br /> khác nhau như vậy không những giúp các bộ phận hỗ trợ cho nhau trong quá trình<br /> hoạt động mà còn tạo ra tiếng nói của doanh nghiệp trên thương trường. Tình hình<br /> hoạt động của Công ty trong 3 năm gần đây từ năm 2008 đến năm 2010 cho thấy kết<br /> quả kinh doanh hết sức khả quan mặc dù đây năm 2008 là năm nhiều doanh nghiệp<br /> nhỏ gặp khó khăn về tài chính. Tổng tài sản và Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty<br /> vẫn tăng đều qua các năm. Hoạt động trọng tâm của công ty là đầu tư kinh doanh bất<br /> động sản vẫn được duy trì đ ều đặn bởi Công ty có những biện pháp linh hoạt nhằm<br /> huy động tối đa nguồn vốn, việc đầu tư dài hạn được đảm bảo bằng nguồn vốn chắc<br /> chắn và đáng tin cậy.<br /> <br /> 2.2. Thực trạng công tác PTTC dự án tại CTCP Đầu tư Việt San giai đoạn<br /> 2008 - 2010<br /> Mới thành lập được 4 năm nhưng qua tình hình kinh doanh của Công ty trong 3<br /> năm gần đây cũng có th ể thấy được CTCP Đầu tư Việt San là một trong những doanh<br /> nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng và quy mô tại Hà Nội. Tình hình hoạt động của Công<br /> ty được có lúc lên xuống nhưng nhìn chung vẫn giữ vững được đà tăng trưởng và<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác PTTC dự án tại CTCP Đầu tư Việt San

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
c07cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hoàn thiện công tác PTTC, Công tác phân tích tài chính dự án, CTCP Đầu tư Việt San, Tài chính dự án, Phân tích tài chính
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
10
Dung lượng
0.13 M
Lần xem
3
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Hoan-thien-cong-tac-PTTC-du-an-tai-CTCP-Dau-tu-Viet-San.PDF[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT