Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu rv7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 15 Dung lượng 0.24 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về nội dung công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 và phân tích nguyên nhân gây nên hạn chế trong công tác phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong bối cảnh Việt Nam những năm gần đây, kinh tế khủng hoảng, doanh<br /> nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình tồn tại và phát triển bền vững, quá trình<br /> sàng lọc và cạnh tranh lẫn nhau giữa các doanh nghiệp là tất yếu xảy ra. Để thắng<br /> trong cạnh tranh, doanh nghiệp phải hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Muốn<br /> vậy, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải đưa ra được các quyết định tối ưu trên cơ<br /> sở các thông tin tài chính được phân tích đầy đủ và kịp thời.<br /> Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3<br /> luôn quan tâm tới công tác phân tích tài chính. Tuy nhiên, những vướng mắc về nội<br /> dung công tác phân tích đang làm hạn chế hiệu quả phân tích tài chính, dẫn đến<br /> những đánh giá thiếu chuẩn xác và kịp thời về tình hình tài chính của công ty.<br /> Trong bối cảnh đó, hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ<br /> phần Đầu tư và xây dựng HUD3 là một yêu cầu bức thiết. Đề tài “Hoàn thiện công<br /> tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3” được<br /> tác giả lựa chọn nghiên cứu nhằm góp phần đáp ứng đòi hỏi trên của thực tiễn.<br /> Mục đích nghiên cứu<br /> - Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về nội dung công tác phân tích tài<br /> chính doanh nghiệp.<br /> - Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Đầu tư<br /> và xây dựng HUD3 và phân tích nguyên nhân gây nên hạn chế trong công tác phân<br /> tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3<br /> - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích<br /> tài chính tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3<br /> Đối tượng và phương pháp nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu: Những nội dung cơ bản về công tác phân tích tài<br /> chính của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.<br /> Phạm vi nghiên cứu: Công tác phân tích tài chính trên giác độ của nhà quản<br /> lý và các chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 trong 3 năm<br /> 2010, 2011, 2012.<br /> <br /> ii<br /> <br /> Kết cấu luận văn<br /> Ngoài lời mở đầu, mục lục, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục<br /> chữ viết tắt, phụ lục, luận văn có bố cục như sau:<br /> Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác phân tích tài chính<br /> doanh nghiệp<br /> Chương 2: Thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần Đầu<br /> tư và xây dựng HUD3<br /> Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ<br /> phần Đầu tư và xây dựng HUD3<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC<br /> PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> 1.1. Hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> 1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp và hoạt động tài chính doanh nghiệp<br /> Doanh nghiệp là một chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, hoạt<br /> động kinh doanh trên thị trường nhằm làm tăng giá trị của chủ sở hữu.<br /> Quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân phối và<br /> sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Các quyết định<br /> tài chính trong doanh nghiệp bao gồm: quyết định đầu tư, quyết định huy động vốn,<br /> quyết định về phân phối, ngân quỹ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Mục tiêu của<br /> nhà quản lý khi xem xét các hoạt động tài chính doanh nghiệp là phải cân nhắc các<br /> yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài để đưa ra các quyết định làm tăng giá trị<br /> tài sản của chủ sở hữu, phù hợp với lợi ích của chủ sở hữu.<br /> 1.1.2. Khái niệm, mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Phân tích tài chính doanh nghiệp là sử dụng một tập hợp các khái niệm,<br /> phương pháp và các công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin<br /> khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá<br /> rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó.<br /> <br /> iii<br /> <br /> Các đối tượng sử dụng thông tin tài chính khác nhau sẽ đưa ra các quyết định<br /> với mục đích khác nhau. Vì vậy, phân tích hoạt động tài chính đối với mỗi đối<br /> tượng sẽ đáp ứng các mục tiêu khác nhau và có vai trò khác nhau. Cụ thể:<br /> Đối với nhà quản lý<br /> Đối với các nhà đầu tư<br /> Đối với các nhà đầu tư tín dụng<br /> Đối với những người hưởng lương trong doanh nghiệp<br /> 1.1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Để tiến hành phân tích tài chính của một doanh nghiệp, các nhà phân tích<br /> thường kết hợp sử dụng các phương pháp mang tính nghiệp vụ - kỹ thuật khác nhau.<br /> Mỗi một phương pháp có những tác dụng khác nhau và được sử dụng trong từng<br /> nội dung phân tích khác nhau.<br /> Phương pháp so sánh<br /> Phương pháp phân chia (chi tiết)<br /> Phương pháp liên hệ, đối chiếu<br /> Phương pháp phân tích nhân tố<br /> Phương pháp dự đoán<br /> 1.1.4. Cơ sở dữ liệu và quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> 1.1.4.1. Cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính<br /> Hệ thống báo cáo tài chính<br /> Các nguồn dữ liệu khác: Các thông tin chung, Các thông tin theo ngành kinh<br /> tế, Các thông tin của bản thân doanh nghiệp.<br /> 1.1.4.2. Quy trình phân tích tài chính<br /> Nói chung, tổ chức phân tích tài chính thường được tiến hành qua các giai<br /> đoạn sau:<br /> Giai đoạn chuẩn bị phân tích<br /> Giai đoạn thực hiện phân tích<br /> Giai đoạn kết thúc phân tích<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.1.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> 1.1.5.1. Phân tích khái quát tình hình tài sản và nguồn vốn, tình hình doanh<br /> thu – chi phí trong doanh nghiệp<br /> a) Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn trong doanh nghiệp<br /> b) Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh<br /> c) Phân tích kết cấu tài sản và nguốn vốn trong Bảng cân đối kết toán<br /> d) Phân tích khái quát các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo kết quả kinh doanh<br /> 1.1.5.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng<br /> a) Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán<br /> b) Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính<br /> c) Nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động<br /> d) Nhóm chỉ tiêu về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận<br /> 1.2. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> 1.2.1. Quan niệm về hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp là một khái niệm dùng<br /> để chỉ công tác phân tích tài chính doanh nghiệp được thực hiện theo một quy trình<br /> hoàn chỉnh với phương pháp phân tích phù hợp trong 1 khoảng thời gian và chi phí<br /> ít nhất đồng thời kết quả phân tích hỗ trợ đắc lực trong việc ra quyết định của lãnh<br /> đạo.<br /> 1.2.2. Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện công tác phân tích tài chính<br /> doanh nghiệp<br /> 1.2.2.1. Thời gian phân tích<br /> Thời gian phân tích là một yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thiện<br /> phân tích tài chính. Về mặt lý thuyết không có một tiêu chuẩn chung quy định về<br /> thời gian phân tích tuy nhiên trong thực tế thời gian phân tích càng ngắn càng giúp<br /> doanh nghiệp có thể nhanh chóng đưa ra các quyết định tài chính kịp thời và hiệu<br /> quả đồng thời nó cũng chứng tỏ năng lực của bộ phân phân tích tài chính trong<br /> doanh nghiệp, chất lượng của việc thu thập thông tin và xử lý thông tin cao. Tuy<br /> nhiên, nếu thời gian phân tích quá ngắn lại sẽ không đảm bảo được tính chính xác<br /> của kết quả phân tích đưa ra. Do đó, thời gian phân tích tùy thuộc vào từng điều<br /> kiện và hoàn cảnh cụ thể, mỗi doanh nghiệp có thể đặt ra một chuẩn mực riêng cho<br /> việc phân tích của mình nó tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, ngành nghề kinh<br /> doanh, mức độ đầu tư của lãnh đạo doanh nghiệp cho công tác phân tích tài chính.<br /> <br /> v<br /> <br /> 1.2.2.2. Chi phí phân tích<br /> Chi phí phân tích cũng là một tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn<br /> thiện của công tác phân tích tài chính. Phân tích tài chính là một hoạt động tương<br /> đối tốn kém, chi phí phân tích được tính vào chi phí của doanh nghiệp nếu chi phí<br /> phân tích quá cao sẽ là gánh nặng cho doanh nghiệp, làm tăng giá thành và giảm lợi<br /> nhuận của doanh nghiệp.<br /> Chi phí phân tích tài chính bao gồm chi phí thu thập thông tin, chi phí lương<br /> cho cán bộ phân tích và các chi phí khác phục vụ cho việc phân tích.<br /> Việc lựa chọn ai phân tích, đầu tư công nghệ cho phân tích ở mức độ nào, chi<br /> phí thu thập thông tin phục vụ phân tích ở giới hạn nào cũng đều phải tính toán trên<br /> cơ sở tiết kiệm chi phí và tùy thuộc vào từng công ty, nếu quá cao sẽ là gánh nặng<br /> cho công ty ngược lại nếu thấp quá sẽ không đảm bảo chất lượng phân tích.<br /> 1.2.2.3. Đạt hiệu quả trong việc đưa ra các quyết định của doanh nghiệp<br /> Tiêu chí để đánh giá công tác phân tích tài chính doanh nghiệp là việc sử<br /> dụng các kết quả phân tích để đưa ra các quyết định tài chính kịp thời, chính xác,<br /> mang lại hiệu quả cao. Tiêu chí này được thể hiện gián tiếp qua kết quả kinh doanh<br /> của doanh nghiệp vì dựa trên các quyết định tài chính của lãnh đạo, nếu kết quả<br /> phân tích tốt, quyết định đưa ra là đúng đắn thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh<br /> doanh của doanh nghiệp.<br /> 1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới công tác phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> 1.3.1. Nhân tố chủ quan<br /> 1.3.1.1. Quan điểm và nhận thức của ban lãnh đạo về công tác phân tích tài<br /> chính doanh nghiệp<br /> 1.3.1.2. Nguồn nhân lực thực hiện phân tích<br /> 1.3.1.3. Công tác tổ chức phân tích<br /> 1.3.1.4. Chất lượng thông tin phục vụ phân tích<br /> 1.3.1.5. Lựa chọn phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> 1.3.2. Nhân tố khách quan<br /> 1.3.2.1. Chế độ kế toán<br /> 1.3.2.2. Môi trường pháp luật<br /> 1.3.2.3. Can thiệp của cơ quan quản lý<br /> 1.3.2.4. Yêu cầu của nhà đầu tư<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
rv7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Công tác phân tích tài chính, Phân tích tài chính, Công ty HUD3, Tài chính doanh nghiệp, Kinh tế thị trường
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
15
Dung lượng
0.24 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Hoan-thien-cong-tac-phan-tich-tai-chinh-tai-Cong-ty-co-phan-Dau-tu-va-xay-dung-HUD3.PDF[0.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT