Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      4      0
Mã tài liệu 047cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 11 Dung lượng 0.30 M Lần tải 1 Lần xem 4
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Kết cấu luận văn gồm có 3 phần: Phần 1 - Cơ sở lý luận về công tác ĐGTHCV, chương 2 - Phân tích thực trạng công tác ĐGTHCV tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) giai đoạn 2014 2015 và chương 3 - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ĐGTHCV tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) giai đoạn 2016 2020. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Đánh giá thực hiện công việc (ĐGTHCV) từ trước đến nay vẫn luôn luôn<br /> được coi là một trong những hoạt động quan trọng đối với mọi tổ chức dù lớn hay<br /> nhỏ. Ở mỗi tổ chức, hoạt động này có thể được diễn ra một cách khác nhau chính<br /> thức, bài bản hoặc theo một cách không chính thức. Tuy nhiên dù được diễn ra<br /> theo hình thức nào thì mục đích của nó đều là nhằm đánh giá tình hình thực hiện<br /> công việc của người lao động (NLĐ) trong tổ chức và xem xét việc hoàn thành<br /> mục tiêu, kế hoạch đầu kỳ của cá nhân, bộ phận và lớn hơn là toàn tổ chức. Vậy<br /> làm thế nào để hoạt động ĐGTHCV thực sự là một công cụ quản lý hữu hiệu đối<br /> với doanh nghiệp - câu hỏi từ trước đến nay vẫn đang là nỗi trăn trở của đại đa số<br /> các nhà quản lý doanh nghiệp. Ban lãnh đạo ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội<br /> (SHB) cũng không nằm ngoài những trăn trở đó. Từ hệ thống tiêu chí đánh giá cho<br /> đến cơ chế và quy định đánh giá đều đang tồn tại những hạn chế, Ban lãnh đạo<br /> SHB ý thức rất rõ được thực trạng này và đang thực sự quan tâm và tập trung<br /> nguồn lưc để nâng cấp và cải tiến hệ thống ĐGTHCV tại SHB. Hơn nữa theo xu<br /> thế tất yếu, hệ thống ĐGTHCV luôn luôn cần được rà soát và cải tiến nhằm đáp<br /> ứng mục tiêu của SHB trong từng thời kỳ và phù hợp với sự thay đổi của môi<br /> trường kinh doanh.<br /> Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác ĐGTHCV đối với SHB, học viên chọn<br /> đề tài: “Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng TMCP<br /> Sài Gòn – Hà Nội (SHB)” để nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình.<br /> Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận bao gồm 3 chương chính. Cụ thể:<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐGTHCV<br /> Trong chương 1, học viên chủ trương nghiên cứu cơ sở lý thuyết nhằm hệ<br /> thống hóa kiến thức lý luận liên quan đến công tác ĐGTHCV phục vụ cho mục<br /> tiêu nghiên cứu của đề tài.<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> Tổng quan về công tác ĐGTHCV<br /> <br /> Trước tiên học viên nghiên cứu về công tác ĐGTHCV trong doanh nghiệp<br /> bằng cách đưa ra khái niệm về ĐGTHCV và từ đó tự rút ra được một chu trình<br /> khép kín về công tác ĐGTHCV sẽ bắt đầu từ: việc i) lập kế hoạch ĐGTHCV, ii)<br /> giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng bộ phận/từng NLĐ, iii) theo dõi/giám sát thực hiện<br /> công việc thường xuyên thông qua các công cụ báo cáo tiếp đến là iv) các khâu<br /> liên quan đến tổ chức đánh giá và cuối cùng là v) thông tin phản hồi đến người lao<br /> động và bộ phận nhân sự để đưa ra các quyết định nhân sự. Chu trình này lặp lại<br /> theo chu kỳ tháng/quý/năm tùy thuộc vào đặc thù và mục tiêu phát triển của từng<br /> tổ chức. Minh họa 05 giai đoạn của công tác ĐGTHCV bằng hình vẽ sau:<br /> <br /> Sơ đồ 1.1. Sơ đồ minh họa chu trình công tác ĐGTHCV<br /> 1.2.<br /> <br /> Mục đích của công tác ĐGTHCV và mối quan hệ với các hoạt<br /> <br /> quản trị nhân lực khác<br /> Đầu tiên, học viên đi vào phân tích mục đích của công tác ĐGTHCV bao<br /> gồm mục đích đối với 3 đối tượng: (i) đối với tổ chức, (ii) đối với người quản lý<br /> trực tiếp NLĐ và (iii) đối với bản thân NLĐ. Như vậy, tổ chức có thể có những<br /> <br /> mục đích khác nhau trong hoạt động ĐGTHCV nhưng tựu trung lại có thể quy về<br /> mục đích chính đó là cải tiến sự thực hiện công việc của NLĐ giúp cho người quản<br /> lý có thể đưa ra những quyết định nhân sự đúng đắn.<br /> Tiếp theo là phân tích mối quan hệ của công tác ĐGTHCV với các hoạt<br /> động quản trị nhân lực khác bao gồm các mối quan hệ với tình hình thực hiện mục<br /> tiêu chiến lược của tổ chức, kết quả ĐGTHCV là cơ sở đưa ra các quyết định nhân<br /> sự đúng đắn như: thù lao, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt, thăng tiến, ..., thông qua kết<br /> quả ĐGTHCV người quản lý có thể đánh giá được năng lực, trình độ của NLĐ từ<br /> đó có kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao NSLĐ; thông qua kết quả ĐGTHCV còn là<br /> cơ sở để tổ chức xây dựng kế hoạch hóa nguồn nhân lực; nếu công tác ĐGTHCV<br /> được thực hiện tốt thì còn giúp tạo động lực làm việc cho NLĐ,...<br /> 1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác ĐGTHCV: gồm có các Yếu tố<br /> thuộc về tổ chức (quan điểm của người lãnh đạo doanh nghiệp về công tác<br /> ĐGTHCV, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, nguồn lực dánh cho công tác<br /> ĐGTHCV, nhận thức/quan điểm của NLĐ về công tác ĐGTHCV trong doanh<br /> nghiệp; ngoài ra các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài cũng một phần sẽ ảnh<br /> hưởng đến công tác ĐGTHCV trong tổ chức.<br /> 1.4. Nội dung của công tác ĐGTHCV<br /> Thông qua sơ đồ 1.1 trên đây, học viên đi vào trình bày nội dung của công<br /> tác ĐGTHCV gồm 05 nội dung:<br /> (i) Trước tiên tổ chức cần lập kế hoạch ĐGTHCV rõ ràng trước mỗi kỳ<br /> triển khai ĐGTHCV từ đó có cơ sở theo dõi và tiến hành triển khai. Trong bước<br /> lập kế hoạch tổ chức cần xác định được chu kỳ đánh giá, lựa chọn được thành phần<br /> tham gia đánh giá, tiến hành đào tạo người đánh giá, và rà soát/điều chỉnh thậm chí<br /> xây dựng mới tiêu chí đánh giá nếu trước đây chưa có tiêu chí đánh giá cho từng<br /> chức danh hoặc những chức danh mới hình thành nên chưa có tiêu chí đánh giá.<br /> <br /> (ii) Xác định chỉ tiêu kế hoạch/nhiệm vụ đầu kỳ đến từng NLĐ: việc giao chỉ<br /> tiêu cho từng đơn vị, từng bộ phận và từng NLĐ để có cở sở đánh giá kết quả thực<br /> hiện công việc cuối kỳ.<br /> (iii) Theo dõi và giám sát việc thực hiện công việc của NLĐ nhằm kịp thời<br /> phát hiện ra các vấn đề trong quá trình thực hiện công việc và có biện pháp khắc<br /> phục kịp thời để đảm bảo hoàn thành tốt nhất mục tiêu kế hoạch đặt ra đầu kỳ.<br /> (iv) Tiến hành ĐGTHCV cuối kỳ: việc thống kê kết quả NLĐ đạt được cuối<br /> kỳ và so sánh với kế hoạch được giao dựa trên các tiêu chuẩn thực hiện công việc<br /> đã được thống nhất đầu kỳ. Tổ chức có thể sử dụng nhiều phương pháp đánh giá<br /> khác nhau để tiến hành hoạt động ĐGTHCV của mình và tùy thuộc vào điều kiện<br /> cũng như mục đích của tổ chức mà lựa chọn phương pháp triển khai phù hợp và<br /> hiệu quả.<br /> (v) Phản hồi kết quả thực hiện công việc gồm việc phỏng vấn đánh giá (việc<br /> trao đổi giữa người quản lý và NLĐ về quá trình làm việc và kết quả công việc) và<br /> bộ phận quản lý nguồn nhân lực sử dụng và lưu giữ kết quả thực hiện công việc<br /> của NLĐ và đưa ra các quyết định nhân sự.<br /> 1.5. Các yêu cầu đối với công tác ĐGTHCV gồm: (i) hệ thống tiêu chuẩn<br /> thực hiện công việc phải rõ ràng và phù hợp với từng chức danh, (ii) công tác<br /> ĐGTHCV phải đảm bảo tính phù hợp, (iii) công cụ đo lường cần có tính nhạy cảm,<br /> (iv) đảm bảo tính tin cậy, (v) cuối cùng, công tác ĐGTHCV cần được sự ủng hộ<br /> bởi NLĐ trong tổ chức. Những yêu cầu này của công tác ĐGTHCV cần được đáp<br /> ứng đồng thời thì công tác ĐGTHCV mới có thể phát huy hiệu quả thực sự.<br /> 1.6. Kinh nghiệm triển khai ĐGTHCV trong một số tổ chức hoạt động<br /> trong lĩnh vực tài chính ngân hàng để SHB có thể tham khảo và tùy biến áp dụng<br /> vào ngân hàng mình sao cho phù hợp.<br /> Dựa trên hệ thống lý luận cơ bản về công tác ĐGTHCV nêu trên, học viên<br /> áp dụng để phân tích thực trạng công tác ĐGTHCV SHB trong chương 2, cụ thể:<br /> <br /> CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐGTHCV<br /> TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2014-2015<br /> 2.1. Trƣớc tiên học viên nêu khái quát tổng quan về Ngân hàng TMCP<br /> Sài Gòn – Hà Nội (SHB): về lịch sử hình thành, quá trình phát triển, sơ đồ cơ cấu<br /> tổ chức của SHB và cụ thể của Khối Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực là đơn<br /> vị đầu mối triển khai công tác ĐGTHCV toàn hệ thống SHB.<br /> 2.2. Đánh giá thực trạng công tác ĐGTHCV tại SHB<br /> 2.2.1. Trước tiên học viên phân tích sâu những yếu tố ảnh hưởng đến công<br /> tác ĐGTHCV tại SHB gồm:<br /> (i) Về quan điểm của cấp lãnh đạo SHB và nhận thức của NLĐ: Cấp lãnh<br /> đạo SHB đã ngày càng có sự quan tâm hơn đến hoạt động ĐGTHCV thể hiện trong<br /> việc ban hành các chủ trương thiết thực hơn và đầu tư nguồn lực đúng đắn, tuy<br /> nhiên về nhận thức của NLĐ thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ hầu như chưa có<br /> ý thức về tầm quan trọng của hoạt động này và thường tập trung vào nhóm Nhân<br /> viên.<br /> (ii) Lĩnh vực hoạt động trong ngành Ngân hàng tài chính cũng ảnh hưởng<br /> không nhỏ tới hoạt động ĐGTHCV của SHB như về đặc thù ngành, về việc thiết<br /> kế công cụ và phương pháp đánh giá sao cho phù hợp.<br /> (iii) Về đặc điểm lao động SHB phong phú về độ tuổi về trình độ, về thâm<br /> niên và đặc biệt tình hình lao động không ngừng tăng mạnh về số lượng cũng sẽ là<br /> một yếu tố ảnh hưởng lớn đến công tác ĐGTHCV tại SHB.<br /> (iv) Cuối cùng là xu hướng ĐGTHCV tại Việt Nam và trên thế giới để SHB<br /> có những cân nhắc và chiến lược để vận dụng phù hợp vào ngân hàng mình.<br /> 2.2.2. Phân tích thực trạng công tác ĐGTHCV tại SHB.<br /> (i) Về lập kế hoạch ĐGTHCV<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
047cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Công tác đánh giá thực hiện công việc, Đánh giá thực hiện công việc, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Doanh nghiệp tư nhân
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.30 M
Lần xem
4
Lần tải
1
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Hoan-thien-cong-tac-danh-gia-thuc-hien-cong-viec-tai-Ngan-hang-TMCP-Sai-Gon-Ha-Noi-SHB.PDF[0.30 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT