Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Công ty TNHH Xanh Đồng

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
iu7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, Cơ chế quản lý tài chính, Quản lý tài chính, Công ty TNHH Xanh Đồng, Tài chính doanh nghiệp
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
24
Dung lượng
0.31 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
i<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Ở Việt Nam mỗi người sản xuất nông nghiệp phải luôn tìm kiếm các<br /> chất xúc tác bằng khoa học kỹ thuật để nâng cao sản lượng trên đất căn tác<br /> của mình. Trong đó, Sản phẩm phân bón là loại vật tư nông nghiệp để sử<br /> dụng có hiệu quả, người sử dụng phải hiểu biết về nó. Để tạo được lợi nhuận<br /> hữu hình là vật chất nông sản cụ thể, cần phải đem lại lợi nhuận vô hình là<br /> kiến thức khoa học cho bà con nông dân. Trên tinh thần đó, các nhà nghiên<br /> cứu đã tìm mọi cách đưa các kiến thức về kỹ thuật nông nghiệp: đất, phân,<br /> sinh lý cây trồng tới bà con nông dân. Sau khi nông dân nắm được phần nào<br /> kiến thức, họ sẽ có những lựa chọn hợp lý, hiệu quả hơn trong việc sử dụng<br /> các loại phân bón.<br /> Mặt khác, các công ty đã kết hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu<br /> khoa học, làm cầu nối giữa khoa học, trí thức với nông nghiệp, nông dân. Và<br /> trở thành một chất keo kết dính khối liên minh Công – Nông – Thương – Trí,<br /> để sản xuất và nhập hàng triệu tấn phân bón cho người dân Việt Nam. Trong<br /> đó có công ty TNHH Xanh Đồng.<br /> Nhưng hầu hết các công ty sản xuất phân bón tại Việt Nam khi bắt đầu<br /> thành lập chỉ dựa trên cở sở là các công trình nghiên cứu về nông nghiệp để<br /> tạo ra sản phẩm theo công thức được Bộ Nông Nghiệp cho lưu hành. Mà chưa<br /> tập trung chú trọng về cách thức quản lý tài chính của công ty, nên khi ra đời<br /> công ty chỉ hoạt động trong thời gian ngắn rồi phá sản, do chưa tìm hiểu kỹ về<br /> tập quán trả nợ của người dân như : nợ đầu mùa đến cuối mùa mới trả, các đại<br /> lý bán hàng cũng thường áp dụng một phần cách này, trong lĩnh vực sản xuất<br /> phân bón khấu hao tài sản cố định rất nhanh do tính ăn mòn...<br /> Công ty TNHH Xanh Đồng khi bắt đầu thành lập cũng đã nhìn thấy vấn<br /> đề trên và cũng đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ cho người nông dân và Đại lý<br /> <br /> ii<br /> <br /> như : Chiếm dụng vốn của nhà cung cấp nguyên liệu, Cho các đại lý tham gia<br /> góp vốn, liên kết với các ngân hàng cho Đại lý và người dân vay, Vay vốn<br /> của người dân có tiền nhàn rỗi và Công ty trả lãi xuất….<br /> Tuy nhiên, Công ty TNHH Xanh Đồng hiện nay vẫn chưa có một<br /> chính sách nhất quán về cơ chế quản lý tài chính, làm cho nhiều người tham<br /> gia góp vốn với công ty hoặc cho công ty vay vẫn còn nghi ngại, dẫn đến<br /> lượng vốn để hoạt động kinh của Công ty còn rất hạn chế , làm cản trở đến<br /> việc phát triển doanh nghiệp. Vì vậy tôi chọn đề tài “Hoàn thiện cơ chế quản<br /> lý tài chính tại Công ty TNHH Xanh Đồng” nhằm góp phần giải quyết một số<br /> vấn đề về quản lý tài chính như : Xây dựng một cơ chế quản lý tài chính để<br /> hội đồng thành viên nhìn nhận một cách tổng thể về tài chính của công ty và<br /> đưa ra những quyết sách đúng hơn. Những thành viên góp vốn và cho công ty<br /> vay cũng nhìn thấy được hiểu quả hoạt động của công ty một cách trực quan.<br /> Tạo ra được quy chế quản lý tài chính rõ ràng đưa vào điều lệ công ty, thì các<br /> ngân hàng sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho công ty vay vốn. ….<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về cơ chế quản lý tài chính<br /> doanh nghiệp<br /> - Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế quản lý tài chính tại công ty<br /> TNHH Xanh Đồng<br /> - Đề xuất giải pháp và kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính<br /> tại công ty TNHH Xanh Đồng.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Cơ chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Cơ chế quản lý tài chính tại công ty TNHH Xanh<br /> Đồng từ 2008-2010<br /> <br /> iii<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Dựa vào phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy<br /> vật lịch sử, các phương pháp thống kê, kết hợp với những phương pháp phân<br /> tích, dự báo trong quá trình nghiên cứu phân tích.<br /> 5. Kết cấu luận văn<br /> Luận văn được chia làm 3 chương:<br /> CHƯƠNG 1:<br /> <br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ<br /> <br /> TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI<br /> CÔNG TY TNHH XANH ĐỒNG.<br /> CHƯƠNG 3:<br /> <br /> GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI<br /> <br /> CHÍNH TẠI CÔNG TY XANH ĐỒNG.<br /> <br /> iv<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI<br /> CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP<br /> 1.1. Tổng quan về doanh nghiệp và công ty trách nhiệm hữu hạn<br /> 1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp.<br /> a. Khái niệm : Doanh nghiệp được hiểu là những pháp nhân hay thể nhân<br /> thực hiện trên thực tế những hành vi kinh doanh.<br /> b. Đặc điểm :<br /> + Thứ nhất: Doanh nghiệp có tư cách chủ thể pháp lý độc lập, có năng<br /> lực để tham gia các quan hệ pháp luật, trong đó trước hết và chủ yếu là các<br /> quan hệ kinh doanh. Tính chất chủ thể pháp lý độc lập cho phép doanh nghiệp<br /> có quyền tự chủ đồng thời phải tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hoạt<br /> động.<br /> + Thứ hai: Doanh nghiệp được xác lập tư cách (thành lập và đăng ký<br /> kinh doanh) theo thủ tục do pháp luật quy định. Việc thành lập và đăng ký<br /> kinh doanh là cơ sở để xác định tính chất chủ thể pháp lý độc lập của các<br /> doanh nghiệp<br /> + Thứ ba: doanh nghiệp thực hiện các hành vi kinh doanh trên thực tế.<br /> Tức là các hành vi kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được thực hiện có hệ<br /> thống, độc lập, trên danh nghĩa và trách nhiệm của doanh nghiệp, với mục<br /> đích sinh lợi và trong điều kiện do pháp luật quy định.<br /> 1.1.2. Phân loại Doanh Nghiệp.<br /> <br /> <br /> Công ty hợp danh : là một loại công ty đối nhân (đối nhân là<br /> <br /> trọng về người). Công ty đối nhân thường tồn tại dưới hai dạng: Công ty hợp<br /> danh vô hạn, Công ty hợp danh hữu hạn.<br /> <br /> v<br /> <br /> <br /> <br /> Công ty cổ phần : là loại hình công ty có tư cách pháp nhân, vốn<br /> <br /> của công ty được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người sở hữu<br /> cổ phần gọi là cổ đông, là thành viên của công ty cổ phần, họ chịu trách<br /> nhiệm đối với mọi khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn cam kết góp<br /> vào công ty.<br /> <br /> <br /> Công ty trách nhiệm hữu hạn : là loại công ty trung gian giữa<br /> <br /> công ty đối nhân và công ty đối vốn, nó vừa có những tính chất của một công<br /> ty đối nhân là các thành viên quen biết nhau, vừa có tính chất của công ty đối<br /> vốn theo đó các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về mọi khoản nợ của công ty<br /> trong phạm vi số vốn góp vào công ty..<br /> 1.2. Cơ chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp<br /> 1.2.1. Khái niệm cơ chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp<br /> Cơ chế được hiểu như là tổng thể những phương thức, cách thức và công<br /> cụ mà qua đó người ta thực hiện được các hoạt động của mình hướng tới<br /> những mục tiêu nhất định.<br /> Cơ chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp là hệ thống các phương<br /> pháp, các hính thức và các công cụ được vận dụng để quản lý các hoạt động<br /> tài chính doanh nghiệp trong những điều kiện cụ thể nhằm đạt được các mục<br /> tiêu đã định.<br /> 1.2.2. Vai trò của cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp<br /> Chủ thể giám sát bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể có<br /> quyền sở hữu hoặc sử dụng các nguồn tài chính. Khách thể của các hoạt động<br /> giám sát tài chính doanh nghiệp là các doanh nghiệp – nơi trực tiếp sử dụng<br /> tài sản, tiền vốn. Bằng các phương pháp phù hợp như giám sát thường xuyên,<br /> giám sát định kỳ, giám sát từ bên trong, giám sát từ bên ngoài, giám sát toàn<br /> diện, giám sát chuyên đề,… chủ thể giám sát thực hiệm giám sát nội dung các<br /> hoạt động tài chính của doanh nghiệp, biểu hiện ra những hồ sơ, tài liệu,<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế quản lý tài chính tại công ty TNHH Xanh Đồng và đề xuất giải pháp và kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại công ty TNHH Xanh Đồng. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Công ty TNHH Xanh Đồng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Hoan-thien-co-che-quan-ly-tai-chinh-tai-Cong-ty-TNHH-Xanh-Dong.PDF[0.31 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT