Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu bz7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 9 Dung lượng 0.15 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Với mục đích nghiên cứu của đề tài là vận dụng lý luận vào nghiên cứu đánh giá thực tiễn RRTD tại MB, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại MB, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của MB, đối tượng nghiên cứu là tập trung nghiên cứu RRTD của NHTM, thực trạng và giải pháp hạn chế RRTD tại MB.

i<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Trong hoạt động KD của các NHTM, tín dụng là một hoạt động cơ bản. Hoạt động<br /> tín dụng đóng góp trên 70% lợi nhuận của các NHTM Việt Nam. Tuy nhiên hoạt động tín<br /> dụng cũng là hoạt động rủi ro cao nhất. Chính vì vậy mà một NHTM muốn phát triển bền<br /> vững thì cần phải hạn chế tối đa RRTD.<br /> Xuất phát từ lý luận và thực tiễn nêu trên, để hạn chế RRTD ở các NHTM nói chung<br /> và MB nói riêng, tác giả lựa chọn thực hiện đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân<br /> hàng thương mại cổ phần Quân đội”, với mong muốn tiếp tục quá trình nghiên cứu và<br /> đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động tín dụng tại<br /> MB nói riêng và hệ thống NHTM nói chung, góp phần nâng cao hiệu quả KD của NHTM<br /> trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.<br /> Với mục đích nghiên cứu của đề tài là vận dụng lý luận vào nghiên cứu đánh giá<br /> thực tiễn RRTD tại MB, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong<br /> hoạt động tín dụng tại MB, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của MB, đối<br /> tượng nghiên cứu là tập trung nghiên cứu RRTD của NHTM, thực trạng và giải pháp hạn<br /> chế RRTD tại MB.<br /> Để thực hiện bài viết, tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu chung là duy vật<br /> biện chứng, duy vật lịch sử. Bên cạnh đó là sự kết hợp Các phương pháp cụ thể bao gồm<br /> phương pháp nghiên cứu tại bàn (Desk Study) và phương pháp nghiên cứu tại hiện trường<br /> (Field Study); phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp nghiên cứu so sánh,<br /> phương pháp phỏng vấn, sử dụng các biểu bảng, đồ thị...vv.<br /> Nguồn số liệu được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: số liệu thứ cấp và số liệu<br /> sơ cấp. Số liệu thứ cấp từ các báo cáo của MB, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và của<br /> các cơ quan khác. Các số liệu sơ cấp do tác giả khảo sát và sử lý thông qua các phương<br /> pháp nghiên cứu được sử dụng.<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ<br /> RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> <br /> Chương này tập trung vào việc khái quát chung nhất những vấn đề lý luận liên<br /> quan đến hoạt động tín dụng, các loại rủi ro tín dụng, nguyên nhân và tác hại của rủi ro tín<br /> dụng trong hoạt động tín dụng của NHTM, lý luận về mô hình đo lường, lượng hóa rủi ro<br /> tín dụng của NHTM.<br /> Một là tổng quan về hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại<br /> Trong phần này, luận văn đã đưa ra các khái niệm về hoạt động tín dụng, khái<br /> niệm về rủi ro tín dụng của NHTM. Chi tiết nội dung liên quan đến tín dụng tại NHTM<br /> tác giả tìm hiểu về các đặc điểm của tín dụng, các cách phân loại tín dụng. Trong đó, phân<br /> loại cho vay theo thời hạn cho vay gồm cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn và cho vay<br /> dài hạn; phân loại cho vay theo Khách hàng vay vốn có tín dụng cá nhân, tín dụng doanh<br /> nghiệp, và tín dụng các định chế tài chính. Theo tiêu chí xếp hạng tín nhiệm của Khách<br /> hàng có tín dụng có tài sản đảm bảo và tín dụng không tài sản đảm bảo. Bên cạnh đó, tác<br /> giả cũng nêu rõ các nội dung liên quan đến đảm bảo tín dụng như: Khái niệm về đảm bảo<br /> tín dụng, vai trò của đảm bảo tín dụng là quan trọng vì được xác định là nguồn trả nợ thứ<br /> hai giúp Ngân hàng thu hồi nợ trong trường hợp KH không có khả năng hoàn trả nợ cho<br /> Ngân hàng. Tác giả cũng nêu lên mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và tài sản đảm bảo. Từ<br /> vai trò của tài sản đảm bảo có thể thấy giá trị và tỷ lệ của tài sản đảm bảo so với dư nợ tín<br /> dụng tỷ lệ nghịch với rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng sẽ thấp khi các khoản vay có tài sản<br /> đảm bảo cao.<br /> Hai là khái niệm và phân loại rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại<br /> Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra<br /> tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện<br /> hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. Có nhiều cách phân<br /> <br /> iii<br /> <br /> loại rủi ro tín dụng. Tùy theo tiêu chí phân loại mà người ta chia rủi ro tín dụng thành các<br /> loại khác nhau. Luận văn đã nêu một số các loại rủi ro như: Rủi ro giao dịch, rủi ro danh<br /> mục, rủi ro khách quan, rủi ro chủ quan. Trong phần này, tác giả không quên chỉ ra các<br /> chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng. Đây cũng là nội dung cơ bản, được sử dụng làm cơ sở<br /> phân tích và đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội ở Chương 2<br /> của bài. Nội dung của các chỉ tiêu bao gồm:<br /> Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ<br /> Nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và /hoặc lãi đã quá hạn.<br /> Những khoản nợ quá hạn không thu hồi được sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình khai<br /> thác và sử dụng vốn của các NH, phá vỡ kế hoạch KD và đặc biệt nó ảnh hưởng đến khả<br /> năng thanh khoản của NH. Nợ quá hạn xuất hiện làm chậm quá trình tuần hoàn và chu<br /> chuyển vốn của NH, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn, giảm lợi nhuận, giảm hiệu quả<br /> KD.Vì vậy mà Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ càng cao, RRTD càng cao.<br /> Chỉ tiêu tỷ lệ nợ các nhóm được tác giả nêu rõ 5 nhóm nợ với mức độ rủi ro khác<br /> nhau theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 và quyết định số<br /> 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 của Thống đốc NHNN. thì TCTD phân loại nợ<br /> thành 5 nhóm, theo mức độ rủi ro khác nhau. Trong đó các nhóm nợ từ nhóm 3 đến nhóm<br /> 5 được gọi là nợ xấu, và tỷ lệ các nhóm nợ này trên tổng dư nợ càng cao, thì rủi ro mất<br /> vốn càng lớn.<br /> Tỷ lệ cho vay không có tài sản đảm bảo<br /> Tỷ lệ cho vay không có tài sản đảm bảo tức là cho vay tín chấp so với tổng dư nợ<br /> cho vay của một NHTM cho biết tỷ lệ của những khoản nợ vay có khả năng mất vốn cao<br /> khi KH không trả được nợ. Tỷ lệ cho vay không có tài sản đảm bảo càng cao chứng tỏ<br /> mức độ rủi ro tín dụng của NHTM càng lớn.<br /> Giá trị dự phòng rủi ro<br /> Dự phòng rủi ro tín dụng bao gồm dự phòng cụ thể và dự phòng chung.<br /> Giá trị dự phòng tăng có thể do tổng dư nợ trong kỳ tăng so với kỳ trước, tuy nhiên<br /> <br /> iv<br /> <br /> giá trị dự phòng tăng do dự phòng cụ thể tăng phản ánh các nhóm nợ có mức độ rủi ro cao<br /> của TCTD đang tăng và chất lượng tín dụng đang giảm và rủi ro tín dụng tăng. Vì vậy giá<br /> trị dự phòng được coi là một thước đo rủi ro tín dụng của một TCTD.<br /> Có nhiều nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng nhưng nhóm lại có thể xác định<br /> thành nhóm nguyên nhân khách quan từ bên ngoài, nguyên nhân từ phía khách hàng,<br /> nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng, nguyên nhân từ tài sản đảm bảo.<br /> Khi rủi ro tín dụng xảy ra, hậu quả để lại tùy mức độ nghiêm trọng có thể ảnh<br /> hưởng tới hoạt động của Ngân hàng và nặng hơn là ảnh hưởng dây chuyền tới nền kinh tế<br /> trong nước và khu vực.<br /> Xác định được tầm quan trọng của việc hạn chế rủi ro tín dụng, tác giả nêu lên cơ sơ lý<br /> luận về biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng. Để hạn chế được rủi ro này, trước hết phải xây<br /> dựng được các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng, tác giả cũng chỉ ra một số chỉ tiêu đo<br /> lường mức độ rủi ro tín dụng của NHTM như: Tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ, Tỷ lệ nợ<br /> xấu/tổng dư nợ, Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, Tỷ lệ nợ xử lý.<br /> Bên cạnh đó, tác giả cũng giới thiệu phương pháp chấm điểm xếp hạng tín nhiệm đối với<br /> KH đã được các nước tiên tiến trên thế giới sử dụng cho việc đánh giá mức độ rủi ro của<br /> một NHTM.<br /> <br /> v<br /> <br /> CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI<br /> <br /> Trong chương này, tác giả đã giới thiệu về tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP<br /> Quân Đội nói chung và cụ thể hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân Đội. Với số<br /> liệu thống kê của 3 năm 2007, 2008, 2009, phần trình bày đã nêu lên xu hướng tăng trưởng tín<br /> dụng của MB trong những năm gần đây, xu hướng cơ cấu cho vay theo cách phân nhóm như:<br /> thời hạn, cơ cấu ngành, theo hình thức sở hữu.<br /> Trên cơ sở số liệu thống kê, chương 2 phản ánh mô hình đo lường Rủi ro tín dụng tại<br /> ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội giai đoạn 2007-2009. Phần này, bài viết chỉ ra được<br /> cơ cấu và tỷ lệ của 5 nhóm nợ theo xếp hạng tín dụng tại MB trong giai đoạn 2007 – 2009.<br /> Trong đó, tỷ lệ nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 chiếm 1,58% tổng dư nợ và thành phần trong đó chủ<br /> yếu là nợ nhóm 2.<br /> Để đo lường rủi ro tín dụng, tác giả cũng phân tích thực trạng cho vay có tài sản đảm<br /> bảo tại MB và phản ánh xu hướng tài sản đảm bảo ngày càng tăng cùng với sự tăng trưởng của<br /> quy mô tín dụng.<br /> Một trong những chỉ tiêu phản ánh mức độ rủi ro tín dụng tại Ngân hàng là mức độ trích<br /> lập dự phòng rủi ro tín dụng, trong đó có giá trị của dự phòng chung và dự phòng cụ thể qua<br /> các năm. Dự phòng chung của MB qua những năm gần đây có xu hướng tăng cùng với sự tăng<br /> trưởng tín dụng, dự phòng cụ thể cũng tăng về giá trị tuyệt đối nhưng tỷ lệ dự phòng cụ thể trên<br /> tổng dư nợ vẫn được đảm bảo như hàng năm.<br /> Phần trọng tâm của chương 2, tác giả đã nêu lên những mặt tích cực và hạn chế trong<br /> biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng của MB giai đoạn 2007 – 2009.<br /> Mặt tích cực đã đạt được gồm: Chính sách sản phẩm tín dụng đa dạng, đầu tư công<br /> nghệ khoa học hiện đại, đã thực hiện đo lường rủi ro tín dụng qua mô hình chấm điểm xếp<br /> hạng tín dụng, tổ chức lại cơ cấu phòng ban cho phù hợp với chức năng công việc và tăng<br /> cường kiểm soát rủi ro tín dụng, nhân viên và các phòng ban của Ngân hàng luôn có tinh thần<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
bz7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hạn chế rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Ngân hàng thương mại, Hoạt động tín dụng
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
9
Dung lượng
0.15 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Han-che-rui-ro-tin-dung-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Quan-doi.PDF[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT