Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu 0y7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 15 Dung lượng 0.35 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề lí luận cơ bản về RRTD của NHTM; phân tích và đánh giá RRTD tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam; đề xuất các giải pháp hạn chế RRTD tại Eximbank. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Hoạt động cho vay là hoạt động lớn nhất và chủ yếu của ngân hàng<br /> thương mại. Thông thường ở các nước phát triển hoạt động này mang lại<br /> khoảng 60% thu nhập cho ngân hàng.<br /> Từ giữa năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ không chỉ gây chấn<br /> động hệ thống tài chính Mỹ mà cơn “địa chấn tài chính” này đang lan rộng và<br /> đe dọa sự ổn định nền kinh tế của nhiều quốc gia khác. Trong một thế giới<br /> toàn cầu hóa như ngày nay thì cuộc khủng hoảng này đang tạo ra những “sang<br /> chấn” đáng kể đổi với nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Đó là việc kim ngạch<br /> xuất khẩu bị sụt giảm đáng kể, đầu tư trực tiếp và gián tiếp của nước ngoài<br /> giảm mạnh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh<br /> của các doanh nghiệp, cá nhân và toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Đây chính là<br /> thách thức lớn đối với hệ thống NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Xuất<br /> nhập khẩu Việt Nam nói riêng.<br /> Sau gần 20 năm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, Eximbank<br /> đã có bước tiến đáng kể, không ngừng đổi mới nâng cao vị thế của ngân hàng<br /> trong thị trường tiền tệ và đóng góp một phần vào sự phát triển của đất nước.<br /> Tuy nhiên hoạt động của ngân hàng còn bộc lộ không ít hạn chế trong hoạt<br /> động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực tín dụng. Chất lượng tín dụng tiềm<br /> ẩn nhiều rủi ro, sản phẩm tín dụng chưa đa dạng và phong phú, cơ cấu dư nợ<br /> chưa hợp lý, mô hình tổ chức quản trị rủi ro còn nhiều hạn chế. Đặc biệt trong<br /> năm 2008, nợ quá hạn tăng cao do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính<br /> toàn cầu đặt ra những thách thức đối với Eximbank trong thời gian tới.<br /> Điều này sẽ ảnh hưởng sự phát triển bền vững của Eximbank. Vì vậy,<br /> khắc phục và hạn chế rủi ro tín dụng là điều tất yếu mà bất kỳ ngân hàng nào<br /> <br /> ii<br /> <br /> cũng đặt lên hàng đầu. Xuất phát từ lí luận cũng như thực tiễn, tôi đã chọn đề<br /> tài “Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập<br /> khẩu Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Nghiên cứu những vấn đề lí luận cơ bản về RRTD của NHTM;<br /> - Phân tích và đánh giá RRTD tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất<br /> nhập khẩu Việt Nam;<br /> - Đề xuất các giải pháp hạn chế RRTD tại Eximbank.<br /> 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro tín dụng tại Eximbank;<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân<br /> hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam trong giai đoạn 2005-2008.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Trong quá trình nghiên cứu luận văn, phương pháp nghiên cứu được sử<br /> dụng là phương pháp duy vật biện chứng trên cơ sở đó sử dụng các phương<br /> pháp nghiên cứu cụ thể sau: so sánh, phân tích và diễn giải.<br /> 5. Đóng góp của đề tài<br /> - Khái quát những vấn đề lí luận chung về tín dụng và RRTD của NHTM;<br /> - Phân tích, đánh giá thực trạng RRTD tại Eximbank từ năm 2005-2008;<br /> - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế RRTD tại Eximbank.<br /> 6. Kết cấu luận văn<br /> Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, luận văn gồm 3 chương với nội dung<br /> căn bản<br /> Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về RRTD trong hoạt động của NHTM<br /> Chương 2: Thực trạng RRTD trong hoạt động của Ngân hàng TMCP<br /> Xuất nhập khẩu Việt Nam<br /> Chương 3: Giải pháp hạn chế RRTD tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập<br /> khẩu Việt Nam<br /> <br /> iii<br /> <br /> Chương 1<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> <br /> 1.1. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI<br /> <br /> Hoạt động kinh doanh của NHTM luôn tiềm ẩn các rủi ro và nó sẽ mang<br /> lại tổn thất cho ngân hàng. Có rất nhiều loại rủi ro phát sinh trong quá trình<br /> hoạt động của NHTM, chúng ta có thể xem xét một số loại rủi ro sau:<br /> 1.1.1. Rủi ro tỷ giá hối đoái<br /> Rủi ro tỷ giá hối đoái là khả năng xảy ra thiệt hại (tổn thất) mà ngân hàng<br /> phải gánh chịu do sự biến động của giá cả tiền tệ thế giới.<br /> 1.1.2. Rủi ro lãi suất<br /> Rủi ro lãi suất là nguy cơ biến động thu nhập và giá trị tài sản ròng của<br /> ngân hàng khi lãi suất thị trường biến động.<br /> Rủi ro về thu nhập: là khả năng suy giảm thu nhập lãi ròng của ngân<br /> hàng khi lãi suất thị trường biến động.<br /> Rủi ro giảm giá trị tài sản, là khả năng giá trị ròng của ngân hàng bị suy<br /> giảm khi lãi suất thị trường biến động.<br /> 1.1.3. Rủi ro thanh khoản<br /> Rủi ro thanh khoản là khả năng ngân hàng không có được đủ vốn khả<br /> dụng (cung thanh toán) với chi phí hợp lý vào đúng thời điểm mà ngân hàng<br /> cần để đáp ứng cầu thanh khoản.<br /> 1.1.4. Rủi ro tín dụng<br /> Thực tế từ cuối năm 2008 đến nay, cuộc khủng hoảng tài chính đang xảy<br /> ra trên toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế các nước trên thế giới,<br /> trong đó có Việt Nam. Chính vì các hậu quả nghiêm trọng khi rủi ro tín dụng<br /> <br /> iv<br /> <br /> xảy ra đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói riêng và đối với sự<br /> phát triển của cả nền kinh tế nói chung mà chúng ta phải nghiên cứu để tìm ra<br /> các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng.<br /> 1.2. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng<br /> Rủi ro tín dụng là một trong những loại rủi ro phổ biến và lâu đời nhất<br /> trong thị trường tài chính - tín dụng. Rủi ro tín dụng cũng là loại rủi ro lớn<br /> nhất, thường xuyên xẩy ra và gây hậu quả nặng nề cho hoạt động NH vì hoạt<br /> động cho vay thường chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tài sản và là hoạt động<br /> chủ yếu tạo thu nhập cho NH.<br /> RRTD là những thiệt hại, mất mát mà ngân hàng phải gánh chịu do người<br /> vay vốn hay người sử dụng vốn của NH không trả đúng hạn, không thực hiện<br /> đúng nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng tín dụng với bất kỳ lý do nào.<br /> 1.2.2. Phân loại RRTD<br />  Rủi ro không hoàn trả nợ đúng hạn (Rủi ro đọng vốn)<br /> Khi phát sinh quan hệ tín dụng, NH và khách hàng phải giao kết về<br /> khoảng thời gian hoàn trả nợ vay. Tuy nhiên có thể đến thời hạn mà NH vẫn<br /> chưa thu hồi được vốn vay, những tổn thất xẩy ra trong trường hợp này người<br /> ta gọi đó là rủi ro không hoàn trả nợ đúng hạn. Khi đó sẽ dẫn tới đông cứng<br /> các khoản vốn, làm cho nó kém lỏng.<br />  Rủi ro do không có khả năng trả nợ (Rủi ro bị mất vốn một phần<br /> hoặc toàn bộ)<br /> Đây là rủi ro xảy ra trong trường hợp khách hàng đi vay đã mất khả năng<br /> chi trả. Do vậy ngân hàng chỉ trông chờ vào giá trị thanh lý tài sản của KH đó<br /> để thu hồi toàn bộ hay một phần nợ gốc, lãi vay.<br /> 1.2.3. Sự cần thiết hạn chế RRTD<br /> Hoạt động ngân hàng là hết sức đặc thù, là huyết mạch của nền kinh tế<br /> của mỗi nước. Rủi ro trong hoạt động ngân hàng nói chung và rủi ro tín dụng<br /> <br /> v<br /> <br /> nói riêng hết sức nhạy cảm, có tình lan truyền nhanh và có thể gây ra đổ vỡ hệ<br /> thống kinh tế - tài chính của nước đó.<br /> Đặc biệt hiện nay cuộc khủng hoảng tài chính đang nổ ra trên toàn thế<br /> giới đã làm nhiều ngân hàng thương mại và TCTD bị phá sản. Hậu quả của<br /> việc phá sản hết này là hết sức nặng nề cho toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, gây<br /> khủng hoảng tài chính.<br /> Đối với Việt Nam, hoạt động tín dụng hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất:<br /> 70-80% trong danh mục tài sản, đặc biệt nguồn tín dụng này đang đóng vai trò<br /> kênh dẫn vốn chủ đạo của các doanh nghiệp. Rủi ro trong hoạt động này cũng<br /> chiếm 70% trong tổng rủi ro hoạt động của NH. Do vậy xét trên góc độ lý thuyết<br /> cũng như thực tiễn hạn chế rủi ro là một việc rất quan trọng đối với các TCTD.<br /> Có thể nhìn nhận rằng, các ngân hàng buộc phải “sống chung” với rủi ro tín<br /> dụng là một điều không thể tránh khỏi. Để đạt được mục tiêu tối đa hoá lợi ích của<br /> ngân hàng đòi hỏi phải hạn chế rủi ro tín dụng hay nói một cách khác cần phải<br /> quản trị rủi ro tín dụng tốt. Đặc biệt là trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn<br /> cầu hiện nay thì công tác quản trị rủi ro tín dụng là hết sức cấp thiết.<br /> 1.3. CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH RỦI RO TÍN DỤNG<br /> <br /> - Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ<br /> Nợ quá hạn<br /> Tỷ lệ NQH =<br /> Tổng dư nợ<br /> - Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ<br /> Nợ xấu<br /> Tỷ lệ nợ xấu<br /> <br /> =<br /> <br /> x 100%<br /> Tổng dư nợ<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
0y7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hạn chế rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu, Quản trị tín dụng
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
15
Dung lượng
0.35 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Han-che-rui-ro-tin-dung-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Xuat-nhap-khau-Viet-Nam.PDF[0.35 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT