Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ĐắkLắk

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu uu7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 12 Dung lượng 0.18 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là hệ thống hoá cơ sở lý luận về hạn chế rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, trên cơ sở đó đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh ĐắkLắk.Từ đó tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh ĐắkLắk.

MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> PHẦN MỞ ĐẦU............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.<br /> Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2.<br /> 1.1.3.<br /> 1.1.4.<br /> 1.1.5.<br /> <br /> Các hình thức tín dụng ngân hàng..................... Error! Bookmark not defined.<br /> Các nguyên tắc của tín dụng ngân hàng ........... Error! Bookmark not defined.<br /> Chính sách tín dụng ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Quy trình tín dụng .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.<br /> Hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Khái niệm và bản chất rủi ro tín dụng .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined.<br /> 1.3.<br /> 1.3.1.<br /> 1.3.2.<br /> 1.3.3.<br /> <br /> Nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ....... Error! Bookmark not defined.<br /> Về phía ngân hàng.............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> Về phía khách hàng ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> Các nhân tố khác ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI<br /> NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT<br /> NAM CHI NHÁNH ĐẮKLẮK ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.<br /> Khái quát về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt<br /> Nam chi nhánh ĐắkLắk ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Tình hình chung về kinh tế - xã hội ĐắkLắk liên quan đến hoạt động<br /> ngân hàng trên địa bàn ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Sự hình thành và phát triển của Agribank ĐắkLắkError! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Hoạt động chung của chi nhánh ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.<br /> <br /> Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng ở ngân hàng nông nghiệp và<br /> phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh ĐắklắkError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Nợ quá hạn.......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2.<br /> 2.2.3.<br /> 2.2.4.<br /> 2.2.5.<br /> <br /> Tỷ lệ dư nợ có tài sản đảm bảo ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> Tình hình nợ xấu ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> Hệ số rủi ro tín dụng .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng . Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.6. Tình hình trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.<br /> Đánh giá các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánhError! Bookmark not define<br /> 2.3.1. Kết quả đạt được ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN<br /> HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM<br /> CHI NHÁNH ĐẮKLẮK .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.<br /> Định hướng hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và<br /> phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh ĐắkLắkError! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Mục tiêu tổng quát ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Mục tiêu cụ thể ................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.<br /> <br /> Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và<br /> phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh ĐắkLắkError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Tăng cường giám sát và quản lý tiền cho vay sau giải ngânError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2.<br /> 3.2.3.<br /> 3.2.4.<br /> 3.2.5.<br /> <br /> Hoàn thiện hơn nữa quy trình tín dụng ............. Error! Bookmark not defined.<br /> Tăng cường công tác quản lý nợ và xử lý nợ quá hạnError! Bookmark not defined.<br /> Thực hiện bảo hiểm tín dụng ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> Ngân hàng tăng cường cho vay tạm trữ cà phê Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.6. Tăng cường kênh thông tin giữa Ngân hàng và khách hàngError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.7. Bổ sung và nâng cao trình độ nguồn nhân lực . Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.8. Thiết lập mô hình quản trị rủi ro của chi nhánh Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.9. Một số giải pháp khác ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.<br /> 3.3.1.<br /> 3.3.2.<br /> 3.3.3.<br /> 3.3.4.<br /> <br /> Kiến nghị ........................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Đối với Chính phủ .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> Đối với Ngân hàng nhà nước tỉnh ĐắkLắk....... Error! Bookmark not defined.<br /> Đối với Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam ..... Error! Bookmark not defined.<br /> Đối với chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> KẾT LUẬN .................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................. 91<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Việt Nam đang có những<br /> bước tự khẳng định mình trong bối cảnh hội nhập, có cả những cơ hội mới và cả<br /> những thách thức đầy cam go không chỉ đối với một quốc gia, mà trong hoạt động<br /> của doanh nghiệp cũng thế, và trong đó hoạt động của các ngân hàng thương mại<br /> cũng nằm trong bối cảnh đó. Điều đó ảnh hưởng đến tất cả các mặt hoạt động sản<br /> xuất kinh doanh của một doanh nghiệp và cũng ảnh hưởng đến NHTM, trong đó<br /> hoạt động tín dụng là chịu ảnh hưởng rõ nhất vì đối với ngân hàng thương mại thì<br /> nghiệp vụ tín dụng là nghiệp vụ rất quan trọng và tạo ra nguồn lợi nhuận chủ yếu<br /> cho ngân hàng. Song rủi ro từ nghiệp vụ tín dụng là rất lớn, nó có thể xảy ra bất kỳ<br /> lúc nào và gây nên hậu quả rất nghiêm trọng, có thể đưa ngân hàng đến chỗ phá<br /> sản, sự phá sản của ngân hàng không chỉ gây ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng<br /> mà còn tới cả toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. Vì vậy đòi hỏi ngân hàng<br /> phải tìm hiểu, đánh giá những rủi ro trong hoạt động tín dụng để tìm ra các biện<br /> pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong kinh doanh ngân hàng.<br /> Nhận thức được tầm quan trọng của việc hạn chế rủi ro tín dụng đối với hoạt<br /> động của hệ thống ngân hàng thương mại, mong muốn được đóng góp phần nào<br /> cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam nói chung và Ngân<br /> hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh ĐắkLắk nói riêng, em quyết định chọn đề<br /> tài: " Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông<br /> thôn tỉnh ĐắkLắk" làm luận văn của mình.<br /> Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là hệ thống hoá cơ sở lý luận về hạn chế<br /> rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, trên cơ sở đó đánh<br /> giá thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn<br /> Việt Nam chi nhánh ĐắkLắk.Từ đó tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế<br /> rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi<br /> nhánh ĐắkLắk.<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> <br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại<br /> Theo Luật các TCTD số 47/2010/QH12: “Cấp tín dụng là việc TCTD thoả thuận<br /> để khách hàng sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ<br /> cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ khác”.<br /> Và tín dụng ngân hàng là những quan hệ tín dụng mà trong đó có ít nhất một chủ thể<br /> tham gia vào quan hệ tín dụng đó là ngân hàng.<br /> 1.2. Hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại<br /> Đối với mọi hoạt động kinh doanh thì luôn tiềm ẩn rủi ro bên trong nó, rủi ro<br /> và kinh doanh là hai mặt đối lập nhau trong một thể thống nhất của quá trình kinh<br /> doanh, chúng luôn tồn tại và mâu thuẫn với nhau.<br /> RRTD là loại rủi ro lớn nhất, phức tạp nhất và đang diễn ra ở mức đáng quan<br /> tâm trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ một ngân hàng nào. Khi RRTD xảy ra,<br /> nó gây ảnh hưởng rất lớn không chỉ cho ngân hàng mà còn cho khách hàng của<br /> ngân hàng cũng như nền kinh tế.<br /> Như vậy, có thể nói rủi ro trong tín dụng là một tất yếu khách quan trong hoạt<br /> động của các Ngân hàng thương mại. Vấn đề là làm sao để hạn chế tối đa những<br /> rủi ro có thể xảy ra đối với hoạt động tín dụng Ngân hàng. Muốn vậy, trước hết cần<br /> phải đánh giá được mức độ của rủi ro tín dụng thông qua một số chỉ tiêu đo lường<br /> rủi ro tín dụng như tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu, Tỷ lệ dư nợ tín dụng có TSĐB,<br /> Hệ số rủi ro tín dụng, dự phòng rủi ro tín dụng.<br /> Để đánh giá, đo lường tín dụng, các nhà kinh tế sử dụng nhiều mô hình như Mô<br /> hình chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng, mô hình điểm số Z..<br /> Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân<br /> hàng, có thể chia thành 2 nhóm đó là nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách<br /> quan.<br /> CHƯƠNG 2<br /> <br /> THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG<br /> NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM<br /> CHI NHÁNH ĐẮKLẮK<br /> 2.1. Khái quát về tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát<br /> triển nông thôn Việt Nam chi nhánh ĐắkLắk<br /> Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh ĐắkLắk trực thuộc Ngân hàng nông nghiệp Việt<br /> Nam, được thành lập theo quyết định số 603/NH - QĐ ngày 22/12/1992 của Thống<br /> đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Chi nhánh Ngân hàng nông<br /> nghiệp các tỉnh, thành phố. Kể từ tháng 11/1999 đến nay đổi tên thành Ngân hàng<br /> Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ĐắkLắk ( theo quyết định số 280/QĐ NHNN).<br /> Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động Chi nhánh của Ngân hàng Nông<br /> nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ban hành theo quyết định số 454/<br /> QĐ/NHNo - HĐQT - TCCB ngày 24/12/2004 của Chủ tịch hội đồng quản trị thì<br /> Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ĐắkLắk là Chi nhánh cấp I,<br /> đơn vị hạch toán phụ thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt<br /> Nam; có con dấu riêng và bảng cân đối tài khoản; Đại diện theo ủy quyền của<br /> Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; Tự chủ kinh doanh<br /> theo phân cấp, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với Ngân hàng<br /> Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Trụ sở chính của Ngân hàng nông<br /> nghiệp tỉnh ĐắkLắk đặt tại số 37, đường Phan Bội Châu, phường Thắng lợi,<br /> TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk. Tính đến cuối năm 2010, số CBCNV trong chỉ<br /> tiêu định biên của toàn chi nhánh là 451 người; có năng lực trình độ chuyên môn,<br /> phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt.Đến nay, toàn chi nhánh ĐắkLắk<br /> có tất cả 66 đầu mối quản lý, bao gồm: 40 chi nhánh loại 3 và 26 Phòng giao dịch<br /> trực thuộc, trong đó có 09 Phòng giao dịch trực thuộc tỉnh.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ĐắkLắk

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
uu7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hạn chế rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tỉnh Đắk Lắk, Ngân hàng thương mại
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
12
Dung lượng
0.18 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Han-che-rui-ro-tin-dung-tai-ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-tinh-DakLak.PDF[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT