Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Dak Lak

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
hu7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hạn chế rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tỉnh Dak Lak, Quản lý doanh nghiệp
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
16
Dung lượng
0.23 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> CHƯƠNG 1: RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại . Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Bản chất và đặc điểm của hoạt động tín dụng ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Chính sách tín dụng của Ngân hàng thương mại . Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Các loại hình tín dụng của ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại........ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Quan niệm về rủi ro tín dụng ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng.......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của NHTMError! Bookmark not defined.<br /> 1.3. Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1. Quan niệm về hạn chế rủi ro ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.3. Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4. Kinh nghiệm của một số nước về hạn chế rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined.<br /> 1.4.1. Hạn chế rủi ro tín dụng của các NHTM Mỹ ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.2. Hạn chế rủi ro tín dụng của các NHTM Trung QuốcError! Bookmark not defined.<br /> 1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam . Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN<br /> <br /> HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH DAK LAKError! Bookmark no<br /> 2.1. Khái quát hoạt động của BIDV Dak Lak giai đoạn 2008-2010Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Quá trình phát triển .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại BIDV Dak Lak. .. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Bộ máy tổ chức cấp tín dụng tại BIDV Dak Lak Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Hạn chế rủi ro tín dụng tại BIDV Dak Lak ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Đánh giá hoạt động hạn chế RRTD tại BIDV Dak LakError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.3.1. Những kết quả chủ yếu đã đạt được .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Một số hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân ........ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU<br /> TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH DAK LAKError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.1. Định hướng hoạt động tín dụng của BIDV Dak LakError! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Mục tiêu hoạt động của BIDV giai đoạn 2011-2015Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng của BIDV Dak LakError! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại BIDV Dak LakError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Quan điểm của BIDV về hạn chế rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2.Giám sát chặt chẽ sự tuân thủ quy trình, quy chế tín dụngError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> defined.<br /> 3.2.3. Nâng cao chất lượng công tác phân tích, thẩm định và đánh giá RRTD. .... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Kết hợp hoạt động tín dụng và bảo hiểm tín dụngError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Sử dụng các hình thức phù hợp để xử lý NQH, nợ có vấn đề và thu hồi nợ.Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.6. Đa dạng hóa danh mục đầu tư ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.7.Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng. ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.8. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Các điều kiện thực thi giải pháp ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Về khuôn khổ pháp lý .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Về cơ chế chỉ đạo điều hành ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> not<br /> <br /> 3.3.3. Về sự phối hợp của các ngành, bộ phận có liên quanError! Bookmark not defined.<br /> 3.3.4. Về phía Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamError! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài<br /> Tín dụng là hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng thương mại và mang lại<br /> thu nhập chủ yếu cho các ngân hàng trong giai đoạn hiện nay. Song hoạt động tín dụng<br /> luôn thường trực chứa đựng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng không chỉ gây ra hậu<br /> quả nặng nề không chỉ đối với bản thân mỗi ngân hàng mà còn làm ảnh hưởng đến hệ<br /> thống ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng<br /> thương mại thực sự cần thiết đối với sự tồn tại và phát triển của các ngân hàng.<br /> Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Dak Lak (BIDV Dak Lak)<br /> là Chi nhánh có bề dày lịch sử với hơn 35 năm hoạt động trên địa bàn Dak Lak đã đạt<br /> được những kết quả kinh doanh đáng kể, đặc biệt là trong hoạt động tín dụng. Tuy nhiên<br /> thời gian qua, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động bất<br /> thường đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của ngành Ngân hàng nói<br /> chung và BIDV Dak Lak nói riêng. Đặc biệt là hoạt động tín dụng, tuy đã được kiểm soát<br /> bài bản hơn, chặt chẽ hơn, nhưng rủi ro tín dụng vẫn luôn thường trực và đe dọa bùng<br /> phát bất kỳ lúc nào mà nguyên nhân chính là từ những hạn chế trong công tác quản lý rủi<br /> ro tín dụng.<br /> Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu công tác nhằm nâng cao chất lượng tín<br /> dụng, hạn chế rủi ro là hết sức cần thiết. Do vậy, đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng tại<br /> Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Dak Lak” được lựa chọn<br /> nghiên cứu nhằm tăng cường tính khoa học và thực tiễn trong việc hạn chế rủi ro tín dụng<br /> tại BIDV Daklak.<br /> <br /> 2. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về hạn chế rủi ro tín dụng của NHTM;<br /> phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển<br /> Việt Nam – Chi nhánh Dak Lak, đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường công tác hạn chế<br /> rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Dak Lak.<br /> <br /> 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> Đề tài góp phần hệ thống hóa và phát triển các lý luận về hạn chế rủi ro tín dụng<br /> của NHTM. Đề tài cũng đóng góp những phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số<br /> giải pháp để hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng tín dụng của BIDV nói chung<br /> và BIDV Dak Lak nói riêng.<br /> <br /> CHƯƠNG 1: RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1.Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại<br /> Tín dụng là từ ngữ ám chỉ sự tin tưởng, là lòng tin, trong thực tế thuật ngữ này<br /> được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Tùy theo nhìn nhận ở các góc độ khác<br /> nhau mà “tín dụng” sẽ mang các đặc trưng khác nhau. Tuy nhiên trong phạm vi nghiên<br /> cứu dưới đây, “tín dụng” sẽ được hiểu như: Là một hoạt động tài trợ của bên cho vay<br /> (Ngân hàng) với bên đi vay (Khách hàng), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho<br /> bên đi vay sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định có thỏa thuận trước. Khi đến<br /> hạn thanh toán, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả cả gốc và lãi vô điều kiện cho bên cho<br /> vay.<br /> Hoạt động tín dụng có những đặc trưng cơ bản sau:<br /> Thứ nhất, tín dụng dựa trên cơ sở lòng tin. Người cho vay tin tưởng người đi vay<br /> sẽ sử dụng khoản vay đúng mục đích, hoàn trả vốn và lãi đúng cam kết.<br /> Thứ hai, tín dụng là sự chuyển nhượng có thời hạn. Thời gian cho vay được xác<br /> định trước để đảm bảo quá trình luân chuyển vốn của cả bên cho vay lẫn đi vay.<br /> Thứ ba, tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời dựa vào nguyên tắc hoàn trả cả gốc<br /> và lãi. “Lãi” chính là phần bù đắp mà người đi vay phải trả cho người cho vay do sử dụng<br /> tiền vay.<br /> 1.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại<br /> Theo QĐ 493 của NHNN: “Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt<br /> động ngân hàng của TCTD do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực<br /> hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”. Rủi ro tín dụng là một trong những loại rủi ro phổ<br /> biến nhất trong hoạt động kinh doanh của NHTM, thị trường tài chính. Rủi ro tín dụng có<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về hạn chế rủi ro tín dụng của NHTM; phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Dak Lak, đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường công tác hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Dak Lak


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Dak Lak

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Han-che-rui-ro-tin-dung-tai-Ngan-hang-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam-Chi-nhanh-Dak-Lak.PDF[0.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT