Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu du7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 10 Dung lượng 0.07 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn tập trung vào 03 nội dung chính sau: Nghiên cứu các lý luận cơ bản về hiệu quả tín dụng, đặc biệt là các chỉ tiêu phản ánh, các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả tín dụng; phân tích, đánh giá về thực trạng hiệu quả tín dụng của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; đưa ra các giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, đảm bảo Công ty phát triển một các bền vững.

1<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Lý do chọn đề tài<br /> <br /> Trong bối cảnh hiện nay, hoạt động tín dụng của các TCTD (bao gồm ngân<br /> hàng và TCTD phi ngân hàng) đang gặp phải sự canh tranh gay gắt. Do đó việc mở<br /> rộng, tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao hiệu quả tín dụng đang là vấn đề mà<br /> các TCTD, Cơ quan quản lý Nhà nước, Chính phủ, NHNN đặc biệt quan tâm.<br /> Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực – EVNFINANCE là một TCTD phi ngân<br /> hàng được thành lập từ cuối năm 2008, sau gần ba năm hoạt động Công ty cũng đã đạt<br /> được những kết quả nhất định. Trong đó, hoạt động tín dụng đã đáp ứng kịp thời nhu<br /> cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển điện năng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam<br /> (EVN). Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như: Thu nhập từ hoạt động tín dụng<br /> đang có xu hướng giảm, Hiệu suất sử dụng vốn tín dụng và khả năng thu hồi vốn tín<br /> dụng chưa cao, Mức độ an toàn vốn tín dụng có những dấu hiệu suy giảm, tỷ trọng dư<br /> nợ cho vay ngắn hạn còn thấp …<br /> Xuất phát từ tình hình trên, cùng với định hướng hoạt động của Công ty trong<br /> những năm tiếp theo tôi xin chọn đề tài nghiên cứu “Giải pháp nâng cao hiệu quả tín<br /> dụng tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực”<br /> 2.<br /> -<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu<br /> Mục tiêu nghiên cứu của luận văn tập trung vào 03 nội dung chính sau:<br /> Nghiên cứu các lý luận cơ bản về hiệu quả tín dụng, đặc biệt là các chỉ tiêu phản<br /> ánh, các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả tín dụng<br /> <br /> -<br /> <br /> Phân tích, đánh giá về thực trạng hiệu quả tín dụng của Công ty Tài chính Cổ<br /> phần Điện lực<br /> <br /> -<br /> <br /> Đưa ra các giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tại Công ty T ài<br /> chính Cổ phần Điện lực cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty,<br /> đảm bảo Công ty phát triển một các bền vững.<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hiệu quả tín dụng của Công ty Tài chính<br /> <br /> -<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu: Phân tích và đánh giá hiệu quả tín dụng tại Công ty Tài<br /> chính Cổ phần Điện lực trong thời gian từ tháng 09/2008 đến năm 2011.<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ<br /> nghĩa duy vật lịch sử, đồng thời áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau:<br /> -<br /> <br /> Phương pháp thu thập, thống kê<br /> <br /> -<br /> <br /> Phương pháp phân tích, tổng hợp<br /> Trần Hoàng Yến – TCNH – CH 18D<br /> <br /> 2<br /> -<br /> <br /> Phương pháp so sánh đối chiếu<br /> <br /> -<br /> <br /> Phương pháp khảo sát, tham khảo ý kiến<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Kết cấu của đề tài<br /> Kết cấu của luận văn được chia thành 03 chương:<br /> <br /> -<br /> <br /> Chương 1: Lý luận chung về hiệu quả tín dụng của Công ty Tài chính<br /> <br /> -<br /> <br /> Chương 2: Thực trạng hiệu quả tín dụng tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực<br /> <br /> -<br /> <br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại Công ty Tài chính Cổ phần<br /> Điện lực<br /> CHƯƠNG 1<br /> LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG<br /> CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH<br /> <br /> 1.1.<br /> 1.1.1.<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TÀI CHÍNH<br /> Khái niệm<br /> <br /> Công ty Tài chính là loại hình TCTD phi ngân hàng, với chức năng là sử dụng<br /> vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các dịch<br /> vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo quy định của pháp<br /> luật, nhưng không được làm dịch vụ thanh toán, khôn g được nhận tiền gửi dưới 1 năm.<br /> 1.1.2.<br /> <br /> Các hoạt động cơ bản của Công ty Tài chính<br /> <br /> -<br /> <br /> Hoạt động huy động vốn<br /> <br /> -<br /> <br /> Hoạt động tín dụng<br /> <br /> -<br /> <br /> Mở tài khoản và dịch vụ ngân quỹ<br /> <br /> -<br /> <br /> Hoạt động khác<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG CÔNG TY TÀI CHÍNH<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Khái niệm và vai trò của hoạt động tín dụng trong Công ty tài chính<br /> <br /> “Tín dụng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ TCTD cho khách<br /> hàng trong một thời gian nhất định với một khoản chi phí nhất định. Cũng như các<br /> quan hệ tín dụng khác, tín dụng TCTD chứa đựng 03 nội dung: có sự chuyển nhượng<br /> quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng , sự chuyển nhượng này mang<br /> tính tạm thời hay có thời hạn, sự chuyển nhượng này có kèm chi phí”.<br /> 1.2.2.<br /> <br /> Đặc điểm hoạt động tín dụng của Công ty tài chính<br /> Trần Hoàng Yến – TCNH – CH 18D<br /> <br /> 3<br /> Xét về bản chất và phạm vi hoạt động , Công ty tài chính khác NHTM là không<br /> được làm dịch vụ thanh toán, không được nhận tiền gửi dưới một năm.<br /> Công ty tài chính là một công cụ đắc lực để các tập đoàn kinh tế điều tiết vốn và<br /> sử dụng vốn một cách có hiệu quả và thuận lợi nhất.<br /> -<br /> <br /> Đặc điểm khác biệt đầu tiên trong hoạt động tín dụng của Công ty tài chính so<br /> với với các ngân hàng là đối tượng khách hàng. Đối tượng khách hàng của hoạt<br /> động tín dụng Công ty tài chính đa phần là các công ty thành viên trong nội bộ<br /> tập đoàn<br /> <br /> -<br /> <br /> Cuối cùng, do hoạt động tín dụng chủ yếu tập trung phục vụ các đơn vị thành<br /> viên trong tập đoàn, c ông ty mẹ do đó rủi ro tín dụng xảy ra đối với các công ty<br /> tài chính thấp hơn so với các ngân hàng<br /> <br /> 1.2.3.<br /> 1.3.<br /> 1.3.1.<br /> <br /> Các hình thức tín dụng trong Công ty tài chính<br /> HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH<br /> Khái niệm về hiệu quả tín dụng<br /> <br /> Hiệu quả tín dụng là khả năng cung ứng tín dụng đáp ứng nhu cầu của khách<br /> hàng, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo nguyên tắc hoàn trả nợ<br /> vay đúng hạn và mang lại lợi nhuận cho Công ty tài chính, trên cơ sở đó đảm bảo sự<br /> tồn tại và phát triển bền vững của Công ty tài chính.<br /> 1.3.2.<br /> <br /> Ý nghĩa và sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả tín dụng<br /> <br /> 1.3.3.<br /> <br /> Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng<br /> <br /> -<br /> <br /> Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời vốn tín dụng<br /> <br /> -<br /> <br /> Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng vốn tín dụng<br /> <br /> -<br /> <br /> Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ an toà n vốn tín dụng<br /> <br /> -<br /> <br /> Nhóm các chỉ tiêu định tính<br /> <br /> 1.3.4.<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng của Công ty tài chính<br /> <br /> -<br /> <br /> Các nhân tố thuộc về Công ty tài chính<br /> <br /> -<br /> <br /> Các nhân tố thuộc về khách hàng<br /> <br /> -<br /> <br /> Các nhân tố kinh tế xã hội khác<br /> CHƯƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG<br /> TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC<br /> <br /> Trần Hoàng Yến – TCNH – CH 18D<br /> <br /> 4<br /> 2.1.<br /> <br /> KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC<br /> <br /> 2.1.1. Giới thiệu về Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực<br /> 2.1.2. Một số hoạt động kinh doanh chính của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực<br /> Nhìn chung, hiệu quả kinh doanh của EVNFC tăng rõ rệt qua các năm. Điều<br /> này được thể hiện qua các chỉ tiêu sau:<br /> TT<br /> 1<br /> <br /> Chỉ tiêu<br /> Tổng tài sản<br /> <br /> Năm 2008<br /> 4.595<br /> <br /> Năm 2009<br /> 14.995<br /> <br /> Năm 2010<br /> 23.302<br /> <br /> 2<br /> <br /> LN sau thuế<br /> <br /> 106<br /> <br /> 304<br /> <br /> 343<br /> <br /> 3<br /> <br /> Vốn điều lệ<br /> <br /> 2.500<br /> <br /> 2.595<br /> <br /> 2.646<br /> <br /> 4<br /> <br /> ROE = LN sau thuế / Vốn<br /> điều lệ bình quân<br /> ROA = LN sau thuế / Tổng<br /> tài sản bình quân<br /> <br /> 11,93%<br /> <br /> 13,09%<br /> <br /> 3,10%<br /> <br /> 1,79%<br /> <br /> 10.373<br /> <br /> 17.186<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> 2.2.<br /> <br /> Tổng vốn huy động<br /> <br /> 1.844<br /> <br /> THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH<br /> CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC<br /> <br /> 2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực<br /> Trong vòng hơn 2 năm đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2008 đến hết năm<br /> 2010, quy mô tín dụng của EVNFC có sự tăng trưởng mạnh, được thể hiện ở sự tăng<br /> trưởng về doanh số cho vay và sự tăng trưởng về dư nợ tín dụng.<br /> Tuy nhiên, bước sang năm 2011, EVNFC phải đối mặt với những khó khăn<br /> trong việc huy động vốn, đặc biệt là nguồn vốn dài hạn, điều này đã tác động không<br /> nhỏ tới hoạt động tín dụng, nguồn vốn cho hoạt động tín dụng cũng bị hạn chế. Dự<br /> kiến trong năm 2011, doanh số cho vay là 3.801 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2010, dư<br /> nợ tín dụng là 3.952 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2010.<br /> 2.2.2. Thực trạng hiệu quả tín dụng tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực<br /> 2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi hoạt động tín dụng<br /> <br /> <br /> Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ thu nhập lãi ròng cận biên<br /> <br /> Tỷ lệ thu nhập lãi ròng cận biên của EVNFC năm 2009 so với năm 2008 tăng từ<br /> 3,61% lên 4,23% và đạt tiêu chuẩn so với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên sang năm 2010<br /> tỷ lệ này giảm chỉ còn 2,98% và dự kiến tỷ lệ này trong năm 2011 chỉ còn 2,48% chưa<br /> đạt mức tối thiểu 3% theo như thông lệ quốc tế đề ra. Điều này cho thấy khả năng sinh<br /> <br /> Trần Hoàng Yến – TCNH – CH 18D<br /> <br /> 5<br /> lời từ hoạt động sử dụng vốn của EVNFC thấp, hiệu quả sử dụng vốn của EVNFC<br /> chưa cao.<br /> <br /> <br /> Chỉ tiêu 2: Thu nhập lãi ròng hoạt động tín dụng<br /> <br /> Trong 9 tháng đầu năm 2011, thu nhập ròng từ hoạt độ ng tín dụng của Công ty<br /> đạt 172 tỷ đồng , hoạt động tín dụng vẫn là nghiệp vụ đem lại lợi nhuận ổn định và cao<br /> nhất trong toàn Công ty, chiếm tới 60% trong tổng chê nh lệch Thu - Chi toàn Công ty .<br /> Điều này chứng tỏ hiệu quả tín dụng của Công ty cao.<br /> <br /> <br /> Chỉ tiêu 3: Tỷ suất sinh lời vốn tín dụng<br /> <br /> Tỷ suất sinh lợi vốn tín dụng của EVNFC tăng nhanh trong giai đoạn từ năm<br /> 2008 đến năm 2010 (đến năm 2010 tỷ lệ này đạt 19%).<br /> <br /> <br /> Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ thu nhập hoạt động tín dụng trên tổng thu nhập<br /> <br /> Thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng không lớn trên tổng thu nhập từ<br /> các hoạt động kinh doanh của EVNFC và tỷ trọng này đang có xu hướng giảm. Năm<br /> 2009 tỷ trọng doanh thu từ hoạt động tín dụng chiếm 37% , đến năm 2010 giảm xuống<br /> còn 34%, và dự kiến trong năm 2011 chỉ còn 19%.<br /> 2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng vốn tín dụng và khả năng thu<br /> hồi vốn tín dụng<br /> <br /> <br /> Chỉ tiêu 5: Hệ số sử dụng vốn và mức độ phù hợp giữa huy động vốn với cho<br /> vay vốn<br /> <br /> Hệ số sử dụng vốn chiếm tỷ lệ từ 22 % đến 26% trong giai đoạn từ năm 2009<br /> đến nay. Trong đó, hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn của EVNFC còn yếu kém, và nguồn<br /> vốn ngắn hạn đã được Công ty sử dụng để thực hiện cho vay hay đầu tư dài hạn.<br /> <br /> <br /> Chỉ tiêu 6: Hệ số thu nợ<br /> <br /> Hệ số thu hồi nợ cũng có sự chuyển biến tích cực qua các năm. Điều n ày chứng<br /> tỏ, EVNFC đã có sự chú trọng tới công tác thu hồi các khoản nợ bên cạnh việc mở<br /> rộng doanh số cho vay.<br /> 2.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn vốn tín dụng<br /> <br /> <br /> Chỉ tiêu 7: Tỷ lệ nợ quá hạn<br /> <br /> Tỷ lệ nợ quá hạn của EVNFC luôn được duy trì ở mức thấp, dưới 3%, điều này<br /> cho thấy mức độ an toàn tín dụng tại EVNFC rất cao, hiệu quả tín dụng được đảm bảo.<br /> <br /> <br /> Chỉ tiêu 8: Tỷ lệ nợ khó đòi trên tổng dư nợ quá hạn<br /> <br /> Tỷ lệ lệ khó đòi trên tổng dư nợ quá hạn của Công ty 9 tháng đầu năm 2011<br /> tăng lên 34,12 %. Bên cạnh đó, trong giai đo ạn từ năm 2008 đến nay, Tỷ lệ mất vốn Chỉ tiêu 9 của Công ty vẫn ở mức 0%, tức chưa có khoản nợ khó đòi nào được xoá nợ.<br /> <br /> Trần Hoàng Yến – TCNH – CH 18D<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
du7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao hiệu quả tín dụng, Hiệu quả tín dụng, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Tổ chức tín dụng
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
10
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Giai-phap-nang-cao-hieu-qua-tin-dung-tai-Cong-ty-Tai-chinh-Co-phan-Dien-luc.PDF[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT