Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính DAĐT tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
a57cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính DAĐT, Chất lượng thẩm định tài chính, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương, Chi nhánh Thành phố Hà Nội
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
12
Dung lượng
0.31 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu vào những năm cuối thế kỷ 20, với<br /> sự cải cách theo định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, trải qua nhiều<br /> giai đoạn khủng hoảng cùng với kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã và<br /> đang ngày càng phát triển, hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu. Tốc độ<br /> tăng trưởng GDP năm 2015 đạt 6,2% cao nhất trong 5 năm qua là minh chứng<br /> cho sự phát triển thần kỳ đó của Việt Nam.<br /> “Với xuất phát điểm thấp, để tránh nguy cơ tụt hậu ngày càng xa so với<br /> các nước khác Việt Nam đã lựa chọn hướng đi đẩy mạnh công cuộc công<br /> nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, ưu tiên về đầu tư chiều sâu, đặc biệt cần<br /> bổ sung một lượng vốn đáng kể để đầu tư vào các dự án có khả năng “đi tắt,<br /> đón đầu” khoa học công nghệ. Tuy nhiên khả năng về vốn của các doanh<br /> nghiệp là rất hạn chế, việc huy động vốn của các doanh nghiệp qua phát hành<br /> cổ phiếu, trái phiếu cũng rất khó khăn do thị trường chứng khoán của nước ta<br /> trong những năm qua có phần chìm lắng”<br /> “Với vai trò là trung tâm tài chính tiền tệ của nền kinh tế, các NHTM là<br /> trung gian giữa bên có vốn và bên cần vốn nhằm hỗ trợ cho các cá nhân,<br /> doanh nghiệp có được nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.Do<br /> đó bên cạnh hoạt động ngắn hạn truyền thống hệ thống NHTM Việt Nam<br /> cũng đã chủ trương đẩy mạnh hoạt động tín dụng trung, dài hạn” bằng cách<br /> cho vay theo DAĐT, và các hoạt động dịch vụ đa dạng khác đáp ứng nhu cầu<br /> của nền kinh tế hiện đại. Riêng đối với hoạt động cho vay DAĐT thì đây là<br /> một trong những hoạt động đem lại lợi nhuận lớn, tuy nhiên lại tiềm ẩn rất<br /> nhiều rủi ro cho ngân hàng. Chính vì vậy, vai trò của công tác thẩm định tín<br /> dụng DAĐT, đặc biệt là thẩm định tài chính DAĐT là vô cùng to lớn. “Hơn<br /> <br /> nữa, một yêu cầu có tính nguyên tắc đối với Ngân hàng trong hoạt động đầu<br /> tư tín dụng là phải xem xét, lựa chọn những DAĐT thực sự có hiệu quả vừa<br /> mang lại lợi ích cho nền kinh tế, vừa phải đảm bảo lợi nhuận Ngân hàng,<br /> đồng thời hạn chế thấp nhất rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư”.<br /> Với ý nghĩa đó việc thẩm định DAĐT góp phần cực kỳ quan trọng đối với sự<br /> thành bại trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng cũng như tính bền vững<br /> trong sự phát triển kinh tế của một quốc gia.<br /> Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội là chi nhánh lớn nhất trong hệ thống Ngân<br /> hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Trong những năm qua hoạt động cho vay<br /> DAĐT của Chi nhánh đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, trở thành<br /> hoạt động chính, góp phần tăng trưởng dư nợ cũng như lợi nhuận cho Chi nhánh.<br /> Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế trong chất lượng thẩm định DAĐT tại Vietinbank<br /> CNTP Hà Nội.<br /> Vì vậy, việc thường xuyên nghiên cứu, tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao<br /> chất lượng thẩm định DAĐT tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam –<br /> Chi nhánh TP Hà Nội là điều hết sức cần thiết. Trong khuôn khổ bài luận văn,<br /> tác giả xin đi sâu nghiên cứu “Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính<br /> DAĐT tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi<br /> nhánh Thành phố Hà Nội”.<br /> 1. Mục đích nghiên cứu<br />  “Hệ thống hóa lý luận về chất lượng thẩm định DAĐT nói chung và<br /> thẩm định tài chính DAĐT nói riêng tại các Ngân hàng Thương mại”.<br />  Đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định tài chính DAĐT tại Ngân<br /> hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội.<br />  Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm<br /> <br /> định tài chính DAĐT tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi<br /> nhánh TP Hà Nội.<br /> 2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br />  “Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu về chất lượng<br /> thẩm định tài chính DAĐT tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –<br /> CN TP Hà Nội”<br />  Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu chất lượng thẩm định tài<br /> chính DAĐT trung và dài hạn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –<br /> Chi nhánh TP Hà Nội trong giai đoạn từ 2013 đến 2015.<br /> 3. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như thống kê, so sánh, phân tích<br /> và tổng hợp nhằm đánh giá đúng thực trạng và đưa ra những giải pháp phù hợp.<br /> 4. Kết cấu của luận văn<br /> Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính DAĐT tại Ngân<br /> hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội” bao<br /> gồm ba chương:<br /> Chương 1: Tổng quan về chất lượng thẩm định tài chính DAĐT tại các<br /> NHTM.<br /> Chương 2: Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính DAĐT tại Ngân hàng<br /> TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Thành Phố Hà Nội.<br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính DAĐT tại ngân<br /> hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thành Phố Hà Nội.<br /> <br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH DAĐT<br /> TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1 Thẩm định DAĐT tại các Ngân hàng Thƣơng Mại<br /> 1.1.1 Khái niệm DAĐT<br /> “DAĐT là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết, đầy đủ, khoa<br /> học và toàn diện một dự kiến đầu tư trong tương lai. Đây cũng là phương tiện<br /> chủ yếu mà chủ đầu tư sử dụng để thuyết phục nhằm nhận được sự ủng hộ về<br /> mặt tài chính từ phía chính phủ, ngân hàng, các tổ chức tài chính và các nhà<br /> đầu tư khác”.<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Hoạt động cho vay DAĐT<br /> <br /> - Vốn đầu tư lớn, thời hạn cho vay dài, thu hồi vốn chậm và độ rủi ro cao<br /> - Khách hàng cùng tham gia vốn vào dự án<br /> - Thời hạn giải ngân dài<br /> - Lãi suất cho vay cao<br /> - Tài sản đảm bảo đa phần là tài sản hình thành từ vốn vay<br /> 1.1.3 Thẩm định tài chính DAĐT<br /> “Thẩm định dự án DAĐT là việc Ngân hàng tổ chức, xem xét, phân tích<br /> một cách khách quan toàn diện, độc lập những nội dung cơ bản của DAĐT<br /> đồng thời đánh giá chính xác những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả<br /> thi của dự án nhằm đưa ra quyết định cho vay một cách hiệu quả, an toàn”.<br /> <br /> 1.2 Chất lƣợng thẩm định tài chính DAĐT và các nhân tố ảnh hƣởng<br /> 1.2.1 Khái niệm chất lƣợng thẩm định tài chính DAĐT<br /> Chất lượng thẩm định tài chính DAĐT là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh<br /> mức độ chính xác, khoa học của nội dung và kết quả thẩm định trong điều<br /> kiện thời gian nhất định, từ đó là cơ sở để ngân hàng lựa chọn được những dự<br /> án có tính khả thi, hiệu quả tài chính cao, khả năng hoàn trả vốn và lãi đúng<br /> hạn, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng, đem đến sự hài<br /> lòng cho khách hàng.<br /> 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng thẩm định tài chính DAĐT<br /> <br /> <br /> Chất lượng công tác tổ chức và quản lý bộ thẩm định<br /> <br /> <br /> <br /> Quy trình, nội dung thẩm định<br /> <br /> <br /> <br /> Chất lượng thông tin phục vụ công tác thẩm định<br /> <br /> <br /> <br /> Thời gian thẩm định<br /> <br /> <br /> <br /> Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay DAĐT<br /> <br /> <br /> <br /> Tỷ lệ nợ xấu cho vay DAĐT<br /> <br /> <br /> <br /> Chỉ tiêu mức sinh lời cho vay DAĐT<br /> <br /> 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính DAĐT<br /> 1.2.3.1. Nhân tố chủ quan<br /> <br /> <br /> Trình độ, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thẩm định<br /> <br /> <br /> <br /> Cơ sở vật chất phục vụ công tác thẩm định<br /> <br /> <br /> <br /> Mối quan hệ tín dụng giữa chủ dự án và ngân hàng<br /> <br /> 1.2.3.2. Nhân tố khách quan<br /> <br /> <br /> Môi trường pháp lý<br /> <br /> <br /> <br /> Môi trường kinh tế<br /> <br /> <br /> <br /> Trình độ lập dự án và sự trung thực của chủ dự án<br /> <br /> <br /> <br /> Mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực cho vay theo dự án<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa lý luận về chất lượng thẩm định DAĐT nói chung và thẩm định tài chính DAĐT nói riêng tại các Ngân hàng Thương mại”. Đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định tài chính DAĐT tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính DAĐT tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Giai-phap-nang-cao-chat-luong-tham-dinh-tai-chinh-DADT-tai-Ngan-hang-Thuong-mai-Co-phan-Cong-Thuong-Viet-Nam-Chi-nhanh-Thanh-pho-Ha-Noi.PDF[0.31 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT