Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro hoạt động tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      3      0
Mã tài liệu w47cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 11 Dung lượng 0.30 M Lần tải 0 Lần xem 3
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Hệ thống hóa các vấn đề chung về RRHĐ và QLRRHĐ tại NHTM, phân tích và đánh giá thực trạng RRHĐ tại BIDV đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLRRHĐ tại BIDV. Mời các bạn tham khảo!

LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài:<br /> Rủi ro hoạt động tồn tại tiềm ẩn ở rất nhiều mặt trong hoạt động của NHTM, là<br /> nguy cơ đe dọa đến hoạt động bình thường của NHTM,gây ra những thiệt hại cho<br /> NHTM. Vì vậy quản lý rủi ro hoạt động đã trở thành một yêu cầu cấp thiết trong<br /> hoạt động quản lý của NHTM.<br /> Tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công tác quản lý rủi ro hoạt động<br /> đã đạt được những kết quả nhất định song hệ thống quản lý rủi ro hoạt động của<br /> NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam vẫn chưa hoàn thiện và hiện tại rủi ro<br /> hoạt động vẫn là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu của các nhà<br /> quản lý. Trong khi đó cho đến hiện tại vẫn chưa có công trình nghiên cứu hoàn<br /> chỉnh về vấn đề này tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ý thức được tính<br /> cấp thiết của vấn đề tôi đã lựa chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro<br /> hoạt động tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam”.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:<br /> Hệ thống hóa các vấn đề chung về RRHĐ và QLRRHĐ tại NHTM, phân<br /> tích và đánh giá thực trạng RRHĐ tại BIDV đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn<br /> thiện QLRRHĐ tại BIDV.<br /> 3. Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu:<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu:<br /> Nguồn dữ liệu: chủ yếu là nguồn dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo chính thức của<br /> BIDV và các nguồn tài liệu tham khảo. Phương pháp phân tích: sử dụng phương<br /> pháp so sánh trong phân tích. Phương pháp nghiên cứu tình huống: luận văn sử<br /> dụng phương pháp nghiên cứu và phân tích tình huống.<br /> 5. Các công trình nghiên cứu có liên quan<br /> - Luận văn của Nguyễn Thanh Hương (2014), “Quản lý rủi ro hoạt động tại<br /> NHTM CP Kỹ thương Việt Nam”, luận văn thạc sỹ, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.<br /> - Bài nghiên cứu khoa học theo nhóm của nhóm sinh viên trường Đại học<br /> Kinh tế TP HCM “Quản trị rủi ro hoạt động trong các NHTM Việt Nam”.<br /> <br /> - Luận văn của Nguyễn Hoài Linh (2012), “Quản trị rủi ro tác nghiệp tại các<br /> Ngân hàng thương mại Việt Nam”, luận văn thạc sỹ, trường Đại học Kinh tế, Đại<br /> học Quốc Gia Hà Nội.<br /> 6. Cấu trúc luận văn<br /> Ngoài mục lục, danh mục bảng, biểu đồ, danh mục từ viết tắt, lời mở đầu, kết<br /> luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn được trình bày trong 4<br /> chương như sau:<br /> Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý rủi ro hoạt động của ngân hàng<br /> thương mại<br /> Chương 2: Kinh nghiệm trong quản lý rủi ro hoạt động của các Ngân hàng<br /> thương mại trên thế giới và Việt Nam<br /> Chương 3: Thực trạng quản lý rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ<br /> phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam<br /> Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro hoạt động tại Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam<br /> CHƢƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO<br /> HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1. Giới thiệu về rủi ro hoạt động của NHTM<br /> 1.1.1. Khái niệm rủi ro hoạt động<br /> Có rất nhiều khái niệm rủi ro hoạt động trên thế giới và tại Việt Nam, tuy<br /> nhiên khái niệm về rủi ro thường được sử dụng phổ biến hiện nay là khái niệm rủi<br /> ro hoạt động theo Ủy ban Basel: “Rủi ro hoạt động (RRHĐ) là khả năng gây ra<br /> tổn thất do các nguyên nhân như con người, sự không đầy đủ hoặc vận hành không<br /> tốt các quy trình, hệ thống; các sự kiện khách quan bên ngoài. RRHĐ bao gồm cả<br /> rủi ro pháp lý nhưng loại trừ về rủi ro chiến lược và rủi ro uy tín” (Basel, 2001).<br /> 1.1.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro hoạt động<br /> Rủi ro hoạt động chủ yếu do các nhóm nguyên nhân sau tạo ra:<br /> - Rủi ro do nhân tố con người<br /> <br /> -<br /> <br /> Rủi ro do quy trình nội bộ<br /> Rủi ro hệ thống công nghệ<br /> Rủi ro do các sự kiện bên ngoài<br /> Các nguyên nhân khác<br /> <br /> 1.1.3. Ảnh hưởng của rủi ro hoạt động<br /> Rủi ro hoạt động có thể gây ra những tổn thất cho NHTM như:<br /> -<br /> <br /> Trách nhiệm pháp lý gây ra cho NHTM<br /> Tài sản hoặc uy tín của NHTM bị tổn thất hay mất mát<br /> Giảm vốn kinh doanh hay mất vốn<br /> Giảm lợi nhuận….<br /> <br /> 1.2. Quản lý rủi ro hoạt động của các Ngân hàng thƣơng mại<br /> 1.2.1. Khái niệm quản lý rủi ro hoạt động<br /> Quản lý RRHĐ là quá trình NHTM tiến hành các hoạt động tác động đến<br /> RRHĐ bao gồm việc thiết lập cơ cấu tổ chức, xây dựng hệ thống các chính sách,<br /> phương pháp quản lý để thực hiện quá trình quản lý rủi ro đó là: nhận diện, đo<br /> lường, báo cáo, quản lý, kiểm soát nhằm bảo đảm hạn chế tới mức thấp nhất rủi ro<br /> xảy ra. Quản lý RRHĐ hiệu quả là rủi ro có thể xảy ra nhưng xảy ra trong mức độ<br /> dự đoán trước và ngân hàng có thể kiểm soát được. (Phan Thị Thu Hà, 2013, tr.<br /> 442).<br /> 1.2.2. Tầm quan trọng của quản lý rủi ro hoạt động<br /> - Quản lý và kiểm soát tốt RRHĐ giúp NHTM có thể lường trước được các<br /> nguy cơ RRHĐ, cũng như có được các biện pháp đo lường, kiểm soát RRHĐ từ đó<br /> làm giảm được các thiệt hại do RRHĐ gây ra, góp phần làm ổn định và gia tăng<br /> hiệu quả hoạt động của NHTM<br /> - Góp phần giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận cho NHTM<br /> - Giúp NHTM tránh được các vấn đề liên quan đến pháp lý, giữ vững hình<br /> ảnh và uy tín trong lòng công chúng<br /> 1.2.3. Nội dung quản lý rủi ro hoạt động<br /> Nội dung thiết yếu khi triển khai hoạt động QLRRHĐ bao gồm:<br /> - Nhận diện rủi ro hoạt động<br /> <br /> - Đo lường rủi ro hoạt động<br /> - Giám sát rủi ro hoạt động<br /> - Xử lý rủi ro hoạt động<br /> 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro hoạt động<br /> 1.2.4.1. Nhân tố chủ quan<br /> - Chất lượng nguồn nhân lực<br /> - Nguồn lực tài chính<br /> 1.2.4.2. Nhân tố khách quan<br /> - Sự phức tạp của hóa của nhân tố tội phạm công nghệ trong lĩnh vực ngân<br /> hàng là nhân tố gây khó khăn cho công tác QLRRHĐ của NHTM; tính nhất quán<br /> và chặt chẽ của luật pháp cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác QLRRHĐ.<br /> <br /> CHƢƠNG 2<br /> KINH NGHIỆM TRONG QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA<br /> CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM<br /> 2.1. Kinh nghiệm trong quản lý rủi ro hoạt động tại một số Ngân hàng<br /> thƣơng mại trên thế giới<br /> Phân tích một số tình huống về sự cố rủi ro hoạt động đã xảy ra tại một số ngân<br /> hàng thương mại trên thế giới, với nhiều tình huống khác nhau, nguyên nhân và<br /> hậu quả khác nhau để rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý RRHĐ tại<br /> BIDV.<br /> 2.2. Kinh nghiệm trong quản lý rủi ro hoạt động tại một số NHTM Việt<br /> Nam<br /> Phân tích một số tình huống về sự cố rủi ro hoạt động đã xảy ra tại một số ngân<br /> hàng thương mại Việt Nam, với nhiều tình huống khác nhau, nguyên nhân và hậu<br /> quả khác nhau để rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý RRHĐ tại<br /> BIDV.<br /> 2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho NHTMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt<br /> Nam<br /> Bài học về nâng cao chất lượng và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng,<br /> bài học về tính quan trọng của sự chặt chẽ trong quy trình nội bộ, bài học về tầm<br /> quan trọng trong đầu tư vào công nghệ, tăng cường kiểm soát chéo trong giao<br /> dịch,…<br /> CHƢƠNG 3<br /> THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM<br /> 3.1. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của NHTMCP Đầu tƣ và<br /> Phát triển Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014<br /> Tình hình hoạt động của BIDV giai đoạn 2010 – 2014 có những điểm nổi<br /> bật sau:<br /> - Trước diễn biến bất lợi của tình hình kinh tế vĩ mô, hoạt động kinh doanh<br /> của BIDV vẫn đạt được những kết quả khả quan, có sự tăng trưởng tốt trong các<br /> chỉ tiêu: vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản,… Các chỉ tiêu về lợi nhuận như<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro hoạt động tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
w47cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hoàn thiện quản lý rủi ro hoạt động, Rủi ro hoạt động, Rủi ro tín dụng, NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.30 M
Lần xem
3
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Giai-phap-hoan-thien-quan-ly-rui-ro-hoat-dong-tai-NHTMCP-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam.PDF[0.30 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT