Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp đẩy mạnh huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu g17cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 19 Dung lượng 0.38 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung chính của luận văn này nghiên cứu: những vấn đề lý luận cơ bản về huy động vốn của ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> iTrong iquá itrình ichuyển sang inền ikinh tế thị trường, hội nhập quốc<br /> tế của inền ikinh itế inói ichung và hệ thống ingân ihàng inói iriêng, đặt ra cho<br /> hệ thống ngân hàng Việt Nam không ít những khó khăn và thách thức cần<br /> phải xử lý như: Vốn, trình độ công nghệ, năng lực đội ngũ cán bộ… Do đó,<br /> imuốn itồn itại ivà iphát itriển itrong inền ikinh itế inăng iđộng iđó, imỗi<br /> ingân ihàng icần iphải ixác iđịnh icho imình mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể phù<br /> hợp và hiệu quả nhất, quan tâm tìm kiếm các giải pháp khả thi nhằm nâng cao<br /> hiệu quả kinh doanh trong đó nâng cao giải pháp tăng trưởng ihuy iđộng ivốn<br /> ilà imột tất iyếu khách iquan, iđồng thời cũng là một bài toán khó đối với các<br /> ingân ihàng ithương imại (iNHTM) để ổn định ivà iphát itriển bền vững trong<br /> môi trường kinh doanh được đánh giá là nhạy cảm và nhiều cạnh tranh.<br /> iNhận ithức được ivai itrò icủa ihoạt động huy động vốn đối với hoạt<br /> động kinh doanh của Ngân hàng. Tác giả đã lựa chọn đề tài:. “Giải pháp đẩy<br /> mạnh huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Giang” cho luận văn thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng.<br /> iTrên icơ isở inghiên icứu ihoạt iđộng huy động vốn itại iNHTM icổ<br /> iphần iĐầu itư ivà iPhát itriển iViệt iNam - iChi inhánh iBắc iGiang, iluận ivăn<br /> ihướng itới inhững imục itiêu icụ ithể isau:<br /> Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về huy động vốn của<br /> ngân hàng thương mại.<br /> Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư<br /> và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang.<br /> Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh huy động vốn tại Ngân hàng<br /> TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang.<br /> Phương pháp nghiên cứu:<br /> Phương pháp nghiên cứu luận văn được sử dụng chủ yếu là các<br /> phương pháp thống kê mô tả, tổng hợp, so sánh, phân tích, lập bảng biểu, biểu<br /> đồ để đánh giá thực trạng và từ đó đưa ra các giải pháp đẩy mạnh huy động<br /> vốn theo mục tiêu nghiên cứu đề ra ,<br /> 1.1. Chƣơng 1<br /> <br /> 1.2. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> Huy động vốn là nghiệp vụ cơ bản và quan trọng của bất kể một loại<br /> hình ngân hàng nào, nó đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh<br /> của ngân hàng thương mại. Vốn của ngân hàng thương mại iđược ihình ithành<br /> từ inhiều nguồn ikhác inhau ituỳ ithuộc ivào điều kiện của nền ikinh itế ixã<br /> ihội, pháp luật của Nhà nước và khả năng của mỗi ngân hàng.<br /> iHuy iđộng ivốn ilà icách ingân ihàng isử idụng các công cụ nhằm huy<br /> động imọi inguồn ivốn itrong inền ikinh itế, tạo thành inguồn ivốn hoạt động<br /> icủa mình, đồng thời phải trả cho khách hàng một khoản lãi cho việc sử dụng<br /> nguồn vốn đó.<br /> Nghiệp vụ ihuy iđộng ivốn icủa ingân ihàng ithương imại được thực<br /> hiện thông qua 2 hình thức ihuy iđộng ivốn iđó ilà: ivốn ichủ isở ihữu ivà huy<br /> động inợ. iVốn ichủ isở ihữu là vốn do các chủ sở hữu ngân hàng góp ban đầu<br /> và vốn bổ sung. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn chủ sở hữu thường chiếm tỷ lệ không<br /> lớn trong tổng nguồn vốn của ngân hàng. Để đáp ứng nhu cầu về vốn trong<br /> quá trình hoạt động kinh doanh các ngân hàng phải huy động vốn bằng cách<br /> huy động nợ dưới các hình thức như tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ<br /> hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác; phát hành chứng chỉ tiền gửi,<br /> kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài; ...<br /> Nguồn tiền gửi: là nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế<br /> và cá nhân trong xã hội mà ngân hàng huy động được và được dùng làm vốn<br /> để kinh doanh. Đối với loại vốn này ngân hàng không có quyền sở hữu mà chỉ<br /> có quyền sử dụng và phải hoàn trả cả gốc và lãi khi đến hạn hoặc khi được<br /> yêu cầu cho người gửi. Mặc dù luôn biến động nhưng đây là nguồn tiền quan<br /> trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn tiền của ngân hàng<br /> Hoạt động huy động vốn của các NHTM bao gồm:<br /> - iNhận itiền igửi: iNgân ihàng iđược iinhận itiền igửi icủa itổ ichức,<br /> icá inhân ivà icác TCTD khác.<br /> - Phát hành giấy tờ có giá: iNHTiM iđược iphát ihành ichứng ichỉ itiền<br /> igửi, itrái iphiếu ivà GTCG ikhác iđể ihuy iđộng ivốn icủa itổ ichức, icá inhân<br /> <br /> itrong ivà ingoài inước itheo iquy iđịnh icủa NHNN.<br /> - Vay vốn giữa các TCTD: NHTM được vay vốn của nhau và của<br /> TCTD nước ngoài.<br /> - Vay vốn của NHNN: NHTM được vay vốn ngắn hạn của NHNN dưới<br /> hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật NHNN Việt Nam.<br /> Vai trò của hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại:<br /> NHTM ilà idoanh inghiệp ikinh idoanh itiền itệ itrong iđó itiền ilà<br /> inguyên iliệu ichính itrong iviệc itạo ira isản iphẩm cho ingân ihàng. iHoạt<br /> iđộng itìm ikiếm itư iliệu isản ixuất icủa ingân ihàng ilà ihoạt iđộng ihuy<br /> iđộng ivốn. iNgân ihàng sử dụng inguồn ivốn ihuy iđộng để phục vụ ihoạt<br /> iđộng ikinh idoanh của mình. Nên inguồn ivốn ihuy iđộng giữ ivai itrò irất<br /> iquan itrọng.<br /> - iThứ inhất, inguồn ivốn ihuy iđộng icó iảnh ihưởng itrực itiếp iđến<br /> iquy imô ihoạt iđộng icủa icác ingân ihàng. iNguồn ivốn ikhả idụng iicủa<br /> ingân ihàng icó iảnh ihưởng itrực itiếp iđến iviệc imở irộng ihay ithu ihẹp itín<br /> idụng, ihoạt iđộng ibảo ilãnh ihay itrong ihoạt iđộng ithanh itoán icủa ingân<br /> ihàng. iCác ingân ihàng ilớn icó ikhoản imục iđầu itư, icho ivay iđa idạng,<br /> iphạm ivi ivà ikhối ilượng itín idụng ilớn, ihọ icó ithể ichủ iđộng imở irộng<br /> iquy imô ikhối ilượng itín idụng, itài itrợ icho icác idự ián ilớn ivà isẵn isàng<br /> iđáp iứng inhu icầu icủa ikhách ihàng ivề icác idịch ivụ icủa ingân ihàng.<br /> - iThứ ihai, inguồn ivốn ihuy iđộng igiúp ingân ihàng ichủ iđộng ikinh<br /> idoanh. iMột ingân ihàng ikhông ithể ihoạt iđộng ichỉ ivới ivốn itự icó ivà<br /> ivốn iđi ivay ivì ivốn itự icó icủa ingân ihàng ichỉ ichiếm imột itỷ itrọng irất<br /> inhỏ. iCòn ivốn iđi ivay ithì ingân ihàng iphải iphụ ithuộc ivào iđối itượng<br /> icho ivay ivề ithời ihạn, isố ilượng ivà icác ichi iphí ikhác. iVới inguồn ivốn<br /> ihuy iđộng ilớn, ingân ihàng icó ithể ihoàn itoàn ichủ iđộng itrong ihoạt iđộng<br /> icủa imình inhư iđa idạng ihóa icác ihình ithức ivà iphương ithức ihoạt iđộng<br /> inhằm iphân itán irủi iro ivà ităng ilợi inhuận.<br /> - iThứ iba, ivốn ihuy iđộng igiúp ingân ihàng inâng icao ivị ithế, itạo<br /> iđược iniềm itin ivới ikhách ihàng. iĐiều inày ithể ihiện iở ikhả inăng isẵn<br /> <br /> isàng ithanh itoán icho ikhách ihàng ikhi ihọ icó inhu icầu. iKhả inăng ithanh<br /> itoán icủa ingân ihàng icao ichỉ ikhi ingân ihàng icó inguồn ivốn ikhả idụng<br /> ilớn. iMặt ikhác iuy itín icủa ingân ihàng icòn ithể ihiện iở ikhả inăng icho<br /> ivay ivà iđầu itư icủa ingân ihàng. iNgân ihàng icó ithể icho ivay inhững idự<br /> ián ilớn, ithời ihạn idài inếu icó inguồn ivốn ilớn ivà iổn iđịnh.<br /> - iThứ itư, ivốn ihuy iđộng iquyết iđịnh inăng ilực icạnh itranh icủa ingân<br /> ihàng. iĐể icó ithể ichiến ithắng itrong icạnh itranh ithì ingoài iviệc iphải icó<br /> ichiến ilược ikinh idoanh ihợp ilý, ihiệu iquả ithì iyếu itố ivề ikhả inăng itài<br /> ichính iluôn igiữ ivai itrò iquyết iđịnh icuối icùng. iNếu ingân ihàng icó inguồn<br /> ivốn ikhả idụng ilớn ithì icó ithể ichủ iđộng imở irộng iquan ihệ itín idụng ivới<br /> icác ithành iphần ikinh itế, iđiều ichỉnh ilãi isuất icho ivay iđể ithu ihút ikhách<br /> ihàng. iĐồng ithời, ivốn ikhả idụng ilớn igiúp ingân ihàng icó ikhả inăng ikinh<br /> idoanh iđa inăng itrên ithị itrường, ikhông ichỉ iđơn ithuần ilà icho ivay imà icòn<br /> imở irộng ihình ithức iliên idoanh iliên ikết, ikinh idoanh idịch ivụ ithuê imua,<br /> imua ibán inợ, ikinh idoanh itrên ithị itrường ichứng ikhoán…igóp iphần iphân<br /> itán irủi iro itrong ihoạt iđộng ikinh idoanh ivà itạo ithêm ivốn icho ingân ihàng,<br /> iđồng ithời ităng isức icạnh itranh icủa ingân ihàng itrên ithương itrường.<br /> iNhận ithức iđược ivai itrò icủa inguồn ivốn ihuy iđộng itrong ihoạt<br /> iđộng icủa iNHTM, itừng ingân ihàng iphải ihoạch iđịnh ichiến ilược ihuy<br /> iđộng ivốn icho iđơn ivị imình inhằm ichủ iđộng itạo ilập iđược inguồn ivốn<br /> iổn iđịnh ivà ikhông ingừng ităng itrưởng iđể iphục ivụ icho ihoạt iđộng ikinh<br /> idoanh icủa imình. iĐó ilà iyếu itố iđầu itiên iquyết iđịnh iđến ihiệu iquả ihoạt<br /> iđộng icủa ingân ihàng.<br /> CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG HUY<br /> ĐỘNG VỐN CỦA NHTM:<br /> Để iđánh igiá ihiệu iquả trong icông itác ihuy iđộng ivốn, ingười ita chủ<br /> yếu dựa vào các chỉ tiêu đánh giá về định lượng và đánh giá định tính.<br /> Chỉ tiêu định tính:<br /> Huy động vốn ngân hàng liên quan đến nhiều chủ thể trong nền kinh tế.<br /> Vì vậy, các chỉ tiêu định tính luôn được xem xét nhằm đảm bảo lợi ích của<br /> các bên liên quan trong quan hệ huy động vốn: ngân hàng, người gửi tiền,<br /> <br /> người sử dụng vốn và toàn bộ nền kinh tế. Các chỉ tiêu định tính được quan<br /> tâm là:<br /> - Mức độ đa dạng hóa các hình thức huy động vốn: Được thể hiện bằng<br /> sự phong phú của các loại hình sản phẩm dịch vụ huy động mà ngân hàng đưa<br /> vào áp dụng tại một thời điểm nhất định như việc sử dụng nhiều loại kỳ hạn,<br /> nhiều cách thức trả lãi, nhiều loại ngoại tệ… Khách hàng có thể có nhiều lựa<br /> chọn khi sử dụng sản phẩm của ngân hàng.<br /> - Mức độ thuận tiện, hài lòng của khách hàng khi giao dịch:<br /> Sự hài lòng của khách hàng chính là điều mà Ngân hàng hướng đến iđể itồn<br /> itại ivà iphát itriển itrong imôi itrường icạnh itranh ihiên inay. Sự hài lòng khách<br /> hàng thông qua kinh nghiệm sử dụng dịch vụ trong quá khứ, thông tin truyền miệng<br /> từ người thân, bạn bè đã từng sử dụng dịch vụ, sản phẩm, nhu cầu cá nhân, lời hứa<br /> từ inhà icung icấp idịch ivu, isản iphẩm. Một người ikhách ihàng ihài ilòng ivới<br /> việc sử dụng dịch vụ thường kể trải nghiệm của họ với vài ba bạn bè, nhưng nếu<br /> không hài lòng họ sẽ kể với hàng chục người khác.<br /> - Mức độ tuân thủ các chỉ tiêu về giới hạn an toàn, sự ituân ithủ icác<br /> iquy iđịnh ipháp iluật về hoạt động ngân hàng, tính lành mạnh trong hoạt<br /> động kinh doanh.<br /> - Khả năng mở rộng và phát triển hoạt động từ thị trường dịch vụ tài<br /> chính của ngân hàng.<br /> Đẩy mạnh ihuy iđộng ivốn icòn iđược iđánh igiá ithông iqua isự điều<br /> chỉnh kế hoạch huy động vốn, khả năng giữ vững kết quả kinh doanh trong<br /> những tình huống biến động thị trường, giảm thiểu các tổn thất và khả năng<br /> phát triển các sản phẩm phái sinh làm cơ sở để phát triển thị trường tài chính.<br /> iCác ichỉ itiêu iđịnh ilƣợng:<br /> Các ichỉ itiêu iđánh igiá ivề iqui imô ihuy iđộng ivốn<br /> iCác ichỉ itiêu iphản iánh ivê ihiệu iquả ihuy iđông<br /> 1.3. Chƣơng 2:<br /> THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp đẩy mạnh huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
g17cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Giải pháp đẩy mạnh huy động vốn, Đẩy mạnh huy động vốn, Huy động vốn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển, Chi nhánh Bắc Giang
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
19
Dung lượng
0.38 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Giai-phap-day-manh-huy-dong-von-tai-Ngan-hang-TMCP-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam-Chi-nhanh-Bac-Giang.PDF[0.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT