Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Đẩy mạnh huy động vốn tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
b17cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Đẩy mạnh huy động vốn, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Tháp, Hỗ trợ vốn, Huy động vốn
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
12
Dung lượng
0.30 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
i<br /> <br /> PHẦN.MỞ ĐẦU<br /> Ngành NH Việt Nam mới thực sự bắt đầu phát triển từ năm 1990. Từ hệ<br /> thống NH một cấp, đến nay Việt Nam đã có hệ thống đông đảo các NH và các tổ<br /> chức phi NH chỉ trong vòng 26 năm. …<br /> HĐV là nghiệp vụ truyền thống và quan trọng đối với các NH thương mại,<br /> đối với NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam - CN Đồng Tháp cũng vậy, HĐV là cái<br /> gốc.để NH phát triển. HĐV là tiền đề của các khoản cho vay,.là nguồn gốc sâu xa<br /> mang lại lợi nhuận chủ yếu cho NH.<br /> Trước sự canh tranh.khốc liệt của các TCTD khác trên địa bàn tỉnh Đồng<br /> Tháp, NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam - CN Đồng Tháp nhận thấy phải<br /> tăng.cường HĐV để đáp ứng nhu cầu vốn cho sự phát triển bền vững của NH. Tuy<br /> NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam - CN Đồng Tháp có được một số kết quả.nhất<br /> định về HĐV nhưng vẫn còn những hạn chế từ nhiều nguyên nhân khác nhau trong<br /> đó có cả bản thân.NH. Cho nên vấn đề đặt.ra là làm sao NH TMCP Kỹ Thương.Việt<br /> Nam - CN Đồng Tháp phải tìm ra và loại bỏ những hạn chế đó.để đẩy mạnh HĐV<br /> góp phần cho sự phát triển của NH.<br /> Do đó để phần nào giải quyết.vấn đề này, phối hợp giữa lí thuyết và thực tế,<br /> tôi quyết định chọn đề tài “Đẩy mạnh huy động vốn tại ngân hàng TMCP Kỹ<br /> Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp”.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên.cứu<br /> - Hệ thống.hóa các khái.niệm, lí luân cơ bản về NHTM<br /> - Phân tích thực trạng HĐV tại Techcombank Đồng Tháp,<br /> - Xác định các nguyên nhân dẫn đến hạn chế khả năng HĐV, từ đó tìm ra các<br /> giải pháp đẩy mạnh HĐV trong giai đoạn 2017 - 2020<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ<br /> LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI<br /> Hiện nay có rất nhiều các công công trình nghiên cứu về công tác HĐV. Có<br /> thể kể đến một số các nghiên cứu có liên quan như:<br /> * Trần Thị Diệu Hằng (2008), “Tăng cường hoạt động HĐV tại NH TMCP<br /> Sài Gòn Thương Tín Sacombank”, Lv Ths, Đại học KTQD<br /> * Thái Trịnh Nam (2011), “Giải pháp tăng cường HĐV tại NH TMCP Ngoại<br /> Thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng”, Lv Ths, Đại học Đà Nẵng.<br /> * Phạm Thùy Dương (2011), “Tăng cường HĐV tại NH TMCP Sài Gòn –<br /> Hà Nội Chi nhánh Hà Nội” Lv Ths, ĐH KTQD.<br /> * Hoàng Thị Hồng Lê (2014), “Giải pháp nâng cao hiệu quả HĐV tại NH<br /> TMCP Quốc tế Việt Nam”, Lv Ths, ĐH Thái Nguyên<br /> * Đàm Văn Tú (2014), “Đẩy mạnh HĐV tại NH TMCP Đầu tư và phát triển<br /> Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên”, Lv Ths, ĐH Thái Nguyên.<br /> * Nguyễn Thị Thu Hằng (2015), “HĐV tại NH Nông nghiệp và phát triển<br /> nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên”, Lv Ths, Đai học kinh tế.<br /> Có thể thấy, có rất nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề HĐV nhưng mỗi<br /> nghiên cứu đề cập ở những khía cạnh khác nhau và đặc thù của mỗi NHTM khác<br /> nhau và vị trí địa lí, kinh tế, văn hóa xã hội cũng khác nhau, đây sẽ là khoảng “hở”<br /> để tập trung và phát triển nghiên cứu. Đặc biệt cũng chưa có đề tài nào được phân<br /> tích thực trạng, hình thức HĐV, giải pháp HĐV và thực hiện ở NH TMCP Kỹ<br /> thương Việt Nam – CN Đồng Tháp. Do đó vậy luận văn sẽ đi sâu nghiên cứu các<br /> hình thức HĐV, quá trình và kết quả HĐV tại NH TMCP Kỹ thương Việt Nam –<br /> CN Đồng Tháp từ đó đề ra các giải pháp để đẩy mạnh HĐV tại NH này.<br /> <br /> CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN<br /> HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> Giới thiệu về NHTM<br /> “NHTM là định chế tài chính trung gian quan trọng vào loại bậc.nhất trong<br /> nền kinh tế thị trường. Nhờ hệ thống định chế này mà các nguồn tiền vốn nhàn<br /> <br /> iii<br /> <br /> rỗi.sẽ được huy động, tạo lập nguồn vốn tín dụng to lớn để có thể cho vay phát triển<br /> kinh tế.”1<br /> <br /> Các hoạt động cơ bản của NHTM<br /> Nghiệp vụ NH nói chung.bao gồm tất cả những việc mà NH thường<br /> làm.trong khuôn khổ nghề nghiệp của họ. Các hoạt động cơ bản của NHTM thể<br /> hiện qua các nghiệp vụ sau:<br /> - Nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM<br /> - Nghiệp.vụ sử dụng vốn<br /> - Nghiệp vụ Trung gian<br /> <br /> Vốn trong.hoạt động.của NHTM...<br /> * Khái.niệm cơ bản về vốn của NHTM<br /> “- Vốn của NHTM.là những giá trị tiền tệ do NHTM tạo lập hoặc huy<br /> động.được dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các.dịch vụ kinh doanh khác<br /> - Thực chất.vốn của NHTM là một bộ phận của thu nhập.quốc dân tạm thời nhàn<br /> rỗi trong quá trình sản xuất, phân phối.và tiêu dùng, người chủ sở hữu của chúng gửi vào<br /> NH.với mục đích thanh toán, tiết kiệm.hay đầu tư. Nói cách khác,.họ chuyển nhượng<br /> quyền sử dụng vốn cho.NH, để NH.trả lại cho họ một khoản thu nhập.”2<br /> * Phân loại vốn<br /> Ta có thể chia nguồn vốn của NHTM thành các loại như sau: Vốn.tự có,<br /> vốn.huy động, vốn.đi vay, vốn.khác...<br /> * Vai trò.của vốn trong HĐKD của NHTM<br /> - Vốn có vai trò quan trọng trong việc.hình thành NHTM<br /> - Vốn quyết định khả năng thanh toán.và năng lực cạnh tranh của NH<br /> - Vốn quyết định.quy mô của hoạt động tín dụng.và các HĐKD khác của NH<br /> - Nguồn vốn.quyết định năng lực cạnh tranh của NH<br /> 1<br /> <br /> http://www.ntu.edu.vn/Portals/60/BM%20Tai%20chinh%20Ngan%20Hang/Tai%20lieu%20tham%20khao/NHTM_%2<br /> 0bai%20giang%202012.doc?cv=1<br /> 2<br /> http://voer.edu.vn/bai-viet/kinh-te/khai-niem-va-vai-tro-cua-von-trong-hoat-dong-kinh-doanh-cua-ngan-hang-thuongmai.html<br /> <br /> iv<br /> <br /> Các hình thức HĐV.của NHTM<br /> - HĐV bằng hình thức nhận TG<br /> - HĐV bằng phát hành GTCG<br /> - HĐV bằng hình thức vay từ các TCTD khác và vay từ NHNN.<br /> <br /> Những nhân tố.ảnh hƣởng đến hoạt động HĐV.của NHTM<br /> * Những nhân tố.khách quan<br /> - Chu kỳ phát triển kinh tế<br /> - Môi trường luật pháp<br /> - Điều kiện về môi trường cạnh tranh<br /> - Yếu tố thuộc.về VH - XH, tâm lý.KH<br /> * Những nhân tố.chủ quan<br /> - Những hình thức HĐV mà NH sử dụng<br /> - Chiến lược.kinh doanh của NH<br /> - Ảnh.hưởng của lãi suất huy động<br /> - Trình độ công nghệ NH<br /> - Uy tín của NH<br /> <br /> Một số chỉ tiêu đánh giá.hiệu quả hoạt động.HĐV<br /> - Quy mô nguồn VHĐ<br /> - Tốc độ tăng trưởng nguồn VHĐ<br /> - Cơ cấu nguồn VHĐ<br /> - Chi phí HĐV<br /> <br /> v<br /> <br /> CHƢƠNG 3: THỰC TRANG HUY ĐỘNG VỐN TẠI.NGÂN HÀNG<br /> TMCP KỸ THƢƠNG.VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP<br /> Tổng quan về Ngân hàng.TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam – CN Đồng Tháp.<br /> * Giới thiệu về NH.TMCP Kỹ Thương Việt Nam<br /> “- NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam, thường được biết đến với tên gọi<br /> Techcombank.hiện là một trong những NH TMCP lớn nhất Việt Nam. Kể từ khi thành<br /> lập.vào ngày 27/9/1993 với số vốn ban đầu.chỉ có 20 tỷ đồng, Techcombank đã không<br /> ngừng phát triển mạnh mẽ.với thành tích kinh doanh xuất sắc và được nhiều lần ghi nhận<br /> là một tổ chức tài chính uy tín.với danh hiệu NH tốt nhất Việt Nam. Ngày nay, cùng với<br /> sự hỗ trợ của.cổ đông chiến lược HSBC, chúng tôi đang có một nền tảng.tài chính ổn<br /> định và vững mạnh”3<br /> * Giới thiệu về Techcombank Đồng Tháp<br /> - Quá trình hình thành: Xuất phát từ tình hình kinh tế ngày càng phát triển của<br /> tỉnh Đồng Tháp cũng như định hướng hoạt động và phát triển của Techcombank, Chi<br /> nhánh Đồng Tháp đã được thành lập từ năm 2009 và trải qua 7 năm hoạt động đến nay.<br /> Chi nhánh nằm trên đường Nguyễn huệ, trục đường chính thuộc phường 2, trung tâm<br /> Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp<br /> - Quá trình phát triển: Từ năm 2009 đến nay Techcombank Đồng Tháp đã trãi<br /> qua các giai đoạn phát triển và có được những thành tựu nổi bật như:<br /> Giai đoạn từ khi thành lập năm 2009 - 2012:<br /> + Đặc thù: Giai đoạn này Techcombank Đồng Tháp mới thành lập, đang quảng<br /> bá hình ảnh của mình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nên nguồn VHĐ được còn ít quy mô<br /> chưa lớn và chưa đa dạng đối tượng KH.<br /> + Thành tựu: Với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo.cũng như cán bộ nhân viên<br /> Techcombank Đồng Tháp đã đạt được một số thành tựu như: Có quan hệ hợp tác tốt với<br /> Chi nhánh Tập Đoàn Masan, đạt được thỏa thuận hợp tác chi lương Công ty Nam Phong<br /> ở tỉnh Đồng Tháp<br /> 3<br /> <br /> Nguồn: https://www.techcombank.com.vn/gioi-thieu/ve-chung-toi/lich-su-techcombank<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa các khái niệm, lí luân cơ bản về NHTM. Phân tích thực trạng HĐV tại Techcombank Đồng Tháp, xác định các nguyên nhân dẫn đến hạn chế khả năng HĐV, từ đó tìm ra các giải pháp đẩy mạnh HĐV trong giai đoạn 2017 - 2020. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Đẩy mạnh huy động vốn tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Day-manh-huy-dong-von-tai-ngan-hang-TMCP-Ky-Thuong-Viet-Nam-Chi-nhanh-Dong-Thap.PDF[0.30 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT