Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Đầu tư phát triển tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam giai đoạn 2006-2020

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ys7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Đầu tư phát triển, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương, Ngân hàng thương mại, Chủ sở hữu, Chủ đầu tư
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
4.01 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1<br /> TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI<br /> 1.1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trước những khó khăn lớn, để có thể tồn tại và phát triển, các ngân hàng thương<br /> mại phải hoạt động có hiệu quả hơn và nỗ lực tập trung cho hoạt động đầu tư phát triển<br /> để có thể cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại trong nước cũng như nước ngoài.<br /> Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) là một<br /> ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh hoạt động hiệu quả ở Việt Nam hiện nay. Tuy<br /> nhiên, trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, Techcombank cần có những chiến<br /> lược đầu tư phát triển hợp lý. Để đáp ứng phần nào đòi hỏi bức xúc này, em đã lựa chọn<br /> nghiên cứu đề tài: “Đầu tư phát triển tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương<br /> Việt Nam giai đoạn 2006-2020”.<br /> 1.2. Kết cấu luận văn<br /> Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài<br /> Chương 2: Lý luận cơ bản về đầu tư phát triển trong các Ngân hàng Thương mại<br /> Chương 3: Thực trạng hoạt động đầu tư tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam<br /> (Techcombank) giai đoạn 2006 - 2012<br /> Chương 4: Một số giải pháp đầu tư phát triển tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt<br /> Nam đến năm 2020<br /> CHƯƠNG 2<br /> LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN<br /> TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của đầu tư phát triển trong các NHTM<br /> 2.1.1. Khái niệm đầu tư phát triển tại ngân hàng thương mại<br /> Khái niệm về đầu tư phát triển trong ngân hàng thương mại có thể hiểu là việc bỏ<br /> vốn ra ở thời điểm hiện tại để làm tăng thêm những tài sản vật chất, sản phẩm trong<br /> tương lai, hay bỏ vốn đầu tư cho nền kinh tế, phát triển ngành nghề địa phương dựa vào<br /> thế mạnh của từng vùng miền vì mục tiêu phát triển của ngân hàng.<br /> 2.1.2. Những đặc điểm cơ bản của đầu tư phát triển trong NHTM<br /> <br /> - Nhu cầu vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn. Quy mô vốn cần thiết cho hoạt động đầu<br /> tư phát triển thường rất lớn nên chu kỳ đầu tư thường kéo dài, thậm chí gần như suốt đời.<br /> - Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài. Thời gian vận hành kết quả đầu tư<br /> thường rất dài, thậm chí trong một số trường hợp có thể tồn tại vĩnh viễn. Các kết quả đầu<br /> tư được sử dụng vào mục tiêu phát triển để đưa lại sự tăng trưởng mạnh mẽ cho ngân<br /> hàng.<br /> - Thành quả của hoạt động đầu tư phát triển tại các ngân hàng thương mại thường<br /> phát huy tác dụng rộng rãi trên toàn hệ thống.<br /> - Đầu tư phát triển nói chung và đầu tư phát triển trong ngân hàng thương mại cũng<br /> vậy nó đều mang tính rủi ro cao.<br /> 2.2. Vốn và nguồn vốn của đầu tư phát triển trong các ngân hàng thương mại<br /> 2.2.1. Các loại vốn chủ sở hữu<br /> Vốn chủ sở hữu bao gồm: Vốn góp ban đầu; Vốn bổ sung thêm bằng cách phát hành<br /> thêm cổ phiếu; Lợi nhuận giữ lại<br /> Các loại cổ phiếu mà ngân hàng có thể phát hành là: Cổ phiếu phổ thông (Cổ phiếu<br /> thường) và Cổ phiếu ưu đãi<br /> 2.2.2. Vai trò của vốn đầu tư phát triển trong ngân hàng thương mại<br /> + Vốn chủ sở hữu có vai trò rất quan trọng trong hoạt động đầu tư phát triển của<br /> ngân hàng thương mại, là tấm đệm chống lại rủi ro phá sản<br /> + Các khoản hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước cũng có vị trí quan trọng trong việc đẩy<br /> mạnh quá trình đầu tư phát triển tại ngân hàng thương mại. Vào những thời điểm ngân hàng<br /> mất cân đối, hay gặp khó khăn thì Ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ, giúp ngân hàng thương<br /> mại đó lấy lại thăng bằng.<br /> + Vốn vay từ các tổ chức tín dụng cũng như việc phát hành giấy tờ có giá đã góp<br /> phần giải quyết tình trạng thiếu hụt vốn trong lĩnh vực đầu tư phát triển.<br /> 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư phát triển tại các ngân hàng<br /> thương mại<br /> 2.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan<br /> 2.3.1.1. Năng lực quản trị điều hành<br /> Năng lực quản trị điều hành trước hết phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý,<br /> trình độ nhân lực và tính hữu hiệu của cơ chế điều hành. Năng lực quản trị điều hành<br /> được phản ánh bằng khả năng giảm thiểu chi phí hoạt động, nâng cao năng suất. Đây<br /> cũng là nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư phát triển của ngân hàng thương mại.<br /> <br /> 2.3.1.2. Khả năng ứng dụng tiến bộ công nghệ<br /> Khả năng ứng dụng công nghệ phản ánh năng lực công nghệ thông tin của một ngân<br /> hàng. Năng lực công nghệ thể hiện khả năng trang bị công nghệ mới gồm thiết bị và con<br /> người, tính độc đáo về công nghệ. Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ<br /> và ứng dụng của nó vào cuộc sống, thì ngành tài chính ngân hàng khó có thể duy trì khả<br /> năng cạnh tranh nếu không áp dụng công nghệ tiên tiến.<br /> 2.3.1.3. Nguồn nhân lực<br /> Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định quan trọng đến sự thành bại trong bất kỳ hoạt<br /> động nào của ngân hàng thương mại. Nếu một ngân hàng có đội ngũ nhân viên vững<br /> mạnh sẽ tác động tích cực đến hoạt động đầu tư phát triển. Có nguồn nhân lực dồi dào thì<br /> mới góp phân thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển cho mạng lưới. Ngược lại nếu không<br /> thì việc đầu tư phát triển cho mạng lưới sẽ không hiệu quả, dẫn đến hoạt động đầu tư phát<br /> triển kém hiệu quả.<br /> 2.3.2. Nhóm nhân tố khách quan<br /> 2.3.2.1. Môi trường về kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước<br /> Những biến động của môi trường kinh tế, chính trị, xã hội có ảnh hưởng không nhỏ<br /> đến hoạt động của các ngân hàng. Nếu môi trường kinh tế, chính trị và xã hội ổn định sẽ<br /> tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư phát triển của ngân hàng thương mại. Ngược<br /> lại, môi trường kinh tế, chính trị và xã hội bất ổn lại là những nhân tố bất lợi cho hoạt<br /> động của ngân hàng thương mại như cầu vay vốn giảm, nguy cơ nợ quá hạn, nợ xấu gia<br /> tăng,…<br /> 2.3.2.2. Môi trường pháp lý<br /> Đây là nhân tố quan trọng mang tính tâm lý, tinh thần đối với mọi hoạt động đầu tư<br /> của ngân hàng thương mại. Một hành lang pháp lý thông thoáng, rộng mở thông qua các cơ<br /> chế, chính sách nhưng an toàn và chặt chẽ bằng các công cụ luật pháp, sẽ giúp ngân hàng<br /> yên tâm kinh doanh. Đây cũng là nhân tố mà các ngân hàng nước ngoài đặc biệt quan tâm<br /> khi đầu tư vào thị trường Việt Nam.<br /> 2.3.2.3. Khách hàng<br /> Khách hàng là những cá nhân hay tổ chức sử dụng sản phẩm của ngân hàng. Vì vậy,<br /> nếu không có khách hàng thì các ngân hàng sẽ không có động lực thúc đẩy mở rộng quy<br /> mô hoạt động.<br /> Ngân hàng cũng như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác, phải luôn luôn<br /> chú ý tới nhu cầu của khách hàng, chỉ có nắm vững được sự thay đổi trong nhu cầu của<br /> <br /> khách hàng thì mới có thể tạo ra những sản phẩm thỏa mãn được nhu cầu khách hàng. Có<br /> như vậy, một ngân hàng thương mại mới có thể đứng vững trên thị trường tài chính hiện<br /> nay.<br /> CHƯƠNG 3<br /> THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI<br /> NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) GIAI<br /> ĐOẠN 2006-2012<br /> 3.1. Các hoạt động chính của Techcombank có ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư phát<br /> triển.<br /> 3.1.1. Hoạt động ngân hàng bán buôn<br /> Khối ngân hàng bán buôn đã nhập khối Ngân hàng Giao dịch và Khối khách hàng<br /> Định chế tài chính vào Khối ngân hàng Bán buôn để nhằm nâng cao năng lực phát triển<br /> sản phẩm. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm góp phần làm tăng nguồn thu của ngân<br /> hàng, thúc đẩy quá trình đầu tư phát triển Techcombank.<br /> 3.1.2. Hoạt động ngân hàng doanh nghiệp<br /> (i) Hoạt động huy động vốn: đây cũng là nguồn cung cấp một lượng vốn cho đầu tư<br /> phát triển tại Techcombank. Vì vậy hoạt động huy động vốn từ các doanh nghiệp có ảnh<br /> hưởng tới hoạt động đầu tư phát triển.<br /> (ii) Hoạt động tín dụng: Hoạt động tín dụng càng mở rộng thì lượng nhân sự cần thiết<br /> cho hoạt động này cũng phải gia tăng mạnh mẽ và ngày càng cần có đội ngũ cán bộ, nhân<br /> viêc giàu kinh nghiệm. Vì vậy hoạt động tín dụng có tác động đến hoạt động đầu tư phát<br /> triển về nguồn nhân lực.<br /> (iii) Thanh toán trong nước và quốc tế: Hoạt động thanh toán trong nước và quốc tế<br /> cũng góp phần mang lại sự phát triển cho Techcombank. Để hoạt động này được diễn ra,<br /> ngân hàng đã phải bỏ ra một lượng đầu tư về nhân lực có trình độ chuyên môn và ngoại<br /> ngữ giỏi, đầu tư về hệ thống thông tin, quản lý cũng như công nghệ. Và kết quả của hoạt<br /> động này là đóng góp vào sự phát triển cho ngân hàng.<br /> 3.2. Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương<br /> Việt Nam giai đoạn 2006-2012<br /> 3.2.1. Quy mô vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển của Techcombank<br /> <br /> 1600<br /> <br /> 1,459<br /> 1,349<br /> <br /> 1400<br /> 1,123<br /> <br /> 1200<br /> 1000<br /> <br /> 876<br /> <br /> 800<br /> 600<br /> <br /> 671.8<br /> 551<br /> 391.8<br /> <br /> 400<br /> <br /> Giá trị vốn đầu tư<br /> phát triển<br /> <br /> 200<br /> 0<br /> 2006<br /> <br /> 2007<br /> <br /> 2008<br /> <br /> 2009<br /> <br /> 2010<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2012<br /> <br /> Biểu<br /> ểu đồ 3.3. Quy mô vốn đầu tư<br /> t phát triển<br /> ển của Techcombank giai đoạn 2006<br /> 2006-2012<br /> (Nguồn: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương<br /> ương Vi<br /> Việt Nam)<br /> Trong giai đoạn 2006–2012,<br /> 2012, tuy cũng<br /> c<br /> nằm trong ảnh hưởng<br /> ởng chung những khó khăn của<br /> nền kinh tế toàn cầu, nhưng<br /> ưng hoạt<br /> ho động đầu tư phát triển<br /> ển của Techcombank không ngừng<br /> được gia tăng cả về mặt chất lư<br /> ượng và số lượng. Việc tăng trưởng<br /> ởng vốn đầu ttư phát triển đã<br /> giúp cho Techcombank dần<br /> ần dần khẳng định được<br /> đ<br /> vị thế của mình trong lĩnh<br /> ĩnh vực ttài chính<br /> ngân hàng tại Việt Nam.<br /> <br /> 3.2.2. Tình hình thực<br /> ực hiện vốn đầu tư<br /> t của<br /> ủa Techcombank theo nội dung đầu ttư<br /> 3.2.2.1. Đầu tư mở<br /> ở rộng mạng lưới<br /> l<br /> 376.38<br /> <br /> 400<br /> 336.9<br /> <br /> 350<br /> 300<br /> <br /> 350.16<br /> <br /> 245.28<br /> <br /> 250<br /> 174.66<br /> <br /> 200<br /> 150<br /> 100<br /> <br /> ĐTPT mạng lưới<br /> <br /> 132.24<br /> 78.35<br /> <br /> 50<br /> 0<br /> 2006<br /> <br /> 2007<br /> <br /> 2008<br /> <br /> 2009<br /> <br /> 2010<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 2012<br /> <br /> Biểu<br /> ểu đồ 3.4. Quy mô vốn đầu tư<br /> t và phát triển mạng lưới<br /> ới của Techcombank<br /> 2006–2012<br /> (Nguồn: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương<br /> ương Vi<br /> Việt Nam)<br /> Theo biểu đồ trên ta thấy,<br /> ấy, vốn đầu tư<br /> t cho phát triển mạng lưới<br /> ới tăng mạnh từ khoảng<br /> hơn 78,35 tỷ vào<br /> ào năm 2006 lên tới<br /> t xấp xỉ 370 tỷ vào<br /> ào năm 2011 và có xu hư<br /> hướng giảm nhẹ<br /> vào năm 2012, cho thấy<br /> ấy tốc độ tăng trưởng<br /> tr<br /> nguồn vốn đầu tư vào hạng<br /> ạng mục nnày chiếm<br /> một<br /> ột khoản rất lớn trong tổng số vốn đầu tư<br /> t phát triển.<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Nội dung chính của luận án gồm có 3 chương: Chương 1 - Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tà; chương 2 - Lý luận cơ bản về đầu tư phát triển trong các Ngân hàng Thương mại; chương 3: Thực trạng hoạt động đầu tư tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) giai đoạn 2006 - 2012; chương 4 -Một số giải pháp đầu tư phát triển tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam đến năm 2020. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Đầu tư phát triển tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam giai đoạn 2006-2020

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Dau-tu-phat-trien-tai-Ngan-hang-Thuong-mai-co-phan-Ky-Thuong-Viet-Nam-giai-doan-2006-2020.PDF[4.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT