Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Mở rộng hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      14      0
Mã tài liệu n626tq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Vdfv Vdfv Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.20 M Lần tải 0 Lần xem 14
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về mở rộng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng mở rộng hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng.

 1. 1 2 Công trình ñư c hoàn thành t i B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c PGS.TS NGUY N TH NHƯ LIÊM PH M TƯ NG HUY M R NG HO T Đ NG TÍN D NG T I NGÂN HÀNG Ph n bi n 1: TS.NGUY N HÒA NHÂN TMCP NGO I THƯƠNG VI T NAM - CHI NHÁNH ĐÀ N NG Ph n bi n 2: TS. Đ NG C M CHUYÊN NGÀNH : QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60.34.05 Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 07 tháng 02 năm 2010. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n Trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng. Đà N ng - Năm 2010
 2. 3 4 M Đ U - Chương 1: Nh ng v n ñ lý lu n v ngân hàng thương m i, tín d ng 1. Tính c p thi t c a ñ tài nghiên c u ngân hàng và m r ng tín d ng ngân hàng thương m i. NHNT ĐN là Chi nhánh tr c thu c NHNT VN, ho t ñ ng kinh doanh - Chương 2: Th c tr ng m r ng ho t ñ ng tín d ng t i NHNT ĐN. trên ñ a bàn TP ĐN. T i ñây, ho t ñ ng c a Chi nhánh ch y u là huy - Chương 3: M t s gi i pháp m r ng ho t ñ ng tín d ng t i NHNT ĐN. ñ ng v n ñ cho vay phát tri n kinh t , ph c v ñ i s ng xã h i. Đ CHƯƠNG 1 kh ng ñ nh v th c a mình gi a xu hư ng v n ñ ng c a th trư ng và NH NG V N Đ LÝ LU N V NGÂN HÀNG tính hi u qu trong ho t ñ ng tín d ng c a Chi nhánh, gi a quá trình THƯƠNG M I, TÍN D NG NGÂN HÀNG VÀ M R NG hoàn thi n và th c tr ng ho t ñ ng c a Chi nhánh ñang ñ t ra nh ng th TÍN D NG NGÂN HÀNG THƯƠNG M I thách n i t i; ñó là ho t ñ ng tín d ng c a Chi nhánh còn ñơn ñi u v 1.1. NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VÀ TÍN D NG NGÂN HÀNG s n ph m tín d ng, còn ti m n nh ng y u t không v ng ch c trong THƯƠNG M I chi m lĩnh th trư ng, cơ c u ngu n v n, dư n tín d ng ñ i v i các 1.1.1. Ngân hàng thương m i, vai trò và ch c năng c a ngân hàng thành ph n kinh t , chưa t o ñ ng l c ñ m r ng và nâng cao kh năng thương m i c nh tranh c a Chi nhánh. - NHTM là m t lo i hình TCTD ñư c th c hi n toàn b ho t ñ ng Xu t phát t nh n th c trên, ñ tài “M r ng ho t ñ ng tín d ng t i ngân hàng và các ho t ñ ng kinh doanh khác có liên quan. Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t Nam-Chi nhánh Đà N ng” ñư c - NHTM ñóng vai trò to l n trong vi c huy ñ ng, t p trung các ngu n l a ch n nghiên c u cho lu n văn. tài chính trong n n kinh t , góp ph n tài tr nhu c u v v n cho quá 2. M c ñích nghiên c u trình s n xu t kinh doanh, phát tri n kinh t , xã h i. - H th ng hóa cơ s lý lu n v m r ng ho t ñ ng tín d ng NHTM - NHTM có các ch c năng như : trung gian tài chính, t o ti n, cung - Phân tích th c tr ng m r ng ho t ñ ng tín d ng c a NHNT ĐN c p và qu n lý các phương ti n thanh toán, cung c p các d ch v tài trong th i gian qua chính: d ch v thanh toán, d ch v môi gi i, b o lãnh, tư v n, b o - Đ xu t các gi i pháp m r ng ho t ñ ng tín d ng t i NHNT ĐN hi m,... 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u 1.1.2. Tín d ng NHTM và ho t ñ ng c p tín d ng NHTM Các v n ñ v lý lu n và th c t m r ng ho t ñ ng tín d ng t i - Tín d ng là m i quan h kinh t gi a ngư i cho vay và ngư i ñi vay NHNT ĐN trong th i gian qua. thông qua v n ñ ng giá tr v n tín d ng ñư c bi u hi n dư i hình th c 4. Phương pháp nghiên c u ti n t ho c hàng hoá. Phương pháp duy v t bi n ch ng, phương pháp duy v t l ch s , - Các ho t ñ ng tín d ng c a ngân hàng thương m i phương pháp so sánh, t ng h p th ng kê, phân tích…. + Cho vay 5. K t c u lu n văn Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, lu n văn ñư c k t c u g m 3 chương:
 3. 5 6 Theo th i h n cho vay có: cho vay ng n h n, cho vay trung h n, cho 1.2.1. Khái ni m, phương th c m r ng ho t ñ ng tín d ng NHTM vay dài h n. Theo phương th c cho vay có: cho vay t ng l n, cho vay * M r ng tín d ng NHTM là ho t ñ ng c a ngân hàng nh m tìm theo h n m c tín d ng, cho vay theo d án ñ u tư, cho vay h p v n, cho cách tăng s lư ng khách hàng, tăng s dư tín d ng b ng cách xâm nh p vay tr góp, cho vay theo h n m c tín d ng d phòng, cho vay thông vào nh ng th trư ng m i, ti m năng ho c c nh tranh, thay th . qua nghi p v phát hành và s d ng th tín d ng, cho vay theo h n m c * Vi c m r ng ho t ñ ng tín d ng có th ñư c th c hi n theo 2 cách: th u chi. Theo phương th c hoàn tr có: cho vay tr n m t l n, cho vay - M r ng ho t ñ ng tín d ng theo chi u r ng là vi c ngân hàng th c nhi u kỳ h n tr n , cho vay hoàn tr n nhi u l n nhưng không có kỳ hi n xâm nh p vào th trư ng m i, th trư ng mà khách hàng chưa bi t h n tr n c th . Theo m c ñích cho vay có: cho vay s n xu t kinh ñ n s n ph m c a ngân hàng mình. ñây, có th m r ng ho t ñ ng doanh, cho vay tiêu dùng. Theo m c ñ tín nhi m c a khách hàng có: theo vùng ñ a lý, theo ñ i tư ng khách hàng. cho vay có tài s n b o ñ m, cho vay không tài s n b o ñ m. + M r ng ho t ñ ng tín d ng theo vùng ñ a lý: là vi c m r ng theo + Chi t kh u, tái chi t kh u công c chuy n như ng: g m có chi t khu v c ñ a lý hành chính nh m làm tăng s lư ng khách hàng, s n kh u, tái chi t kh u toàn b th i h n còn l i c a công c chuy n như ng ph m ñư c s d ng nhi u hơn. và chi t kh u, tái chi t kh u có th i h n. + M r ng ho t ñ ng tín d ng theo ñ i tư ng khách hàng: là vi c thu + B o lãnh ngân hàng hút các khách hàng c a các TCTD khác, các khách hàng m i s d ng Theo phương th c b o lãnh có: b o lãnh tr c ti p, b o lãnh gián ti p, s n ph m, d ch v tín d ng c a mình. ñ ng b o lãnh. Theo m c ñích b o lãnh: b o lãnh vay v n, b o lãnh Đ i tư ng khách hàng c a NHTM là r t ña d ng, bao g m c doanh thanh toán, b o lãnh hoàn tr ti n ng trư c, b o lãnh ñ i ng, b o lãnh nghi p và cá nhân trong và ngoài nư c. d th u, xác nh n b o lãnh, b o lãnh th c hi n h p ñ ng, b o lãnh b o - M r ng ho t ñ ng tín d ng theo chi u sâu là vi c ngân hàng khai ñ m ch t lư ng s n ph m. Theo ñi u ki n thanh toán c a b o lãnh có: thác t t hơn th trư ng hi n có c a mình, phân ño n th trư ng ñ th a b o lãnh vô ñi u ki n, b o lãnh có ñi u ki n. Theo hình th c b o lãnh mãn nhu c u muôn hình, muôn v c a khách hàng. Vi c th c hi n m có: b o lãnh b ng thư b o lãnh, b o lãnh ký h u. r ng ho t ñ ng tín d ng theo chi u sâu b ng cách ña d ng hóa s n ph m + Bao thanh toán tín d ng. Theo ý nghĩa b o hi m r i ro thanh toán có: bao thanh toán có quy n + Đa d ng hoá s n ph m tín d ng là vi c m r ng danh m c s n truy ñòi, Bao thanh toán không có quy n truy ñòi. Theo th i h n có: bao ph m, nó g n li n v i quá trình ñ i m i và hoàn thi n cơ c u s n ph m, thanh toán ng trư c (hay bao thanh toán chi t kh u), bao thanh toán nh m ñ m b o Ngân hàng thích ng ñư c v i s bi n ñ ng c a môi khi ñáo h n. Theo th trư ng có: bao thanh toán trong nư c, bao thanh trư ng kinh doanh. toán xu t nh p kh u. 1.2.2. S c n thi t c a vi c m r ng ho t ñ ng tín d ng NHTM 1.2. M R NG HO T Đ NG TÍN D NG NGÂN HÀNG Vi c m r ng tín d ng góp ph n thúc ñ y quá trình tái s n xu t xã h i, THƯƠNG M I t o ñi u ki n cho n n kinh t phát tri n; giúp cho các doanh nghi p ñ i
 4. 7 8 m i trang thi t b , năng cao năng l c s n xu t, m r ng kinh doanh, n T l thu nh p t ho t Thu nh p t ho t ñ ng tín d ng = ñ nh ñ i s ng xã h i. Ngoài ra, vi c m r ng ho t ñ ng tín d ng s ñ ng tín d ng T ng thu nh p mang l i ngu n l i nhu n nhi u hơn cho ho t ñ ng kinh doanh c a - Ch tiêu hi u su t s d ng v n NHTM. Hi u su t s T ng dư n vay = Có th nói, m r ng ho t ñ ng tín d ng không ch là yêu c u khách d ng v n T ng v n huy ñông quan t n n kinh t mà nó còn là v n ñ b c xúc mang tính n i sinh c a 1.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N M R NG HO T các NHTM trong giai ño n hi n nay. Đ NG TÍN D NG 1.2.3. M t s ch tiêu ph n ánh k t qu m r ng ho t ñ ng tín d ng 1.3.1. Các nhân t môi trư ng vĩ mô 1.2.3.1. Ch tiêu dư n tín d ng: ñó là kh i lư ng ti n mà NHTM cho - Môi trư ng kinh t : n n kinh t phát tri n n ñ nh, lành m nh có th khách hàng s d ng tính theo th i ñi m. Dư n c a ngân hàng ñư c t o thu n l i cho m r ng ho t ñ ng tín d ng; n n kinh t suy thoái, l m xem xét theo th i gian có dư n ng n h n, dư n trung h n, dư n dài phát cao, ñ y các doanh nghi p vào trong tình tr ng thua l , gây r i ro h n; theo thành ph n kinh t có dư n doanh nghi p nhà nư c, dư n cho m r ng ho t ñ ng tín d ng c a ngân hàng doanh nghi p ngoài qu c doanh, dư n cá nhân, h gia ñình;... Dư n - Môi trư ng chính tr - xã h i: là m t nhân t quan tr ng thúc ñ y càng cao thì ch ng t ngân hàng m r ng ho t ñ ng càng l n. ho t ñ ng ñ u tư và ngân hàng cũng có th m nh d n m r ng ho t 1.2.3.2. Ch tiêu tăng trư ng dư n tín d ng ñ ng tín d ng cũng như các ho t ñ ng khác. M c tăng dư n tín Dư n tín d ng kỳ sau - Dư n tín d ng kỳ trư c - Môi trư ng pháp lý: pháp lu t có nh ng quy ñ nh v ho t ñ ng tín = d ng Dư n tín d ng kỳ trư c d ng, b t bu c m i ch th tham gia trong quan h tín d ng ñ u ph i Ch tiêu này cho phép ñánh giá v t c ñ m r ng ho t ñ ng tín d ng tuân theo, ph i th c hi n t t nghĩa v và ñư c b o v quy n l i. c a ngân hàng sau t ng th i kỳ. - Môi trư ng công ngh : cho phép ngân hàng ñ i m i không ch quy 1.2.3.3. Ch tiêu ch t lư ng tín d ng trình nghi p v mà còn ñ i m i cách th c phân ph i. - Chi tiêu t l n x u 1.3.2. Khách hàng Các NHTM th c hi n phân lo i n thành 5 nhóm là n ñ tiêu chu n, Khách hàng có tư cách ñ o ñ c t t, có tình hình tài chính v ng vàng, n c n chú ý, n dư i tiêu chu n, n nghi ng , n có kh năng m t v n. có thu nh p cao, n ñ nh s s n sàng hoàn tr ñ y ñ nh ng kho n tín N x u bao g m 3 nhóm n là n dư i tiêu chu n, n nghi ng , n có d ng c a ngân hàng khi ñ n h n. kh năng m t v n. 1.3.3. Đ i th c nh tranh Dư n x u Trong ho t ñ ng tín d ng ngân hàng, m i ngân hàng thương m i ph i T l n x u = T ng dư n x 100% tìm cách phát huy th m nh c a mình, tìm hi u k các ñ i th c nh T l n x u càng cao th hi n ch t lư ng tín d ng càng th p. tranh ñ ñưa ra chính sách tín d ng phù h p. - Ch tiêu t l thu nh p t ho t ñ ng tín d ng
 5. 9 10 1.3.4. Các nhân t môi trư ng n i b ngân hàng Quy trình tín d ng h p lý v a góp ph n nâng cao ch t lư ng, gi m Ngoài nh ng y u t mang tính khách quan thì nh ng v n ñ bên trong thi u r i ro tín d ng v a ñ m b o x lý th t c h sơ ñơn gi n, nhanh ngân hàng là nh ng nhân t ñóng vai trò r t quan tr ng trong vi c m chóng cho khách hàng, t o ñi u ki n nh m m r ng tín d ng. r ng ho t ñ ng tín d ng. 1.3.4.8. Trình ñ , năng l c làm vi c c a ñ i ngũ cán b tín d ng 1.3.4.1. Chính sách v s n ph m Y u t con ngư i luôn quy t ñ nh s thành b i c a b t kỳ lĩnh v c C th là nghiên c u các hình th c tín d ng, m i hình th c tín d ng là kinh doanh nào, b t kỳ doanh nghi p nào. m t s n ph m c th . Ngân hàng c n t o ra nhi u s n ph m ña d ng v i CHƯƠNG 2 ch t lư ng cao ñ khách hàng l a ch n. TH C TR NG KINH DOANH VÀ M R NG 1.3.4.2. Chính sách v giá c (lãi su t, phí) HO T Đ NG TÍN D NG T I NHNT ĐN V i các s n ph m là các kho n tín d ng ngân hàng cung c p ñây thì giá c chính là lãi su t cho vay, phí d ch v . 2.1. T NG QUAN V NHNT ĐN 1.3.4.3. Chính sách phân ph i 2.1.1. Khái quát l ch s hình thành và phát tri n Đây là chính sách bán hàng c a ngân hàng. Nh có chính sách phân 2.1.2. Ch c năng, nhi m v ph i mà s n ph m c a ngân hàng ñư c th c hi n nhanh chóng, ñáp ng 2.1.3. Cơ c u t ch c và b máy qu n lý nhu c u c a khách hàng. 2.1.4. Môi trư ng kinh doanh 1.3.4.4. Chính sách tuyên truy n qu ng cáo - Th trư ng Là căn c quan tr ng ñ ngân hàng ñi u ch nh s n ph m, giá, h th ng Hi n nay, Đà N ng có 48 chi nhánh ngân hàng, 158 phòng giao d ch - phân ph i và các ho t ñ ng khác cho phù h p v i nhu c u mong mu n m t con s khá n tư ng so v i thành ph có g n 1 tri u dân. Th trư ng c a khách hàng. tín d ng ngày càng phát tri n, ñòi h i các NHTM ph i có các d ch v tín 1.3.4.5. Ngu n v n huy ñ ng d ng ña d ng hơn, ph c t p hơn và ch t lư ng cao hơn. Ngu n v n càng nhi u thì kh năng ñáp ng v n cho n n kinh t - xã - Khách hàng h i càng ñư c ñ m b o ñ y ñ , là n n t ng cho vi c m r ng ho t ñ ng Đa s khách hàng t i NHNT ĐN là các DNNN và ñây cũng là các tín d ng. khách hàng có dư n vay chi m t tr ng l n nh t t ng dư n toàn 1.3.4.6. Ch t lư ng tín d ng NHNT ĐN. Cho vay doanh nghi p nh và v a, th nhân ch m i ñáp Ch khi ch t lư ng tín d ng t t thì ngân hàng m i có nhi u khách ng ñư c m t ph n nhu c u vay v n cho m t b ph n khách hàng hàng, uy tín ngân hàng ñư c nâng cao t o ñi u ki n cho ngân hàng phát không nh . tri n. - Đ i th c nh tranh 1.3.4.7. Quy trình tín d ng Có nhi u các Chi nhánh NHTM c ph n ra ñ i, h ñưa ra các chính sách tín d ng thông thoáng, ch y u t p trung tín d ng bán l và chi m
 6. 11 12 lĩnh ña ph n th trư ng Đà N ng. Ngoài ra, các NHTM NN cũng ñưa ra 2.2.2.3. Ho t ñ ng chi t kh u nh ng chính sách ñ nâng cao s c c nh tranh trên th trư ng, ñ ng th i B ng 2.11: Doanh s c a ho t ñ ng chi t kh u t i NHNT ĐN xây d ng n n móng c a m t Ngân hàng hi n ñ i, ña năng, ng d ng Đơn v : Ngàn USD công ngh tiên ti n trong các ho t ñ ng nghi p v cũng như trong qu n 2006 2007 2008 Doanh s chi t kh u 7.865 4.777 17.180 tr ñi u hành,... M c ñ c nh tranh c a các NHTM trên ñ a bàn ngày 2.2.2.4. Ho t ñ ng bao thanh toán: càng kh c li t. M c dù, NHNT VN ñã ban hành các quy ñ nh ñ tri n khai th c hi n 2.2. TÌNH HÌNH HO T Đ NG TÍN D NG T I NHNT ĐN ho t ñ ng này t năm 2007 nhưng th c t trong th i gian qua, NHNT TRONG TH I GIAN QUA ĐN v n chưa có khách hàng nào s d ng s n ph m này. 2.2.1. Ngu n v n huy ñ ng 2.3. TÌNH HÌNH M R NG HO T Đ NG TÍN D NG T I M c dù ngu n v n huy ñ ng c a NHNT ĐN qua các năm ñ u có s NHNT ĐN tăng trư ng nhưng t c ñ tăng trư ng c a các năm ñ u ñ t th p hơn 2.3.1. Tình hình m r ng v khách hàng nhi u so v i t c ñ tăng trư ng chung c a h th ng. B ng 2.13: S lư ng khách hàng có quan h tín d ng t i NHNT ĐN 2.2.2. Các ho t ñ ng c p tín d ng t i NHNT ĐN Đơn v tính: khách hàng, t ñ ng 2.2.2.1. Ho t ñ ng cho vay Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 B ng 2.4: Th ph n dư n cho vay trên ñ a bàn thành ph Đà N ng Ch tiêu S Dư n S Dư n S Dư n T l T l T l lư ng vay lư ng vay lư ng vay ĐVT : T ñ ng C ng 1.330 1.764 100% 1.458 1.880 100% 1.763 1.846 100% Ch tiêu Năm Năm Năm DNNN 42 1.383 78% 45 1.222 65% 40 1.020 55% 2006 2007 2008 DN ngoài - T ng dư n vay c a các NHTM 14.356 21.961 26.994 qu c doanh 33 306 17% 40 600 32% 61 743 40% - T c ñ tăng trư ng 53% 23% Cá nhân, h 1.662 gia ñình 1.255 75 4% 1.373 59 3% 83 5% - T ng dư n vay c a NHNT ĐN 1.764 1.880 1.846 - T c ñ tăng trư ng 6,17% -1,84% (Ngu n: NHNT ĐN) - Th ph n c a NHNT ĐN 12,29% 8,56% 6,84% S lư ng các DNNN quan h vay v n v i NHNT ĐN cu i năm 2008 2.2.2.2. Ho t ñ ng b o lãnh có 40 khách hàng, gi m 5 khách hàng so v i năm 2007, gi m 2 khách B ng 2.10: Doanh s c a ho t ñ ng b o lãnh t i NHNT ĐN hàng so v i năm 2006; s lư ng các DN ngoài qu c doanh có 61 khách Đơn v : tri u ñ ng hàng, tăng 21 khách hàng so v i năm 2007, tăng 28 khách hàng so v i 2006 2007 2008 Ch tiêu năm 2006. S lư ng cá nhân, h gia ñình có quan h vay v n v i NHNT Doanh s S dư Doanh s S dư Doanh s S dư B o lãnh th c hi n h p ñ ng 10.400 2.818 16.038 8.827 25.707 14.652 ĐN cũng có xu hư ng tăng d n lên, năm 2007 tăng ñư c 118 ngư i so B o lãnh d th u 2.922 1.267 8.248 4.377 11.311 1.073 v i năm 2006, năm 2008 tăng 289 ngư i so v i năm 2007. B o lãnh thanh toán 28.236 3.345 90.039 19.332 149.599 632 B o lãnh khác 5.109 2.510 15.102 15.186 42.983 31.651 C ng 46.667 9.940 129.427 47.722 229.600 48.007
 7. 13 14 Bên c nh ñó, th ph n dư n cho vay các thành ph n kinh t trên ñ a có chính sách ưu ñãi, khuy n mãi hi u qu nh m thu hút nhi u khách bàn chi m t tr ng còn r t th p, th hi n qua b ng s li u sau: hàng s d ng. B ng 2.14: Th ph n dư n cho vay theo thành ph n kinh t 2.3.3. Tình hình m r ng v m ng lư i ho t ñ ng Đơn v tính: t ñ ng M ng lư i c a NHNT ĐN m i ch có 5 PGD ñi vào ho t ñ ng, t c ñ Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 m r ng m ng lư i ho t ñ ng c a NHNT ĐN phát tri n còn r t ch m T ng T ng T ng Dư n dư n Dư n dư n Dư n dư n (năm 2006 có 4 PGD, ñ n năm 2008 m i tăng thêm ñư c 1 PGD). Các Ch tiêu vay t i vay T vay t i vay T vay t i vay T NHNT trên l NHNT trên l NHNT trên l khách hàng có quan h tín d ng v i NHNT ĐN ch y u có tr s khu ĐN ña ĐN ña ĐN ña bàn TP bàn TP bàn TP v c Qu n H i Châu (chi m hơn 50% t ng dư n ). DNNN 1.383 5.127 27% 1.222 5.053 24% 1.020 5.885 17% B ng 2.18: Dư n cho vay theo ñ a bàn ho t ñ ng DN ngoài 5.722 qu c doanh 306 5% 600 9.999 6% 743 13.757 5% Đơn v tính: t ñ ng Cá nhân, h 3.506 gia ñình 75 2% 59 6.909 1% 83 7.351 1% Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 C ng 1.764 14.356 12% 1.880 21.961 9% 1.846 26.994 7% Ch tiêu Dư n Dư n Dư n T l T l T l vay vay vay (Ngu n: NHNT ĐN) - Qu n H i Châu 1.021 58% 1.071 57% 1.002 54% 2.3.2. Tình hình m r ng v s n ph m, d ch v tín d ng - Qu n Thanh Khê 125 7% 139 7% 142 8% Tình hình ho t ñ ng các s n ph m tín d ng ñ i v i khách hàng c a - Qu n Sơn Trà 318 18% 350 19% 359 20% - Qu n Ngũ Hành Sơn 162 9% 178 9% 189 10% NHNT ĐN ñư c th hi n thông qua t ng lo i hình phương th c c p tín - Qu n Liên Chi u 138 8% 142 8% 154 8% d ng ñã ñư c ph n ánh ph n trên. Bên c nh ñó, NHNT ĐN còn áp C ng 1.764 100% 1.880 100% 1.846 100% d ng th c hi n m t s s n ph m tín d ng chuyên bi t mà ch y u dành (Ngu n: NHNT ĐN) cho khách hàng cá nhân g m có: cho vay cán b công nhân viên, cho Các PGD m ra chưa ña d ng hoá các hình th c nghi p v nên chưa vay cán b qu n lý ñi u hành, cho vay th u chi tài kho n, cho vay c m phát huy h t năng l c lao ñ ng c a cán b nhân viên và chưa khai thác c gi y t có giá, cho vay mua ô tô, cho vay du h c, cho vay mua nhà ñư c l i th c a các ñi m giao d ch nên hi u qu kinh t mang l i chưa d án, cho vay kinh doanh tài l c, b o lãnh giao d ch nhà ñ t. Ngoài ra, cao. NHNT ĐN còn cho vay ph c v ñ i s ng khác như: cho vay mua, xây 2.3.4. Đánh giá m r ng ho t ñ ng tín d ng t i NHNT ĐN d ng, s a ch a nhà , mua quy n s d ng ñ t, mua s m ñ dùng, thi t 2.3.4.1. Nh ng thành công b gia ñình, phương ti n ñi l i,... M c dù có nhi u s n ph m tín d ng - Dư n tín d ng, s lư ng khách hàng có s tăng trư ng qua các năm, bán l nhưng k t qu dư n ñ t ñư c còn r t th p, th m chí có s n ph m thúc ñ y m r ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, ñáp ng nhu chưa có khách hàng phát sinh. Nhìn chung, các s n ph m d ch v tín c u v n ph c v ñ i s ng dân cư trên ñ a bàn, góp ph n mang l i hi u d ng c a NHNT ĐN còn ñơn ñi u, c ng nh c chưa ñáp ng ñư c nhu qu kinh doanh chung cho Chi nhánh. c u ngày càng phong phú, ña d ng c a t ng ñ i tư ng khách hàng, chưa
 8. 15 16 - Các kho n vay có ch t lư ng ñ m b o, t l n quá h n, n x u - Đ i ngũ cán b tr , còn thi u kinh nghi m. không cao, qua ñó góp ph n tăng uy tín cũng như quy mô tín d ng c a - Ch t p trung quan tâm vào ho t ñ ng tín d ng cung c p cho các NHNT ĐN. doanh nghi p l n có quan h lâu năm, chưa th t s quan tâm, t o ñi u 2.3.4.2. Nh ng h n ch ki n thu n l i hơn cho các doanh nghi p nh . - Cơ c u dư n vay chưa phù h p v i cơ c u ngu n v n huy ñ ng. - Quy trình th t c cho vay ñ i v i khách hàng cá nhân t i chi nhánh - Dư n tín d ng còn t p trung ch y u m t s ít khách hàng chưa th c s thu n ti n cho khách hàng. - S n ph m tín d ng cung c p th c s chưa ña d ng, h p d n. - Công tác thu th p thông tin t i Chi nhánh còn nhi u b t c p, vi c thu - M ng lư i giao d ch trên ñ a bàn còn ít. th p thông tin v n khó khăn và m t nhi u th i gian. 2.3.4.3. Nguyên nhân - Chưa có m t chính sách marketing ngân hàng hi u qu , s n ph m * Nguyên nhân khách quan c a NHNT ĐN chưa th c s h p d n, ngoài ra d ch v ñi kèm c a - V phía khách hàng NHNT ĐN g n như chưa có. Không có phương án, d án kinh doanh kh thi; Không có ñ v n t CHƯƠNG 3 có tham gia phương án, d án; Không ñ tài s n th ch p h p pháp; GI I PHÁP M R NG HO T Đ NG TÍN D NG Doanh nghi p chưa th c hi n nghiêm túc ch ñ k toán th ng kê. T I NHNT ĐN Ngoài ra, NHNT ĐN còn g p m t s khó khăn do các y u t khách 3.1. NH NG QUAN ĐI M VÀ Đ NH HƯ NG PHÁT TRI N quan t môi trư ng kinh t , pháp lu t gây ra như: KINH T -XÃ H I - N n kinh t nư c ta có nhi u bi n ñ ng và b t n, nhi u chính sách, 3.1.1. M c tiêu và ñ nh hư ng phát tri n kinh t -xã h i ch y u c a cơ ch qu n lý c a Chính Ph còn ñang d n ti p t c hoàn thi n. Thành ph Đà N ng - H th ng văn b n pháp lu t liên quan ñ n ho t ñ ng tín d ng tuy ñã 3.1.2. Đ nh hư ng phát tri n c a Ngân hàng TMCP Ngo i Thương c i thi n nhưng v n còn chưa th c s khoa h c và ñ ng b . Vi t Nam – Chi nhánh Đà N ng - Nh ng v n ñ v lu t pháp ban hành còn ch m tr trong tri n khai, 3.1.3. Đ nh hư ng m r ng ho t ñ ng tín d ng còn nhi u b t c p và ch ng chéo khi n các cán b tín d ng g p khó - M r ng th trư ng ho t ñ ng, tăng cư ng m i quan h ch t ch v i khăn trong vi c c p tín d ng, x lý tài s n b o ñ m. khách hàng truy n th ng, ñ ng th i m r ng ñ i tư ng khách hàng theo - Các DNNN thông thư ng ñư c hư ng ưu tiên c a ngân hàng v hư ng an toàn và hi u qu . nhi u m t, do ñó t o ra l i th c nh tranh l n so v i các doanh nghi p - Đa d ng hoá các lo i hình c p tín d ng, nâng cao ch t lư ng ho t ngoài qu c doanh. ñ ng. - V n ñ hình s hoá quan h tín d ng gi a các doanh nghi p và ngân - Ti p t c nâng cao trình ñ nghi p v cho các cán b . hàng thư ng xuyên x y ra. - Th c hi n t t chính sách khách hàng. * Nguyên nhân ch quan
 9. 17 18 - Hi n ñ i hóa trang thi t b ngân hàng nói chung và ho t ñ ng tín 3.2.1.2. Tăng cư ng công tác chăm sóc khách hàng d ng nói riêng. Trong ñi u ki n c nh tranh gay g t trên th trư ng, chăm sóc khách 3.2. M T S GI I PHÁP M R NG HO T Đ NG TÍN D NG hàng ñư c xem như m t trong nh ng phương ti n h u hi u ñ m b o T I NHNT ĐN cho ngân hàng ñ t ñư c hi u qu kinh doanh. Tuỳ theo t ng lo i ñ i 3.2.1. Đ i v i chính sách khách hàng tư ng khách hàng mà Chi nhánh th c hi n các ho t ñ ng chăm sóc phù 3.2.1.1. Đa d ng hóa ñ i tư ng khách hàng h p nh m kích thích nhu c u, thu hút, gi v ng khách hàng, m r ng và NHNT ĐN t p trung hư ng t i các DN ngoài qu c doanh, nh t là các chi m lĩnh th ph n. DN nh và v a. Đ th c hi n ñư c c n ñơn gi n hoá các th t c c p tín - Chăm sóc khách hàng ti m năng d ng như quy ñ nh các m u bi u, các lo i gi y t c n thi t; th i gian Đ i v i khách hàng chưa s d ng s n ph m d ch v tín d ng c a quy t ñ nh c p tín d ng th c hi n nhanh chóng; áp d ng các chính sách NHNT ĐN và khách hàng ñang s d ng s n ph m d ch v c a các lãi su t, phí d ch v có tính c nh tranh như xây d ng chính sách giá linh TCTD khác: Chi nhánh căn c vào ñ c ñi m c a m i s n ph m d ch v , ho t, chú ý phân bi t t i t ng nhóm khách hàng trong ñó ưu tiên nhóm kh o sát th trư ng, ñánh giá k t qu ki m tra, xác ñ nh th trư ng m c khách hàng l n, khách hàng truy n th ng và c nh ng nhóm khách hàng tiêu cho m i s n ph m d ch v trên ñ a bàn. Tuỳ theo k t qu phân ñ nh m i c n thu hút. Có th ch p nh n không thu phí ho c thu phí th p các th trư ng m c tiêu, Chi nhánh xây d ng chương trình tuyên truy n, d ch v h tr ñ thu hút thêm các giao d ch l n có kh năng ñưa l i qu ng cáo s n ph m d ch v phù h p hư ng ñ n th trư ng m c tiêu. t ng l i nhu n cao hơn. Trên cơ s ñánh giá x p h ng tín d ng doanh Đ i v i khách hàng ng ng s d ng s n ph m d ch v c a Chi nhánh: nghi p áp d ng chính sách c p tín d ng, ưu ñãi lãi su t, phí phù h p. Chi nhánh thư ng xuyên theo dõi bi n ñ ng v khách hàng, tìm hi u Tín d ng c a Chi nhánh nên tăng cư ng t p trung tài tr cho các nguyên nhân, lý do khách hàng ch m d t s d ng s n ph m d ch v . doanh nghi p thu c các ngành công nghi p ch bi n, thương m i d ch - Chăm sóc khách hàng hi n có v , xây d ng và ñ c bi t hư ng ñ n các doanh nghi p có ho t ñ ng xu t Chi nhánh c n quan tâm chăm sóc các khách hàng hi n có nh m t o nh p kh u, b i Chi nhánh có ñư c th m nh hơn các NHTM khác v quan h t t v i các khách hàng ñ kích thích, gia tăng nhu c u, gi v ng ho t ñ ng thanh toán qu c t , kinh doanh ngo i t . và phát tri n các s n ph m d ch v tín d ng m i ñ i v i khách hàng. Ngoài ra, khi m r ng quy mô ho t ñ ng, NHNT ĐN còn ph i hư ng Thư ng xuyên c p nh t, phân tích các d li u khách hàng hi n có, th ng t i khách hàng cá nhân như m r ng ñ i tư ng vay tiêu dùng không có kê theo dõi s bi n ñ ng v s lư ng và ñ i tư ng khách hàng, v doanh tài s n b o ñ m là ngư i lao ñ ng trong các DN chưa có quan h v i s , s dư c a t ng lo i s n ph m d ch v . Hàng năm ñ nh kỳ ho c ñ t Chi nhánh, m r ng ñ i tư ng khách hàng là h c sinh, sinh viên du h c, xu t t ch c ñi u tra s hài lòng c a khách hàng v ch t lư ng s n m r ng ñ i tương khách hàng là các h ti u thương, h kinh doanh t i ph m d ch v theo t ng lo i khách hàng. Trên cơ s ý ki n c a khách các ch , siêu th . hàng, Chi nhánh t ch c th c hi n các gi i pháp duy trì và nâng cao s hài lòng c a khách hàng.
 10. 19 20 - Chăm sóc khách hàng l n dùng ngh thu t liên k t khách hàng v i nhau t o cơ h i kinh doanh m i Th c hi n các hình th c khuy n mãi riêng; t ng quà nhân d p các s cho c hai bên. ki n l n; ưu tiên gi i quy t nhanh các yêu c u, ý ki n góp ý c a khách 3.2.1.4. T o d ng m i quan h 3 bên hàng. Ch ñ ng liên h tr c ti p khách hàng theo ñ nh kỳ (hàng tháng) Chi nhánh nên t ch c nh ng bu i g p m t gi a ba bên: Chi nhánh, ñ tìm hi u nhu c u và m c ñ hài lòng c a khách hàng trong quá trình khách hàng và ñ i tác c a khách hàng. Qua nh ng l n g p g này. Chi s d ng s n ph m d ch v . Đ nh kỳ, có th t ch c H i ngh ñ gi i nhánh có th hi u nhi u hơn nh ng vư ng m c c a t ng doanh nghi p thi u, hư ng d n s d ng s n ph m d ch v ho c trưng c u ý ki n góp c th , t ñó chi nhánh có nh ng phương án c th ñ i v i nh ng kho n ý. Vào d p cu i năm, Chi nhánh c n t ch c h i ngh khách hàng riêng tín d ng. M t khác, Chi nhánh có th tìm ñư c nh ng ñ i tác m i có cho ñ i tư ng khách hàng l n. ch t lư ng t nh ng ñ i tác c a khách hàng c a mình, và có th m - Chăm sóc khách hàng nh và v a r ng tín d ng cho các ñ i tư ng này thông qua vi c ñi u tra t nh ng Th c hi n ñi u tra, nghiên c u nhu c u m t s khách hàng tiêu bi u cu c g p g và t khách hàng c a h và ngư c l i, nh m tìm hi u và n m b t các yêu c u c a khách hàng. Th c hi n các 3.2.2. Đ i v i chính sách s n ph m, d ch v tín d ng c a ngân hàng gi i pháp ti p th , qu ng cáo tr c ti p t i khách hàng nh m duy trì khách 3.2.2.1. Đa d ng hóa các s n ph m, d ch v tín d ng hàng s d ng s n ph m d ch v c a mình. Th c hi n các ho t ñ ng Đ góp ph n ña d ng hóa ho t ñ ng tín d ng c a mình, NHNT ĐN chăm sóc khách hàng như: các hình th c khuy n mãi riêng; t ng quà c n tăng cư ng áp d ng th c hi n các hình th c c p tín d ng, c th nhân d p các s ki n l n. như: - Chăm sóc khách hàng cá nhân: - Đ ng tài tr : căn c vào m c tiêu, k ho ch phát tri n kinh t - xã T ch c kh o sát s hài lòng c a khách hàng v các s n ph m mà h i c a t ng ngành kinh t , c a ñ a phương, c a toàn n n kinh t , th c khách hàng ñang s d ng. Đ i v i các s n ph m d ch v c n khuy n hi n liên k t v i các Chi nhánh NHTM khác ñ xây d ng các phương khích phát tri n t i th i ñi m nh t ñ nh, Chi nhánh c n l a ch n ra án, d án ñ u tư v n ñ ch ñ ng ngu n v n trong công tác th m ñ nh, nh ng khách hàng doanh s cao ñ có nh ng hình th c thư ng ho c cho vay ñúng m c ñích, ñ ng th i qu n lý ñư c r i ro c a mình. NHNT t ng quà. ĐN không ch c n liên k t v i các NHTM NN mà còn c n ph i liên k t 3.2.1.3. Cung c p các d ch v tư v n kinh doanh cho khách hàng v i các chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài, Ngân hàng liên doanh. NHNT ĐN nên ñưa ra cho khách hàng nh ng l i khuyên v các v n - Bao thanh toán: Đ i v i NHNT ĐN nên tách b ch ho t ñ ng cho vay ñ : sáng ki n c i ti n m r ng s n xu t kinh doanh, phát hi n b t h p lý, v i ho t ñ ng bao thanh toán, hai nghi p v này không th là m t và giúp khách hàng tháo g khó khăn trong kinh doanh, tư v n cho khách không ch u chung s ki m soát theo cùng m t ki u, cũng như n u có th hàng v hư ng ñ u tư và th trư ng ti m năng, d ñoán xu hư ng phát thì b ph n ph trách d ch v bao thanh toán s n m ñ c l p v i các b tri n c a ngành ngh mà khách hàng ñang kinh doanh. Ngoài ra, ngân ph n cung c p d ch v khác c a ngân hàng, nh t là b ph n tín d ng ñ hàng còn cung c p các d ch v khác như môi gi i cho ho t ñ ng khác, có th t p trung vào nh ng tiêu chu n th m ñ nh riêng c a mình. Ngoài
 11. 21 22 ra, c n ñơn gi n hóa các th t c gi y t , có chính sách mi n gi m phí, th m chí mi n phí 100% nh m t o ñi u ki n cho khách hàng t ng bư c Thanh toán XNK làm quen v i phương th c giao d ch này. Ti n g i - B o lãnh: Ngân hàng ph i thư ng xuyên tìm hi u k nhu c u c a khách hàng và ñáp ng nhu c u b ng nh ng lo i b o lãnh hi n có. Bên c nh ñó, NHNT ĐN c n ph i cung c p thêm nh ng s n ph m m i như b o KHÁCH HÀNG lãnh vay v n, b o lãnh phát hành ch ng khoán, b o lãnh thu quan,… 3.2.2.2. C i ti n s n ph m Tín d ng Th c t cho th y m t s s n ph m có th c i ti n m t s quy ñ nh là có th ñáp ng nhu c u c a khách hàng, c th như: - Áp d ng linh ho t phương th c cho vay theo h n m c dư n . Th - Áp d ng th i gian cho vay phù h p như ñ i v i s n ph m tín d ng ph c v ñ i s ng. 3.2.3. Phát tri n m ng lư i kênh phân ph i s n ph m, d ch v tín - Ngoài ra, có th áp d ng lo i hình cho vay theo hình th c "Không d ng th i h n". NHNT ĐN ngoài vi c c n nhanh chóng tri n khai m thêm m ng lư i 3.2.2.3. Th c hi n bán chéo các s n ph m v i ít nh t 03 Phòng giao d ch t p trung nh ng khu v c ñông dân cư, Bán chéo trong ho t ñ ng Ngân hàng là vi c bán chéo các s n ph m khu kinh doanh s m u t như Qu n C m l , Ngũ Hành Sơn, H i Châu, tài chính, ñó là vi c bán các nhóm s n ph m tài chính (tín d ng, ti n nâng c p 02 PGD Sơn Trà, Hòa Khánh thành Chi nhánh cơ s tr c g i, th , thanh toán xu t nh p kh u…) d a trên các ñơn v ho t ñ ng thu c, còn có th s d ng các kênh phân ph i khác ñ s n ph m ñ n (kh i khách hàng cá nhân, kh i khách hàng doanh nghi p, kh i d ch v ) ñư c v i khách hàng thu n ti n, h p lý và th a mãn t i ña nhu c u c a và các ñ i tác c a Ngân hàng (các công ty b o hi m, vi n thông, các nhà khách hàng như: Xây d ng ñ i ngũ bán hàng tr c ti p; k t h p gi a cung c p). kênh phân ph i truy n th ng v i các phương ti n phân ph i hi n ñ i. 3.2.4. Gi i pháp h tr 3.2.4.1. Tăng cư ng ngu n v n V n cho vay c a Ngân hàng xu t phát t nhi u ngu n khác nhau, trong ñó có hai ngu n ch y u ñó là v n t có và v n huy ñ ng. Trong ñó v n huy ñ ng chi m t tr ng l n trong t ng ngu n v n c a Ngân hàng. M t trong nh ng gi i pháp ñ m r ng ho t ñ ng tín d ng là xây
 12. 23 24 d ng và phát tri n ngu n v n b ng cách: Đa d ng hoá các hình th c huy + Kênh tr c ti p: thông qua các m i quan h b n bè, ngư i thân,... ñ ng, ña d ng hoá các lo i kì h n. + Kênh gián ti p: như báo chí, ñài truy n hình, panô, áp phích, t rơi, 3.2.4.2. C i thi n quy trình, th t c cho vay khách hàng cá nhân trang web, tài tr các cu c thi,… Xây d ng m t quy trình, th t c ñ m b o m t s tiêu chu n sau: Khi ti n hành tuyên truy n, qu ng cáo thì thông tin ph i ng n g n, rõ - T o cho khách hàng s thu n ti n và tho i mái nh t trong vi c giao ràng, chú ý nh n m nh ñi m m nh c a ngân hàng, t o ñi u ki n ñ m i d ch v i ngân hàng. ngư i b thu hút ñ n ngân hàng mình. - Gi m b t các th t c hành chính không c n thi t. Đ ti t ki m chi phí, ñ ng th i ti n hành ho t ñ ng qu ng cáo có hi u - H tr và giúp ñ khách hàng trong su t quá trình khách hàng giao qu nh t là Ngân hàng nên tr c ti p ti p c n ñ n khách hàng. d ch v i ngân hàng. 3.2.4.5. Chính sách ngu n nhân l c - Chú tr ng ñ n vi c t i ña hoá s hài lòng c a khách hàng trong ñó Vi c l a ch n nhân s ph i ñ m b o c v ñ o ñ c và chuyên môn v n ñ th i gian c n ñư c t i gi m hoá ñ nhanh chóng ñáp ng nhu c u nghi p v . c a khách hàng. Đ i v i NHNT ĐN, ngoài vi c m r ng ñ i ngũ cán b (thông qua - Nâng cao tính ch ñ ng c a chi nhánh trong ho t ñ ng cho vay hình th c tuy n d ng, tuy n m ) thì c n ph i tăng cư ng hơn n a k khách hàng cá nhân, t ñó Chi nhánh có th ch ñ ng sáng t o trong ho ch ñào t o c th trong m i năm. Thư ng xuyên ñ nh kỳ t i thi u nh ng trư ng h p c th , ñem l i s tho mãn cao nh t cho khách hàng. 1l n/năm, t ch c t p hu n, b i dư ng ki n th c chuyên môn, hi u bi t 3.2.4.3. Áp d ng h th ng ch m ñi m khách hàng là cá nhân các ch ñ văn b n pháp lu t, chính sách, quy trình nghi p v có liên Nh m nâng cao năng su t lao ñ ng, h n ch r i ro, ñáp ng t t nh t quan ñ n công tác tín d ng. Bên c nh ki n th c chuyên môn, CBTD nhu c u c a khách hàng,… thì công tác tri n khai ch m ñi m tín d ng ph i ñư c thư ng xuyên t trang b thêm hi u bi t v tình hình an ninh- và x p h ng khách hàng cá nhân là t t y u c n thi t. xã h i, th trư ng, ngo i ng , tin h c..., rèn luy n k năng giao ti p v i Các khách hàng cá nhân có nhu c u ñ i v i ho t ñ ng tín d ng c a khách hàng. ngân hàng s ñư c ch m ñi m tín d ng và x p h ng theo m t mô hình 3.2.4.6. Chính sách v tài s n ñ m b o phù h p. Vi c xây d ng mô hình h th ng tính ñi m tín d ng cho khách Công vi c ñ nh giá có ý nghĩa to l n trong quy t ñ nh cho vay c a hàng cá nhân s giúp cho vi c th m ñ nh và xét duy t c p tín d ng t n ít ngân hàng cho nên ch có m t b ph n chuyên môn, ñó là b ph n th i gian, công s c, chi phí c a Chi nhánh cũng như khách hàng, h n ch chuyên ñ nh giá tài s n ñ m b o m i có th ñ m nh n công vi c này. B s ph thu c vào tài s n b o ñ m mà ch y u d a vào chính khách hàng. ph n này g m nh ng CBTD có kinh nghi m, ñư c ñào t o chuyên môn, 3.2.4.4. Đ y m nh chính sách giao ti p, khu ch trương thư ng xuyên ñư c b sung ngu n ki n th c v m i v n ñ có liên - Hoàn thi n phong cách giao ti p v i khách hàng: quan. H ph i ñ nh giá các tài s n ñ m b o có c u trúc ph c t p như - Đ y m nh chính sách khu ch trương: công trình xây d ng, cơ s h t ng,... Có th tuyên truy n, qu ng cáo qua các kênh:
 13. 25 26 Chi nhánh nên xây d ng h th ng kho tàng ñ tiêu chu n qu n lý v t - Nâng cao tính t ch nhi u hơn n a cho các Chi nhánh tr c thu c v t , hàng hoá... ñư c th ch p, c m c . Ngoài ra, Chi nhánh th c hi n quy n quy t ñ nh c p tín d ng như h n m c s ti n, ñ a bàn ho t ñ ng... b o hi m tài s n, hàng hoá, v t tư ñ phòng ng a r i ro b t kh kháng - Thư ng xuyên t ch c l p b i dư ng nghi p v tín d ng ñ nâng như thiên tai, lũ l t, ho ho n,... Ngân hàng có th th c hi n b ng h p cao trình ñ chuyên môn nghi p v . ñ ng tho thu n v i các t ch c b o hi m có uy tín trong nư c, bu c - Ti p t c phát huy vi c s d ng m ng vi tính ñ thu nh n s li u báo Bên vay ph i mua b o hi m cho v t tư, hàng hoá th ch p c m c v i cáo, h n ch làm báo cáo b ng th công. ngân hàng. 3.2.4.7. Xây d ng h th ng thông tin tín d ng Vi c xây d ng h th ng TTTD ph i ñư c th c hi n trên nguyên t c “Hi u bi t khách hàng”. Theo ñó, h th ng TTTD ph i ñư c t ch c K T LU N thành m ng lư i th ng nh t t trung ương ñ n cơ s theo hình th c t p trung k t h p v i phân tán. Toàn b TTTD c a khách hàng truy n th ng Trong th i gian qua, ph i ch u s c nh tranh gay g t v i các NHTM cũng như khách hàng ti m năng (pháp nhân hay th nhân) có hay không khác trên ñ a bàn, NHNT ĐN v n luôn kh ng ñ nh ñư c v trí c a mình, có quan h v i b t c S giao d ch, chi nhánh c a ngân hàng ñ u ñư c tr thành m t ñơn v hàng ñ u trong h th ng NHTM trên ñ a bàn cũng t p h p và lưu tr t i Trung tâm TTTD t i Trung tâm ñi u hành ñ ng như trong c NHNT VN. M c dù ho t ñ ng tín d ng t i Chi nhánh ngày th i t i Chi nhánh nơi khách hàng có quan h . M t b ph n chuyên càng có s tăng trư ng nhưng t c ñ tăng trư ng và th ph n chi m lĩnh trách s ñư c thành l p nh m ñ m nh n vi c thu th p và phân tích thông trên ñ a bàn còn khá khiêm t n, vi c tri n khai ña d ng hoá khách hàng, tin, c p nh t hàng ngày các thông tin v khách hàng có quan h v i ngân s n ph m còn h n ch , hi u qu chưa cao. hàng, thông tin kinh t , th trư ng, pháp lu t, các ch th văn b n hư ng Vì v y, qua ñ tài này, tác gi mong mu n ñóng góp m t ph n ý ki n d n t c p trên như: NHNT VN, NHNN,... có liên quan ph c v tr c nh m m r ng ho t ñ ng tín d ng t i NHNT ĐN, góp ph n tăng kh ti p cho công tác tín d ng. năng c nh tranh, thúc ñ y ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng, ph n 3.3. M T S KI N NGH nào giúp ngân hàng ho t ñ ng m t cách hi u qu hơn. 3.3.3. Đ i v i Ngân hàng TMCP Ngo i Thương Vi t Nam - T o ñi u ki n cho phép chi nhánh toàn quy n ch ñ ng ñư c thuê dài h n ho c mua, góp v n xây d ng t i các v trí có l i th thương m i. - Xây d ng, hoàn thi n các quy trình, quy ch c p tín d ng phù h p v i nhu c u c a t ng lo i ñ i lư ng khách hàng. - Tri n khai hư ng d n c th , k p th i các văn b n, quy t ñ nh c a NHNN và các cơ quan nhà nư c khác.

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Mở rộng hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
n626tq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Hoạt động tín dụng, Tín dụng ngân hàng, Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng, Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Luận văn thạc sĩ
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
14
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-thac-si-Mo-rong-hoat-dong-tin-dung-tai-ngan-hang-TMCP-ngoai-thuong-Viet-Nam-chi-nhanh-Da-Nang.PDF[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT