Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Kon Tum

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      22      0
Mã tài liệu f626tq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Vdfv Vdfv Loại file PDF Số trang 26 Dung lượng 0.26 M Lần tải 0 Lần xem 22
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nghiên cứu và hệ thống hóa lý luận cơ bản về mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Kon Tum.

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG VŨ TH THOA M R NG HO T Đ NG TÍN D NG BÁN L T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N KONTUM Chuyên ngành : Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2011
 2. Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: GS. TS. Trương Bá Thanh Ph n bi n 1: TS. Nguy n Hi p Ph n bi n 2: TS. Đ Ng c M Lu n văn ñã ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr Kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 10 tháng 10 năm 2011. Có th tìm hi u Lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng; - Thư vi n Trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 3. 1 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài: Ho t ñ ng tín d ng là chi c c u n i trung gian gi a nơi th a và nơi thi u v n, nó ñóng vai trò quan tr ng ñ i v i s phát tri n kinh t xã h i c a Đ t nư c. Do ñó, vi c cung c p tín d ng ñ i v i thành ph n kinh t ngoài qu c doanh càng tr nên c p thi t hơn trong ñó ñ c bi t là cung c p tín d ng cho các cá nhân, h gia ñình ph c v cho s n xu t kinh doanh và ph c v cho nhu c u ñ i s ng nh m góp ph n quan tr ng vào s phát tri n kinh t chung c a xã h i. Nhưng trên th c t , dư n c a các ñ i tư ng khách hàng này ch chi m m t ph n nh trong t ng dư n c a Ngân hàng chưa tương x ng v i th trư ng tín d ng bán l ti m năng hi n nay t i Vi t Nam. Trong khi ñây là ñ i tư ng khách hàng mà r i ro tín d ng th p hơn so v i các thành ph n kinh t khác. Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum là m t chi nhánh thu c h th ng Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam, trong th i gian qua Chi nhánh cũng ñang t ng bư c nâng cao năng l c c nh tranh c a mình ñ có th t n t i và ti p t c phát tri n b n v ng. Đ th c hi n ñ ơc ñi u này, m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm c a Chi nhánh là m r ng ho t ñ ng tín d ng bán l . Nh n th c ñư c t m quan tr ng c a v n ñ này, tôi ñã ch n ñ tài “M r ng ho t ñ ng tín d ng bán l t i Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum” ñ làm ñ tài nghiên c u cho lu n văn t t nghi p cao h c c a mình. 2. M c ñích nghiên c u: M c ñích nghiên c u c a ñ tài t p trung vào 3 n i dung chính: - Nghiên c u và h th ng hoá các v n ñ lý lu n cơ b n v m r ng tín d ng bán l c a Ngân hàng thương m i. - Phân tích, ñánh giá th c tr ng m r ng tín d ng bán l t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum. - Đ xu t m t s gi i pháp nh m m r ng ho t ñ ng tín d ng bán l t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u: - Đ i tư ng nghiên c u là ho t ñ ng cho vay bán l t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum.
 4. 2 - Ph m vi nghiên c u: Trong ph m vi lu n văn này tác gi ch nghiên c u v ho t ñ ng cho vay bán l t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum, giai ño n 2008-2010; Thu t ng tín d ng bán l trong lu n văn này ñư c hi u là cho vay bán l . 4. Phương pháp nghiên c u: S d ng phương pháp duy v t bi n ch ng k t h p v i các phương pháp th ng kê; phân tích t ng h p, so sánh. 5. B c c Lu n văn: Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, n i dung lu n văn g m 3 chương, c th : Chương 1: Cơ s lý lu n v m r ng tín d ng bán l t i Ngân hàng thương m i. Chương 2: Th c tr ng m r ng ho t ñ ng tín d ng bán l t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum. Chương 3: Đ xu t gi i pháp m r ng ho t ñ ng tín d ng bán l t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum. CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N V M R NG TÍN D NG BÁN L T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1. Tín d ng bán l t i ngân hàng thương m i 1.1.1. Khái ni m và phân lo i tín d ng bán l 1.1.1.1. Khái ni m tín d ng bán l Tín d ng bán l là m t hình th c c p tín d ng, theo ñó ngân hàng giao cho ñ i tư ng khách hàng là cá nhân, h kinh doanh m t kho n ti n ñ s d ng vào m c ñích và th i gian nh t ñ nh theo th a thu n, v i nguyên t c hoàn tr c g c và lãi. 1.1.1.2. Phân lo i tín d ng bán l a. Theo th i gian -Tín d ng ng n h n: có th i h n t 12 tháng tr xu ng, ñư c s d ng ñ bù ñ p s thi u h t v n lưu ñ ng c a các doanh nghi p và các nhu c u chi tiêu ng n h n c a cá nhân. -Tín d ng trung h n: t 12 tháng ñ n 60 tháng, ñư c s d ng ñ ñ u tư mua s m tài s n c ñ nh, m r ng SXKD, xây d ng các d án m i có quy mô nh và th i gian thu h i v n nhanh.
 5. 3 -Tín d ng dài h n: trên 60 tháng, ñư c s d ng ñ ñáp ng các nhu c u dài h n như ñ u tư xây d ng các xí nghi p m i, các d án thu ñi n... b. Theo s n ph m tín d ng bán l - Cho vay ñ i v i khách hàng cá nhân, h gia ñình nh m m c ñích kinh doanh theo gi y phép kinh doanh. - S n ph m cho vay h tr nhu c u v nhà . - S n ph m cho vay cán b công nhân viên. - S n ph m cho vay mua ôtô ph c v m c ñích tiêu dùng. - S n ph m cho vay theo hình th c th u chi tài kho n ti n g i c a khách hàng cá nhân. - S n ph m cho vay CBCNV mua c phi u l n ñ u trong doanh nghi p nhà nư c c ph n hoá. - S n ph m cho vay du h c. - S n ph m cho vay ngư i lao ñ ng ñi làm vi c t i nư c ngoài. - Các s n ph m cho vay tín d ng bán l khác,… c. Theo hình th c ñ m b o - Cho vay tín ch p - Cho vay th d. Theo hình th c cho vay - Cho vay gián ti p. - Cho vay tr c 1.1.2. Đ c ñi m c a tín d ng bán l 1.1.2.1. L i nhu n cao Lãi su t cho vay TDBL thư ng cao hơn lãi su t các kho n cho vay khác c a NHTM. Lãi su t cao m t ph n là ñ bù ñ p l i chi phí cho vay c a ngân hàng như th i gian, ngu n nhân l c ñi th m ñ nh, qu n lý các kho n vay này... Nhưng lãi su t cao cũng ñem v cho ngân hàng m t kho n l i nhu n l n. 1.1.2.2. R i ro cao nhưng phân tán ñư c r i ro Xu t phát t b n thân khách hàng vay v n có th bi n ñ ng v tình hình tài chính, tình tr ng s c kh e, công vi c d n ñ n m t kh năng chi tr hay khách hàng c tình không ch u tr n ...Vi c th m ñ nh kh năng tr n c a các cá nhân ho c h gia ñình cũng h t s c khó khăn. Tuy nhiên, m i giao d ch TDBL thư ng có giá tr nh nên m c nh hư ng c a các kho n vay này cũng không l n ñ i v i ho t ñ ng t ng th c a
 6. 4 ngân hàng. S lư ng khách hàng l n nên r i ro kho n m c vay ñư c phân tán cho nhi u ngư i. 1.1.2.3. Có xu hư ng phát tri n m nh Trong nh ng năm g n ñây, khách hàng là các doanh nghi p l n ñã bão hòa.....nên các NHTM Vi t Nam b t ñ u quan tâm và t p trung khai thác th trư ng bán l và ñ c bi t là TDBL. 1.1.2.4. Th trư ng ti m năng Vi t Nam nh ng năm g n ñây ñ t t c ñ tăng trư ng kinh t khá cao, môi trư ng pháp lý d n hoàn thi n, m c thu nh p và trình ñ dân trí ngày càng tăng. Đó là d u hi u ñáng m ng cho các ngân hàng ñang có chi n lư c phát tri n m nh các s n ph m TDBL c a mình. Có th nói th trư ng TDBL ñang còn b b ng và t t c các ngân hàng ñ u có nhi u cơ h i ñ phát tri n trong lĩnh v c này. 1.2. M r ng tín d ng bán l t i ngân hàng thương m i 1.2.1. N i dung m r ng tín d ng bán l t i ngân hàng thương m i 1.2.1.1. S c n thi t ph i m r ng tín d ng bán l a. Quan ñi m m r ng tín d ng bán l M r ng tín d ng là vi c ph n ánh s gia tăng v kh i lư ng cho vay ñ i v i các cá nhân, h gia ñình c v chi u r ng l n chi u sâu. M r ng theo chi u r ng là s tăng lên v quy mô c a ñ i tư ng các kho n vay như: s dư n , khách hàng… M r ng cho vay theo chi u sâu là s thay ñ i v tính ch t, cơ c u theo hư ng h p lý c a các kho n vay như: cơ c u các kho n vay ng n, trung và dài h n, t tr ng dư n cho vay c a ngân hàng ñ i v i các thành ph n kinh t . b. Vai trò c a vi c m r ng TDBL ñ i v i ho t ñ ng ngân hàng thương m i - M t là làm tăng l i nhu n cho ngân hàng và phân tán r i ro - Hai là nâng cao năng l c c nh tranh c a ngân hàng - Ba là m r ng danh m c s n ph m d ch v c a ngân hàng c. Vai trò c a vi c m r ng tín d ng ñ i v i các khách hàng là cá nhân và h gia ñình. TDBL ñã góp ph n làm tăng kh năng ñáp ng các nhu c u cho khách hàng. V n vay ñáp ng ph n l n các nhu c u v n lưu ñ ng ph c v s n xu t kinh doanh, nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a cá nhân và h gia ñình. d. Vai trò c a vi c m r ng tín d ng bán l ñ i v i n n kinh t
 7. 5 Gi i quy t vi c làm, tăng thu nh p cho ngư i lao ñ ng, khơi d y các ti m năng phát tri n kinh t ñ a phương. M r ng tín d ng ph n ánh kh năng ñáp ng nhu c u v n cho n n kinh t theo m t cơ c u h p lý và phù h p v i t c ñ phát tri n kinh t , xã h i t ng th i kỳ. 1.2.1.2. Nguyên t c m r ng a. Ho t ñ ng tín d ng mu n t n t i và phát tri n ph i ñ m b o ba nguyên t c: - Hoàn tr n g c, lãi ñúng th i h n ñã th a thu n trong h p ñ ng tín d ng. - S d ng v n vay ñúng m c ñích ñã th a thu n trong h p ñ ng, không trái v i các qui ñ nh pháp lu t và các qui ñ nh c a NH c p trên. Ngân hàng m r ng tín d ng trên cơ s phát tri n khách hàng nhưng h n ch r i ro và nâng cao hi u qu ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng. b. Các ñi u ki n ñ m b o tín d ng - Có năng l c pháp lu t dân s , năng l c hành vi dân s và ch u trách nhi m hành vi dân s theo quy ñ nh c a pháp lu t. - Có m c ñích s d ng v n vay ñúng m c ñích h p pháp. - Có kh năng tài chính ñ m b o tr n trong th i h n cam k t. - Có v n t có tham gia vào phương án s n xu t kinh doanh, d ch v ñ m b o theo t l quy ñ nh. - Th c hi n các quy ñ nh v ñ m b o ti n vay theo quy ñ nh c a t ng lo i s n ph m tín d ng bán l trong t ng th i kỳ c a ngân hàng. 1.2.1.3. Các tiêu chí ph n ánh m r ng tín d ng bán l a. Ch tiêu v tăng quy mô tín d ng bán l DN1 – DN0 Tăng trư ng dư n bán l = DN0 X 100% Trong ñó: DN1: là dư n cho vay bán l năm sau DNo: là dư n cho vay bán l năm trư c KH1 – KH0 Tăng trư ng khách hàng X 100% = KH0 Trong ñó: KH1: là s lư ng khách hàng bán l vay v n năm sau KH0: là s lư ng khách hàng bán l vay v n năm trư c Tăng trư ng thu nh p t cho vay bán l TN1 – TN0 X 100%
 8. 6 = TN0 Trong ñó: TN1: là thu nh p t cho vay bán l năm sau TN: là thu nh p t cho vay bán l năm trư c b. Doanh s cho vay bán l : ch tiêu này ph n ánh t ng s ti n mà ngân hàng ñã gi i ngân cho khách hàng trong m t th i gian nh t ñ nh, ph n ánh qui mô tuy t ñ i c a ho t ñ ng cho vay c a ngân hàng. c. Doanh s thu n bán l : th hi n tình hình thu n c a NHTM trong m t th i kỳ nh t ñ nh. Đây là ch tiêu quan tr ng ph n ánh ñư c ch t lư ng c a ho t ñ ng cho vay bán l . d. Ch tiêu v ch t lư ng tín d ng N x u là nh ng kho n n dư i tiêu chu n và có kh năng m t v n - T tr ng n x u cho vay bán l /dư n cho vay bán l , ñư c tính b ng T tr ng n x u cho vay bán N x u cho vay bán l = x 100% l /Dư n cho vay bán l Dư n cho vay bán l - T tr ng n x u cho vay bán l /T ng dư n , ñư c tính b ng công th c: T tr ng n x u cho vay N x u cho vay bán l = x 100% bán l /T ng dư n T ng dư n 1.2.1.4. Các phương th c m r ng a. M r ng tín d ng bán l theo ñ i tư ng khách hàng - M r ng qua ñ i tư ng khách hàng cá nhân, h gia ñình ñã vay v n t i Chi nhánh. - M r ng qua các khách hàng ñã và ñang s d ng các d ch v khác t i Chi nhánh b ng cách bán chéo s n ph m. - M r ng TDBL ñ n nh ng khách hàng chưa có giao d ch t i Chi nhánh. b. M r ng TDBL theo ñ a bàn ho t ñ ng qua m ng lư i và kênh phân ph i + Phát tri n kênh phân ph i truy n th ng (chi nhánh, phòng giao d ch, qu ti t ki m). + Phát tri n kênh phân ph i hi n ñ i (Internet banking, mobile banking, ATM,…). c. M r ng theo s n ph m và chính sách tín d ng - Phát tri n s n ph m TDBL và th c hi n chính sách lãi su t c nh tranh ñáp ng nhu c u ña d ng c a khách hàng.
 9. 7 - M r ng tín d ng bán l k t h p linh ho t gi a th i gian cho vay, phương th c hoàn tr , m c ñ ñ m b o theo ñ c trưng c a t ng s n ph m tín d ng bán l . 1.2.2. Các nhân t nh hư ng ñ n m r ng TDBL trong NHTM 1.2.2.1. Môi trư ng vĩ mô a. Môi trư ng pháp lý Nh ng văn b n pháp lu t, nh ng quy ñ nh rõ ràng ñ y ñ , ñ ng b và n ñ nh s t o ra m t hành lanh pháp lý v ng ch c góp ph n vào s c nh tranh lành m nh gi a các ngân hàng trong ho t ñ ng tín d ng. b. Môi trư ng kinh t - xã h i Khi n n kinh t có s tăng trư ng cao và n ñ nh thì kh năng m r ng TDBL c a ngân hàng cũng t t lên. Ngư c l i, khi n n kinh t suy thoái thì kh năng m r ng TDBL cũng b s t gi m. S thay ñ i trong phân b dân cư s ng thành th tăng, thu nh p tăng, nhi u ngư i s tách ra s ng ñ c l p v i gia ñình hơn, nh ng thay ñ i này làm tăng nhu c u v tín d ng ñ xây d ng nhà c a và m t vài lo i hình d ch v tài chính khác. c. Môi trư ng văn hoá Môi trư ng văn hoá cũng tác ñ ng tích c c ñ n vi c phát sinh nhu c u, ñòi h i cao hơn trong cu c s ng, do ñó cũng tác ñ ng ñ n kh năng m r ng TDBL. 1.2.2.2. Các nhân t môi trư ng ngành a. Ti m năng v m r ng tín d ng bán l Đ i s ng nhu c u ngày càng nâng cao, thói quen sinh ho t ngày càng phát tri n do ñó, vi c phát tri n, m r ng các s n ph m TDBL ñ i v i các ngân hàng thương m i là r t phù h p, ti m năng v nhu c u TDBL là r t l n. Môi trư ng chính tr , xã h i n ñ nh, kinh t phát tri n, dân s ñông, ñ i s ng ngày càng c i thi n, xu hư ng tiêu dùng ngày càng phát tri n cao vì v y th trư ng NHBL t i Vi t Nam ñư c ñánh giá là r t có ti m năng và phát tri n. b. Các nhân t thu c v khách hàng - Các nhân t nh hư ng ñ n s hình thành nhu c u s d ng d ch v TDBL - M c ñ am hi u và nhu c u s d ng d ch v TDBL c a khách hàng c. Kh năng c nh tranh c a các Ngân hàng thương m i
 10. 8 Có s c nh tranh âm th m gi a các ngân hàng thương m i ñ thu hút khách hàng. 1.2.2.3. Các nhân t môi trư ng n i b ngân hàng a. Chính sách tín d ng Chính sách tín d ng là ñi u ki n ti n ñ cho vi c ra quy t ñ nh m r ng cho vay. Đ i v i các ngân hàng, vi c ñ ra m t chính sách tín d ng riêng ñ i v i khách hàng bán l v a linh ho t, h p lý v a ñ m b o an toàn nh m giúp cho ngân hàng phát tri n, m r ng ñư c ho t ñ ng TDBL v a qu n lý ho t ñ ng cho vay này và h n ch ñư c r i ro. M t chính sách tín d ng ñúng ñ n s thu hút ñư c nhi u khách hàng, ñ m b o kh năng sinh l i t ho t ñ ng tín d ng trên cơ s phân tán r i ro, tuân th pháp lu t, ñư ng l i chính sách c a Nhà nư c và ñ m b o công b ng xã h i. b. Phát tri n m ng lư i giao d ch và kênh phân ph i M t m ng lư i r ng kh p s thu hút ñư c nhi u hơn m i ñ i tư ng khách hàng, ñánh giá s phát tri n v quy mô và kh năng ph c v c a ngân hàng ñó. Kênh phân ph i truy n th ng (chi nhánh, phòng giao d ch, qu ti t ki m). Kênh phân ph i hi n ñ i (Internet banking, mobile banking, ATM,…). c. Quy trình tín d ng Quy trình tín d ng bao g m t p h p nh ng bư c ti n hành, nh ng n i d ng cơ b n, nh ng k thu t nghi p v ph i th c hi n trong quá trình cho vay, b o lãnh nh m ph c v vi c ra quy t ñ nh tín d ng. Nó ñư c b t ñ u t khi chu n b cho vay, phát ti n vay, ki m tra sau khi cho vay ñ n khi thu h i n . d. Ho t ñ ng Marketing và chăm sóc khách hàng Ngân hàng nào th c hi n các ho t ñ ng maketting t t hơn s xây d ng ñư c hình nh t t, kh ng ñ nh ñư c thương hi u, thu hút ñư c nhi u khách hàng hơn. Ngày nay, nhi u ngân hàng ñã chuy n vũ khí c nh tranh t giá sang c nh tranh ch t lư ng ph c v và ñi u này ñã d n ñ n thành công c a nhi u ngân hàng thương m i hi n nay. e. Công ngh Công ngh hi n ñ i giúp cho ngân hàng cung c p d ch v hi n ñ i, phong phú ph c v nhu c u ngày càng l n và ña d ng c a khách hàng. Trong lĩnh v c ngân hàng, công ngh ñang ngày càng ñóng vai trò như là m t trong nh ng ngu n l c t o ra l i th c nh tranh quan tr ng nh t c a m i ngân hàng.
 11. 9 f. Ch t lư ng ngu n nhân l c Y u t con ngư i luôn là ñi u ki n không th thi u trong m i ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng nh t là ñ i v i ho t ñ ng cho vay, vai trò c a các cán b tín d ng l i càng quan tr ng. g. Danh m c s n ph m M t ngân hàng v i m t danh m c s n ph m TDBL phong phú, phù h p v i nhu c u th trư ng s có kh năng lôi kéo và ñáp ng nhu c u ñòi h i ña d ng c a m i khách hàng, ñ c bi t là khách hàng cá nhân, s lư ng khách hàng r t l n, mong mu n và ý thích càng phong phú. K t lu n chương 1 Trong chương 1 c a lu n văn ñã h th ng hoá m t s lý lu n cơ b n v Tín d ng bán l và m r ng tín d ng bán l t i NHTM. Nghiên c u lý lu n và th c t ñ tìm ra nh ng nhân t nh hư ng ñ n m r ng ho t ñ ng tín d ng bán l như: Môi trư ng pháp lý, kinh t xã h i, văn hoá, chính sách tín d ng, ho t ñ ng Marketing và chăm sóc khách hàng, ch t lư ng ngu n nhân l c, công ngh … Vì v y, ñ m r ng ho t ñ ng tín d ng bán l phù h p và hi u qu thì ngân hàng ph i n m v ng các nhân t nh hư ng. CHƯƠNG 2 TH C TR NG M R NG HO T Đ NG TÍN D NG BÁN L T I NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N KONTUM 2.1 Gi i thi u t ng quan v Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum 2.1.1. Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam là m t trong nh ng ngân hàng thương m i nhà nư c l n nh t Vi t Nam ñư c hình thành s m nh t, là doanh nghi p nhà nư c h ng ñ c bi t, ñư c t ch c ho t ñ ng theo mô hình t ng công ty nhà nư c. K t qu ho t ñ ng kinh doanh ñ n 31/12/2010: T ng tài s n c a BIDV ñ t 372.712 t ñ ng, dư n tín d ng ñ t 250.476 t ñ ng, huy ñ ng v n ñ t 272.110 t ñ ng, l i nhu n trên t ng tài s n (ROA) ñ t 1,2%, l i nhu n trên v n ch s h u ñ t (ROE) ñ t 17,2%. 2.1.2. Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kon Tum Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Kontum là Chi nhánh tr c thu c h th ng Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam, ñư c thành l p theo
 12. 10 Quy t ñ nh s 129/NH-QĐ ngày 30/8/1991 c a Th ng ñ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 2.1.2.1. Ch c năng, nhi m v c a BIDV Kontum BIDV Kontum th c hi n toàn b các ch c năng kinh doanh ti n t , d ch v ngân hàng theo Lu t các t ch c tín d ng và các quy ñ nh c a Ngành, g m: 2.1.2.2. Cơ c u t ch c chung c a BIDV Kontum Cơ c u t ch c c a BIDV Kontum g m có: Ban giám ñ c (1 Giám ñ c và 2 phó giám ñ c), 5 kh i tr c thu c g m 08 phòng ban và 02 phòng giao d ch. 2.1.3. Th c tr ng ho t ñ ng kinh doanh c a BIDV Kontum năm 2008- 2010 2.1.3.1. Huy ñ ng v n T ng huy ñ ng v n t i Chi nhánh tăng tuy t ñ i qua các năm, năm 2008 t ng ngu n v n huy ñ ng ñ t: 470 t ñ ng, năm 2009 là: 600,3 t ñ ng, ñ n năm 2010 ngu n v n huy ñ ng ñ t: 826,3 t ñ ng. Đi u này ñã góp ph n mang l i k t qu tăng trư ng kh quan ñ i v i ngu n v n dân cư giai ño n 2008-2010. 2.1.3.2. Cho vay B ng 2.2: Doanh s cho vay – Thu n - Dư n t i BIDV Kontum [6] 2008 2009 2010 TT Ch tiêu 09/08 S ti n 10/09 S ti n S ti n + ( %) + ( %) 1 Doanh s cho vay 462,3 790,6 71 1.128,9 42,8 2 Doanh s thu n 172,3 200 16,1 282 41 3 Dư n 718 899 25,2 1.088,8 21,1 T vi c nâng cao doanh s cho vay, tích c c thu n theo ñúng k ho ch nên dư n cho vay qua các năm liên t c tăng trư ng, bình quân 23,2% là phù h p v i ñ nh hư ng chung c a ngành. B ng 2.4: Dư n cho vay chia theo thành ph n kinh t t i BIDV Kontum [6] ĐVT: T ñ ng 2008 2009 2010 Thành ph n kinh t Dư T Dư T T Dư n n tr ng n tr ng tr ng Doanh nghi p nhà nư c 268 37,3% 322 35,8% 318 29,2% Doanh nghi p NQD 247 34,4% 315 35% 338.5 31,1% Cá nhân, h gia ñình 203 28,3% 262 29,1% 432,3 39,7% T ng c ng 718 100% 899 100% 1.088,8 100%
 13. 11 Qua b ng s li u trên, cho th y ho t ñ ng tín d ng c a BIDV Kontum tăng tuy t ñ i qua các năm (Dư n năm 2008: 718 t ñ ng; năm 2009: 899 t ñ ng; năm 2010: 1.088,8 t ñ ng). N x u trong ho t ñ ng cho vay: ( n t nhóm 3 ñ n nhóm 5) ñ n cu i năm 2010 là 34,9 t ñ ng, gi m 23,4 t ñ ng (gi m 40%) so v i năm 2008; chi m t tr ng 3,2% t ng dư n , gi m t l n x u 4,9% so v i năm 2008; t tr ng d n x u bình quân qua 3 năm (2008 - 2010) là 6%/năm. S lư ng khách hàng (KH) vay v n t i BIDV Kontum: S lư ng khách hàng tăng qua các năm, năm 2010 là 2.106 khách hàng, tăng 472 khách hàng (tăng 28,9%) so v i năm 2008. Trong t ng s khách hàng vay v n thì khách hàng là cá nhân, h gia ñình chi m t tr ng r t cao (trung bình qua các năm chi m t tr ng là 96,9 t ng s khách hàng vay v n và tăng trư ng bình quân qua các năm là 13,5% năm. 2.1.3.3. Ho t ñ ng d ch v T ng thu d ch v ròng ñ n cu i năm 2010 ñ t 5,14 t ñ ng, tăng 0,81 t ñ ng (tăng 18,6%) so v i năm 2009, ñ t 103% k ho ch BIDV giao năm 2010, ñ t 85,6% so v i Ngh quy t Đ i h i công nhân viên ch c năm 2010; tăng trư ng bình quân c giai ño n là 44,3%. Th ph n d ch v năm 2010 chi m 27,6%, gi m 23,5% so v i năm 2008. 2.1.3.4. K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a Chi nhánh Kontum năm 2008-2010 B ng 2.7: K t qu ho t ñ ng kinh doanh qua các năm 2008 – 2010 t i BIDV Kontum [6] ĐVT: T ñ ng TT Ch tiêu 2008 2009 2010 1 Huy ñ ng v n 470 600 826,3 2 Dư n tín d ng 717,9 899,3 1.088,8 3 Dư n tín d ng bán l 203 262 432,3 4 T l dư n /Huy ñ ng v n 1,53 1,5 1,32 5 Dư n TDH/T ng dư n 46% 43% 39,4% 6 T l n x u 8,1% 6,7 % 3,21% 7 T tr ng dư n bán l /T ng dư n 28,3% 29,17% 39,7 8 L i nhu n t ho t ñ ng khác 2,47 4,33 5,13 9 L i nhu n t ho t ñ ng (cho vay) 8,3 16,27 17,84 10 L i nhu n trư c thu 10,77 20,6 22,97 2.2. Th c tr ng m r ng tín d ng bán l t i BIDV Kontum
 14. 12 2.2.1. Th ph n c a BIDV Kontum so v i m t s ñ i th c nh tranh trên ñ a bàn Kontum B ng 2.8: Th ph n tín d ng và TDBL c a m t s NHTM t i Kontum ĐVT: T ñ ng 2008 2009 2010 Ngân Dư n Dư n Dư n T ng Dư n T ng Dư n T ng dư Dư n hàng TDBL/ TDBL/ TDBL/ dư n TDBL dư n TDBL n TDBL TDN TDN TDN BIDV 717,9 203 28,3% 899,3 262 29,1% 1.088,8 432,3 39,7% Agriban k 1.583 920 58,1% 2.212 1.087 49,1% 2.757 1.241 45% Vietinba nk 148,6 108 72,7% 351 233,5 66,5% 976,7 293 30% (Ngu n: S li u c a NHNN t nh Kontum năm 2008 – 2010) B ng 2.9: S lư ng khách hàng cá nhân, h gia ðình có quan h tín d ng t i m t s NHTM S lư ng khách hàng cá nhân, h gia ñình có Ngân hàng quan h vay v n Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 BIDV 1.593 1.836 2.031 Agribank 7.900 8.361 9.546 Vietinbank 864 1.667 1.723 T ng c ng 10.357 11.864 13.300 (Ngu n:Báo cáo thư ng niên NHNN Kontum năm 2008- 2010) 2.2.2. Th c tr ng m r ng tín d ng bán l t i chi nhánh giai ño n 2008 – 2010 2.2.2.1. Khách hàng bán l ñang giao d ch t i chi nhánh S lư ng khách hàng ho t ñ ng t i chi nhánh ngày càng phát tri n. T ng s lư ng khách hàng cá nhân c a Chi nhánh ñ n năm 2010 là: 21.445 khách hàng, tăng 5.804 khách hàng (tăng 37%) so v i năm 2008, song bên c nh ñó khách hàng vay m i chi m kho ng 10% trên t ng s lư ng khách hàng bán l ñang giao d ch t i chi nhánh. 2.2.2.2. Cho vay bán l
 15. 13 B ng 2.11: Doanh s cho vay - Thu n - Dư n bán l [6] ĐVT: T ñ ng 2008 2009 2010 T Ch tiêu 09/08 S ti n 10/09 T S ti n S ti n + ( %) + ( %) 1 T ng doanh s cho vay 462,3 790,6 71 1.128,9 42,8 Doanh s cho vay bán l 243,1 314,8 29,5 494,3 57 T tr ng 52,6 39,8 42,2 2 T ng doanh s thu n 172,3 200 16,1 282 41 Doanh s thu n bán l 68,5 92,3 34,7 128 38,7 T tr ng 39,8 46 45,4 3 T ng dư n 718 899 25,2 1.088,8 21,1 Dư n bán l 203 262 29,1 432,3 65 T tr ng 28,3 29,1 39,7 Doanh s cho vay năm 2010 ñ t 1.128,9 t ñ ng, tăng 338,3 t ñ ng (tăng 42,8%) so v i năm 2009 và doanh s cho vay bình quân giai ño n 2008-2010 tăng 56,9%/năm. Năm 2010 cho vay bán l có s ñ t phá v i doanh s cho vay ñ t 494,3 t ñ ng, tăng 179,5 t ñ ng (tăng 57%) so v i năm 2009 và t tr ng doanh s cho vay bán l chi m 42,2% trong t ng doanh s cho vay. Doanh s thu n bình quân các năm là 96,3 t ñ ng, chi m t tr ng 43,7% t ng doanh s thu n bình quân. B ng 2.12: Dư n cho vay theo s n ph m tín d ng bán l t i BIDV Kontum [6] 2008 2009 2010 S n ph m tín d ng K/ Dư n K/ Dư n K/ Dư n bán l hàng (T ñ ng) hàng (T ñ ng) hàng (T ñ ng) T ng c ng 1.593 203 1.836 262 2.031 432,3 1. Cho vay kinh doanh 1.002 193,1 1.056 246 1.250 406,6 T c ñ tăng trư ng (%) 5,4 27,4 18,4 65,3 T tr ng (%) 62,9 95,1 57,5 93,9 61,5 94,1 2. Cho vay CBCNV 544 8 696 8,7 702 12,1 T c ñ tăng trư ng (%) 27,9 8,8 0,87 39,1 T tr ng (%) 34 3,9 37,9 3,3 34,6 2,8 3. Th u chi tài kho n - - 17 0,3 45 2,2
 16. 14 ti n g i T c ñ tăng trư ng (%) 164,7 633 T tr ng (%) 0,93 0,1 2,2 0.5 4. Cho vay c m c 47 1,9 67 7 34 11,4 T c ñ tăng trư ng (%) 42,6 268,4 -49 62,9 T tr ng (%) 3 0,94 3,6 2,7 1,7 2,6 Dư n phân theo th i h n cho vay: Dư n cho vay ng n h n ñ n cu i năm 2010 ñ t 660,2 t ñ ng, tăng 142,8 t ñ ng (tăng 27,6%) so v i năm 2009; chi m t tr ng 60,62% t ng dư n ; Dư n cho vay trung dài h n ñ n cu i năm 2010 ñ t 428,6 t ñ ng, tăng 47 t ñ ng (tăng 12,3%) so v i năm 2009; chi m t tr ng 39,38% t ng dư n . Dư n cho vay ng n h n ñ i v i bán l chi m t tr ng bình quân r t cao (chi m 96,6% dư n cho vay bán l ) vì nó ñáp ng ñư c nhu c u cho khách hàng trong vi c b sung ngu n v n lưu ñ ng, nh ng kho n vay có vòng quay v n nhanh và ñ cho phù h p v i cơ c u ngu n v n huy ñ ng c a chi nhánh. B ng 2.14: Dư n cho vay bán l theo ñ i tư ng khách hàng t i BIDV Kontum [6] 2008 2009 2010 Theo ñ i tư ng khách S Dư n S Dư n S Dư n hàng bán l KH (T ñ ng) KH (T ñ ng) KH (T ñ ng) T ng c ng 1.593 203 1.836 262 2.031 432,3 H kinh doanh 544 65 683 83 732 128 T c ñ tăng trư ng (%) 31,1 27,7 7,2 54,2 T tr ng (%) 34,1 32 37,2 31,7 36,1 29,6 Cá nhân 1.049 138 1.153 179 1.299 304,3 T c ñ tăng trư ng (%) 10,2 29,7 12,7 70 T tr ng (%) 65,9 68 62,8 68,3 63,9 70,4 S lư ng khách hàng và dư n TDBL c a chi nhánh ch y u là khách hàng cá nhân, chi m t tr ng bình quân 64% trong t ng s lư ng khách hàng bán l và chi m 68,9% v dư n bán l . V ñ i tư ng khách hàng là h kinh doanh s lư ng khách hàng và dư n còn th p so v i ti m năng trên ñ a bàn Thành ph .
 17. 15 B ng 2.15: Dư n cho vay bán l theo ñ a bàn Kontum [6] ĐVT: T ñ ng 2008 2009 2010 Phân theo v trí ñ a Dư lý S KH S KH Dư n S KH Dư n n KH t i TP. Kontum 1.064 154 1.258 106 1.411 350 Kh t i huy n Đ k Hà 529 49 578 56 620 82,3 T ng c ng 1.593 203 1.836 262 2.031 432,3 Dư n cho vay bán l t i BIDV Kontum ch y u t p trung t i ñ a bàn thành ph , vì chi nhánh cùng v i 01 PGD ñóng t i ñ a bàn thành ph và ch có 01 PGD ñóng t i ñ a bàn huy n Đ k Hà. Do ñó, Chi nhánh c n tri n khai m r ng m ng lư i, kênh phân ph i t i thành ph và các huy n lân c n ñ a bàn Thành ph r t có ti m năng. 2.2.2.3. Ch t lư ng tín d ng bán l B ng 2.16: N x u trong ho t ñ ng cho vay bán l [6] ĐVT: T ñ ng 2008 2009 2010 Ch tiêu S 09/08 S 10/09 S ti n ti n + ( %) ti n + ( %) T ng n x u 58,3 60,6 3,9 34,9 -42 N x u bán l 1,4 4 185,7 5,6 40 Nơ x u bán l /t ng dư n 0,2% 0,44% 0,5% N x u bán l /dư n bán l 0,7% 1,5% 1,3 Năm 2010, t ng n x u t i BIDV Kontum là 34.9 t ñ ng, chi m 3,2%/T ng dư n , gi m 25,7 t ñ ng (42%) so v i năm 2009. Năm 2009 n x u ñ i v i cho vay bán l chi m t tr ng cao 1,5%/dư n bán l tăng cao g p hai l n năm 2008, ñ n năm 2010 t tr ng n x u bán l có chi u hư ng gi m d n, chi m t tr ng là 1,3%/t ng dư n t ñ ng. 2.2.2.4. Thu nh p t ho t ñ ng cho vay bán l T tr ng thu nh p t ho t ñ ng cho vay bán l trong t ng thu nh p t ho t ñ ng cho vay c a BIDV Kontum có chi u hư ng tăng qua các năm (cao nh t năm 2010 là 39,7%). Vì v y, ñ gi b n v ng ngu n thu t cho vay bán l và ph n ñ u tăng t tr ng thu nh p t TDBL cao hơn n a ñòi h i BIDV Kontum
 18. 16 c n ph i có nh ng gi i pháp h u hi u nh m phát tri n các s n ph m cho vay bán l t i chi nhánh, c n ph i tăng c lư ng và ch t v s n ph m t ñó c i thi n hơn v cơ c u thu nh p. 2.3. Đánh giá th c tr ng m r ng ho t ñ ng TDBL t i BIDV Kontum 2.3.1. Ưu ñi m - Qúa trình xem xét cho vay không ng ng ñư c c i ti n t khâu hư ng d n khách hàng ñ n vi c hoàn ch nh h sơ, ñ m b o ñơn gi n, rút ng n th i gian giao d ch. - Cơ c u tín d ng chuy n d ch theo hư ng tích c c, quy mô cho vay ñ i v i cá nhân, h gia ñình ngày càng ñư c m r ng. - Quy trình tín d ng, chính sách tín d ng, ch t lư ng tín d ng luôn ñư c chú tr ng trong quá trình m r ng cho vay. - Ch n l c khách hàng áp d ng phương th c cho vay phù h p theo t ng s n ph m tín d ng, gi m thi u h sơ vay v n, áp d ng lãi su t tho thu n phù h p. - Thu nh p t ho t ñ ng TDBL t i BIDV Kontum ñã góp ph n tăng thu nh p tr c ti p và gián ti p cho Ngân hàng. - V i ñ i ngũ cán b tr , kho , năng ñ ng và ñ o ñ c ngh nghi p luôn ñưa lên hàng ñ u. 2.3.2. Nh ng t n t i và nguyên nhân h n ch m r ng ho t ñ ng tín d ng bán l t i BIDV Kontum - Ho t ñ ng tín d ng bán l c a BIDV Kontum cho ñ n th i gian g n ñây ch y u v n là t phát, chưa có k ho ch chi n lư c cho ho t ñ ng này. - Các lo i s n ph m TDBL chưa nhi u ho c m t s s n ph m ñã có nhưng chi nhánh chưa tri n khai như s n ph m cho vay h tr nhu c u v nhà , mua ôtô,... - Th ph n TDBL c a Chi nhánh trên ñ a bàn chi m t l th p so v i m t s ngân hàng thương m i t i ñ a bàn và chưa tương x ng v i ti m năng t i ñ a bàn. - Dư n và khách hàng c a chi nhánh ch y u là t i ñ a bàn thành ph . - S lư ng khách hàng ñang quan h TDBL năm 2010 còn th p ch v i 2.031 khách hàng (chi m 10% s lư ng khách hàng cá nhân ñang giao d ch t i chi nhánh). Nguyên nhân c a nh ng h n ch trong công tác m r ng ho t ñ ng TDBL t i chi nhánh: - TDBL là m t hình th c khá m i m và ch th c s phát tri n trong th i gian g n ñây. - Ch t lư ng ngu n nhân l c chưa cao
 19. 17 - Vi c t ch c ho t ñ ng kinh doanh ngân hàng bán l t i chi nhánh chưa chuyên nghi p, v n ho t ñ ng theo mô hình bán hàng th ñ ng. - H n m c cho vay tiêu dùng còn th p. M ng lư i giao d ch c a Chi nhánh chưa ñư c m r ng. - Danh m c s n ph m chưa ña d ng, không có nhi u khác bi t so v i các ngân hàng khác. Th t c c p tín d ng còn rư m rà, m t th i gian, nh hư ng t i ch t ch t lư ng s n ph m cung c p. - Công tác marketing bán l còn nhi u h n ch , công tác qu ng bá hình nh, thương hi u chưa ñư c chú ý. Ho t ñ ng ti p th thi u chuyên nghi p. Chính sách khách hàng hi u qu chưa cao. Chưa có chính sách ñ ng l c thúc ñ y bán hàng. Đ i v i ho t ñ ng tín d ng bán l chi nhánh chưa xây d ng các chương trình qu ng cáo, ti p th mà ch y u khách hàng t tìm ñ n ngân hàng, m t s kênh truy n thông như website, trang intranet chưa phát huy hi u qu . - Năng l c v công ngh chưa ñáp ng ñư c nhu c u phát tri n. - Chưa xây d ng ñư c h th ng ch m ñi m tín d ng khách hàng cá nhân ñ có chính sách v lãi su t, phí, tài s n ñ m b o ñ i v i t ng lo i khách hàng. - Chính sách cho vay bán l ñ i v i m t s s n ph m còn c ng nh c, chưa linh ho t theo k p các ngân hàng thương m i khác như th i gian vay còn ng n, h n m c cho vay còn th p như s n ph m cho vay CBCNV. K t lu n chương 2 Trên cơ s nh n ñ nh v xu hư ng phát tri n c a ngành ngân hàng, ti m năng c a th trư ng cho vay bán l , tình hình c nh tranh và nh ng phân tích ñánh giá th c tr ng ho t ñ ng cho vay bán l c a Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát Tri n Kontum, lu n văn ñã ñưa ra nh ng k t qu ñ t ñư c, h n ch và nguyên nhân. Đây là nh ng căn c ñ ñ xu t các gi i pháp, ki n ngh nh m m r ng ho t ñ ng tín d ng bán l t i Chi nhánh trong th i gian t i.
 20. 18 CHƯƠNG 3 GI I PHÁP M R NG HO T Đ NG TÍN D NG BÁN L T I NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N KONTUM 3.1. Đ nh hư ng và m c tiêu m r ng ho t ñ ng tín d ng bán l 3.1.1. Đ nh hư ng m r ng ho t ñ ng TDBL c a BIDV BIDV tr thành NHTM hàng ñ u Vi t Nam trong lĩnh v c NHBL, ñáp ng ñ y ñ các thông l và chu n m c qu c t v ho t ñ ng; Cung c p các s n ph m, d ch v NHBL ñ ng b , ña d ng, ch t lư ng t t nh t tăng hi u qu , an toàn và b n v ng trong h at ñ ng kinh doanh c a NHTM. Giai ño n 2009-2012, khách hàng bán l là cá nhân, h gia ñình. Giai ño n t 2012 tr ñi, khách hàng bán l bao g m c doanh nghi p tư nhân. Đ i v i ho t ñ ng TDBL, BIDV ñã xác ñ nh c n ph i m r ng, phát tri n có tính ñ t phá, nâng t tr ng bán l trong t ng dư n c a toàn h th ng. Năm 2010 t l dư n TDBL toàn h th ng chi m 10,6%/t ng dư n (tương ñương 26.000 t ñ ng), k ho ch năm 2012 t l DN bán l toàn h th ng là 14% (tương ñương 51.000 t ñ ng). 3.1.2. Đ nh hư ng và m c tiêu m r ng ho t ñ ng TDBL c a BIDV Kontum Nh n ñ nh th trư ng - Th trư ng bán l là m t th trư ng c nh tranh kh c li t, h u h t các ngân hàng thương m i trên ñ a bàn thành ph Kontum ñ u ñã xác ñ nh th trư ng bán l là th trư ng chi n lư c. - Bên c nh s c nh tranh kh c li t ñó thì ta cũng th y th trư ng b n l v n còn r t l n. Đ nh hư ng: - Xác ñ nh th trư ng TDBL là m t trong nh ng chi n lư c m c tiêu ñ phát tri n. XĐBLTBL là m t b ph n quan tr ng n m trong t ng th phát tri n c a BIDV. M t s ch tiêu k ho ch c th ñ n 2012 c a Chi nhánh Kontum: + Dư n tín d ng ñ t:1.700 t ñ ng, trong ñó dư n TDBL chi m 36,5% tương ng v i 620 t ñ ng. + Thu thu n d ch v bán l : 2,42 t ñ ng. 3.2. Gi i pháp v m r ng ho t ñ ng tín d ng bán l t i BIDV Kontum 3.2.1. Xây d ng chính sách tín d ng bán l Trên cơ s chính sách tín d ng chung c a BIDV. Đ ho t ñ ng TDBL

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Kon Tum

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
f626tq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Tín dụng bán lẻ, Nghiệp vụ tín dụng, Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng, Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Luận văn thạc sĩ
Loại file
PDF
Số trang
26
Dung lượng
0.26 M
Lần xem
22
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-thac-si-Mo-rong-hoat-dong-tin-dung-ban-le-tai-chi-nhanh-ngan-hang-dau-tu-va-phat-trien-Kon-Tum.PDF[0.26 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT