Xem mẫu

i<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> 1. Lý do lựa chọn đề tài<br /> - Phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt là yêu cầu bức<br /> thiết đối với các NHTM trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.<br /> - Định hướng chiến lược của Agribank là đưa thẻ trở thành sản phẩm cơ bản<br /> trong việc thực hiện mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.<br /> - Sản phẩm thẻ của Agribank vẫn còn những hạn chế và tồn tại, chưa tương<br /> xứng với tiềm lực mà Agribank hiện có.<br /> Xuất phát từ thực tiễn đó, với tư cách là một người công tác trong đơn vị<br /> cung cấp sản phẩm thẻ, tôi đã chọn đề tài “Phát triển sản phẩm thẻ tại Ngân hàng<br /> Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” nhằm góp phần giải quyết các<br /> vấn đề nêu trên.<br /> <br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> - Hệ thống hoá và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến phát<br /> triển sản phẩm thẻ ở các ngân hàng thương mại.<br /> - Phân tích và đánh giá đúng thực trạng phát triển sản phẩm thẻ tại Agribank.<br /> - Đưa ra những giải pháp khả thi nhằm góp phần phát triển sản phẩm thẻ tại<br /> Agribank.<br /> <br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Sản phẩm thẻ của Ngân hàng thương mại.<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển sản<br /> phẩm thẻ tại Agribank giai đoạn 2007 – 2011 và tìm giải pháp phát triển sản phẩm<br /> thẻ Agribank trong giai đoạn 2013-2015.<br /> <br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> * Thu thập dữ liệu:<br /> - Dữ liệu sơ cấp: phỏng vấn đối với các cán bộ cấp cao của ngân hàng, điều<br /> tra, phỏng vấn khách hàng sử dụng sản phẩm thẻ của Agribank. Sử dụng phương<br /> pháp thu thập bảng hỏi và phỏng vấn chuyên gia.<br /> <br /> ii<br /> <br /> - Dữ liệu thứ cấp: thu thập thông tin từ sách báo chuyên ngành, các báo cáo<br /> của Hội thẻ, báo cáo của Agribank, các đề tài khoa học có liên quan đến sản phẩm<br /> thẻ, các tài liệu của Agribank.<br /> * Phân tích dữ liệu:<br /> - Sử dụng các phương pháp kỹ thuật như thống kê, sử dụng biểu đồ, bảng dữ<br /> liệu, mô hình, so sánh và đánh giá để xử lý và phân tích dữ liệu thu được.<br /> - Sử dụng phương pháp tổng hợp và phân tích trên cơ sở thực trạng phát triển<br /> sản phẩm thẻ của Agribank, tiếp cận các kinh nghiệm phát triển sản phẩm thẻ của<br /> các tổ chức trong và ngoài nước, tham khảo ý kiến chuyên gia và vận dụng các kiến<br /> thức có được từ thực tế công tác tại Agribank trong việc đề xuất các giải pháp nhằm<br /> phát triển sản phẩm thẻ của Agribank.<br /> <br /> 5. Kết cấu của luận văn<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 4 chương:<br /> Chƣơng 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu về thẻ và phát triển thẻ ngân<br /> hàng thương mại<br /> Chƣơng 2: Những vấn đề lý luận cơ bản về sản phẩm thẻ và phát triển sản<br /> phẩm thẻ của ngân hàng thương mại<br /> Chƣơng 3: Thực trạng phát triển sản phẩm thẻ tại Agribank<br /> Chƣơng 4: Giải pháp phát triển sản phẩm thẻ tại Agribank<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ<br /> THẺ VÀ PHÁT TRIỂN THẺ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> Trong quá trình viết luận văn thạc sĩ, tôi đã nghiên cứu các tài liệu có liên<br /> quan đến đề tài luận văn của tôi, bao gồm: đề tài khoa học của Agribank, các luận<br /> án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ và một số các bài báo trên tạp chí chuyên ngành. Các<br /> công trình nghiên cứu đã cho tôi nhiều góc nhìn về thị trường thẻ Việt Nam nói<br /> chung và sản phẩm thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt<br /> Nam nói riêng.<br /> Sau khi nghiên cứu các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên<br /> cứu của mình, tôi nhận thấy cần tiếp tục nghiên cứu và trình bày trong luận văn của<br /> mình các nội dung sau:<br /> - Tiêu chí đánh giá sự phát triển sản phẩm thẻ của ngân hàng thương mại<br /> - Quy trình phát triển sản phẩm thẻ ở các ngân hàng thương mại<br /> - Đánh giá hiệu quả sản phẩm thẻ<br /> - Các giải pháp phát triển sản phẩm thẻ Agribank trong giai đoạn tiếp theo.<br /> <br /> iv<br /> <br /> CHƢƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ SẢN<br /> PHẨM THẺ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THẺ CỦA NGÂN<br /> HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, ra đời từ<br /> phương thức mua bán chịu hàng hóa bán lẻ và phát triển gắn liền với việc ứng dụng<br /> công nghệ tin học trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nó thể hiện sự cam kết của<br /> ngân hàng đảm bảo thanh toán cho những khoản tiền do chủ thẻ sử dụng bằng tiền<br /> của ngân hàng cho chủ thẻ vay hoặc tiền của chính chủ thẻ gửi tại ngân hàng.<br /> Có rất nhiều cách để phân loại thẻ ngân hàng như sau:<br /> - Xét theo đặc tính kỹ thuật: thẻ khắc chữ nổi (Embossing Card); thẻ băng từ<br /> (Magnetic card); thẻ chip (Smart Card); thẻ từ có chip (thẻ lưỡng tính).<br /> - Xét theo tính chất thanh toán: thẻ tín dụng (Credit Card); thẻ ghi nợ (Debit<br /> Card); thẻ trả trước (Prepaid Card).<br /> - Xét theo phạm vi lãnh thổ: thẻ nội địa; thẻ quốc tế.<br /> - Xét theo góc độ chủ thẻ: thẻ cá nhân; thẻ công ty.<br /> - Xét theo tính năng, tiện ích của thẻ: thẻ hạng chuẩn (Standard Card); thẻ<br /> hạng vàng (Gold Card); thẻ hạng bạch kim (Platium Card).<br /> Các chủ thể tham gia trong phát hành, thanh toán và sử dụng thẻ ngân hàng<br /> bao gồm:<br /> - Ngân hàng phát hành thẻ/Tổ chức phát hành thẻ<br /> - Ngân hàng thanh toán thẻ/Tổ chức thanh toán thẻ<br /> - Chủ thẻ<br /> - Đơn vị chấp nhận thẻ<br /> - Các chủ thể trung gian<br /> Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, thanh toán bằng tiền mặt<br /> bộc lộ nhiều hạn chế. Sự phát triển kỳ diệu của khoa học kỹ thuật đã cho ra đời sản<br /> phẩm thẻ. Sản phẩm thẻ thể hiện được ưu thế vượt trội của nó so với các công cụ<br /> thanh toán hiện nay, đáp ứng đúng yêu cầu của nền kinh tế - xã hội hiện nay. Đồng<br /> <br /> v<br /> <br /> thời, cùng với sự đòi hỏi và lựa chọn ngày càng khắt khe của khách hàng và tình<br /> trạng cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn khiến các ngân hàng thương<br /> mại phải không ngừng đổi mới và tự hoàn thiện. Do đó, phát triển sản phẩm thẻ là<br /> xu hướng tất yếu của kinh doanh ngân hàng hiện đại.<br /> Để đánh giá sự phát triển sản phẩm thẻ thì cần thiết phải đánh giá ở cả hai<br /> mặt: chiều rộng và chiều sâu, cụ thể:<br /> - Theo chiều rộng: sự đa dạng về chủng loại sản phẩm thẻ; tỷ lệ tăng trưởng<br /> số lượng thẻ phát hành và thị phần; doanh số sử dụng thẻ.<br /> - Theo chiều sâu: sự đa dạng về chức năng, tiện ích của sản phẩm thẻ; sự an<br /> toàn trong thanh toán và sử dụng thẻ; sự thuận tiện trong thanh toán và sử dụng thẻ;<br /> chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.<br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm thẻ của ngân hàng thương mại<br /> bao gồm:<br /> - Các yếu tố khách quan: kinh tế; công nghệ; văn hóa - xã hội; chính trị,<br /> chính phủ, luật pháp; môi trường cạnh tranh.<br /> - Các yếu tố chủ quan: Quy mô và phạm vi hoạt động của ngân hàng; tiềm<br /> lực kinh tế của ngân hàng; cơ chế, chính sách của ngân hàng trong vấn đề phát triển<br /> sản phẩm thẻ; định hướng phát triển sản phẩm thẻ của ngân hàng; trình độ kỹ thuật<br /> của hệ thống quản lý thẻ; trình độ của đội ngũ cán bộ; hoạt động quản lý rủi ro thẻ.<br /> Quy trình phát triển sản phẩm thẻ tuân theo 8 bước: hình thành ý tưởng, sàng<br /> lọc ý tưởng, phát triển và thử nghiệm quan niệm, hoạch định chiến lược Marketing,<br /> Phân tích tình hình kinh doanh, phát triển sản phẩm, kiểm định thị trường và thương<br /> mại hóa.<br /> <br />