Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán quản trị chi phí tại công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
uc8cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán, Kế toán quản trị chi phí, Quản trị chi phí, Kế toán quản trị, Công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
18
Dung lượng
0.28 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined.<br /> 1.2<br /> <br /> Tính cấp thiết của đề tài................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tàiError! Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 1.4<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> Câu hỏi nghiên cứu........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.5<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu của đề tài ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.6<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.7<br /> <br /> Ý nghĩa khoa học và đóng góp của đề tài ....... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.8<br /> <br /> Kết cấu của đề tài nghiên cứu ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC<br /> DOANH NGHIỆP....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.<br /> <br /> Khái quát chung về kế toán quản trị chi phí . Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.1.Bản chất của kế toán quản trị chi phí .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2.Vai trò của kế toán quản trị chi phí ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3.Nhiệm vụ kế toán quản trị chi phí ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.<br /> <br /> Nội dung kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệpError! Bookmark not<br /> <br /> defined.<br /> 2.2.1.Phân loại chi phí .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2.Xây dựng định mức chi phí và Lập dự toán chi phíError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3.Đối tượng hạch toán chi phí và các phương pháp xác định chi phí ......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.4.Phân tích biến động chi phí ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.5.Sử dụng thông tin chi phí cho việc ra quyết định kinh doanh của nhà quản lý.Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3<br /> <br /> Mô hình tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệpError! Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN ARKSUN VIỆT NAM.................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.<br /> <br /> Tổng quan về công ty Cổ phần Arksun Việt NamError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Arksun Việt NamError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán .. Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2.<br /> <br /> Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại công ty Cổ phần Arksun Việt Nam<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1.Phân loại chi phí .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2.Xây dựng định mức chi phí và Lập dự toán chi phíError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3.Đối tượng kế toán chi phí và các phương pháp xác định chi phíError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.2.4.Sử dụng thông tin chi phí cho việc ra quyết định kinh doanh của nhà quản lý.Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ<br /> XUẤT VÀ KẾT LUẬN. ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.<br /> <br /> Thảo luận kết quả nghiên cứu ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.1.1.Ưu điểm ........................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.2.Hạn chế ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.<br /> <br /> Những giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần<br /> <br /> Arksun Việt Nam ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.1.Hoàn thiện phân loại chi phí sản xuất phục vụ kế toán quản trịError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 4.2.2.Hoàn thiện xây dựng định mức chi phí sản xuất và hệ thống dự toán chi phí sản<br /> xuất<br /> <br /> ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.2.3.Hoàn thiện xác định đối tượng chịu phí và phương pháp xác định chi phí.Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 4.2.4.Sử dụng thông tin chi phí phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh của nhà quản<br /> trị.<br /> 4.3.<br /> <br /> ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> Điều kiện cơ bản để thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi<br /> <br /> phí tại công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3.1.Về phía Nhà Nước và các cơ quan chủ quản.. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3.2.Về phía doanh nghiệp ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> <br /> CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU<br /> 1.1 Tính cấp thiết của đề tài<br /> Một trong những ngành góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế nước ta là xuất<br /> khẩu hàng hóa,trong đó hàng dệt may luôn chiếm tỷ trọng lớn và đạt mức tăng khá. Hiện<br /> nay, dệt may là một trong những nhóm hàng xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Tuy<br /> nhiên trong thời gian tới Việt Nam cần cố gắng nâng dần tỉ trọng nội địa hóa và hàm<br /> lượng kỹ thuật trong các sản phẩm may gia công để tăng thêm giá trị gia tăng cho mỗi<br /> sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm.<br /> Công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam là một công ty sản xuất, gia công và kinh<br /> doanh hàng may mặc xuất khẩu, chủ yếu gia công cho các đối tác nước ngoài. Những<br /> năm qua công ty luôn đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt. Sự ra đời và lớn mạnh<br /> của Arksun – Việt Nam đã cùng đóng góp vào sự phát triển chung của ngành dệt may và<br /> nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, những năm qua công ty cũng phải đối mặt với nhiều vấn<br /> đề do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng như việc Việt Nam ngày<br /> càng hội nhập sâu rộng hơn thì công ty phải bước vào cạnh tranh gay gắt hơn. Sự cần<br /> thiết của kế toán quản trị chi phí tại công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam sẽ hỗ trợ đắc lực<br /> cho công tác quản lý, điều hành nhằm tăng cường khả năng hội nhập, tạo nên sự an toàn<br /> cho nhà quản lý.<br /> Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa của kế toán quản trị, tầm quan trọng của kiểm soát chi<br /> phí và triển vọng thực tế của thị trường hàng may mặc Việt Nam, tôi đã chọn nghiên cứu<br /> đề tài: “ Kế toán quản trị chi phí tại công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam” nhằm góp<br /> phần vào sự phát triển cũng như làm tốt hơn việc quản trị chi phí, nâng cao năng lực quản<br /> lý công ty.<br /> Trên thực tế đã có rất nhiều luận văn thạc sỹ nghiên cứu về kế toán quản trị chi<br /> phí, mỗi luận văn đều có những đóng góp mới về mặt thực tiễn và đưa ra được những đề<br /> xuất hết sức quan trọng cho các doanh nghiệp.<br /> <br /> Mục đích nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa lý luận về kế toán quản trị chi phí<br /> trong các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần<br /> Arksun Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị<br /> chi phí tại công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam.<br /> Phương pháp nghiên cứu đề tài sử dụng nguồn số liệu thứ cấp và sơ cấp. Số liệu<br /> thứ cấp lấy từ các báo cáo tài chính, sổ sách, dữ liệu có sẵn trong Công ty. Số liệu sơ cấp<br /> có được từ quá trình nghiên cứu thông qua phiếu điều tra, phỏng vấn, quan sát.<br /> Nội dung đề tài nghiên cứu được kết cấu thành 04 chương:<br /> Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu<br /> Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp<br /> Chương 3: Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Arksun Việt<br /> Nam<br /> Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu, các giải pháp đề xuất và kết luận.<br /> <br /> CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ<br /> TRONG CÁC DOANH NGHIỆP<br /> 2.1. Khái quát chung về kế toán quản trị chi phí<br /> 2.1.1. Bản chất của kế toán quản trị chi phí<br /> Kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành của hệ thống thông tin kế toán nói<br /> chung trong các doanh nghiệp.<br /> Nội dung của kế toán quản trị chi phí: Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh;<br /> Xác định giá phí đơn vị sản phẩm; Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chi phí bộ phận<br /> theo từng trung tâm chi phí; Phân tích mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng và lợi<br /> nhuận; phân tích thông tin chi phí để lựa chọn thông tin thích hợp cho các quyết định<br /> kinh doanh.<br /> 2.1.2. Vai trò của kế toán quản trị chi phí<br /> Có thể thấy được vai trò của quản trị chi phí giúp doanh nghiệp tập trung năng lực<br /> của mình vào các điểm mạnh, tìm ra các cơ hội hoặc các vấn đề quan trọng trong sản xuất<br /> kinh doanh; giúp doanh nghiệp có thể cải thiện chất lượng sản phẩm hay dịch vụ của<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục đích nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa lý luận về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Arksun Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán quản trị chi phí tại công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ke-toan-Ke-toan-quan-tri-chi-phi-tai-cong-ty-Co-phan-Arksun-Viet-Nam.PDF[0.28 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT