Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
6b8cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán, Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính, Phân tích tình hình tài chính, Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga, Kế toán tài chính
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
19
Dung lượng
0.24 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
MỤC LỤC<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC PHỤ LỤC<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined.<br /> 1.1<br /> <br /> Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu......................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Tổng quan các công trình nghiên cứu hoàn thiện phân tích tình hình tài<br /> chính của ngân hàng thương mại ..........................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu ................................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> Câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu ............................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.5<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu .................................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.6<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu........................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.7<br /> <br /> Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu ................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.8<br /> <br /> Kết cấu của luận văn ...............................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH<br /> TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ..Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.<br /> <br /> Vai trò của phân tích tình hình tài chính trong các ngân hàng<br /> thương mại ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu ............................................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Đặc điểm của NHTM ảnh hưởng đến phân tích tình hình tài chínhError! Bookmark not defined<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> Phương pháp phân tích...........................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.1<br /> <br /> Phương pháp so sánh ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.2<br /> <br /> Phương pháp liên hệ ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.3<br /> <br /> Phương pháp mô hình tài chính Dupont............... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.4<br /> <br /> Phương pháp phân tích theo mô hình Camels...... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.5<br /> <br /> Các phương pháp khác ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.4.<br /> <br /> Nội dung phân tích tình hình tài chính trong các ngân hàng thương mại Error! Bookmark not d<br /> <br /> 2.4.1<br /> <br /> Phân tích cấu trúc tài chính ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.4.2<br /> <br /> Phân tích tình hình dự trữ và khả năng thanh toán Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.4.3<br /> <br /> Phân tích tình hình tín dụng .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.4.4.<br /> <br /> Phân tích lợi nhuận và khả năng sinh lời .............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.4.5<br /> <br /> Phân tích rủi ro và an toàn vốn trong hoạt động ngân hàngError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.5.<br /> <br /> Tổ chức thực hiện phân tích tình hình tài chính tại ngân hàng<br /> thương mại .................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.5.1<br /> <br /> Lập kế hoạch phân tích ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.5.2<br /> <br /> Thu thập tài liệu .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.5.3<br /> <br /> Xử lý thông tin ...................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.5.4<br /> <br /> Phân tích, dự đoán và quyết định.......................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.5.5<br /> <br /> Hoàn thành công việc phân tích ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.6<br /> <br /> Phân tích dự báo tài chính ......................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.6.1<br /> <br /> Nguyên tắc dự báo các chỉ tiêu tài chính .............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.6.2<br /> <br /> Dự báo các chỉ tiêu tài chính................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI<br /> NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT – NGA (VRB) .........Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.<br /> <br /> Tổng quan về Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga...Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.1<br /> <br /> Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng liên doanh Việt - NgaError! Bookmark not define<br /> <br /> 3.1.2.<br /> <br /> Đặc điểm kinh doanh của Ngân hàng Liên doanh Việt NgaError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Thực trạng phân tích tình hình tài chính tạingân hàng Liên<br /> doanh Việt - Nga ...................................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1.<br /> <br /> Thực trạng phân tích cấu trúc tài chính ................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.2<br /> <br /> Thực trạng phân tích tình hình dự trữ và khả năng thanh toánError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.3<br /> <br /> Thực trạng phân tích tình hình tín dụng ............... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.4<br /> <br /> Thực trạng phân tích lợi nhuận và khả năng sinh lờiError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.5<br /> <br /> Thực trạng phân tích rủi ro và an toàn vốn trong hoạt động ngân hàngError! Bookmark not def<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> Thực trạng công tác tổ chức thực hiện phân tích tình hình tài chínhError! Bookmark not define<br /> <br /> 3.4<br /> <br /> Thực trạng công tác dự báo tài chính....................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG IV: MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH<br /> TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT – NGA .... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 4.1<br /> <br /> Một số kết luận và phát hiện qua nghiên cứu phân tích tình hình tài chính tại<br /> Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga. ........................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.1.1<br /> <br /> Những ưu điểm ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.1.2<br /> <br /> Những vấn đề còn tồn tại ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.1.3.<br /> <br /> Nguyên nhân......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.2.<br /> <br /> Các đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Ngân<br /> hàng Liên doanh Việt – Nga ...................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.2.1.<br /> <br /> Hoàn thiện phương pháp phân tích....................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.2.2<br /> <br /> Hoàn thiện nội dung phân tích.............................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.2.3<br /> <br /> Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích.................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.2.4<br /> <br /> Hoàn thiện công tác dự báo tài chính ......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.3<br /> <br /> Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính<br /> tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga....................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.3.1<br /> <br /> Đối với Nhà nước: ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.3.2<br /> <br /> Đối với Ngân hàng Nhà nước:.............................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.3.3<br /> <br /> Đối với Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia: ....... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.3.2<br /> <br /> Đối với Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga .......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.4<br /> <br /> Những hạn chế trong nghiên cứu...........................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.5<br /> <br /> Kết luận ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG I<br /> TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI<br /> 1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Ngân hàng thương mại là trái tim của nền kinh tế hiện đại, ngân hàng hoạt động<br /> hiệu quả sẽ tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển và ngược lại, ngân hàng nếu hoạt<br /> động không tốt, nền kinh tế sẽ theo đó kéo tụt lại.<br /> Ngân hàng thương mại (NHTM) là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, có những đặc<br /> thù riêng trong hoạt động kinh tế - tài chính. Cũng giống như các doanh nghiệp phi tài<br /> chính, các NHTM luôn phải đối đầu với những thách thức của thị trường cạnh tranh và<br /> đầy biến động. Hơn nữa, kinh doanh tiền tệ là loại hình kinh doanh đặc biệt, có liên quan<br /> đến hầu hết các lĩnh vực khác trong nền kinh tế. Vì vậy, phân tích tình hình tài chính đối<br /> với NHTM ngoài những nét chung nhất của phân tích tài chính doanh nghiệp thông<br /> thường còn có những điểm rất khác biệt cần quan tâm nghiên cứu.<br /> Việt Nam đang trong quá trình hội nhập mạnh mẽ đặc biệt là lĩnh vực tài chínhtiền tệ. Mặc dù đồng tiền chưa được tự do chuyển đổi, nguồn vốn đầu tư quốc tế còn hạn<br /> chế nhưng tình trạng lạm phát kinh tế, hiện tượng bong bóng trên thị trường chứng khoán<br /> và thị trường bất động sản xuất hiện từ những năm 2006, 2007 đã và đang tạo ra bất ổn<br /> trong đời sống kinh tế xã hội. Khi hai thị trường này được bơm vốn quá lớn tạo ra hiện<br /> tượng bong bóng và lạm phát, chính phủ buộc phải thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ,<br /> và đây cũng là lúc các tổ chức tài chính nước ngoài thu hồi vốn đầu tư khiến cho thị<br /> thường chứng khoán mau chóng suy sụp và thị trường bất động sản đóng băng như thực<br /> tế từ năm 2010 cho đến nay.<br /> Có thể thấy, trong những năm gần đây với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường<br /> tài chính tiền tệ, hàng loạt các ngân hàng mới được thành lập và gia nhập thị trường.<br /> Ngoài ra, thực hiện những cam kết quốc tế về lĩnh vực ngân hàng trong Hiệp định thương<br /> mại Việt – Mỹ và đàm phán gia nhập WTO đã và đang đặt ra cho hệ thống ngân hàng<br /> thương mại VN những thách thức vô cùng to lớn. Trong đó, ngân hàng là lĩnh vực hoàn<br /> toàn mở trong cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, từ năm 2010 lĩnh vực ngân hàng đã<br /> <br /> bắt đầu được mở cửa hoàn toàn các dịch vụ cho khối ngân hàng nước ngoài. Với năng lực<br /> cạnh tranh dưới trung bình, các NHTM Việt Nam đã và đang đối mặt với nhiều thách<br /> thức. Đó là, mất dần lợi thế cạnh tranh về khách hàng và hệ thống kênh phân phối; rủi ro<br /> đến với hệ thống ngân hàng trong nước tăng lên, do các ngân hàng nước ngoài nắm<br /> quyền kiểm soát một số tổ chức trong nước qua hình thức góp vốn, mua cổ phần. Hội<br /> nhập giúp tăng các giao dịch vốn nhưng đồng thời làm tăng rủi ro của hệ thống ngân<br /> hàng, trong khi cơ chế quản lý và hệ thống thông tin giám sát của ngân hàng Việt Nam<br /> chưa thật tốt, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế.<br /> Như vậy, việc đánh giá chính xác tình hình tài chính của ngân hàng là yêu cầu cấp<br /> thiết được đặt ra cho bản thân mỗi ngân hàng để đảm bảo sự sống còn và khả năng cạnh<br /> tranh của mình trong quá trình hội nhập với sự canh tranh ngày càng khốc liệt .<br /> Đó là vấn đề được nhiều nhà phân tích tài chính nói chung và những nhà phân tích<br /> tài chính quan tâm đến lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Vì lí do này, tôi đã quyết định lựa<br /> chọn đề tài: “Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng Liên doanh<br /> Việt-Nga” cho luận văn của mình với hy vọng sẽ góp một tiếng nói và đóng góp một<br /> phần công sức nhỏ bé của mình vào việc hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính<br /> ở Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga nói riêng và trong hệ thống các NHTM nói chung.<br /> <br /> 1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu hoàn thiện phân tích tình hình tài<br /> chính của ngân hàng thương mại<br /> Các nghiên cứu về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, tuy nhiên về phân<br /> tích tình hình tài chính ngân hàng thương mại trong thời gian gần đây chưa có thật nhiều.<br /> Theo tìm hiểu của tác giả có một số nghiên cứu về đề tài phân tích tình hình tài chính tại<br /> ngân hàng thương mại như sau:<br /> - Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại các NHTM cổ phần Việt Nam - Chu<br /> Thị Thu Trang – Năm 2008<br /> - Hoàn thiện phân tích hệ thống báo cáo tài chính tại Ngân hàng TMCP các doanh<br /> nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VP Bank) – Ngô Thị Hồng Nhung – Năm 2008<br /> - Hoàn thiện phân tích tài chính tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Trịnh Thị Minh<br /> Hồng – Năm 2010.<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống và phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính ngân hàng thương mại - T́m hiểu thực trạng phân tích tài chính của Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính của ngân hàng giúp nâng cao hiệu quả công tác phân tích nói riêng và công tác kế toán, quản lý tài chính nói chung.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ke-toan-Hoan-thien-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-tai-Ngan-hang-Lien-doanh-Viet-Nga.PDF[0.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT