Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu nb8cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.18 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội và chương 3 - Giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> Phân tích báo cáo tài chính nhằm đánh giá khái quát tình hình tài chính, hiệu<br /> quả kinh doanh, các tiềm lực cũng như những hạn chế về tài chính của doanh<br /> nghiệp nói chung và của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) nói riêng. Việc<br /> phân tích báo cáo tài chính của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội nằm trong tình<br /> trạng chung của các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam vẫn<br /> còn rất mới mẻ, sơ sài và tồn tại nhiều hạn chế. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài: “Hoàn<br /> thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội” để<br /> nghiên cứu.<br /> Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, danh<br /> mục chữ viết tắt, bảng biểu sơ đồ, phụ lục kèm theo thì được trình bày trong ba<br /> chương với nội dung cơ bản như sau:<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH<br /> TRONG CÁC DOANH NGHIỆP<br /> 1.1. Báo cáo tài chính và ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính trong nền<br /> kinh tế thị trường<br /> 1.1.1. Báo cáo tài chính<br /> Báo cáo tài chính (BCTC) là một bức tranh tổng hợp phản ánh tình hình tài<br /> sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh và các quan hệ tài chính của<br /> doanh nghiệp (DN) tại một thời điểm hay thời kỳ.<br /> <br /> 1.1.2. Ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính trong nền kinh tế thị trường<br /> - Khái niệm phân tích báo cáo tài chính<br /> Phân tích BCTC DN thực chất là phân tích các chỉ tiêu tài chính trên hệ<br /> thống báo cáo hoặc các chỉ tiêu tài chính mà nguồn thông tin từ hệ thống báo cáo<br /> nhằm đánh giá tình hình tài chính của DN, cung cấp thông tin cho mọi đối tượng có<br /> nhu cầu theo những mục tiêu khác nhau.<br /> <br /> ii<br /> - Ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính trong nền kinh tế thị trường<br /> Phân tích BCTC trong các DN cho biết DN sử dụng nguồn lực tài chính như<br /> thế nào, các yếu tố sản xuất ra sao để từ đó có những biện pháp sử dụng tốt hơn các<br /> nguồn lực tài chính và yếu tố sản xuất nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Vì vậy,<br /> phân tích BCTC cần phải được xem là một yêu cầu thường xuyên và có ý nghĩa<br /> quan trọng đối với DN trong nền kinh tế thị trường. Phân tích BCTC DN là một<br /> công cụ đắc lực và không thể thiếu được đối với các nhà quản trị khác nhau trong nền<br /> kinh tế thị trường như: Đối với chủ DN và các nhà quản trị DN, đối với cán bộ công<br /> nhân viên, đối với các nhà đầu tư, đối với những người cho vay, đối với các nhà<br /> cung cấp, đối với các cơ quan quản lý.<br /> <br /> 1.2. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp<br /> Phương pháp phân tích BCTC là một hệ thống các công cụ, biện pháp nhằm<br /> tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng, các mối quan hệ bên trong và bên<br /> ngoài, các luồng dịch chuyển và biến đổi các hoạt động đầu tư tài chính và các hoạt<br /> động khác, các chỉ tiêu nhằm đánh giá tình hình hoạt động đầu tư, hoạt động tài<br /> chính, hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của DN để từ đó đưa ra những<br /> quyết định hợp lý.<br /> <br /> 1.2.1. Phương pháp so sánh<br /> So sánh là phương pháp được sử dụng phổ biến và quan trọng trong phân<br /> tích BCTC nằm nghiên cứu kết quả, sự biến động và mức độ biến động của chỉ tiêu<br /> phân tích.<br /> <br /> 1.2.2. Phương pháp loại trừ<br /> Phương pháp loại trừ được sử dụng nhằm xác định xu hướng và mức độ ảnh<br /> hưởng của lần lượt từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích. Theo phương pháp này, khi<br /> nghiên cứu ảnh hưởng của một nhân tố nào đó phải loại trừ ảnh hưởng của các nhân<br /> tố còn lại. Phương pháp loại trừ được sử dụng trong phân tích dưới hai cách là<br /> phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp số chênh lệch:<br /> <br /> 1.2.3. Phương pháp liên hệ cân đối<br /> Cơ sở của phương pháp này là sự cân bằng về lượng giữa hai mặt của các yếu<br /> <br /> iii<br /> tố và quá trình kinh doanh. Dựa vào các mối quan hệ cân đối sẽ xác định được ảnh<br /> hưởng của các nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu phản ánh đối tượng phân tích.<br /> <br /> 1.2.4. Phương pháp mô hình tài chính Dupont<br /> Phương pháp mô hình tài chính Dupont nhằm đánh giá sự tác động tương hỗ<br /> giữa các tỷ số tài chính bằng cách biến một chỉ tiêu tổng hợp thành hàm số của một<br /> loạt các biến số. Điều đó cho phép phân tích ảnh hưởng của các tỷ số đó đối với tỷ<br /> số tổng hợp.<br /> <br /> 1.2.5. Phương pháp đồ thị<br /> Phương pháp này dùng để minh hoạ các kết quả tài chính thu được trong quá<br /> trình phân tích bằng các biểu đồ, sơ đồ… Phương pháp đồ thị giúp người phân tích<br /> thể hiện được rõ ràng, trực quan về diễn biến của các đối tượng nghiên cứu và<br /> nhanh chóng có phân tích định hướng các chỉ tiêu tài chính để tìm ra nguyên nhân<br /> sự biến đổi các chỉ tiêu, từ đó kịp thời đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt<br /> động sản xuất kinh doanh.<br /> <br /> 1.3. Nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp<br /> Tùy theo vị trí và mục đích sử dụng thông tin của người phân tích mà nội<br /> dung phân tích BCTC có thể không giống nhau giữa các nhóm phân tích khác nhau,<br /> nhưng nói chung, phân tích BCTC trong các DN bao gồm các nội dung chủ yếu sau:<br /> - Phân tích khái quát tình hình tài chính<br /> Phân tích khái quát tình hình tài chính nhằm đưa ra nhận định sơ bộ ban đầu<br /> về tình hình tài chính DN. Thông qua công việc này, nhà quản lý có thể xác định<br /> thực trạng và sức mạnh tài chính của DN, biết được mức độ độc lập về mặt tài chính<br /> cũng như những khó khăn về tài chính mà DN phải đương đầu, nhất là lĩnh vực<br /> thanh toán. Qua đó, các nhà quản lý có thể đề ra các quyết định cần thiết về đầu tư,<br /> hợp tác, liên doanh, liên kết, mua bán, cho vay,…<br /> - Phân tích cấu trúc tài chính<br /> Cấu trúc tài chính DN được xem xét trên góc độ cả cơ cấu tài sản, cơ cấu<br /> nguồn vốn và mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn. Phân tích cấu trúc tài chính là<br /> việc xem xét tình hình huy động, sử dụng vốn và mối quan hệ giữa tình hình huy<br /> <br /> iv<br /> động với tình hình sử dụng vốn của DN. Qua đó giúp các nhà quản lý nắm được<br /> tình hình phân bổ tài sản và các nguồn tài trợ tài sản, biết được nguyên nhân cũng<br /> như các dấu hiệu ảnh hưởng đến cân bằng tài chính để đưa ra các quyết định điều<br /> chỉnh chính sách huy động và sử dụng vốn của mình, bảo đảm cho DN có một cấu<br /> trúc tài chính lành mạnh, hiệu quả và tránh được những rủi ro trong kinh doanh.<br /> Đồng thời nội dung phân tích này còn góp phần củng cố cho các nhận định đã rút ra<br /> khi đánh giá khái quát tình hình tài chính.<br /> - Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh<br /> Để đảm bảo cung cấp đủ vốn cho hoạt động kinh doanh, DN phải có biện<br /> pháp tài chính để huy động và hình thành nguồn vốn. Nguồn vốn của DN được hình<br /> thành từ vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn chiếm dụng trong quá trình thanh toán.<br /> Thực chất quá trình phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh là<br /> việc phân tích cân bằng tài chính của DN tức là xem xét mối quan hệ cân đối giữa<br /> tài sản và nguồn hình thành tài sản của DN.<br /> - Phân tích tình hình và khả năng thanh toán<br /> Tình hình và khả năng thanh toán của DN phản ánh rõ nét chất lượng hoạt<br /> động tài chính và hiệu quả hoạt động của DN. Nếu hoạt động tài chính tốt, khả năng<br /> thanh toán cao, DN sẽ ít công nợ, ít bị chiếm dụng vốn cũng như ít đi chiếm dụng<br /> vốn. Ngược lại, nếu hoạt động tài chính kém thì sẽ dẫn đến tình trạng DN mất khả<br /> năng thanh toán, chiếm dụng vốn lẫn nhau, các khoản công nợ phải thu, phải trả sẽ<br /> dây dưa, kéo dài.<br /> - Phân tích hiệu quả kinh doanh<br /> Hiệu quả kinh doanh là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ sử<br /> dụng các nguồn vật lực, tài chính của DN để đạt hiệu quả cao nhất. Do vậy, phân<br /> tích hiệu quả kinh doanh là một nội dung cơ bản của phân tích tài chính DN, góp<br /> phần nâng cao sức cạnh tranh cho các DN trên thị trường. Qua phân tích các nhân tố<br /> tác động tới hiệu quả kinh doanh sẽ giúp cho các DN biết được nguyên nhân ảnh<br /> hưởng đến hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lợi, từ đó có các biện pháp thích<br /> hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.<br /> <br /> v<br /> - Phân tích giá trị doanh nghiệp trên cơ sở Bảng cân đối kế toán<br /> Theo thông lệ quốc tế và khu vực, có 3 phương phương pháp định giá DN<br /> chủ yếu: phương pháp tài sản, phương pháp thu nhập, phương pháp so sánh thị<br /> trường. Trong mỗi phương pháp có nhiều kỹ thuật tính toán khác nhau. Với nguồn<br /> tài liệu là BCTC, cụ thể là bảng cân đối kế toán, các DN có thể xác định giá trị DN<br /> theo sổ sách kế toán.<br /> - Phân tích rủi ro tài chính<br /> Khi xem xét rủi ro tài chính thường phải xem xét rủi ro thanh toán nợ và ảnh<br /> hưởng cơ cấu nợ đến khả năng sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của DN. Các chỉ tiêu<br /> phân tích như chỉ tiêu về khả năng thanh toán, các chỉ tiêu về suất sinh lời cũng<br /> phản ánh rủi ro tài chính. Để phân tích rủi ro tài chính của DN ta có thể sử dụng các<br /> chỉ tiêu sau để phân tích sau:<br /> - Phân tích rủi ro tài chính thông qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh<br /> doanh: Hiệu quả sử dụng lãi vay, tỷ suất sinh lời của vốn (ROI).<br /> - Phân tích rủi ro tài chính thông qua đòn bẩy tài chính: Hệ số nợ, đòn bẩy tài<br /> chính, độ nhạy của đòn bẩy tài chính:<br /> - Dự báo các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính<br /> BCTC dự báo là cơ sở để các nhà quản trị đưa ra kế hoạch kinh doanh phù<br /> hợp và hữu hiệu nhằm đảm bảo an ninh về hoạt động tài chính và nâng cao hiệu quả<br /> sử dụng vốn. Khi tiến hành dự báo, đòi hỏi các nhà phân tích phải có trình độ<br /> chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu về hoạt động kinh doanh của<br /> DN trong môi trường hiện tại và tương lai. Các phương pháp dự báo khoa học phải<br /> dựa trên cơ sở khách quan, đảm bảo cho các chỉ tiêu dự báo có độ tin cậy cao.<br /> <br /> 1.4. Tổ chức phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp<br /> Tổ chức công tác phân tích BCTC trong DN là việc thiết lập trình tự các<br /> bước công việc cần tiến hành trong quá trình phân tích. Để phân tích BCTC DN<br /> thực sự phát huy được tác dụng của các chỉ tiêu trong quá trình đưa ra quyết định,<br /> việc phân tích BCTC phải được tổ chức khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm<br /> kinh doanh của DN, cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý kinh tế tài chính và phù hợp<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
nb8cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán, Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính, Phân tích báo cáo tài chính, Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Báo cáo tài chính
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.18 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ke-toan-Hoan-thien-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-tai-Tong-cong-ty-Thuong-mai-Ha-Noi.PDF[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT