Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Thép Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu 1a8cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 14/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 17 Dung lượng 0.48 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 -Những vấn đề lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Thép Việt Nam và chương 3 - Phương hướng và giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại TCT thép Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Phân tích hoạt động doanh nghiệp nói chung và phân tích Báo cáo tài<br /> chính nói riêng ngày càng trở thành nhu cầu của các doanh nghiệp, đặc biệt<br /> trong nền kinh tế thị trường mà đặc trưng là tính cạnh tranh. Có thể nói hầu<br /> hết các quyết định trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính có hiệu quả<br /> đều xuất phát từ các phân tích khoa học và khách quan về tình hình tài chính<br /> của doanh nghiệp. Với một Tổng Công ty lớn mạnh như Tổng Công ty Thép<br /> Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, việc phân tích báo cáo tài<br /> chính thường xuyên là rất cần thiết. Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng<br /> của công tác phân tích báo cáo tài chính và thực trạng phân tích báo cáo tài<br /> chính tại Tổng công ty Thép Việt nam, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu<br /> cho Luận văn thạc sỹ: “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công<br /> ty Thép Việt nam”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành<br /> 3 chương với những nội dung cơ bản:<br /> CHƢƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO<br /> TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP<br /> Trong chương 1, tác giả trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về Báo<br /> cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp. Bao gồm:<br /> 1.1. Hệ thống Báo cáo tài chính và ý nghĩa của việc phân tích báo<br /> cáo tài chính<br /> - Khái quát chung về Hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp<br /> - Khái niệm phân tích Báo cáo tài chính<br /> - Ý nghĩa phân tích Báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp<br /> 1.2. Phƣơng pháp phân tích Báo cáo tài chính<br /> Các phương pháp phân tích Báo cáo tài chính là một hệ thống các công<br /> cụ, biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng, các mối<br /> quan hệ bên trong, bên ngoài, các luồng dịch chuyển và biến đổi các hoạt<br /> động đầu tư tài chính và các hoạt động khác, các chỉ tiêu nhằm đánh giá tình<br /> hình hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính, hoạt dộng kinh doanh và các hoạt<br /> động khác của doanh nghiệp để từ đó đưa ra những quyết định hợp lý.<br /> <br /> ii<br /> 1.2.1. Phương pháp so sánh<br /> So sánh là một phương pháp nhằm nghiên cứu sự biến động và xác định<br /> mức độ biến động của chỉ tiêu phân tích. Trong phân tích báo cáo tài chính,<br /> nó thường được sử dụng rộng rãi và phổ biến là so sánh ngang và so sánh dọc.<br /> 1.2.2. Phương pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích<br /> Phương pháp này nhằm chi tiết các chỉ tiêu phân tích theo các hướng khác<br /> nhau nhằm cụ thể hóa và đạt được kết quả chính xác hơn. Các chỉ tiêu phân tích<br /> thường được chi tiết theo bộ phận cấu thành, theo thời gian và không gian.<br /> 1.2.3. Phương pháp loại trừ<br /> Loại trừ là một phương pháp nhằm xác định mức độ ảnh hưởng lần lượt<br /> từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích và được thực hiện bằng cách: khi xác định<br /> sự ảnh hưởng của nhân tố này thì phải loại trừ ảnh hưởng của nhân tố khác.<br /> Trên thực tế, phương pháp loại trừ được sử dụng trong phân tích dưới hai<br /> dạng: phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp số chênh lệch.<br /> 1.2.4. Phương pháp liên hệ cân đối<br /> Phương pháp liên hệ cân đối dựa trên sự cân bằng về lượng giữa hai mặt<br /> của các yếu tố và quá trình kinh doanh. Dựa vào các mối quan hệ cân đối sẽ<br /> xác định được ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu phản<br /> ánh đối tượng phân tích. Phương pháp liên hệ cân đối được vận dụng để xác<br /> định mối quan hệ giữa các chỉ tiêu nhân tố với chỉ tiêu phân tích được biểu<br /> hiện dưới dạng tổng số hoặc hiệu số.<br /> 1.2.5. Phương pháp Dupont<br /> Phân tích Dupont là kỹ thuật nhằm phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu<br /> tài chính, thông qua đó người ta có thể phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hưởng<br /> đến chỉ tiêu phân tích theo một trình tự logic chặt chẽ. Kỹ thuật này thường được<br /> sử dụng bởi các nhà quản lý trong nội bộ công ty để có cái nhìn cụ thể và ra<br /> quyết định xem nên cải thiện tình hình tài chính của công ty bằng cách nào.<br /> 1.3. Nội dung phân tích Báo cáo tài chính<br /> 1.3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính<br /> Đánh giá khái quát tình hình tài chính là việc dựa trên những dữ liệu tài chính<br /> trong quá khứ và hiện tại của doanh nghiệp để tính toán và xác định các chỉ tiêu<br /> phản ánh thực trạng và anh ninh tài chính của doanh nghiệp. Để đánh giá khái<br /> quát tình hình tài chính của doanh nghiệp có thể sử dụng một số chỉ tiêu sau:<br /> <br /> iii<br /> - Các chỉ tiêu đánh giá mức độ độc lập về tài chính: hệ số tài trợ, hệ số tự<br /> <br /> tài trợ tài sản dài hạn.<br /> - Các chỉ tiêu đánh giá khái khoát khả năng thanh toán: Hệ số khả năng<br /> thanh toán nợ ngắn hạn, hệ số nợ.<br /> 1.3.2. Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho<br /> hoạt động kinh doanh<br /> a. Phân tích cấu trúc tài chính:<br /> Cơ cấu tài chính của doanh nghiệp phản ánh cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn<br /> vốn và mối quan hệ giữa tài sản với nguồn vốn. Phân tích cấu trúc tài chính là<br /> việc phân tích tình hình huy động, sử dụng vốn và mối quan hệ giữa tình hình<br /> huy động với tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp. Qua đó cũng giúp các<br /> nhà quản lý nắm được tính hình phân bổ tài sản và các nguồn tài trợ tài sản, biết<br /> được nguyên nhân cũng như các dấu hiệu ảnh hưởng đến cân bằng tài chính.<br /> b. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh:<br /> Nguồn vốn của doanh nghiệp được hình thành trước hết từ nguồn vốn<br /> của bản thân chủ sở hữu, sau đó được hình thành từ nguồn vốn vay, cuối cùng<br /> nguồn vốn được hình thành do chiếm dụng trong quá trình thanh toán. Phân<br /> tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh chính là xem xét mối<br /> quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp.<br /> Mối quan hệ này phản ánh cân bằng tài chính của doanh nghiệp.<br /> 1.3.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán<br /> a. Phân tích tình hình thanh toán<br /> Tình hình thanh toán của doanh nghiệp thể hiện qua các chỉ tiêu phản<br /> ánh nợ phải thu và nợ phải trả. Về mặt tổng thể, khi phân tích tình hình thanh<br /> toán, các nhà phân tích tính toán, so sánh, nhận xét dựa vào sự biến động của<br /> các chỉ tiêu sau:<br /> - Tỷ lệ các khoản phải thu so với nợ phải trả (%)<br /> - Số vòng quay của các khoản phải thu<br /> - Thời gian quay vòng các khoản phải thu (thời gian thu tiền)<br /> - Số vòng quay các khoản phải trả<br /> - Thời gian quay vòng các khoản phải trả (Thời gian thanh toán tiền hàng)<br /> b. Phân tích khả năng thanh toán:<br /> Khả năng thanh toán của doanh nghiệp cho biết năng lực tài chính của<br /> <br /> iv<br /> doanh nghiệp. Khi đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp các nhà<br /> phân tích thường dùng chỉ tiêu sau:<br /> - Hệ số khả năng thanh toán<br /> - Hệ số thanh toán hiện tại<br /> - Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn<br /> - Hệ số khả năng thanh toán nhanh<br /> - Hệ số khả năng thanh chuyển đổi của tài sản ngắn hạn<br /> - Hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn<br /> 1.3.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh<br /> Phân tích hiệu quả kinh doanh là một nội dung cơ bản của phân tích tài<br /> chính nhằm góp phần cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển không ngừng. Để<br /> phân tích hiệu quả kinh doanh người ta sử dụng các chỉ tiêu sau:<br /> a. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản:<br /> Các chỉ tiêu thường sử dụng phân tích hiệu quả sử dụng tài sản bao gồm:<br /> - Số vòng quay của tài sản:<br /> - Sức sinh lời của tài sản:<br /> - Suất hao phí của tài sản so với doanh thu thuần<br /> - Suất hao phí của tài sản so với lợi nhuận sau thuế:<br /> b. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn:<br /> Để phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, người ta thường sử dụng<br /> các chỉ tiêu sau:<br /> - Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu:<br /> - Số vòng quay của vốn chủ sở hữu:<br /> - Suất hao phí của vốn chủ sở hữu so với doanh thu thuần:<br /> - Suất hao phí vốn chủ sở hữu so với lợi nhuận sau thuế:<br /> - Khả năng thanh toán lãi vay:<br /> - Sức sinh lời của nguồn vốn:<br /> c. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí:<br /> Để đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí người ta thường dùng các chỉ tiêu sau:<br /> - Tỷ suất lợi nhuận so với giá vốn hàng bán:<br /> - Tỷ suất lợi nhuận so với chi phí bán hàng:<br /> - Tỷ suất lợi nhuận so với chi phí quản lý doanh nghiệp:<br /> 1.3.5. Phân tích rủi ro tài chính<br /> Rủi ro tài chính là phần rủi ro của chủ sở hữu phải gánh chịu ngoài phần<br /> <br /> v<br /> rủi ro kinh doanh co bản do doanh nghiệp sử dụng vốn từ các khoản vay nợ.<br /> Khi xem xét rủi ro tài chính thường phải xem xét gián tiếp qua cơ cấu nợ và<br /> người ta thường dùng các chỉ tiêu sau: Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn,<br /> Hệ số chi trả lãi vay.<br /> 1.4. Tổ chức phân tích Báo cáo tài chính<br /> Tổ chức phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là việc thiết lập trình<br /> tự các bước công việc cần tiến hành trong quá trình phân tích. Về cơ bản,<br /> phân tích tài chính trong công ty gồm các bước sau:<br /> a. Lập kế hoạch phân tích, bao gồm: xác định mục tiêu phân tích, xây<br /> dựng chương trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp về các mặt như:<br /> nội dung, phạm vi, thời gian, hệ thống chỉ tiêu phân tích,...<br /> b. Tiến hành phân tích: bước tiến hành phân tích có thể quy về những<br /> loại công việc như: sưu tầm và xử lý số liệu, tính toán, phân tích và dự đoán,<br /> tổng hợp, rút ra kết luận.<br /> c. Hoàn thành công việc phân tích: gồm lập báo cáo phân tích và hoàn<br /> thiện hồ sơ phân tích đưa vào lưu trữ.<br /> CHƢƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI<br /> TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM<br /> 2.1 Tổng quan về Tổng Công ty Thép Việt Nam<br /> 2.1.1 Khái quát sự hình thành và phát triển của Tổng công ty Thép<br /> Việt nam<br /> Tổng Công ty Thép Việt Nam được thành lập theo Quyết định số<br /> 255/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ. Tên giao dịch<br /> quốc tế là VIETNAM STEEL CORPORATION, viết tắt là VSC. Trụ sở chính<br /> đặt tại D2, phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đến năm<br /> 1997 trụ sở chuyển về số 91, phố Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.<br /> 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty<br /> Thép Việt Nam<br /> Tổng Công ty Thép Việt Nam là một trong 17 Tổng Công ty Nhà nước<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Thép Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
1a8cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán, Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính, Tổng công ty Thép Việt Nam, Phân tích tài chính, Kế toán doanh nghiệp
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
17
Dung lượng
0.48 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ke-toan-Hoan-thien-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-tai-Tong-cong-ty-Thep-Viet-Nam.PDF[0.48 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT