Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      4      0
Mã tài liệu sc8cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 11 Dung lượng 0.20 M Lần tải 0 Lần xem 4
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn sẽ chỉ rõ những mặt chưa hoàn thiện của các phương pháp, nội dung phân tích, xây dựng và đề xuất các phương pháp, hoàn thiện các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Bắc Á nói riêng. Mời các bạn tham khảo!

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU<br /> 1.1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Do hoạt động ngân hàng mang tính đặc thù nên việc phân tích báo cáo tài<br /> chính của NH hơi khác so với doanh nghiệp thông thường. Vì vậy, công tác PT<br /> BCTC đối với các NHTM ngoài những nét chung nhất của phân tích báo cáo tài<br /> chính doanh nghiệp thông thường, còn có những điểm riêng, rất khác biệt cần<br /> được quan tâm nghiên cứu.<br /> 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài<br /> Mỗi tác giả đều có cách tiếp cận khác nhau có thể phân tích theo chiều dọc<br /> hoặc phân tích theo chiều ngang. “ Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh”<br /> năm 2007 của Ths.NCS Phạm Quốc. PGS. TS Nguyễn Văn Công với” Chuyển<br /> khoản về báo cáo tài chính và lập, đọc, kiểm tra phân tích báo cáo tài chính” năm<br /> 2005, Cuốn “Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett” năm 2010 của<br /> Mary Buffett và David Clark. Các tác giả đã đưa ra cách phân tích đối với từng<br /> báo cáo tài chính và phân tích đầy đủ các nội dung kinh tế thông qua hệ thống các<br /> chỉ tiêu phân tích.<br /> 1.3. Mục đích nghiên cứu<br /> Luận văn sẽ chỉ rõ những mặt chưa hoàn thiện của các phương pháp, nội dung<br /> phân tích, xây dựng và đề xuất các phương pháp, hoàn thiện các chỉ tiêu phân tích<br /> báo cáo tài chính NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Bắc Á nói riêng<br /> 1.4. Câu hỏi nghiên cứu<br /> Các câu hỏi nghiên cứu cần đề cập đến trong luận văn có nội dung như sau:<br /> - Đặc điểm của Ngân hàng thương mại ảnh hưởng như thế nào đến phân tích BCTC<br /> - Thực trang phân tích BCTC tại NH TMCP Bắc Á gồm những nội dung gì,<br /> đã đạt được kết quả gì và còn những nội dung nào cần hoàn thiện.<br /> - NH TMCP Bắc Á đã sử dụng phương pháp nào để phân tích báo cáo tài chính?<br /> - Những giải pháp nào để hoàn thiện phân tích BCTC tại BacA Bank.<br /> 1.5. Phạm vi nghiên cứu<br /> - Về nội dung<br /> - Về không gian nghiên cứu<br /> - Thời gian nghiên cứu<br /> 1.6. Phương pháp nghiên cứu<br /> Trong quá trình nghiên cứu, tác giả thường xuyên sử dụng các phương<br /> pháp phân tích diễn dịch và quy nạp, phương pháp tiếp cận hệ thống, phương<br /> pháp logic, phương pháp thống kê.<br /> 1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu<br /> Trên phương diện lý luận: luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận phân tích báo<br /> <br /> cáo tài chính tại các Ngân hàng thương mại cổ phần.<br /> Trên phương diện thực tiễn: Luận văn nghiên cứu, phân tích thực tiễn phân<br /> tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á.<br /> 1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu<br /> Chương 1: Giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu.<br /> Chương 2: Những vấn đề lý luận chung về phân tích BCTC trong các NH<br /> thương mại.<br /> Chương 3: Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng TMCP Bắc Á<br /> Chương 4: Các kết luận và giải pháp hoàn thiện phân tích BCTC tại<br /> NHTMCP Bắc Á.<br /> CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH<br /> BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 2.1. Hệ thống báo cáo tài chính và ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính<br /> trong các ngân hàng thương mại<br /> 2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại<br /> 2.1.2. Hệ thống báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại<br /> - Bảng cân đối kế toán.<br /> - Báo cáo thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh.<br /> - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.<br /> - Thuyết minh báo cáo tài chính.<br /> 2.1.3. Ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính<br /> - Phân tích BCTC là công cụ để các nhà quản trị đánh giá chiến lược kinh<br /> doanh của mình và đề ra chiến lược kinh doanh mới<br /> - Phân tích BCTC là công cụ để NHTM soi rọi lại mình, tìm được các mặt<br /> mạnh cần phát huy và những mặt yếu cần củng cố, xây dựng lại NH.<br /> - Phân tích BCTC là một công cụ để kiểm soát sự đúng đắn của hoạt động<br /> kế toán, thống kê của NHTM.<br /> - Phân tích BCTC NHTM là công cụ để đánh giá tính chất lành mạnh hoặc<br /> yếu kém của một NHTM.<br /> 2.2. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính trong các ngân hàng<br /> thương mại<br /> - Phương pháp so sánh<br /> - Phương pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích<br /> - Phương pháp loại trừ<br /> - Phương pháp liên hệ cân đối<br /> - Phương pháp hồi quy tương quan<br /> <br /> - Phương pháp đồ thị<br /> - Phương pháp phân tích theo mô hình Dupont<br /> 2.3. Tổ chức phân tích báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương<br /> mại<br /> Phân tích báo cáo tài chính gồm 3 giai đoạn sau:<br /> - Lập kế hoạch phân tích<br /> - Giai đoạn tiến hành phân tích<br /> - Giai đoạn kết thúc<br /> 2.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại<br /> 2.4.1. Phân tích khái quát cơ cấu tài sản, nguồn vốn<br /> Nội dung này bao gồm phân tích tài sản, nguồn vốn, vốn tự có<br /> * Chỉ số cơ bản phục vụ cho phân tích khái quát tình hình tài sản nguồn vốn<br /> - Tổng tài sản hoặc tổng nguồn vốn.<br /> - Tốc độ tăng của tổng tài sản hoặc tổng nguồn vốn.<br /> - Tỷ trọng từng loại tài sản.<br /> - Tỷ trọng từng loại nguồn vốn.<br /> * Phân tích tình hình vốn tự có<br /> Các chỉ tiêu được sử dụng để phân tích vốn tự có<br /> -Vốn tự có trên tổng tiền gửi<br /> -Vốn tự có trên tổng tài sản.<br /> -Vốn tự có trên tổng tài sản rủi ro.<br /> 2.4.2. Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt<br /> động KD<br /> Bao gồm 2 nội dung: Phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn.<br /> - Phân tích tình hình huy động vốn:<br /> Các chỉ tiêu phân tích tình hình vốn huy động:<br /> -Tổng nguồn vốn huy động.<br /> -Tốc độ tăng của nguồn vốn huy động.<br /> -Tỷ trọng nguồn vốn huy động so với tổng nguồn vốn.<br /> -Tỷ trọng nguồn vốn loại i.<br /> -Chi phí trả lãi bình quân cho nguồn vốn huy động.<br /> -Phân tích tình hình sử dụng vốn<br /> + Phân tích tình hình dự trữ.<br /> Khoản dự trữ của NH bao gồm 2 phần: Dự trữ bắt buộc và dự trữ đảm bảo<br /> khả năng thanh toán.<br /> + Phân tích tình hình tín dụng:<br /> Gồm có : Nhóm chỉ tiêu phân tích quy mô, cơ cấu tín dụng và Nhóm chỉ tiêu<br /> <br /> phân tích chất lượng tín dụng:<br /> 2.4.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của NHTM<br /> Nội dung chủ yếu của việc đánh giá khả năng thanh toán của ngân hàng<br /> thường thông qua việc xem xét kết hợp các chỉ tiêu sau:<br /> - Hệ số tài sản lỏng:<br /> - Hệ số khả năng thanh toán nhanh:<br /> - Tỷ lệ khả năng chi trả<br /> - Tỷ lệ dư nợ cho vay so với số dư tiền gửi - LTD<br /> - Tỷ lệ vốn ngắn hạn/Dư nợ vay trung dài hạn (TDH): phản ánh sự mất<br /> cân đối về kỳ hạn.<br /> 2.4.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh<br /> * Phân tích tình hình thu nhập, chi phí<br /> Phân tích thu thập, chi phí, khả năng sinh lời của NHTM bao gồm các nội<br /> dung sau:<br /> - Phân tích quy mô, tăng trưởng lợi nhuận, thu nhập, chi phí trong kỳ, tỷ<br /> trọng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng, dịch vụ, kinh doanh và đầu tư chứng<br /> khoán, kinh doanh ngoại hối trong tổng lợi nhuận, tỷ trọng chi phí hoạt động<br /> trong tổng lợi nhuận.<br /> Trong đó, 2 chỉ tiêu đáng quan tâm là:<br /> - Thu nhập ròng từ lãi/Tổng thu nhập:.<br /> - Chi phí ngoài trả lãi/Tổng thu nhập:<br /> * Phân tích khả năng sinh lời<br /> + Khả năng sinh lời của tài sản - ROA<br /> + Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu - ROE<br /> + Tỷ lệ thu nhập lãi ròng cận biên - NIM<br /> + Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi ròng cận biên -NNIM<br /> + Tỷ lệ thu nhập từ lãi/Thu nhập ngoài lãi<br /> 2.4.5. Phân tích rủi ro tài chính<br /> Bao gồm:<br /> - Rủi ro thanh khoản<br /> - Rủi ro lãi suất<br /> - Rủi ro tỷ giá<br /> - Rủi ro thị trường<br /> 2.4.6. Dự báo các chỉ tiêu tài chính<br /> 2.5 Kinh nghiệm phân tích báo cáo tài chính trong NHTM của một số<br /> nước trên thế giới và bài học tại Việt Nam<br /> 2.5.1 Kinh nghiệm phân tích báo chí tài chính NHTM của các nước trên<br /> <br /> thế giới<br /> Ngoài các chỉ tiêu phân tích đã trình bày ở mục trên, trên thế giới hiện nay<br /> có một số chỉ tiêu phân tích tương đối như sau<br /> - Phân tích ngành nghề kinh doanh<br /> - Các chỉ tiêu tài chính căn bản mà NHTM trên thế giới áp dụng như<br /> - Chỉ tiêu hoạt động ROE : đánh giá hiệu quả một đồng vốn chủ sở hữu sẽ<br /> được bao nhiêu đồng lợ nhuận sau thuế, lợi nhuận của cổ đông (bao gồm cổ tức và<br /> chênh lệch giá)<br /> - Chỉ tiêu thể hiện tiềm lực VTC: Tỷ lệ VTC cấp 1 theo Basel II không thấp<br /> hơn 10%<br /> - Chỉ tiêu hiệu quả: Tỷ lệ chi phí hoạt động/ lợi nhuận thuần<br /> - Chỉ tiêu tăng trưởng: tính tốc đột tăng trưởng của chỉ tiêu EPS ( lợi nhuận<br /> trên một cổ phiếu), tốc độ tăng trưởng tổng tài sản có.<br /> 2.5.2 Bài học đối với phân tích báo cáo tài chính các NHTM Việt Nam<br /> Hiện tại các NHTM Việt Nam có thể áp dụng một số chỉ tiêu sau:<br /> - Phân tích theo Busines lines<br /> - Đưa ra các chỉ tiêu tài chính căn bản (KPI) làm cơ sở đánh giá hiệu quả<br /> hoạt động kinh doanh của các NHTM<br /> - Phân tích chỉ tiêu ROE, ROA theo mô hình Dupont<br /> - Các chỉ tiêu RAROC và EVA<br /> Kết luận chương 2<br /> CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á<br /> 3.1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á<br /> 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển<br /> 3.1.2. Đặc điểm hoạt động và tổ chức quản lý của NH Thương mại CP Bắc Á<br /> 3.1.3. Đặc điểm tổ chức kế toán của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á<br /> - Về tổ chức bộ máy kế toán<br /> Ngân hàng TMCP Bắc Á có bộ máy kế toán tổ chức theo hai cấp: bộ máy kế<br /> toán ở hội sở chính và bộ máy kế toán ở cấp cơ sở (Chi nhánh, sở giao dịch)<br /> - Về vận dụng chế độ kế toán<br /> BacA Bank thưc hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật, ghi chép<br /> đầy đủ chứng từ ban đầu, cập nhật sổ sách kế toán và phản náh đầy đủ kịp thời,<br /> trung thực chính xác cá hoạt động kinh tế, tài chính.<br /> 3.2. Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng Thương mại<br /> CP Bắc Á<br /> 3.2.1. Phương pháp phân tích<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
sc8cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán, Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính, Phân tích báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính, Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
4
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ke-toan-Hoan-thien-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-tai-Ngan-hang-thuong-mai-co-phan-Bac-A.PDF[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT