Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Nhựa Đức Đạt

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      2      0
Mã tài liệu 6c8cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 11 Dung lượng 0.19 M Lần tải 0 Lần xem 2
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài này có cùng mục tiêu nghiên cứu về cơ sở phân tích BCTC và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực của DN trong quản trị tài chính. Tuy nhiên các đề tài có đối tượng nghiên cứu khác nhau, mỗi đề tài nghiên cứu về một hệ thống BCTC khác nhau, của một loại hình doanh nghiệp khác nhau. Mời các bạn tham khảo!

CHƯƠNG 1- TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU<br /> 1.1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Ngành công nghiệp nhựa đã và đang sản xuất ra nhiều loại vật dụng góp phần quan trọng<br /> vào phục vụ đời sống con người cũng như phục vụ cho sự phát triển của nhiều ngành và<br /> lĩnh vực kinh tế khác như: điện; viễn thông; giao thông vận tải;v.v.. Do đó, ngành công<br /> nghiệp nhựa ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống cũng như sản xuất của các<br /> quốc gia nói chung và của Việt Nam nói riêng.<br /> Cũng như các ngành kinh tế khác, trong những năm gần đây, ngành Nhựa tại Việt Nam<br /> phải đối diện với những khó khăn chung như biến động giá, mặt bằng lãi suất ngân hàng<br /> cao, ... Để vượt qua những khó khăn này, các doanh nghiệp ngành nhựa phải xác định<br /> được mục tiêu đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện sẵn có về các nguồn nhân tài, vật<br /> lực, để từ đó có thể sử dụng và quản lý vốn hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí, thất thoát<br /> vốn. Điều này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở những phân tích tài chính thông qua<br /> hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp được thực hiện đúng đắn và kịp thời.<br /> Trước tính cấp thiết như trên của vấn đề, Tác giả đã chọn đề tài “Hoàn thiện Phân tích<br /> báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Nhựa Đức Đạt” cho luận văn của mình.<br /> <br /> 1.2. Tổng quan về các công trình đã công bố có liên quan đến đề tài nghiên<br /> cứu<br /> Trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài, tác giả đã nghiên cứu và tham khảo một số đề<br /> tài có liên quan tới phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp như sau:<br /> <br /> - Phạm Thị Thu Phương (2007), Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại<br /> Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I - Bộ Giao thông Vận tải, Luận văn<br /> cấp thạc sĩ Đại học Kinh tế quốc dân.<br /> - Nguyễn Thu Phương (2006), Hoàn thiện lập và phân tích Báo cáo tài<br /> chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các Trường đại học Quốc gia Hà<br /> Nội, Luận văn cấp thạc sĩ Đại học Kinh tế quốc dân.<br /> - Nguyễn Thanh Tùng (2006), Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại<br /> Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Luận văn cấp thạc sĩ Đại học Kinh tế quốc dân.<br /> - Vũ Thị Ngọc Anh (2006), Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc<br /> phân tích tình hình tài chính tại Tổng Cty Dầu khí Việt Nam, Luận văn cấp thạc sĩ<br /> Đại học Kinh tế quốc dân.<br /> Các đề tài này có cùng mục tiêu nghiên cứu về cơ sở phân tích BCTC và các giải pháp<br /> nhằm tăng cường năng lực của DN trong quản trị tài chính. Tuy nhiên các đề tài có đối<br /> tượng nghiên cứu khác nhau, mỗi đề tài nghiên cứu về một hệ thống BCTC khác nhau,<br /> của một loại hình doanh nghiệp khác nhau (về quy mô, về đặc điểm của doanh nghiệp, về<br /> ngành nghề kinh doanh, về hoạt động tài chính). Qua nghiên cứu, tác giả rút ra được một<br /> số thành tựu và hạn chế của các đề tài luận văn đã thực hiện. Dựa trên những ưu nhược<br /> <br /> điểm của các đề tài nghiên cứu trước đây, đề tài của tác giả có tiếp thu các điểm mạnh<br /> vốn có và đi sâu vào nghiên cứu các khía cạnh đặc thù của ngành nghề kinh doanh nhựa.<br /> <br /> 1.3. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về phân tích báo cáo tài chính Doanh nghiệp, luận văn tập<br /> trung hoàn thiện công tác phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Nhựa Đức Đạt<br /> để đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao năng lực tài chính của Công ty trong<br /> thời gian tới. Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể mà đề tài hướng tới như sau:<br /> Nghiên cứu, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về nội dung phân tích Báo cáo tài chính<br /> gắn với đặc thù ngành sản xuất nhựa.<br /> Thực trạng phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Nhựa Đức Đạt để thấy được<br /> tình hình tài chính của Công ty.<br /> Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện phân tích BCTC tại Công ty TNHH Nhựa<br /> Đức Đạt .<br /> 1.4. Câu hỏi nghiên cứu<br /> - Thực trạng Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Nhựa Đức Đạt hiện nay như<br /> thế nào, có mặt gì còn tồn tại?<br /> - Nguyên nhân của những tồn tại đó là gì? Những tồn tại đó ảnh hưởng như thế nào đến<br /> kết quả phân tích báo cáo tài chính của Công ty?<br /> - Công ty cần thay đổi những gì, tác động vào nhân tố nào để nâng cao chất lượng công<br /> tác phân tích báo cáo tài chính của mình trong thời gian tới?<br /> <br /> 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> Luận văn tập trung nghiên cứu công tác phân tích báo cáo tài chính tại các đơn vị sản<br /> xuất kinh doanh nói chung và tại Công ty TNHH Nhựa Đức Đạt nói riêng.<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu<br /> Luận văn tập trung nghiên cứu công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH<br /> Nhựa Đức Đạt.<br /> <br /> 1.6. Phương pháp nghiên cứu<br /> Căn cứ yêu cầu của đề tài và đòi hỏi của quá trình nghiên cứu, Tác giả đã sử dụng tổng<br /> hợp các phương pháp sau:<br /> -Phương pháp so sánh<br /> -Phương pháp tổng hợp, phân tích<br /> -Phương pháp điều tra, phân tích thống kê<br /> -Phương pháp mô tả, nghiên cứu tình huống<br /> -Phương pháp nghiên cứu định tính<br /> -Phương pháp nghiên cứu định lượng.<br /> <br /> 1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.<br /> Kết quả nghiên cứu của đề tài này là cơ sở cho Ban lãnh đạo của Công ty TNHH Nhựa<br /> Đức Đạt nhận rõ ưu và nhược điểm của công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty.<br /> Từ đó, kết quả nghiên cứu giúp đưa ra những phương pháp nhằm tổ chức, kiện toàn và<br /> hoàn thiện để công tác này đạt hiệu quả hơn và đáp ứng với yêu cầu quản lý tài chính<br /> theo các quy định hiện hành của nhà nước.<br /> <br /> 1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu.<br /> <br /> Nội dung luận văn được chia thành 4 chương như sau:<br /> <br /> - Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu<br /> - Chương 2: Cơ sở lý luận về Phân tích Báo cáo tài chính<br /> - Chương 3: Thực trạng Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH<br /> Nhựa Đức Đạt<br /> - Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu và đề xuất phương hướng, giải<br /> pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Nhựa Đức Đạt.<br /> <br /> CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH<br /> TRONG DOANH NGHIỆP<br /> 2.1. Khái quát chung về phân tích báo cáo tài chính<br /> Phân tích báo cáo tài chính là quá trình thu thập thông tin xem xét, đối chiếu, so sánh số<br /> liệu về tình hình tài chính hiện hành và quá khứ của công ty, giữa đơn vị và chỉ tiêu bình<br /> quân ngành. Để từ đó có thể đánh giá được thực trạng tài chính và ước đoán về xu hướng<br /> tiềm năng kinh tế của công ty, nhằm xác lập một giải pháp kinh tế; điều hành; quản lý<br /> khai thác hay đầu tư có hiệu quả, giúp đạt được mục tiêu kinh tế đã đặt ra.<br /> Phân tích BCTC cung cấp thông tin quan trọng và cần thiết cho các đối tượng nhận tin<br /> trước khi ra quyết định liên quan.<br /> <br /> 2.2. Cơ sở dữ liệu để phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp<br /> Là BCTC được lập theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành gồm 4 báo<br /> cáo: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu<br /> chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC.<br /> Các tài liệu khác có liên quan.<br /> <br /> 2.3. Đối tượng và phương pháp sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính<br /> Đối tượng phân tích báo cáo tài chính<br /> Đối tượng phân tích BCTC là hệ thống các chỉ tiêu tài chính được trình bày trong các<br /> BCTC của Công ty.<br /> <br /> Phương pháp sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp<br /> Các phương pháp phân tích tài chính bao gồm một hệ thống các công cụ và biện pháp<br /> nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng, các mối quan hệ bên trong và bên<br /> ngoài, các luồng dịch chuyển và biến đổi tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi<br /> tiết, nhằm đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. Về lý thuyết, có nhiều phương pháp<br /> phân tích tài chính doanh nghiệp, nhưng trên thực tế người ta thường sử dụng các phương<br /> pháp sau:<br /> <br /> a/ Phương pháp so sánh<br /> Là phương pháp so sánh các giá trị của các chỉ tiêu tài chính của các đối tượng cần phân<br /> tích nhằm nghiên cứu sự biến động cũng như mức độ biến động của các chỉ tiêu tài chính<br /> đó theo thời gian hay không gian.<br /> b/ Phương pháp loại trừ<br /> Là phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu cần phân tích,<br /> mà khi xác định sự ảnh hưởng của nhân tố này thì ta tạm thời loại trừ ảnh hưởng của<br /> nhân tố khác.<br /> c/ Phương pháp mô hình Dupont<br /> Phương pháp Dupont là phương pháp phân tích dựa trên mối quan hệ tương hỗ giữa các<br /> chỉ tiêu tài chính, từ đó biến đổi một chỉ tiêu tổng hợp thành một hàm số của một loạt các<br /> biến số, từ đó chỉ ra những nhân tố làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình<br /> tự logic chặt chẽ.<br /> d/ Phương pháp khác<br /> <br /> 2.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp<br /> Bao gồm:<br /> + Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp: Giúp người đọc BCTC có được<br /> cái nhìn tổng quan về hoạt động tài chính của Doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh hiện<br /> thời thông qua các nhóm chỉ tiêu cơ bản phản ánh tình hình huy động vốn, mức độ độc<br /> lập về tài chính của DN, khả năng thanh toán và khả năng sinh lợi.<br /> + Phân tích cấu trúc tài chính: bao gồm:<br /> Phân tích cơ cấu tài sản và tình hình biến động của tài sản, phân tích cơ cấu nguồn vốn<br /> và tình hình biến động của nguồn vốn,<br /> Phân tích mối quan hệ giữa cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn.<br /> + Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh<br /> Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh là việc xem xét mối quan hệ<br /> giữa tài sản và nguồn vốn của Doanh nghiệp và được đánh giá theo tính ổn định của<br /> nguồn tài trợ;<br /> +Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán:<br /> Nội dung phân tích tình hình công nợ bao gồm việc phân tích công nợ phải thu, công nợ<br /> phải trả, mối quan hệ giữa công nợ phải thu và công nợ phải trả.<br /> Nội dung phân tích khả năng thanh toán bao gồm: phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn<br /> hạn, phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn.<br /> Qua hai phân tích trên, nhà quản trị biết được cơ cấu các khoản nợ để có biện pháp thu<br /> hồi, thanh toán phù hợp,còn nhà đầu tư thì hiểu được tình hình tài chính của doanh<br /> nghiệp để đưa ra các quyết định đầu tư.<br /> + Phân tích hiệu quả kinh doanh:<br /> Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh bao gồm 5 nội dung chính: Đánh giá khái quát<br /> hiệu quả kinh doanh, phân tích hiệu quả sử dụng tài sản, phân tích hiệu quả sử dụng<br /> nguồn vốn, phân tích hiệu quả sử dụng chi phí.<br /> + Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ:<br /> Phân tích các số liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cho phép đánh giá các thay đổi<br /> trong tài sản thuần, khả năng thanh toán và khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra<br /> luồng tiền trong quá trình hoạt động.<br /> Báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn dùng để xem xét, dự đoán về số lượng, thời gian và độ tin<br /> cậy của các luồng tiền trong tương lai.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Nhựa Đức Đạt

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
6c8cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán, Hoàn thiện Phân tích báo cáo tài chính, Phân tích báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính, Công ty TNHH Nhựa Đức Đạt
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.19 M
Lần xem
2
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ke-toan-Hoan-thien-Phan-tich-bao-cao-tai-chinh-tai-Cong-ty-TNHH-Nhua-Duc-Dat.PDF[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT