Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu 8a8cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 16 Dung lượng 0.15 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung luân văn bao gồm 3 chương: Chương 1 - ý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ với kiểm soát rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Chương 2 - Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ với kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Chương 3 - Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.

i<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Năm 2008, nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng, bắt đầu từ sự sụp đổ<br /> của hệ thống ngân hàng tài chính lớn của Mỹ.Việt Nam cũng không nằm ngoài<br /> sự khủng hoảng này, nhiều ngân hàng nhỏ đứng trước nguy cơ phá sản khi<br /> không đảm bảo được tính thanh khoản của mình.<br /> Trước bối cảnh như vậy, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam cũng đã<br /> đặt ra cho mình bài toán kiểm soát rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng khi thị<br /> trường diễn biến ngày một phức tạp. Bên cạnh đó việc mở rộng mạng lưới một<br /> cách mạnh mẽ từ năm 2007 càng đặt ra cho Ban lãnh đạo ngân hàng vấn đề làm<br /> thế nào để kiểm soát hoạt động kinh doanh nói chung cũng như hoạt động tín<br /> dụng nói riêng một cách chặt chẽ nhất đồng thời đảm bảo được hiệu quả hoạt<br /> động của hệ thống.<br /> Hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam hơn<br /> lúc nào hết cần phải được xem xét, đánh giá lại, hoàn thiện nó để có thể phát huy<br /> được hết những chức năng của mình đặc biệt trong việc kiểm soát rủi ro tín<br /> dụng. Với lý do này, tác giả đã chọn đề tài : “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát<br /> nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương<br /> mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam”. Nội dung luân văn bao gồm 3 chương:<br /> Chương 1: Lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ với kiểm soát rủi ro<br /> tín dụng tại các ngân hàng thương mại.<br /> Chương 2: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ với kiểm soát rủi ro tín<br /> dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.<br /> Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội<br /> bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ<br /> phần Kỹ thương Việt Nam.<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỚI<br /> VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1 Kiểm soát trong quản lý<br /> 1.1.1 Khái niệm và vai trò của kiểm soát<br /> Kiểm soát là quá trình đo lường, đánh giá và tác động lên đối tượng kiểm<br /> soát nhằm bảo đảm mục tiêu, kế hoạch của tổ chức đuợc thực hiện có hiệu quả.<br /> Tác dụng của kiểm soát là giúp cho nhà quản lý đạt được mục tiêu đã đặt ra cho<br /> doanh nghiệp. Một hệ thống kiểm soát có các thước đo cho phép nhà quản lý<br /> đánh giá tính hiệu quả của tổ chức trong việc sản xuất sản phẩm và cung cấp<br /> dịch vụ.<br /> 1.1.2 Phân loại kiểm soát<br /> Dựa vào mục đích cụ thể, có thể phân loại kiểm soát trên cơ sở các tiêu thức<br /> sau để phục vụ công tác quản lý: theo phạm vi, kiểm soát chia thành kiểm soát<br /> nội bộ và kiểm soát bên ngoài; theo mức độ ảnh hưởng, kiểm soát được phân<br /> thành kiểm soát trực tiếp và kiểm soát tổng quát; theo nội dung kiểm soát, kiểm<br /> soát được chia thành kiểm soát tổ chức và kiểm soát kế toán; theo thời điểm hoạt<br /> động kiểm soát và thời điểm hoạt động của đối tượng kiểm soát, kiểm soát được<br /> phân thành kiểm soát trước, kiểm soát trong và kiểm soát sau; theo đối tượng, có<br /> hai loại quan trọng là kiểm soát đầu ra và kiểm soát hành vi<br /> 1.2 Tổng quan về ngân hàng thương mại và rủi ro tín dụng trong hoạt<br /> động tín dụng của ngân hàng thương mại<br /> 1.2.1 Khái niệm và các nghiệp vụ cơ bản của NHTM<br /> NHTM là tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa<br /> dạng nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều<br /> chức năng tài chính nhắt so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền<br /> kinh tế.<br /> <br /> iii<br /> <br /> Nghiệp vụ cho vay (tín dụng) là hoạt động kinh doanh chủ chốt của NHTM<br /> để tạo ra lợi nhuận, đó là việc ngân hàng cung cấp cho khách hàng một khoản<br /> tiền, khách hàng có trách nhiệm phải trả lãi và hoàn trả gốc theo đúng thời hạn<br /> đã thoả thuận trong hợp đồng.<br /> 1.2.2 Rủi ro tín dụng<br /> Rủi ro tín dụng có thể hiểu là khoản lỗ tiềm tàng được tạo ra khi ngân hàng<br /> cấp tín dụng. Đó là những thiệt hại, mất mát mà ngân hàng phải gánh chịu do<br /> người vay vốn hay người sử dụng vốn không trả đúng hạn, không thực hiện đúng<br /> nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng tín dụng đã được ký kết vì bất kể lý do gì.<br /> Các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng bao gồm các nguyên nhân khách<br /> quan, nguyên nhân từ phía khách hàng, nguyên nhân từ phía ngân hàng, và<br /> nguyên nhân từ phía bảo đảm tín dụng<br /> 1.2.3 Quy trình tín dụng trong ngân hàng thương mại<br /> Quy trình tín dụng là quá trình xử lý các công việc của ngân hàng trong<br /> hoạt động cung cấp dịch vụ tín dụng cho khách hàng từ khi tiếp nhận hồ sơ vay<br /> vốn cho đến khi quyết định cho vay, giải ngân, thu nợ và tất toán hợp đồng tín<br /> dụng.<br /> Quy trình tín dụng cơ bản được thiết kế dựa trên các bước: Lập hồ sơ vay<br /> vốn, phân tích tín dụng, ra quyết định tín dụng, giải ngân, theo dõi thu nợ và<br /> giám sát tín dụng và tất toán hợp đồng<br /> 1.3 Hệ thống kiểm soát nội bộ với kiểm soát rủi ro tín dụng của ngân<br /> hàng thương mại<br /> 1.3.1 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ<br /> Theo Liên đoàn kế toán quốc tế (The International Federation of<br /> Accountants - IFAC) thì hệ thống kiểm soát nội bộ là một hệ thống chính sách và<br /> thủ tục được thiết lập nhằm đặt được bốn mục tiêu sau: bảo vệ tài sản của đơn vị;<br /> bảo đảm độ tin cậy của các thông tin; bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý<br /> và bảo đảm hiệu quả của hoạt động.<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.3.2 Mục tiêu hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại<br /> Hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng được thiết lập nhằm mục tiêu chủ<br /> yếu : bảo vệ tài sản và độ tin cậy của thông tin , bảo đảm việc tuân thủ luật pháp<br /> và các quy định, bảo đảm hiệu quả hoạt động và năng lực quản lý.<br /> 1.3.3 Các yếu tố cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng<br /> cường kiểm soát rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại<br /> 1.3.3.1 Môi trường kiểm soát<br /> Môi trường kiểm soát bao gồm toàn bộ nhân tố bên trong và bên ngoài ngân<br /> hàng tác động đến việc thiết kế, hoạt động và xử lý dữ liệu của các loại hình<br /> kiểm soát nội bộ. Các nhân tố trong môi trường kiểm soát bao gồm: đặc thù về<br /> quản lý, cơ cấu tổ chức, chính sách nhân sự, công tác kế hoạch và các yếu tố bên<br /> ngoài<br /> 1.3.3.2 Thủ tục kiểm soát<br /> Các thủ tục kiểm soát chi tiết có thể khác nhau giữa các ngân hàng, tuy<br /> nhiên phải đảm bảo dựa trên ba nguyên tắc cơ bản: nguyên tắc phân công, phân<br /> nhiệm; nguyên tắc bất kiêm nhiệm; nguyên tắc ủy quyền, phê chuẩn.<br /> Các hoạt động kiểm soát trong quy trình tín dụng của ngân hàng<br /> Kiểm soát trước khi cho vay: kiểm tra các điều kiện vay vốn có được thoả<br /> mãn đối với từng đối tượng của mỗi sản phẩm vay, kiểm tra tính pháp lý của hồ<br /> sơ vay vốn cũng như các nội dung khác đảm bảo phù hợp với quy định của ngân<br /> hàng.<br /> Kiểm tra trong quá trình giải ngân: kiểm tra các điều kiện trước giải<br /> ngân theo phê duyệt cũng như toàn bộ các chứng từ hồ sơ kèm theo trong bộ<br /> chứng từ phát vay.<br /> Kiểm soát sau khi cho vay: kiểm tra việc sử dụng vốn của khách hàng có<br /> đúng theo thoả thuận, kiểm tra thường xuyên tài sản đảm bảo của khách hàng<br /> đáp ứng yêu cầu của ngân hàng và thoả thuận trong hợp đồng bảo đảm tiền vay.<br /> <br /> v<br /> <br /> 1.3.3.3 Hệ thống kế toán<br /> Đối với hệ thống thông tin của bất kỳ doanh nghiệp nào, phần quan trọng<br /> nhất chính là hệ thống kế toán bao gồm hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống sổ<br /> kế toán, hệ thống tài khoản kế toán và hệ thống bảng tổng hợp, cân đối kế toán.<br /> Hệ thống kế toán tốt sẽ cung cấp cho nhà quản lý các báo cáo tài chính trung<br /> thực, hợp lý phục vụ công tác ra quyết định cho các nhà lãnh đạo một cách hữu<br /> hiệu.<br /> 1.3.3.4 Kiểm toán nội bộ<br /> Theo Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC), KTNB là “một hoạt động đánh giá<br /> được lập ra trong một doanh nghiệp như là một loại dịch vụ cho doanh nghiệp<br /> đó, có chức năng kiểm tra, đánh giá và giám sát thích hợp và hiệu quả của hệ<br /> thống kế toán và kiểm soát nội bộ”<br /> Là một trong những nhân tố cơ bản trong hệ thống KSNB, KTNB giám sát<br /> và đánh giá thường xuyên về toàn bộ hoạt động của ngân hàng, bao gồm cả tính<br /> hiệu quả của việc thiết kế và vận hành các chính sách và thủ tục KSNB.<br /> 1.4 Kinh nghiệm thế giới về hệ thống kiểm soát nội bộ với kiểm soát rủi<br /> ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại.<br /> Tại Hồng Kông, xếp loại rủi ro cho KH và trích lập dự phòng tương ứng<br /> với từng loại rủi ro, giới hạn cho vay các đối tác ở mức 5% giá trị ròng doanh<br /> nghiệp. Tại Hàn Quốc, giới hạn cho vay KH đơn lẻ ở mức 20% vốn tự có của<br /> Ngân hàng và giới hạn cho vay nhóm KH ở mức 25% vốn tự có của ngân<br /> hàng. Tại Thái Lan, giám sát hệ số đủ vốn dự báo, kiểm tra trong quá trình phát<br /> vay, có hệ thống báo cáo định kỳ về tình trạng các khoản vay.<br /> Trên đây là những nghiên cứu tổng quát về hệ thống KSNB trong NHTM<br /> với kiểm soát rủi ro tín dụng. Trên cơ sở những lý luận này, chương 2 được xây<br /> dựng theo hướng đi sâu tìm hiểu hoạt động của hệ thống KSNB với kiểm soát rủi<br /> ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
8a8cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán, Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, Hệ thống kiểm soát nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
16
Dung lượng
0.15 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ke-toan-Hoan-thien-he-thong-kiem-soat-noi-bo-voi-viec-tang-cuong-kiem-soat-rui-ro-tin-dung-tai-Ngan-hang-Thuong-mai-co-phan-Ky-thuong-Viet-Nam.PDF[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT