Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đối với doanh nghiệp ngành cao su tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      18      0
Mã tài liệu u916tq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Gvx Gvx Loại file PDF Số trang 26 Dung lượng 0.20 M Lần tải 0 Lần xem 18
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Luận văn nhằm nghiên cứu góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về thẩm định cho vay theo dự án đối với doanh nghiệp ngành cao su tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG  LÊ VĂN CƯ NG HOÀN THI N CÔNG TÁC TH M Đ NH CHO VAY THEO D ÁN Đ I V I DOANH NGHI P NGÀNH CAO SU T I NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM – CHI NHÁNH T NH GIA LAI Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã s : 60.34.20 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng – Năm 2012
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. H H u Ti n Ph n bi n 1: PGS.TS. Võ Th Thúy Anh Ph n bi n 2: TS. T ng Thi n Phư c Lu n văn s ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 03 tháng 02 năm 2013 Có th tìm hi u lu n văn t i: − Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i h c Đà N ng − Thư vi n trư ng Đ i h c kinh t , Đ i h c Đà N ng
 3. 1 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Đ i v i lĩnh v c ngành cao su trong ñó có cao su khu v c Tây Nguyên nói chung và cao su t nh Gia Lai nói riêng th i gian qua ñã có nh ng bư c phát tri n ñáng k . Ngành cao su ñã, ñang và s tr thành m t ngành kinh t quan tr ng c a m t s t nh thành trong c nư c không ch v m t kinh t mà còn v m t xã h i. Phát tri n ngành cao su Gia Lai ñã ñư c lãnh ñ o t nh Gia Lai xác ñ nh là ngành kinh t mũi nh n, ngành chi n lư c, quan tr ng t o s c b t phát tri n các ngành kinh t khác t i ñ a phương. Vì v y các NHTM trên ñ a bàn xác ñ nh ñây là lĩnh v c ñ u tư quan tr ng. Song cho vay ngành cao su ch y u là cho vay dài h n nên công tác th m ñ nh cho vay h t s c quan tr ng. Th i gian qua, t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam – Chi nhánh t nh Gia Lai hình th c cho vay theo d án ñ i v i Doanh nghi p ngành cao su ñã phát tri n r t nhanh nhưng cũng ti m n nhi u r i ro. Đ nâng cao hi u qu và ñ m b o an toàn cho ho t ñ ng c a ngân hàng, m t nhi m v c p thi t ñ t ra là ph i làm t t công tác th m ñ nh cho vay, bên c nh nh ng k t qu ñ t ñư c cũng còn nhi u h n ch trong công tác này. Do v y, tác gi ch n ñ tài: “Hoàn thi n công tác th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i Doanh nghi p ngành cao su t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam – Chi nhánh t nh Gia Lai” ñ nghiên c u và làm lu n văn t t nghi p. 2. M c tiêu nghiên c u c a ñ tài Nghiên c u góp ph n h th ng hóa các v n ñ lý lu n cơ b n v th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i DN ngành cao su t i Ngân hàng thương m i.
 4. 2 Phân tích và ñánh giá th c tr ng công tác th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i DN ngành cao su t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam - Chi nhánh t nh Gia Lai, nh n ñ nh nh ng thành công, h n ch cùng nguyên nhân. Đ xu t nh ng gi i pháp ch y u nh m hoàn thi n công tác th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i Doanh nghi p ngành cao su t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam - Chi nhánh t nh Gia Lai. 3. Đ i tư ng, ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: Ho t ñ ng th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i Doanh nghi p ngành cao su t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam - Chi nhánh t nh Gia Lai. Các d án ñư c xem xét là các d án vay v n ñ u tư phát tri n cây cao su c a các Doanh nghi p ngành cao su s d ng v n ch s h u và v n huy ñ ng h p pháp c a doanh nghi p giai ño n trư c khi c p tín d ng. - Ph m vi nghiên c u: t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam - Chi nhánh t nh Gia Lai. N i dung phân tích căn c s li u t năm 2009 – 2011. 4. Phương pháp nghiên c u Lu n văn s d ng phương pháp l ch s , phương pháp phân tích kinh t , phương pháp phân tích h th ng, phương pháp qui n p và di n d ch, phương pháp so sánh ñ i chi u ñ k t h p gi a lý lu n và th c ti n kinh doanh Ngân hàng nh m ph c v cho m c tiêu nghiên c u c a ñ tài. 5. B c c c a ñ tài Ngoài l i nói ñ u, m c l c, k t lu n chung, danh m c tài li u tham kh o và ph l c, lu n văn ñư c k t c u thành 3 chương:
 5. 3 Chương 1: Lý lu n cơ b n v công tác th m ñ nh cho vay theo DA ñ i v i Doanh nghi p ngành cao su c a Ngân hàng thương m i. Chương 2: Th c tr ng công tác th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i Doanh nghi p ngành cao su t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam - Chi nhánh t nh Gia Lai. Chương 3: Gi i pháp hoàn thi n công tác th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i Doanh nghi p ngành cao su t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam - Chi nhánh t nh Gia Lai. 6. T ng quan tài li u nghiên c u Th m ñ nh cho vay theo d án (DA) ñ i v i Doanh nghi p (DN) ngành cao su có vai trò quan tr ng, là cơ s l a ch n khách hàng, d án vay v n kh thi và ñ tham mưu cho các c p có th m quy n ra quy t ñ nh cho vay ho c c p tín d ng phù h p. Nh ng năm g n ñây nhi u TCTD m i ñư c thành l p và m Chi nhánh ngày càng nhi u ñã t o ra môi trư ng c nh tranh ngày càng gay g t và kh c li t hơn. Đ ñ m b o uy tín, năng l c c nh tranh, gi v ng và phát tri n khách hàng, tăng trư ng cho vay ñ c bi t là cho vay theo d án ñ u tư (DAĐT) trong ñi u ki n ñ m b o an toàn, hi u qu ñòi h i các ngân hàng thương m i (NHTM) c n quan tâm nhi u hơn n a ñ n công tác th m ñ nh cho vay theo DAĐT. Trong khi ñó, các tài li u v nghiên c u ho t ñ ng th m ñ nh cho vay theo DAĐT trên khía c nh h c thu t b ng ti ng Vi t nư c ta còn h n ch . Do ñó, vi c nghiên c u v công tác th m ñ nh cho vay theo DAĐT ñ ñưa ra các gi i pháp hoàn thi n công tác th m ñ nh cho vay theo DA nư c ta là c n thi t. Tác gi ñã nghiên c u và ñưa ra nh ng gi i pháp pháp hoàn thi n công tác th m ñ nh cho vay theo DA ñ i v i DN ngành cao su
 6. 4 d a trên các tài li u và các công trình nghiên c u có liên quan ñ n công tác th m ñ nh cho vay theo DA. Đ ñ m b o quá trình nghiên c u tài li u ñúng hư ng, tác gi cũng tham kh o các công trình nghiên c u trư c ñây v công tác th m ñ nh cho vay theo DA như: - Nguy n Vi t Hùng (2012), M t s gi i pháp cao ch t lư ng cho vay d án ñ u tư t i S giao d ch 1, ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam, Lu n văn th c sĩ kinh t , Trư ng Đ i h c kinh t Thành ph H Chí Minh. - Nguy n H ng Nam (2011), Hoàn thi n công tác th m ñ nh D án t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, Chi nhánh Thăng Long, Lu n văn Th c sĩ kinh t , Trư ng Đ i h c kinh t Thành ph H Chí Minh - Nguy n Th Trang Nhung (2012), Nâng cao ch t lư ng th m ñ nh tài chính d án cho vay t i chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Thái Nguyên, Lu n văn th c sĩ kinh t , Trư ng Đ i h c kinh t Thành ph H Chí Minh. - Nguy n C m Nhung (2012), Nâng cao ch t lư ng th m ñ nh d án trong ho t ñ ng cho vay t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n t nh Thanh Hóa, Lu n văn Th c sĩ kinh t , Trư ng Đ i h c kinh t Thành ph H Chí Minh.
 7. 5 CHƯƠNG 1 LÝ LU N CƠ B N V TH M Đ NH CHO VAY THEO D ÁN Đ I V I DOANH NGHI P NGÀNH CAO SU C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1. CHO VAY THEO D ÁN Đ I V I DOANH NGHI P NGÀNH CAO SU C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1.1. Ngân hàng thương m i v i ho t ñ ng cho vay a. Khái ni m Ngân hàng thương m i. NHTM là các t ch c tài chính cung c p m t danh m c các d ch v tài chính ña d ng nh t - ñ c bi t là tín d ng, ti t ki m và d ch v thanh toán – và th c hi n nhi u ch c năng tài chính nh t so v i b t kỳ m t t ch c kinh doanh nào trong n n kinh t . b. Các nghi p v kinh doanh cơ b n c a Ngân hàng thương m i M t là, ho t ñ ng huy ñ ng v n. Hai là, ho t ñ ng tín d ng. Ba là, d ch v thanh toán - ngân qu . B n là, các ho t ñ ng khác. c. Cho vay c a ngân hàng thương m i Cho vay là hình th c c p tín d ng, theo ñó bên cho vay giao ho c cam k t giao cho khách hàng m t kho n ti n ñ s d ng vào m c ñích xác ñ nh trong m t th i gian nh t ñ nh theo tho thu n v i nguyên có hoàn tr c g c và lãi. 1.1.2. Cho vay theo d án ñ u tư cây cao su c a Ngân hàng thương m i. a. Khái ni m d án ñ u tư cây cao su Xu t phát t ñ nh nghĩa v DAĐT, ta có th hi u: DAĐT cây cao su là m t d án ñ u tư t p h p các ñ xu t b v n trung và dài
 8. 6 h n ñ ti n hành các ho t ñ ng ñ u tư tr ng, chăm sóc và khai thác cây cao su trên m t ñ a bàn c th trong kho ng th i gian xác ñ nh. b. Đ c ñi m DAĐT cây cao su: M t là, Quy mô v n, v t tư, lao ñ ng, di n tích ñ t c n thi t thư ng r t l n. Hai là, th i kỳ ñ u tư kéo dài. Ba là, Đ u tư phát tri n cây cao su có ñ r i ro khá cao. B n là, t o ngu n thu ngân sách ñ a phương, chuy n ñ i cây tr ng, phát tri n theo hư ng b n v ng. c. Phân lo i DAĐT cây cao su: + Xét theo cơ c u s n xu t DAĐT ñư c phân thành: DAĐT m i và DAĐT m r ng. + Xét theo ngu n v n, có th phân chia thành: DAĐT có v n huy ñ ng trong nư c và DAĐT có v n huy ñ ng t nư c ngoài. 1.2. TH M Đ NH CHO VAY THEO D ÁN Đ I V I DOANH NGHI P NGÀNH CAO SU C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.2.1. Khái ni m v th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i Doanh nghi p ngành cao su T khái ni m v th m ñ nh DAĐT, ta có th hi u “Th m ñ nh cho vay theo DA ñ i v i DN ngành cao su NHTM là quá trình ph i h p trong n i b NHTM nh m xem xét, phân tích, ñánh giá DN ngành cao su, DAĐT m t cách khách quan, khoa h c và toàn di n trên các n i dung, l a ch n DN t t, DAĐT kh thi và hi u qu ñ ñi ñ n quy t ñ nh cho vay, tài tr v n m t cách h p lý” 1.2.2. Đ c ñi m th m ñ nh cho vay theo DA ñ i v i Doanh nghi p ngành cao su c a Ngân hàng thương m i M t là, th m ñ nh khu v c DA có thu n l i cho vi c sinh trư ng và phát tri n cây cao su hay không?. Hai là, th m ñ nh v trí
 9. 7 ñ a lý, s lư ng hay m t ñ phân b h th ng sông, su i; các ñ c trưng v hình thái lưu v c có phù h p v i DA không ?. Ba là, th m ñ nh hi n tr ng h th ng ñư ng giao thông trong và ngoài DA có phù h p không?. B n là, th m ñ nh m c ñ s n có c a các y u t ñ u vào nh hư ng khi th c hi n DA. năm là, ñánh giá trình ñ dân trí; M t ñ phân b dân cư, ñ i s ng, ñi u ki n kinh t , phong t c, t p quán c a dân cư… vùng DA. Sáu là, th m ñ nh v phân h ng ñ t theo tiêu chu n ñ t tr ng cao su và theo vùng sinh thái. B y là, th m ñ nh ñ t tr ng cây cao su có phù h p không. Tám là, th m ñ nh vi c l a ch n gi ng cây tr ng nh hư ng ñ n năng su t vư n cây cao su. Chín là, th m ñ nh phương án ñ u tư nhà máy ch bi n m có h p lý không. 1.2.3. M c ñích th m ñ nh cho vay 1.2.4. Yêu c u th m ñ nh 1.2.5. N i dung th m ñ nh Khi ti n hành th m ñ nh cho vay, các Ngân hàng thư ng t p trung phân tích, ñánh giá các khía c nh hi u qu tài chính và kh năng tr n c a DA. Tùy thu c vào ñi u ki n c a t ng ngân hàng có th l a ch n m t trong các tiêu chu n sau ñ th m ñ nh m t DAĐT. a. Tiêu chu n CAMPARI Tiêu chu n CAMPARI là quy t c trong phân tích tín d ng, áp d ng khi ngân hàng ñánh giá, phân tích v kho n vay c a DN g m: Character (tư cách c a ngư i vay); Ability (năng l c c a ngư i vay); Margin (lãi cho vay); Purpose (m c ñích vay); Amount (s ti n vay); Repayment (s hoàn tr ); Insurance (b o ñ m). b. Tiêu chu n 6C Tiêu chu n 6 C ñánh giá m t cách ñ nh tính ñ xác ñ nh xem DN ñi vay có tín nhi m hay không. Tr ng tâm c a mô hình này là
 10. 8 xem xét li u DN ñi vay có thi n chí và kh năng thanh toán các kho n vay khi ñ n h n hay không. C th bao g m: Character (Tư cách); Capacity (Năng l c); Cash (Thu nh p); Collateral (B o ñ m); Conditions (Đi u ki n môi trư ng); Control (Ki m soát). c. Theo thành ph n - Th m ñ nh Doanh nghi p ñi vay: Trên cơ s h sơ do DN cung c p và các ngu n thông tin b sung, các ngân hàng thư ng ñánh giá các n i dung ch y u sau: M t là, Năng l c vay n h p pháp; Hai là, uy tín và ñ o ñ c tài chính c a DN và c a ngư i ñ i di n h p pháp; Ba là, Năng l c và tri n v ng tài chính c a DN. - Th m ñ nh D án ñ u tư: khi ti n hành th m ñ nh DAĐT, các n i dung thư ng ñư c Ngân hàng xem xét g m: M t là, căn c pháp lý c a DA; Hai là, m c tiêu c a DA; Ba là, ñ a ñi m ñ u tư, ñ t ñai, th như ng, khí h u …B n là, phương di n k thu t; Năm là, phương di n th trư ng; Sáu là, tác ñ ng môi trư ng; B y là, th m ñ nh năng l c qu n lý và v n hành DA; Tám là, th m ñ nh hình th c th c hi n, k ho ch tri n khai DA; Chín là, th m ñ nh v hi u qu tài chính; Mư i là, th m ñ nh hi u qu kinh t - xã h i; Mư i m t, th m ñ nh kh năng r i ro c a DA và các bi n pháp phòng ng a. - Th m ñ nh Phương án vay và tr n Ngân hàng thư ng xem xét, ñánh giá các n i dung ch y u: M t là, tính kh thi c a phương án ngu n tài tr và m c v n vay; Hai là, tính h p lý c a phương cách gi i ngân; Ba là, tính h p lý và kh thi c a dòng ti n tr n , phương án tr g c và lãi vay; B n là, lãi su t cho vay d ki n, cách tính lãi.
 11. 9 - Th m ñ nh v ñi u ki n ñ m b o n vay Trên cơ s các văn b n ch ñ hi n hành v giao d ch b o ñ m, k t qu tính toán hi u qu tài chính, kh năng tr n vay, nh n di n r i ro có th x y ra ñ i v i DA, quan h DN ho c qu n lý r i ro l a ch n và quy t ñ nh hình th c b o ñ m ti n vay phù h p. 1.2.6. Các phương pháp th m ñ nh d án ñ u tư - Phương pháp chung. - Các phương pháp th m ñ nh c th : Có nhi u phương pháp tuỳ thu c vào t ng n i dung th m ñ nh. Các phương pháp ch y u thư ng ñư c các Ngân hàng áp d ng bao g m: M t là, Phương pháp so sánh; Hai là, phương pháp hi n giá dòng ti n; Ba là, phương pháp phân tích ñ nh y c a DA; B n là, phương pháp d báo. 1.2.7. Các ch tiêu ph n ánh k t qu th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i Doanh nghi p ngành cao su 1.2.8. Các nhân t nh hư ng k t qu th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i DN ngành cao su c a Ngân hàng thương m i. a. Các nhân t bên trong g m: M t là, năng l c c a NH trong vi c th m ñ nh DN ñi vay, DAĐT; Hai là, năng l c ki m soát, x lý các tình hu ng cho vay c a NH; Ba là, chính sách tín d ng c a ngân hàng; B n là, thông tin ph c v cho công tác th m ñ nh; Năm là, Quy trình và Phương pháp th m ñ nh; Sáu là, t ch c b máy th m ñ nh; B y là, phương ti n th m ñ nh. b. Các nhân t bên ngoài g m: M t là, trình ñ và tính trung th c ngư i l p DA; Hai là, nhu c u ñ u tư; Ba là, kh năng DN ñáp ng ñi u ki n, chính sách tín d ng c a ngân hàng; B n là, tính ch t ph c t p, quy mô, tu i ñ i c a d án; năm là, môi trư ng kinh t ; Sáu là, môi trư ng chính tr ; B y là, ñi u ki n t nhiên.
 12. 10 CHƯƠNG 2 TH C TR NG CÔNG TÁC TH M Đ NH CHO VAY THEO D ÁN Đ I V I DOANH NGHI P NGÀNH CAO SU T I NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM - CHI NHÁNH T NH GIA LAI 2.1. GI I THI U V NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM – CHI NHÁNH T NH GIA LAI 2.1.1. L ch s hình thành và phát tri n. Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam – Chi nhánh t nh Gia Lai là m t NHTM nhà nư c, kinh doanh ña năng, th c hi n ñ y ñ các m t nghi p v c a m t ngân hàng hi n ñ i. 2.1.2. Mô hình t ch c qu n lý. 2.1.3. Môi trư ng kinh doanh a. Môi trư ng bên trong b. Môi trư ng bên ngoài 2.1.4. Khái quát tình hình ho t ñ ng c a Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam – Chi nhánh t nh Gia Lai a. K t qu huy ñ ng v n T i Chi nhánh v n huy ñ ng tăng m nh, năm 2009 ñ t 2.782 t ñ ng, ñ n năm 2010 ñ t 4.100 t ñ ng, t c ñ tăng 167% so v i năm 2009 ñây là m t năm ho t ñ ng huy ñ ng v n khá thành công c a Chi nhánh. Sang năm 2011, v n huy ñ ng v n ti p t c tăng nhưng t c ñ tăng trư ng ñã ch m l i, ch tăng 33%, s tuy t ñ i tăng 214 t ñ ng. b. K t qu cho vay Chi nhánh ch trương tăng trư ng tín d ng phù h p v i ngu n v n huy ñ ng nên ñã ñ m b o tính thanh kho n, ñ ng th i
 13. 11 ho t ñ ng tín d ng ñ m b o an toàn, hi u qu , r i ro tín d ng th p, t l n x u gi m qua các năm. Vi c s d ng cơ ch lãi su t linh ho t theo t ng th i kỳ ñã ñóng vai trò không nh trong thành công này. K t qu năm 2011, ho t ñ ng tín d ng có s tăng trư ng m nh m , dư n ñ t 6.167 t ñ ng tăng 15,3% so v i năm 2010 và ñ t 100% k ho ch BIDV giao. c. K t qu tài chính: L i nhu n trư c thu năm 2010 tăng 14 t ñ ng so v i năm 2009, sang năm 2011 tăng 38 t ñ ng, ñ t hơn 188 t ñ ng so v i năm 2010; Tuy nhiên, t c ñ tăng c a chi phí cũng cao không kém (ñ t 1.320 t ñ ng) nên l i nhu n thu v có tăng nhưng không m nh so v i năm 2010. Nguyên nhân có th nói ñ n là do chi phí lãi huy ñ ng trong năm tăng. 2.2. TH C TR NG TH M Đ NH CHO VAY THEO D ÁN Đ I V I DOANH NGHI P NGÀNH CAO SU T I NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM – CHI NHÁNH T NH GIA LAI 2.2.1. Công tác t ch c th m ñ nh a. Quy trình th m ñ nh: Th c hi n qua các bư c sau: Bư c 1, Th m ñ nh t ng quát; Bư c 2, th m ñ nh tài s n ñ m b o; Bư c 3, th m ñ nh DN; Bư c 4, th m ñ nh DAĐT và Bư c 5, L p Báo cáo ñ xu t tín d ng. b. Phân công công vi c 2.2.2. N i dung th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i doanh nghi p ngành cao su t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam - Chi nhánh t nh Gia Lai a. Th m ñ nh Doanh nghi p ñi vay: N i dung th m ñ nh DN ñi vay, x p h ng DN ñã ñư c cán b QHKH th c hi n khá ñ y
 14. 12 ñ , toàn di n và ñúng quy trình. Tuy nhiên, còn m t s DN có n i dung th m ñ nh còn sơ sài, thi u thông tin ñ i v i các DN ngoài qu c doanh, ñánh giá l ch s quan h v i các TCTD còn qua loa ñ i khái. Đ i v i x p h ng n i b , các ch tiêu phi tài chính còn mang tính ch quan, c p nh t thông tin chưa ñ y ñ , chưa k p th i theo t ng kỳ ñánh giá x p h ng DN. b. Th m ñ nh d án ñ u tư : H u h t các DAĐT ñã ñư c cán b QHKH th m ñ nh ñ y ñ , ch t ch , ñúng quy ñ nh. Tuy nhiên, m t s n i dung còn chưa t t như: Căn c pháp lý; V phương di n k thu t; Th m ñ nh năng l c qu n lý và v n hành d án; Th m ñ nh v hi u qu tài chính c a DA; Th m ñ nh kh năng r i ro c a DA và các bi n pháp phòng ng a. c. Th m ñ nh Phương án vay và tr n : Th m ñ nh n i dung này nh m xem xét, ñánh giá hi u qu DA trên các phương di n tài chính, kinh t , xã h i, ñánh giá hi u qu t ng h p xác ñ nh kh năng tr n c a DA làm căn c quy t ñ nh cho vay. d. Th m ñ nh ñi u ki n b o ñ m n vay: Đi u ki n ñ m b o n vay ñã ñư c quan tâm ñúng m c, ñ i v i th ch p b ng tài s n c a DN và tài s n hình thành t v n vay, ngân hàng yêu c u ph i mua b o hi m t i thi u b ng dư n vay t i ngân hàng 2.2.3. Phương pháp th m ñ nh: Phương pháp th m ñ nh còn ñơn gi n, ít v n d ng các phương pháp th m ñ nh hi n ñ i trong vi c ki m tra, tính toán l i nh ng ch tiêu, phân tích trong h sơ vay v n. Vi c v n d ng các phương pháp th m ñ nh ñ c bi t là các phương pháp hi n ñ i chưa bài b n. Công tác th m ñ nh DA chưa nâng lên thành k năng, còn mang n ng tính ki m tra, ki m soát là ch y u.
 15. 13 2.2.4. Ki m soát n i b công tác th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i doanh nghi p ngành cao su: Công tác ki m soát n i b ñã th c hi n t t vai trò c a mình góp ph n ñ m b o ho t ñ ng kinh doanh an toàn hi u qu , h n ch th p nh t các r i ro, không có s ch ng chéo trong th c hi n công vi c. Tuy nhiên, v n còn x y ra tình tr ng ki m tra, ki m soát qua loa, ñ i khái, t n su t th p, chưa ki m tra h t các khách hàng, DA ñã cho vay. 2.2.5. K t qu th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i Doanh nghi p ngành cao su S DA ti p nh n tăng d n qua 03 năm, năm 2011 tăng 28% so v i năm 2010 là 25 DA và tăng 45% so v i năm 2009. S gia tăng này cũng th hi n c t ng m c ñ u tư và t ng s ti n ñư c phê duy t cho vay. S DA vay tăng ñi kèm v i ñó là tăng trư ng tín d ng xong trong lĩnh v c cho vay này chưa phát sinh n quá h n, n x u. Bên c nh ñó, quy mô v n ñ u tư và s ti n cho vay cũng tăng m nh. Năm 2010, t ng m c ñ u tư tăng 26%, s tuy t ñ i tăng 535 t ñ ng, s ti n cho vay ñư c duy t là 357 t ñ ng. Ti p n i k t qu ñ t ñư c, sang năm 2011, t ng m c ñ u tư tăng khá m nh ñ t 40%, s tuy t ñ i tăng 1.055 t ñ ng và s ti n cho vay ñư c duy t cũng tăng ñ n 739 t ñ ng g p 2 l n so v i năm 2010. 2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TH M Đ NH CHO VAY THEO D ÁN Đ I V I DOANH NGHI P NGÀNH CAO SU T I NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM – CHI NHÁNH T NH GIA LAI 2.3.1. Nh ng thành công ñ t ñư c a. V quy trình th m ñ nh: Các bư c trong quy trình th m ñ nh ñư c quy ñ nh khá ch t ch , bài b n, rõ ràng, làm cơ s cho
 16. 14 công tác th m ñ nh ñư c di n ra nhanh chóng, thu n l i và d dàng. Th i gian qua ñã ñư c cán b QHKH tuân th nghiêm túc. b. V n i dung th m ñ nh: N i dung th m ñ nh ña d ng, phong phú xem xét nhi u khía c nh khác nhau c a DN ñi vay, DAĐT. N i dung th m ñ nh ñã có s thay ñ i theo chi u hư ng tích c c, phù h p v i nh ng tiêu chu n chung và v i ñòi h i phát tri n c a n n kinh t th trư ng. c. V phương pháp th m ñ nh: BIDV Gia Lai ñã áp d ng các phương pháp khoa h c và hi n ñ i. Trên cơ s các phương pháp ch y u ñư c áp d ng trong trong quá trình th m ñ nh là phương pháp: phân tích ñ nh y, hi n giá dòng ti n, so sánh ñ i chi u và d báo. Tuy nhiên, các phương pháp này ñư c áp d ng m t cách linh ho t khoa h c tuỳ vào trình ñ c a cán b QHKH, tính ch t c a DA và lư ng thông tin do cán b QHKH thu th p ñư c. d. V cán b QHKH: Đ i ngũ cán b QHKH có trình ñ chuyên môn, có tinh th n ham h c h i. Đây chính là ñ i ngũ ch ch t có nh hư ng l n ñ n hi u qu th m ñ nh DAĐT v sau này. Bên c nh ñ i ngũ cán b tr , BIDB Gia Lai còn có nhi u cán b làm vi c lâu năm, có chuyên môn sâu v lĩnh v c DAĐT cây cao su, dày d n kinh nghi m trong công tác th m ñ nh DA, hai ñ ngũ này s h tr cho nhau nh m ñ t hi u qu cao trong công tác th m ñ nh. e. V thu th p, lưu tr thông tin ph c v cho công tác th m ñ nh: Các thông tin ñư c thu th p trong quá trình th m ñ nh ngày càng phong phú và ña d ng. N u như trư c ñây các thông tin v DA dùng ñ phân tích ñư c cung c p ña s b i DN, gây nên tình tr ng th m ñ nh h u như ch xoay quanh vi c xác minh tính h p lý, tính chính xác các s li u. Ngu n thông tin ph c v cho công tác
 17. 15 th m ñ nh không ch d a vào các tài li u do DN cung c p mà còn căn c vào các ngu n khác nhau như: phân tích th trư ng, các văn b n lu t, thông tin t b n hàng, ñ i tác, t các cơ quan chuyên môn và các chuyên gia trong lĩnh v c có liên quan, t CIC…Như v y t i BIDV Gia Lai ñã chú tr ng công tác thu th p qu n lý, phân tích, lưu tr các d li u v DA và các d li u liên quan. 2.3.2. Nh ng t n t i, h n ch Bên c nh nh ng thành công ñ t ñư c th i gian qua, công tác th m ñ nh cho vay theo DA ñ i v i DN ngành cao su còn nh ng t n t i nh t ñ nh. M t là, nh n th c chưa ñúng v ý nghĩa và vai trò c a công tác th m ñ nh cho vay theo DA ñ i v i DA ngành cao su. Hai là, Cán b QHKH ph i kiêm nhi m r t nhi u vi c, áp l c công vi c l n; S ph i h p gi a các phòng, ban trong Chi nhánh còn chưa nh p nhàng, hi u qu , th c hi n th m ñ nh còn lúng túng nên nh hư ng ñ n ch t lư ng th m ñ nh; L c lư ng cán b th m ñ nh t i Chi nhánh m ng, chưa có nhi u kinh nghi m nên ch t lư ng th m ñ nh các DAĐT còn chưa ñáp ng yêu c u. Ba là, Chưa k t h p gi a các phương pháp th m ñ nh v i nhau, s d ng t ng ch tiêu trong th m ñ nh còn h n ch . B n là, các n i dung như ñánh giá v k thu t tr ng, chăm sóc cao su, giá bán s n ph m, th trư ng ñ u ra, tác ñ ng môi trư ng, khía c nh kinh t xã h i c a DA ñôi khi chưa ñư c ñi sâu phân tích. Năm là, chưa có quy trình th m ñ nh riêng cho ngành cao su, vi c thi u ch t ch trong các khâu s d n t i vi c b sót hay trùng l p m t n i dung, m t khía c nh nào ñó. Sáu là, H th ng thông tin chuyên ngành cao su còn h n ch . Thông tin trên báo chí, m ng internet còn thi u nh t quán, nhi u khi còn trái ngư c nhau vì chưa có cơ quan nào ñ ng ra xác minh tính xác th c c a các thông
 18. 16 tin ñó gây khó khăn cho cán b QHKH trong vi c l a ch n thông tin. B y là, công tác ki m soát n i b tuy ñã ñư c chú tr ng, xong v i quy mô công vi c nhi u và ña d ng, s lư ng cán b làm công tác ki m soát n i b m ng, s lư ng khách hàng hàng năm khá l n, mang tính ñ c thù, ñòi h i cán b làm công tác ki m soát n i b ph i am hi u lĩnh v c ngành, n m v ng quy trình nghi p v nên công tác ki m soát n i b còn nh ng m t h n ch . 2.3.3. Nguyên nhân c a nh ng t n t i M t là, M t s cán b còn nh n th c chưa ñúng v công tác th m ñ nh cho vay. Hai là, nh ng n i dung c n th m ñ nh ñã ñư c quy ñ nh khá c th trong quy trình th m ñ nh, tuy nhiên trên th c t vi c th m ñ nh còn chung chung, sơ sài, chưa có ngu n d li u ñ phân tích ñánh giá chuyên sâu theo lĩnh v c ngành. Ba là, quy trình th m ñ nh ñã ñư c xây d ng nhưng còn áp d ng chung cho các lo i DA, n i dung trong quy trình chưa ñư c c th hóa ñ cán b QHKH có căn c tham chi u, còn lúng túng khi th m ñ nh các DA thu c các lĩnh v c ñ u tư ñ c thù. B n là, công tác thu th p, lưu tr thông tin c a Chi nhánh v n chưa ñáp ng yêu c u, chưa khai thác tri t ñ các ngu n thông tin ña d ng t CIC, t các B ngành, cơ quam h u quan, t ñ i tác, khách hàng, b n hàng c a BIDV… Năm là, nguyên nhân t môi trư ng vĩ mô. Sáu là, nguyên nhân t DN.
 19. 17 CHƯƠNG 3 GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC TH M Đ NH CHO VAY THEO D ÁN Đ I V I DOANH NGHI P NGÀNH CAO SU T I NGÂN HANG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM - CHI NHÁNH T NH GIA LAI. 3.1. CĂN C Đ XU T CÁC GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC TH M Đ NH CHO VAY THEO D ÁN Đ I V I DOANH NGHI P NGÀNH CAO SU C A CHI NHÁNH. 3.1.1. M c tiêu phát tri n ngành cao su trên ñ a bàn t nh. 3.1.2. M c tiêu c a Chi nhánh ñ i v i ngành cao su 3.1.3. H th ng các quan ñi m hoàn thi n công tác th m ñ nh cho vay theo DA ñ i v i DN ngành cao su t i ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam-Chi nhánh t nh Gia Lai. M t là, quan ñi m th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i doanh nghi p ngành cao su ph i tuân th quy ñ nh c a pháp lu t, ñ m b o tính h p pháp. Hai là, quan ñi m th m cho vay theo DA ñ i v i DN ngành cao su ph i ñ m b o xem xét, ñánh giá toàn di n các n i dung c a DN ñi vay, DA ñ u tư, phương án vay và tr n , tài s n ñ m b o. Ba là, quan ñi m th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i doanh nghi p ngành cao su ph i ñ m b o tính khách quan. B n là, quan ñi m th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i daanh nghi p ngành cao su ph i ñánh giá ñ y ñ nh ng bi n ñ ng c a môi trư ng bên ngoài, ñ m b o tính chu n xác. Năm là, quan ñi m th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i doanh nghi p ngành cao su ph i ñ m b o tính k p th i, n m b t cơ h i cho vay an toàn, hi u qu .
 20. 18 3.2. GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC TH M Đ NH CHO VAY THEO D ÁN Đ I V I DOANH NGHI P NGÀNH CAO SU T I NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM – CHI NHÁNH T NH GIA LAI 3.2.1. Gi i pháp hoàn thi n v quy trình th m ñ nh cho vay theo d án ñ i v i doanh nghi p ngành cao su. Chi nhánh c n xây d ng quy trình th m ñ nh cho vay riêng ñ i v i lĩnh v c ngành cao su phù h p v i ñ c thù ho t ñ ng c a Chi nhánh nhưng v n tuân th quy trình hư ng d n th m ñ nh c a H i s chính, quán tri t ñ y ñ ñ n t ng cá nhân, phòng ban trong Chi nhánh ñ th c hi n. 3.2.2. Gi i pháp hoàn thi n v n i dung th m ñ nh M t là, N i dung th m ñ nh ph i khách quan, toàn di n, ph n ánh trung th c và c n thi t ph i ñi kh o sát th c ñ a, thu th p thêm các thông tin t nhi u ngu n ñ ph c v cho công tác th m ñ nh. Hai là, Th m ñ nh k phương án t ch c qu n lý th c hi n DA ñ c bi t ñ i v i các phương án nhân công, ñ n bù, gi i phóng m t b ng, h tr di d i dân. Đ c p k và quan tâm tho ñáng các y u t ñ u vào và ñ u ra c a DA. Ba là, Th m ñ nh k ñ i v i phương th c huy ñ ng v n, ti n ñ huy ñ ng phù h p v i ti p ñ ñ u tư c a DA, tài s n ñ m b o n vay và ñ xu t các ñi u ki n vay v n. B n là, Th m ñ nh các ch tiêu tài chính c a DA, ngoài các ch tiêu ch y u như: NPV, IRR, PP c n ñ c p thêm các ch tiêu như ñi m hoà v n, kh năng tr n …ñ ñánh giá ñ y ñ , toàn di n hi u qu tài chính c a DA. Năm là, Chú ý ñ n vi c l a ch n nh ng y u t phù h p ñ ñưa vào phân tích ñ nh y DA như t giá, lãi su t cho vay, t ng m c ñ u tư, giá bán, năng su t nh hư ng ñ n NPV và IRR. Vi c phân tích ñ

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đối với doanh nghiệp ngành cao su tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
u916tq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng, Thẩm định cho vay, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Luận văn thạc sĩ, Tóm tắt luận văn thạc sĩ, Luận văn quản trị kinh doanh
Loại file
PDF
Số trang
26
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
18
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-thac-si-Hoan-thien-cong-tac-tham-dinh-cho-vay-theo-du-an-doi-voi-doanh-nghiep-nganh-cao-su-tai-ngan-hang-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam-Chi-nhanh-tinh-Gia-Lai.PDF[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT