Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      16      0
Mã tài liệu v916tq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Gvx Gvx Loại file PDF Số trang 26 Dung lượng 0.22 M Lần tải 0 Lần xem 16
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu của luận văn làm rõ lý luận về dự án đầu tư và thẩm định cho vay theo dự án đầu tư của ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng vay theo dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum.

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C À N NG NGUY N PHI SƠN HOÀN THI N CÔNG TÁC TH M NH CHO VAY THEO D ÁN U TƯ T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N NGO I THƯƠNG VI T NAM CHI NHÁNH KON TUM Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã s : 60.34.20 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH à N ng - Năm 2013
 2. Công trình ư c hoàn thành t i I H C À N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. H H U TI N Ph n bi n 1: PGS. TS. LÂM CHÍ DŨNG Ph n bi n 2: TS. NGUY N TR N PHÚC Lu n văn ã ư c b o v t i H i ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i i h c à N ng vào ngày 03 tháng 02 năm 2013. Có th tìm hi u lu n văn t i: Trung tâm Thông tin - H c li u, i h c à N ng Thư vi n trư ng i h c Kinh t , i h c à N ng
 3. 1 M U 1. Tính c p thi t c a tài Quá trình phát tri n c a Vi t Nam trong giai o n hi n nay là ti n hành công nghi p hoá, hi n i hoá theo chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i n năm 2020 c a ng, Nhà nư c òi h i vi c tri n khai ngày càng nhi u các d án u tư, v i ngu n v n trong và ngoài nư c, thu c m i thành ph n kinh t . Trong ó, ngu n v n cho vay theo d án u tư c a NHTM ngày càng ph bi n, cơ b n và quan tr ng i v i m i cá nhân, doanh nghi p và Chính ph . ó cũng t ra m t thách th c không nh i v i các NHTM v s an toàn và hi u qu c a ngu n v n cho vay theo d án u tư. B i vì, các d án u tư thư ng òi h i s v n l n, th i gian kéo dài và r i ro r t cao. i n ch p nh n cho vay, thì th m nh d án u tư là khâu quan tr ng, quy t nh ch t lư ng cho vay theo d án c a ngân hàng. Xu t phát t th c ti n ó, vi c nghiên c u ho t ng th m nh cho vay theo d án u tư t i Chi nhánh nh m ưa ra các gi i pháp hoàn thi n, nh ng ki n ngh phù h p là h t s c c n thi t. Do v y, tác gi ch n tài "Hoàn thi n công tác th m nh cho vay theo d án u tư t i Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t Nam - Chi nhánh Kon Tum" làm tài nghiên c u cho lu n văn t t nghi p. 2. M c tiêu nghiên c u c a tài Lu n văn có nh ng m c tiêu nghiên c u chính sau ây: Th nh t, Lu n văn làm rõ nh ng v n lý lu n v d án u tư và th m nh cho vay theo d án u tư c a NHTM. Th hai, ánh giá th c tr ng th m nh cho vay theo d án u tư t i Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngo i thương Kon Tum, ch rõ k t qu t ư c, h n ch và nguyên nhân. Th ba, xu t gi i pháp hoàn thi n công tác th m nh cho
 4. 2 vay theo d án u tư t i Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngo i thương Kon Tum. 3. i tư ng và ph m vi nghiên c u Lu n văn t p trung nghiên c u th c tr ng công tác th m nh cho vay theo d án u tư t i Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngo i thương Kon Tum trong kho ng th i gian t năm 2009-2011. 4. Phương pháp nghiên c u Lu n văn s d ng các phương pháp i u tra, thu th p, t ng h p, phân tích; th ng kê mô t , so sánh; phương pháp lich s ... 5. B c c tài B c c lu n văn g m 3 chương: Chương 1: Lý lu n cơ b n v th m nh cho vay theo d án u tư c a Ngân hàng thương m i. Chương 2: Th c tr ng ho t ng th m nh cho vay theo d án u tư t i Chi nhánh Ngân hàng TMCP ngo i thương Kon Tum. Chương 3: Gi i pháp hoàn thi n công tác th m nh cho vay theo d án u tư t i Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngo i thương Kon Tum. 6. T ng quan tài li u nghiên c u CHƯƠNG 1 LÝ LU N CƠ B N V TH M NH CHO VAY THEO D ÁN C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1. CHO VAY THEO D ÁN U TƯ C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1.1. Ngân hàng thương m i v i ho t ng cho vay a. Khái ni m Ngân hàng thương m i b. Khái ni m cho vay
 5. 3 c. Nguyên t c cho vay d. Các hình th c cho vay cơ b n c a Ngân hàng thương m i 1.1.2. Cho vay theo d án u tư c a Ngân hàng thương m i a. Khái ni m và phân lo i d án u tư b. Phân lo i d án u tư c. c i m cho vay theo d án u tư c a Ngân hàng thương m i 1.2. TH M NH CHO VAY THEO D ÁN U TƯ C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.2.1. Khái ni m th m nh d án u tư Th m nh d án chính là vi c xác nh l i tính kh thi, hi u qu tài chính c a d án; ánh giá các y u t r i ro và các y u t nh hư ng n kh năng tr n vay ngân hàng, m b o r ng trong quá trình cho vay d án ph i thu h i ư c n g c và lãi. 1.2.2. Yêu c u th m nh d án u tư i v i công tác th m nh d án u tư, c n ph i mb o các yêu c u sau: - Tuân th tuy t i các quy trình th m nh ã ư c ơn v ban hành. - Th m nh d án u tư m t cách khách quan, khoa h c, toàn di n v doanh nghi p, d án vay v n. - i v i cán b th m nh cho vay theo d án u tư c n: Có trình , có ki n th c cơ b n v th c tr ng cũng như chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, có ki n th c v kinh t th trư ng, ho t ng tín d ng, tài chính doanh nghi p, tài chính d án... 1.2.3. N i dung th m nh d án u tư Trong quá trình th m d án u tư các ngân hàng thư ng s
 6. 4 d ng tiêu chu n 6C, tiêu chu n CAMPARI và theo các thành ph n ti n hành th m nh cho vay theo d án u tư. Ngoài các n i dung th m nh d án trên, m t s ngân hàng thương m i cũng có th chia n i dung th m nh d án theo hai m c là phân tích phi tài chính và phân tích tài chính. M c dù m i ngân hàng có cách ti p c n và s d ng các n i dung th m nh d án u tư khác nhau nhưng chung quy l i n i dung th m nh d án u tư bao g m 04 n i dung chính như sau: a. Th m nh doanh nghi p i vay: g m các n i dung chính c n ph i th m nh như sau: b. Th m nh d án u tư c a Ngân hàng thương m i. c. Th m nh phương án vay và tr n d. Th m nh i u ki n m b o n vay 1.2.4. Các phương pháp ánh giá, phân tích d án u tư a. Phương pháp i u ch nh lãi su t chi t kh u b. Phương pháp so sánh c. Phương pháp hi n giá dòng ti n d. Phương pháp phân tích nh y e. Phương pháp d báo g. Phương pháp l ch chu n 1.2.5. Các ch tiêu ph n ánh k t qu th m nh cho vay theo d án u tư 1.2.6. Các nhân t nh hư ng n k t qu th m nh cho vay theo d án c a Ngân hàng thương m i a. Các nhân t bên trong b. Các nhân t bên ngoài
 7. 5 CHƯƠNG 2 TH C TR NG HO T NG TH M NH CHO VAY THEO D ÁN T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N NGO I THƯƠNG KON TUM 2.1. GI I THI U V CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG M IC PH N NGO I THƯƠNG KON TUM 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n 2.1.2. Cơ c u t ch c qu n lý a. Cơ c u t ch c b. Ch c năng các phòng ban 2.1.3. Môi trư ng kinh doanh a. Môi trư ng bên trong Ngân hàng b. Môi trư ng bên ngoài 2.1.4. K t qu ho t ng kinh doanh t i Chi nhánh Ngân hàng Thương m i c ph n Ngo i thương Kon Tum a. Tình hình huy ng v n T ng ngu n v n huy ng c a VCB Kon Tum tăng v i t c nhanh qua các năm. K t c u ti n g i c a VCB Kon Tum ch y u là ti n g i c a khu v c dân cư g i có kỳ h n, chi m trên 60% trong t ng v n huy ng, c bi t là trong năm 2011 (chi m 87% t ng v n huy ng). Ti n g i không kỳ h n cũng chi m t tr ng áng k , song l i gi m m nh vào cu i năm 2011. b. Tình hình cho vay Dư n cho vay qua các năm 2009 - 2011 tăng cao, tuy nhiên t c tăng có xu hư ng gi m d n. Dư n n cu i năm 2011 ã tăng so v i năm 2009: 480 t ng trong ó c bi t là tăng v n ng n h n. c. K t qu tài chính Trong cơ c u t ng thu nh p thì thu nh p t lãi c a ho t ng
 8. 6 cho vay chi m t tr ng r t l n trong t ng thu nh p. Năm 2009 thu nh p t lãi c a ho t ng cho vay chi m t tr ng 98,1%; năm 2010 là 98,8%; năm 2011 là 98,9%. Như v y trong 3 năm qua thu nh p ch y u c a VCB Kon Tum là t ho t ng cho vay. 2.2. TH C TR NG HO T NG TH M NH CHO VAY THEO D ÁN U TƯ T I VCB KON TUM 2.2.1. Công tác t ch c th m nh cho vay theo d án u tư t i VCB Kon Tum. a. Quy trình và n i dung th m nh cho vay theo d án u tư t i VCB Kon Tum (Kèm theo Ph l c s 02) Bư c 1: Ti p nh n h sơ khách hàng. Bư c 2: Thu th p và x lý thông tin i v i khách hàng vay, d án ngh vay. Bư c 3: L p báo cáo Th m nh và xu t u tư d án. A. Thông tin chung: - ánh giá khái quát v khách hàng, DA, hi u rõ quy mô, t m quan tr ng c a d án xem xét m t cách t ng quát v DA T. Trong ph n này, t i VCB Kon Tum th m nh nh ng n i dung sau: - Gi i thi u thông tin t ng quát v doanh nghi p. - Thông tin chung v d án. B. Thông tin cơ b n v khách hàng C. Phân tích ho t ng kinh doanh và năng l c c a khách hàng. D. Th m nh d án u tư. - Th m nh n i dung ngh c p tín d ng. - Th m nh th t c pháp lý c a d án u tư. - Th m nh l i cơ c u v n c a d án u tư v t ng m c v n u tư c a d án và ngu n v n u tư c a d án.
 9. 7 - Th m nh ti n th c hi n u tư d án. - ánh giá chung v kh năng th c hi n và i u hành d án c a doanh nghi p. - Th m nh các y u t u vào. - Th m nh th trư ng u ra. - Th m nh tính kh thi, hi u qu tài chính c a d án u tư - Th m nh r i ro c a d án và các bi n pháp phòng ng a: - Th m nh phương án vay và tr n c a doanh nghi p. - Th m nh tài s n m b o. 2.2.2. Phương pháp th m nh cho vay theo d án u tư t i Chi nhánh ngân hàng thương m i c ph n Ngo i thương Kon Tum Th i gian qua, công tác th c hi n th m nh khách hàng, DA T vay v n ch y u v n mang tính ch t kinh nghi m trên cơ s trình , k năng c a cán b tín d ng. Phương pháp chung ti n hành th m nh ư c cán b tín d ng th c hi n là so sánh, i chi u n i dung v i các chu n m c, nh m c ã ư c quy nh trên cơ s v n d ng cùng lúc nhi u phương pháp th m nh như Phương pháp trình t , phương pháp so sánh, phương pháp hi n giá dòng ti n và phương pháp phân tích nh y. 2.2.3. Công tác ki m soát n i b i v i ho t ng th m nh cho vay theo d án u tư Hi n nay, công tác ki m soát n i b i v i ho t ng th m nh cho vay theo d án u tư t i VCB nói chung, VCB Kon Tum nói riêng ch chú tr ng n công tác ki m soát v m t quy trình và h sơ cho vay. Chưa th c hi n vi c ki m soát, th m nh l i các n i dung th m nh c a d án u tư.
 10. 8 2.2.4. K t qu ho t ng th m nh cho vay theo d án u tư a. Tình hình cho vay theo d án u tư t i Chi nhánh ngân hàng thương m i c ph n Ngo i thương Kon Tum Dư n cho vay theo d án u tư chi m t tr ng tương i l n so v i t ng dư n . Trong ó ch y u là các d án Cao su, Thu i n, Khai thác kho ng s n chi m t tr ng l n. b. K t qu th m nh cho vay theo d án u tư t i Chi nhánh ngân hàng thương m i c ph n Ngo i thương Kon Tum. Trong th i gian qua, VCB Kon Tum ã không ng ng m r ng ho t ng cho vay theo d án u tư, chính vì th mà t tr ng dư n cho vay trung và dài h n không ng ng tăng qua các năm. Tuy nhiên do Chi nhánh m i thành l p nên s lư ng d án cho vay cũng như dư n cho vay chưa phát sinh nhi u. 2.3. ÁNH GIÁ CHUNG V CÔNG TÁC TH M NH CHO VAY THEO D ÁN U TƯ T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N NGO I THƯƠNG KON TUM. 2.3.1. Nh ng thành công t ư c - Trong th i gian qua, VCB Kon Tum luôn c g ng không ng ng c ng c các khâu trong quy trình th m nh d án u tư nh m t n m t quy trình th m nh hoàn thi n và khoa h c, phát huy hi u qu trong công tác th m nh d án, t o ra m t khung pháp lý các cán b th m nh hoàn thành t t nhi m v c a mình. - VCB Kon Tum trong quá trình th m nh d án u tư vay v n ã luôn áp d ng t ng h p các phương pháp th m nh v i nhau m t cách linh ho t, t ó ưa ra ư c nh ng k t qu m b o tính chính xác và h tr c l c cho vi c phê duy t ra quy t nh c a c p có th m quy n trong ph m vi th i gian và chi phí nh t nh. - VCB Kon Tum luôn xem xét ánh giá y nh ng n i
 11. 9 dung th m nh d án u tư theo quy nh c a H i s chính. i v i m i d án u tư, vi c th m nh ư c ti n hành theo b n n i dung chính: Th m nh doanh nghi p vay v n, th m nh d án u tư, th m nh phương án vay và tr n và th m nh i u ki n m b o n vay. - Nhân l c th c hi n công tác th m nh: ây cũng luôn là m tv n mà VCB Kon Tum luôn quan tâm hoàn thi n trong th i gian qua. i ngũ nhân l c luôn ư c tr hoá qua các năm v i trình ngày càng ư c nâng cao, ph n l n cán b làm công tác th m nh, tín d ng u là nh ng ngư i có trình i h c tr lên và t t nghi p trong nh ng kh i kinh t và tài chính áp ng chuyên môn. Công tác b i dư ng, nâng cao trình th m nh DA T, ào t o thêm v phong cách làm vi c, o c ngh nghi p h u như ư c Vietcombank Kon Tum quan tâm úng m c; Thư ng xuyên i u ng luân chuy n cán b gi a các ơn v trong chi nhánh, c cán b tham gia h c các khoá ào t o nghi p v do Ngân hàng Ngo i thương Trung ương và Chi nhánh t ch c…t ó trau d i thêm ki n th c chuyên môn cũng như kinh nghi m trong công vi c. Ngoài ra, vi c cân i gi a i ngũ cán b lâu năm giàu kinh nghi m v i i ngũ cán b tr có trình , ham h c h i m t cách h p lý cũng ã giúp cho h có th trao i kinh nghi m b sung, hoàn thi n ki n th c, ph c v cho công vi c chuyên môn. - Trang thi t b , công ngh ph c v cho công tác th m nh d án u tư ư c VCB Kon Tum trang b tương i y : m i cán b u ư c trang b m t máy tính cá nhân n i m ng n i b thu th p và trao i thông tin. Bên c nh ó, Chi nhánh còn b trí h th ng máy tính l t ngoài hành lang n i m ng Internet nh m ph c v cho công tác n m b t, thu th p thêm thông tin cho cán b ; ngoài ra, m i phòng cũng ư c trang b y máy Fax, máy in, i n tho i c
 12. 10 nh…h tr r t c l c cho các cán b trong quá trình làm vi c. Ngoài ra, trong cơ c u t ch c ho t ng c a Ngân hàng còn có riêng m t B ph n tin h c có nhi m v hư ng d n cho nh ng cán b ngân hàng n m b t và s d ng thành th o nh ng ng d ng công ngh thông tin ph c v cho công tác chuyên môn, nghi p v , cũng như gi i quy t nh ng s c khi có v n x y ra giúp cán b th m nh nói riêng và cán b Ngân hàng yên tâm công tác. 2.3.2. Nh ng h n ch và nguyên nhân a. Nh ng h n ch - V t ch c th m nh. - V phương pháp th m nh d án u tư. - V n i dung th m nh. + V i n i dung phân tích tài chính doanh nghi p. + V uy tín n n n. + K t qu x p h ng tín d ng n i b . - V n i dung th m nh tài s n m b o. T t c nh ng h n ch trên không th quy k t trách nhi m m t cách ơn gi n ư c mà hi u ư c lý do t i sao l i t n t i, t i sao l i chưa x lý ư c nh ng h n ch ó. Vì v y, trư c khi có nh ng gi i pháp kh c ph c khó khăn ph i tìm hi u rõ nguyên nhân gây nên. b. Nguyên nhân - H th ng Pháp lu t. - Môi trư ng kinh t . - Môi trư ng xã h i. - S c nh tranh. - Thông tin ph c v công tác th m nh. - Năng l c c a doanh nghi p. - Trình c a cán b th m. - H th ng x p h ng tín d ng n i b c a VCB chưa chính xác.
 13. 11 CHƯƠNG 3 GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC TH M NH CHO VAY THEO D ÁN U TƯ T I NGÂN HÀNG TMCP NGO I THƯƠNG KON TUM 3.1. CĂN C XU T GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC TH M NH CHO VAY THEO D ÁN U TƯ T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N NGO I THƯƠNG KON TUM 3.1.1. nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Kon Tum n năm 2020 3.1.2. nh hư ng cho vay theo d án u tư c a Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngo i thương Kon Tum a. nh hư ng cho vay c a Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngo i thương Kon Tum nh hư ng c a VCB Kon Tum là ti p t c ch ng ki m soát tăng trư ng tín d ng k t h p v i cơ c u tín d ng h p lý nên nguyên t c kiên trì th c hi n chi n lư c, nâng cao ch t lư ng tín d ng. t m c tiêu cơ c u tín d ng chu n m c theo thông l , nh m m b o an toàn, nâng cao hi u qu kinh doanh và góp ph n tăng trư ng kinh t t nư c. b. M c tiêu h n ch , ki m soát r i ro tín d ng trong cho vay theo d án u tư - Tăng cư ng công tác ki m soát n i b i v i ho t ng tín d ng, b o lãnh, c bi t i v i nh ng kho n dư n m i, các d án u tư m i tăng thêm; m b o m c tiêu gi m lãi treo; không phát sinh thêm n x u; th c hi n vi c ki m soát gi m n nhóm II; tri n khai nghiêm túc vi c nh d ng tín d ng n i b , phân lo i ánh giá khách hàng theo quy nh c a H i s .
 14. 12 Tăng cư ng ch t lư ng th m nh d án u tư nh m ưa ra nh ng quy t nh cho vay chính xác m b o d án ho t ng có hi u qu và an toàn v n cho vay. - Hoàn thi n quy trình th m nh d án u tư theo hư ng h p lý, khoa h c và ng b . - Nâng cao năng l c qu n tr r i ro: chu n hoá quy trình qu n lý r i ro tác nghi p, hoàn thi n h th ng thông tin báo cáo qu n lý n i b ph c v công tác qu n tr i u hành. - Qu n tr r i ro tín d ng, ki m soát ch t ch ho t ng tín d ng i v i nh ng kho n dư n m i phát sinh, m b o ki m soát n x u theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao. - Ti p t c c ng c , nâng cao trình chuyên môn, ki n th c thu c nh ng lĩnh v c có liên quan n th m nh d án cho i ngũ cán b th m nh h có nh ng nh n nh chính xác. - C i thi n ch t lư ng thông tin ph c v cho công tác th m nh: c n ph i h p thu th p thông tin t nhi u ngu n khác nhau ưa ra nh ng k t lu n chính xác. 3.2. GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC TH M NH CHO VAY THEO DA T T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N NGO I THƯƠNG KON TUM 3.2.1. Hoàn thi n công tác t ch c, i u hành vi c th m nh d án u tư Trong công tác t ch c i u hành công tác th m nh d án, vi c t ch c, phân công h p lý và khoa h c s h n ch ư c r t nhi u nh ng công o n không c n thi t, tránh s ch ng chéo và trùng l p trong công vi c, gi m thi u chi phí th m nh và ti t ki m v m t th i gian. Vì v y, xây d ng m t cơ ch t ch c, i u hành t t, Chi nhánh c n làm m t s vi c sau:
 15. 13 - Phân công cán b th m nh ph trách nhóm doanh nghi p theo m t s lĩnh v c kinh doanh nh t nh vì các d án u tư r t a d ng v ngành ngh , m i ngành ngh u có quy mô và tính ph c t p khác nhau. M t cán b tín d ng không th am hi u t t c các d án thu c nhi u ngành ngh kinh doanh khác nhau nên ch phân công m t cán b tín d ng ph trách m t s ngành ngh nh t nh, t ó CBT s có i u ki n i sâu tìm hi u các v n có liên quan thu c lĩnh v c mình m nhi m t ó ưa ra nh ng quy t nh úng n hơn trong công tác th m nh. - C n tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát n i b , giám sát cán b th m nh trong vi c ch p hành các văn b n pháp lu t c a nhà nư c cũng như quy trình th m nh d án c a H i s ã ban hành nh m tránh nh ng sai sót áng ti c có th x y ra. - Bên c nh ó VCB Kon Tum c n thi t ph i thành l p Phòng QLRR nh m m c ích tái th m nh báo cáo xu t u tư d án, phương án vay c a khách hàng m t cách c l p, d a trên quy nh c a H i s . Trư ng h p tái th m nh d án u tư không áp ng yêu c a c a Ngân hàng ho c DA T không hi u qu thì có thông tin ph n h i doanh nghi p bi t th c hi n như: B sung tài s n, văn b n pháp lý ho c i u ch nh d án theo hư ng hi u qu , phù h p v i kh năng tài chính c a doanh nghi p. - i v i DA T có quy mô l n, ph i trình ra H i s phê duy t do vư t th m quy n c a Chi nhánh ho c các d án u tư m i có ngành ngh kinh doanh l n u tiên ngh Ngân hàng tài tr tín d ng, Chi nhánh nên l p T th m nh d án quá trình thu th p, x lý thông tin nhanh, m b o tính khoa h c và tính chính xác hơn. - i v i DA T u ph i b t bu c chuy n qua P.QLRR
 16. 14 tái th m nh báo cáo xu t cho vay d án. Trư ng h p d án b t ch i cho vay, P.QLRR có văn b n tr l i c th nguyên nhân không th tài tr tín d ng ư c d án theo quy nh. 3.2.2. Hoàn thi n n i dung th m nh cho vay theo d án u tư t i Chi nhánh Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i thương Kon Tum Hoàn thi n n i dung th m nh d án u tư - i v i th m nh Doanh nghi p vay v n: c n hoàn thi n hơn n a ch t lư ng th m nh các khía c nh: Năng l c vay n h p pháp c a doanh nghi p, uy tín và o c tài chính c a doanh nghi p và ngư i i di n h p pháp; c bi t là uy tín th t s c a ngư i ng sau doanh nghi p và quy t nh n v n m nh c a doanh nghi p. - V th m nh phương án vay và tr n : C n phân tích và bám sát kh năng tr n c a doanh nghi p b ng cách s d ng phương pháp ngu n tr n kh d ng t kh u hao và l i nhu n c a d án mang l i. - C n quan tâm và ánh giá, phân tích k m t s m t sau: + Th trư ng cung c p nguyên v t li u u vào: Y u t s lư ng, giá c , tính bi n ng c a th trư ng cung c p s n ph m u vào, có kh năng thay th s n ph m nguyên v t li u khác có giá th p hơn hay không. Qua ó, cho th y tính kh thi và hi u qu c a d án khi ưa vào ho t ng. Khi thay i các giá tr này thì các ch tiêu NPV, IRR s thay i theo, qua ó i chi u và có nh ng nh n nh phù h p cho vi c ra quy t nh tài tr d án. + V th trư ng c a s n ph m u ra: Xem xét m c c nh tranh v giá, ch t lư ng c a s n ph m; i u ki n thu n l i và khó khăn trong vi c tiêu th u ra c a s n ph m như s thay i v chính sách, s n ph m thay th , s a d ng hoá th trư ng tiêu th , th
 17. 15 trư ng xu t - nh p kh u. + Tri n v ng phát tri n c a ngành trong tương lai: ánh giá kh năng phát tri n c a ngành theo các m c : n nh, tương i phát tri n, ang phát tri n cao, ang suy thoái, d u hi u suy thoái. Qua ó ưa ra chính sách tài tr tín d ng phù h p. Có th không tài tr i v i m t s ngành trong giai o n suy thoái ho c có d u hi u suy thoái mà CBKH cho là y u t r i ro l n. + Phân tích tình hình tài chính, ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p trong quá kh ánh giá úng hơn v năng l c th c hi n d án. + Th m nh t ng m c u tư và tính kh thi c a ngu n v n, k ho ch thu x p ngu n v n t có cho d án, trong ó c bi t ph i quan tâm n t s N /V n ch s h u. + N i dung th m nh tài chính d án: Khi th m nh n i dung này c n chú ý m t s y u t : T giá, t su t chi t kh u; L p chính xác và theo quy nh c a Ngân hàng v b ng thông s c a d án u tư; Thi t l p y nh ng b ng tính trung gian theo quy nh và tính toán chính xác nh ng ch tiêu có trong n i dung c a t ng b ng, c bi t quan tâm các chi phí phát sinh trư c khi tri n khai d án. Vì sau khi d án ư c tài tr tín d ng, doanh nghi p thư ng l y m t ph n ngu n v n u tư cho d án bù p cho kho n chi phí ã th c chi này, c t gi m m t s h ng m c khác, làm nh hư ng n hi u qu c a d án. + Hoàn thi n h th ng các ch tiêu ánh giá hi u qu tài chính d án u tư: hi n nay Ngân hàng ang s d ng h th ng ch tiêu hi u qu tài chính như: NPV, IRR, th i gian hoàn v n, vì v y các s li u ph n ánh hi u qu c a d án c n th m nh m t cách khách quan trên cơ s v công su t c a d án, doanh thu, các kho n m c chi phí h p lý khi d án i vào ho t ng. Nên thay i t l , giá bán, s n lư ng
 18. 16 xem xét kh năng ch u ng r i ro c a d án khi các ch tiêu trên bi n ng là bao nhiêu. Qua ó, có khuy n ngh cho ch u tư trư c khi d án i vào ho t ng nên thay i, b sung cho h p lý. Vì khi d án i vào ho t ng thì vi c i u ch nh thay i h ng m c u tư, công su t thi t k , k thu t là r t khó, ôi khi không th thay i ư c. + Khi ánh giá v khía c nh kinh t - xã h i: Cán b th m nh c n nêu thêm m t s ch tiêu: Gi i quy t vi c làm ngư i lao ng, có tác ng tích c c hay tiêu c c n môi trư ng, ngu n l c kinh t a phương. Các ch tiêu này cũng ph n nào ph n ánh r i ro khi tài tr tín d ng. Vì khi th c hi n d án u ph i có cam k t v i Chính quy n a phương các ch tiêu trên. 3.2.3. Hoàn thi n v phương pháp th m nh - Phương pháp ư c l a ch n phù h p v i kh năng và i u ki n c a Ngân hàng Ngo i thương. - Phương pháp l a ch n ph i theo úng nh ng yêu c u, quy nh c a Nhà nư c. - Phương pháp th m nh ph i t i ưu trong s các phương pháp ưa ra. - Các tiêu chu n ưa ra ph i phù h p v i quy mô, tính ch t c a d án. M i phương pháp th m nh u có ưu i m, như c i m riêng. V n quan tr ng là cán b làm công tác th m nh ph i nh n th c rõ ư c nh ng ưu i m, như c i m c a t ng phương pháp v n d ng cho hi u qu . 3.2.4. T ch c và khai thác t t ngu n thông tin ph c v công tác th m nh d án u tư i v i công tác th m nh d án u tư thì t m quan tr ng c a thông tin là không th ph nh n. hoàn thi n công tác thu th p
 19. 17 và nâng cao ch t lư ng thông tin ph c v cho công tác th m nh d án u tư, VCB Kon Tum c n thi t ph i th c hi n như sau: - Thu th p và x lý ngu n thông tin ư c cung c p t khách hàng thông qua h sơ xin vay. - Tuỳ theo DA T theo ngành ngh có liên quan, CBKH khi th m nh c n ph i thu th p thông tin thông qua các S , ban ngành vì các d án l n u ph i thông qua Ban Th m nh d án t nh. Ngu n thông tin do chính doanh nghi p và i th cùng ngành kinh doanh cung c p. - Chú ý thu th p thông tin t nh ng d án ã ho t ng, ang ho t ng cùng ngành ngh v i d án th m nh và x lý kh i lư ng thông tin ó, có thêm căn c h u ích cho ho t ng th m nh d án u tư. - Tăng cư ng vi c khai thác và x lý thông tin t vi c ph ng v n khách hàng vay, ch doanh nghi p, nhân viên làm vi c trong doanh nghi p, b n hàng. - V i kinh nghi m và trình c a m i CBKH khi ti n hành th m nh là khác nhau, vì kinh nghi m tích lu và tư duy khác nhau nên k t qu có th khác nhau nhưng m t s ch tiêu chính thư ng thì có sai s không nhi u. - CBKH ph i khai thác tri t ngu n thông tin do trung tâm CIC cung c p, i chi u, ki m tra chéo v i thông tin mình ang lưu gi nâng cao tin c y trong vi c th m nh DA T. - Thành l p kho lưu tr thông tin ã ư c thu th p và x lý, vì ó s là nh ng tài li u tham kh o vô cùng quan tr ng cho công tác th m nh nh ng d án tương t sau này. 3.2.5. Tăng cư ng công tác ào t o, b i dư ng nâng cao trình cho cán b th m nh
 20. 18 - B trí công vi c cho cán b h p lý, phù h p v i s trư ng và năng l c c a t ng ngư i. Thành l p P.QLRR, b sung y nhân s ph trách t tái th m nh báo cáo xu t và u tư d án. - Thư ng xuyên b i dư ng, ào t o nâng cao ki n th c chuyên môn v nh ng lĩnh v c th trư ng, nh m c kinh t k thu t các ngành mà Vietcombank Kon Tum ang cho vay và s p t i s ti p c n, th m nh và tài tr . Công tác t p hu n có th ngh H i s h tr ho c ăng ký các trung tâm bên ngoài ngân hàng ào t o theo yêu c u th c t c a Ngân hàng. - Bên c nh vi c quan tâm chú ý n vi c nâng cao trình chuyên môn c a cán b nói chung và cán b th m nh nói riêng thì Ngân hàng cũng chú ý n vi c b i dư ng o c ngh nghi p cho cán b . - Quan tâm n nh ng chính sách ãi ng cán b nh t nh cán b có lòng tin, t ó s d c s c ph c v cho s nghi p phát tri n c a Ngân hàng. - Phân công nh ng cán b có trình cao, làm vi c lâu năm m nhi m nh ng kho n vay khó, có giá tr l n, có th i h n dài và r i ro cao, còn nh ng cán b tr m nhi m nh ng kho n vay nh , r i ro th p. 3.2.6. Gi i pháp khác Nâng cao ch t lư ng ho t ng qu n tr r i ro tín d ng: Dư i góc qu n lý, công tác th m nh d án u tư ch là m t b ph n c a ho t ng tín d ng nói chung và cho vay theo d án u tư nói riêng, do v y v m t t ch c nó thu c ph m vi ho t ng c a qu n lý tín d ng, qu n tr r i ro tín d ng t i m i NHTM. 3.3. M T S KI N NGH 3.3.1 i v i Chính ph và các B ngành liên quan

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
v916tq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng, Thẩm định cho vay, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Luận văn thạc sĩ, Tóm tắt luận văn thạc sĩ, Luận văn quản trị kinh doanh
Loại file
PDF
Số trang
26
Dung lượng
0.22 M
Lần xem
16
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-thac-si-Hoan-thien-cong-tac-tham-dinh-cho-vay-theo-du-an-dau-tu-tai-Ngan-hang-Thuong-mai-Co-phan-Ngoai-thuong-Viet-Nam-chi-nhanh-Kon-Tum.PDF[0.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT