Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      18      0
Mã tài liệu y816tq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Gvx Gvx Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.15 M Lần tải 0 Lần xem 18
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài nhằm nêu lên thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 giai đoạn từ năm 2005 - 2009. Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài chính.

 1. 1 2 PH N M Đ U B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG 1. Tính c p thi t c a vi c nghiên c u ñ tài Khi kinh t Vi t Nam h i nh p “sâu” v i kinh t khu v c và qu c t , các doanh nghi p trong nư c nói chung và các doanh nghi p Nhà nư c nói riêng s không còn ñư c “b o h ” b i Nhà nư c và s v p TR N TH PHƯƠNG TH O ph i s c nh tranh kh c li t c a các doanh nghi p, các t p ñoàn nư c ngoài. Vì v y, các doanh nghi p không nh ng ph i năng ñ ng trong kinh doanh, nh y bén n m b t cơ h i mà còn ph i ñánh giá ñúng năng l c tài chính c a b n thân ñ t n t i và vươn lên t kh ng ñ nh mình HOÀN THI N CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO th trư ng trong nư c và nư c ngoài. Đi u này ñã kh ng ñ nh vai trò c a TÀI CHÍNH T I T NG CÔNG TY XÂY D NG công tác phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghi p c n ñư c CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5 nâng cao, ph i th c s xem phân tích báo cáo tài chính là ho t ñ ng quan tr ng, không th thi u trong quá trình qu n lý và ñi u hành doanh nghi p. Tuy nhiên, th c t cho th y vi c phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghi p Vi t Nam, ñ c bi t là trong các doanh nghi p Chuyên ngành: K TOÁN Nhà nư c chưa ñư c quan tâm ñúng m c. Mã s : 60.34.30 Công tác phân tích báo cáo tài chính t i T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5 còn mang n ng tính hình th c, thông tin phân tích chưa ñáp ng ñư c yêu c u c a Ban lãnh ñ o trong vi c qu n lý TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a m t T ng công ty có quy mô l n. T th c tr ng ñó, tác gi ñã ch n ñ tài: “Hoàn thi n phân tích báo cáo tài chính t i T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5” làm lu n văn t t nghi p v i m c ñích ñóng góp m t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác phân tích báo cáo tài chính t i T ng công ty, ñáp ng t t hơn Đà N ng - Năm 2010 nhu c u cung c p thông tin cho Ban lãnh ñ o trong ho t ñ ng qu n lý . 2. M c tiêu nghiên c u
 2. 3 4 T vi c nghiên c u th c tr ng phân tích báo cáo tài chính t i T ng M c tiêu nghiên c u c a ñ tài là: công ty Xây d ng công trình giao thông 5, ñ xu t phương hư ng và các - Th c tr ng phân tích báo cáo tài chính t ng h p c a T ng gi i pháp ñ hoàn thi n phân tích báo cáo tài chính t i T ng công ty, ñáp công ty Xây d ng công trình giao thông 5 giai ño n t năm 2005 ñ n ng t t hơn nhu c u cung c p thông tin tài chính cho Ban lãnh ñ o T ng năm 2009. công ty trong vi c qu n lý, ñi u hành ho t ñ ng s n xu t kinh doanh. - Hoàn thi n n i dung phương pháp phân tích báo cáo tài chính 6. B c c c a ñ tài t i T ng công ty nh m ñáp ng nhu c u cung c p thông tin cho Ban lãnh Ngoài ph n m ñ u, ph n k t lu n và ph n ph l c, lu n văn ñ o trong ho t ñ ng qu n lý g m có 3 chương: 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Chương 1: Nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v báo cáo tài chính và - Đ i tư ng nghiên c u: Lu n văn t p trung nghiên c u n i phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghi p dung phương pháp phân tích báo cáo tài chính t báo cáo tài chính t ng Chương 2: Th c tr ng phân tích báo cáo tài chính t i T ng công h p và báo cáo tài chính c a các ñơn v thành viên tr c thu c T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5 ty Xây d ng công trình giao thông 5. Chương 3: Phương hư ng và gi i pháp hoàn thi n phân tích báo - Ph m vi nghiên c u: Lu n văn nghiên c u trong ph m vi báo cáo tài chính t i T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5 cáo tài chính t ng h p và báo cáo tài chính c a các ñơn v thành viên CHƯƠNG 1: NH NG V N Đ LÝ LU N CƠ B N V BÁO CÁO c n thi t cho phân tích tình hình tài chính c a T ng công ty. Lu n văn TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG không ñi vào nh ng báo cáo ngoài ho t ñ ng kinh doanh c a T ng công DOANH NGHI P ty. 1.1 KHÁI NI M VÀ Ý NGHĨA C A BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ 4. Phương pháp nghiên c u PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Phương pháp lu n duy v t bi n ch ng và duy v t l ch s là 1.1.1 Khái ni m và ý nghĩa c a Báo cáo tài chính phương pháp lu n chung. Trên cơ s ñó, Lu n văn s d ng các phương Báo cáo tài chính là h th ng báo cáo ñư c l p theo chu n m c pháp c th c a phân tích báo cáo tài chính là: phương pháp so sánh, và ch ñ k toán hi n hành ph n ánh các thông tin kinh t , tài chính ch phương pháp lo i tr , phương pháp chi ti t, phương pháp cân ñ i liên y u c a ñơn v [12, tr.49]. BCTC là báo cáo b t bu c ñư c Nhà nư c h . Ngoài ra, k t qu nghiên c u còn d a trên các cu c ph ng v n tr c quy ñ nh th ng nh t v danh m c các báo cáo, bi u m u, h th ng các ti p K toán trư ng v nh ng v n ñ liên quan ñ n s li u c a T ng ch tiêu, phương pháp l p, nơi g i báo cáo và th i gian g i báo cáo. công ty. BCTC r t h u ích ñ i v i vi c qu n tr doanh nghi p và ñ ng 5. Nh ng ñóng góp khoa h c c a ñ tài th i là ngu n thông tin tài chính ch y u ñ i v i nh ng ngư i ngoài Lu n văn h th ng hóa cơ s lý lu n v báo cáo tài chính và doanh nghi p [11, tr.233]. Qua ñó, ñáp ng nhu c u h u ích cho s ñông phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghi p s n xu t kinh doanh. nh ng ngư i s d ng trong vi c ñưa ra các quy t ñ nh kinh t .
 3. 5 6 bi n ñ ng c a các ch tiêu. Ho c có th trình bày BCTC theo quy mô 1.1.2 Khái ni m và ý nghĩa c a phân tích Báo cáo tài chính chung, m t ch tiêu trên BCTC ñư c ch n làm quy mô chung và các ch Phân tích BCTC là quá trình xem xét, ñ i chi u và so sánh s tiêu có liên quan s tính theo t l ph n trăm trên ch tiêu quy mô chung li u v tình hình tài chính hi n hành và quá kh . Tình hình tài chính c a ñó [3, tr.47], ñ ñánh giá s thay ñ i c u trúc các ch tiêu trên BCTC c a ñơn v v i nh ng ch tiêu trung bình c a ngành, thông qua ñó các nhà doanh nghi p. phân tích có th th y ñư c th c tr ng tài chính hi n t i và d ñoán cho 1.3.2 Phương pháp lo i tr tương lai [2, tr.302]. 1.3.3 Phương pháp chi ti t M c ñích t i cao và quan tr ng nh t c a phân tích BCTC là giúp Các ch tiêu kinh t là k t qu c a quá trình kinh doanh và là k t nh ng ngư i ra quy t ñ nh l a ch n phương án kinh doanh t i ưu và qu t ng h p c a nhi u b ph n c u thành nên ñ n m ñư c b n ch t và ñánh giá chính xác th c tr ng tài chính và ti m năng c a doanh nghi p. ñánh giá chính xác k t qu ñ t ñư c các ch tiêu này thì khi phân tích, có B i v y, vi c phân tích BCTC có ý nghĩa quan tr ng ñ i v i nhi u phía th chi ti t các ch tiêu theo y u t c u thành, theo th i gian và không (ch doanh nghi p và bên ngoài) [11, tr.234]. Nói cách khác, m i doanh gian. nghi p ñ u có m i quan h v i nh ng nhóm l i ích khác nhau. Các 1.3.4 Phương pháp cân ñ i liên h nhóm l i ích khác nhau có nh ng m i quan tâm khác nhau ñ n các Đây là phương pháp d a vào s cân b ng v lư ng gi a 2 m t thông tin trình bày trên BCTC c a doanh nghi p, do ñó s ñi sâu phân c a các y u t và quá trình kinh doanh. Đó là s cân ñ i gi a tài s n và tích các n i dung khác nhau c a BCTC. ngu n hình thành tài s n, s cân ñ i gi a doanh thu, chi phí và l i 1.1.3. Các thông tin ch y u trên Báo cáo tài chính nhu n… D a vào s cân ñ i v n có ñó ñ xem xét nh hư ng c a t ng Các thông tin khái quát chung và nh ng thông tin căn b n ñ i nhân t ñ n bi n ñ ng c a ch tiêu phân tích. Như v y, trong phương v i t ng báo cáo c th . pháp cân ñ i liên h , các nhân t nh hư ng ñ n ch tiêu phân tích có 1.2 Đ I TƯ NG NGHIÊN C U C A PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI m i quan h dư i d ng t ng s ho c hi u s . CHÍNH Ngoài ra, khi phân tích BCTC, các nhà phân tích thư ng s Đ i tư ng nghiên c u c a phân tích BCTC là h th ng ch tiêu d ng mô hình Dupont ñ phân tích m i liên h gi a các ch tiêu tài thông tin k toán ñư c trình bày trên BCTC và m i liên h gi a các ch chính, c th là phân tích m i quan h gi a các ch tiêu khác v i ch tiêu tiêu thông tin k toán trên t ng BCTC và gi a các BCTC. su t sinh l i. 1.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.4 N I DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.3.1 Phương pháp so sánh 1.4.1 Phân tích khái quát Báo cáo tài chính Trong phân tích BCTC, có th trình bày BCTC d ng so sánh 1.4.2. Phân tích tình hình ñ m b o v n cho ho t ñ ng kinh doanh nh m xác ñ nh m c bi n ñ ng tuy t ñ i và m c bi n ñ ng tương ñ i c a Phân tích tình hình b o ñ m ngu n v n cho ho t ñ ng kinh t ng ch tiêu trên BCTC qua hai hay nhi u kỳ, t ñó ñánh giá xu hư ng doanh chính là xem xét m i quan h cân ñ i gi a tài s n và ngu n tài
 4. 7 8 Các ch tiêu cơ b n ñánh giá hi u qu s d ng tài s n c tr tài s n hay chính là phân tích cân b ng tài chính c a doanh nghi p ñ nh là: S c s n xu t c a tài s n c ñ nh, S c sinh l i c a tài s n c qua ch tiêu v n ho t ñ ng thu n. ñ nh, Su t hao phí c a tài s n c ñ nh. Cân b ng tài chính có liên quan ch t ch v i tính t ch v tài 1.4.4.1.3 Phân tích hi u qu s d ng tài s n ng n h n chính (th hi n qua ch tiêu T su t n , T su t t tài tr , T su t n trên Hi u qu s d ng tài s n ng n h n ñư c ñánh giá b ng các ch v n ch s h u) và tính n ñ nh c a ngu n tài tr (th hi n qua ch tiêu tiêu: S c s n xu t, s c sinh l i và su t hao phí tài s n ng n h n. T su t ngu n tài tr thư ng xuyên, T su t ngu n tài tr t m th i, T 1.4.4.2 Phân tích hi u qu s d ng ngu n v n su t v n ch s h u so v i ngu n tài tr thư ng xuyên). Ch tiêu ñư c s d ng ñ phân tích hi u qu s d ng ngu n v n 1.4.3 Phân tích tình hình và kh năng thanh toán là: s c sinh l i c a ngu n v n. M t s ch tiêu thư ng dùng ñ phân tích 1.4.3.1 Phân tích tình hình thanh toán hi u qu s d ng v n ch s h u là: S c sinh l i c a v n ch s h u Tình hình thanh toán c a doanh nghi p ph n ánh qua các ch (Return on Equity – ROE), Su t hao phí c a v n ch s h u. tiêu ñánh giá các kho n n ph i thu, ph i tr bao g m: T l các kho n K T LU N CHƯƠNG 1 n ph i thu so v i n ph i tr , S vòng quay c a các kho n ph i thu, Kỳ Các ñ i tư ng bên trong và bên ngoài doanh nghi p quan tâm thu ti n bình quân, S vòng quay các kho n ph i tr , Th i gian quay ñ n thông tin trên báo cáo tài chính, b i nó cung c p thông tin v tình vòng c a các kho n ph i tr . hình tài chính, hi u qu ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p… ph c 1.4.3.2 Phân tích kh năng thanh toán v cho vi c ra quy t ñ nh c a t ng nhóm ñ i tư ng. Vì v y, phân tích Kh năng thanh toán c a doanh nghi p th hi n qua các ch tiêu: báo cáo tài chính r t quan tr ng và c n thi t, không ch ñ i v i nhà qu n H s kh năng thanh toán t ng quát, H s kh năng thanh toán n tr doanh nghi p mà còn ñ i v i các ñ i tư ng quan tâm ñ n tình hình tài ng n h n, H s kh năng thanh toán nhanh, H s kh năng thanh toán chính công ty. n ng n h n b ng ngu n ti n t ho t ñ ng kinh doanh. Trong chương 1, tác gi ñã trình bày m t cách khái quát cơ s lý 1.4.4 Phân tích hi u qu kinh doanh lu n v báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính trong doanh 1.4.4.1 Phân tích hi u qu s d ng tài s n nghi p như: ñ i tư ng nghiên c u c a phân tích báo cáo tài chính, phân 1.4.4.1.1 Phân tích hi u qu s d ng t ng tài s n tích khái quát báo cáo tài chính và các ch tiêu tài chính cơ b n, các Hi u qu s d ng t ng tài s n ñư c ñánh giá qua các ch tiêu: phương pháp phân tích ch y u ñư c s d ng cho phân tích báo cáo tài Hi u su t s d ng tài s n, S vòng quay c a tài s n, S c sinh l i c a tài chính. s n (Return on Assets - ROA), Su t hao phí c a tài s n. Trên cơ s lý lu n c a chương 1 ñ trong chương 2 ti n hành 1.4.4.1.2 Phân tích hi u qu s d ng tài s n c ñ nh thu th p s li u và ñánh giá th c tr ng công tác phân tích báo cáo tài chính t i T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5.
 5. 9 10 Ngu n s li u ñư c s d ng ñ phân tích là BCTC t ng CHƯƠNG 2: TH C TR NG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO h p c a T ng công ty, c th là: CÁO TÀI CHÍNH T I T NG CÔNG TY XÂY D NG CÔNG - BCTC t ng h p t i T ng công ty ñư c l p b ng cách c ng TRÌNH GIAO THÔNG 5 ngang các ch tiêu trên BCTC c a các ñơn v k toán tr c thu c. 2.1 T NG QUAN V T NG CÔNG TY XÂY D NG CÔNG TRÌNH - BCTC ph c v phân tích t i T ng công ty là B ng cân ñ i k GIAO THÔNG 5 toán t ng h p, Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh t ng h p. T ng 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n T ng công ty công ty chưa l p Báo cáo lưu chuy n ti n t t ng h p, B n thuy t minh T ng Công ty Xây d ng Công trình giao thông 5 ti n thân là báo cáo tài chính t ng h p. Ban Xây d ng 67, ñư c thành l p l i theo Quy t ñ nh 90/TTg ngày 15 2.2.2 N i dung phân tích báo cáo tài chính t i T ng công ty tháng 8 năm 1995 c a Th tư ng chính ph . 2.2.2.1 Phân tích B ng cân ñ i k toán t ng h p 2.1.2 V n kinh doanh c a T ng công ty Căn c vào B ng cân ñ i k toán t ng h p năm 2009, T ng V n kinh doanh c a T ng công ty là 125.632.971.234 ñ ng. công ty ti n hành so sánh t ng s tài s n cu i năm so v i ñ u năm c v 2.1.3 Ngành ngh kinh doanh c a T ng công ty s tuy t ñ i và tương ñ i, ñ ng th i xem xét t ng lo i tài s n chi m t T ng công ty kinh doanh ña ngành ngh nhưng ch y u ho t tr ng bao nhiêu trong t ng s tài s n (b ng 2.1). Qua vi c so sánh này s ñ ng trong lĩnh v c xây d ng. ñánh giá quá trình bi n ñ ng c a tài s n di n ra trong năm. Đây th c 2.1.4 Các ñơn v thành viên c a T ng công ty ch t là vi c phân tích cơ c u tài s n. K t qu phân tích ñã ch ra: T ng G m 7 ñơn v thành viên h ch toán ph thu c và 7 ñơn v thành tài s n gi m so v i ñ u năm, trong ñó, cơ c u tài s n thay ñ i theo viên h ch toán ñ c l p. hư ng tăng t tr ng tài s n ng n h n. Nguyên nhân khi n quy mô T ng 2.1.5 Đ c ñi m t ch c b máy qu n lý c a T ng công ty công ty gi m sút là do tác ñ ng c a cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u 2.1.6 Đ c ñi m v cơ ch qu n lý tài chính c a T ng công ty c ng v i s suy thoái kinh t trong nư c. Cơ ch qu n lý tài chính ñư c quy ñ nh trong ñi u l T ng công Đ ng th i, d a trên B ng cân ñ i k toán t ng h p năm 2009, ty mà T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5 ban hành v a tuân T ng công ty ti n hành phân tích cơ c u ngu n v n (b ng 2.2). K t qu th các nguyên t c qu n lý tài chính c a Nhà nư c v a phù h p v i ñ c phân tích ñã ch ra: Ngu n tài tr cho tài s n c a T ng công ty ch y u thù c a T ng công ty. là n ph i tr , t su t n quá cao (trên 95%) cho th y m c ñ ñ c l p v 2.1.7 Đ c ñi m t ch c k toán T ng công ty m t tài chính c a T ng công ty quá th p, ngu n v n ch y u là t vay 2.2 TH C TR NG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH T I T NG n . Trong n ph i tr , n ng n h n chi m t tr ng l n hơn so v i n dài CÔNG TY XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5 h n cho th y áp l c thanh toán trong ng n h n là khá l n. 2.2.1 Các báo cáo tài chính ñư c s d ng ñ phân tích t i T ng công 2.2.2.2 Phân tích Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh t ng h p ty T ng công ty ti n hành phân tích Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh
 6. 11 12 doanh t ng h p b ng cách so sánh t ng ch tiêu trên báo cáo này năm hi n t i so v i năm trư c. Đây th c ch t là phân tích k t qu kinh doanh (b ng 2.3). K t qu phân tích ch ra r ng t ng l i nhu n trư c thu c a T ng công ty gi m r t m nh so v i năm trư c. 2.2.2.3 Phân tích tình hình công n và kh năng thanh toán: Vi c phân tích tình hình công n và kh năng thanh toán ñư c B ng 2.6: PHÂN TÍCH KH NĂNG THANH TOÁN (S li u phân tích năm 2009) T ng công ty ti n hành qua vi c phân tích các kho n ph i thu (b ng 2.4) và các kho n ph i tr (b ng 2.5) Đ u Cu i Chênh Ch tiêu Công th c Vi c phân tích các kho n ph i thu ñã ch ra r ng: T ng các năm năm l ch kho n ph i thu gi m so v i ñ u năm là do T ng công ty ñã tích c c thu T ng n ph i thu 1/ T l các kho n h i các kho n n ph i thu khách hàng và các kho n ph i thu khác n ph i thu so v i T ng n ph i tr 0,415 0,398 -0,017 (chi m trên 60% t ng n ph i thu), ch ng t T ng công ty ñã qu n lý các kho n n ph i tr khá t t công n ph i thu. Vi c phân tích các kho n ph i tr cho th y: M c dù t ng n ph i 2/ H s kh năng T ng tài s n 1,011 1,015 +0,004 tr gi m so v i ñ u năm cho th y tính tích c c c a T ng công ty trong thanh toán t ng quát T ng n ph i tr vi c thanh toán các kho n n nhưng trong cơ c u n ph i tr c a T ng 3/ H s kh năng Tài s n ng n h n công ty h u h t là n ng n h n nên áp l c thanh toán ñ i v i T ng công thanh toán n ng n T ng n ng n 1,018 1,201 +0,183 ty trong th i gian ng n là khá l n. h n h n Bên c nh ñó, T ng công ty còn ti n hành ñánh giá kh năng thanh toán thông qua các ch tiêu cơ b n th hi n trên b ng 2.6. K t qu Tài s n ng n h n 4/ H s kh năng – Hàng t n kho phân tích cho th y: M c dù h s kh năng thanh toán t ng quát và h s 0,715 0,768 +0,053 thanh toán nhanh kh năng thanh toán n ng n h n ñ u l n hơn 1 nhưng h s kh năng T ng n ng n h n thanh toán nhanh l i nh hơn 1, do ñó T ng công ty s g p khó khăn trong vi c thanh toán nhanh các kho n n ng n h n. Đi u này là do d 2.2.2.4 Phân tích hi u qu kinh doanh: tr ti n m t th p và gi m m nh so v i ñ u năm nên T ng công ty c n Đ ng góc ñ phân tích hi u qu kinh doanh thông qua báo cáo xem xét l i m c d tr ti n c n thi t ñ ñ m b o ho t ñ ng tài chính c a tài chính thì t i T ng công ty vi c phân tích ch gi i h n vi c phân tích T ng công ty thông su t, n ñ nh và an toàn. k t qu ho t ñ ng kinh doanh (th hi n trên b ng 2.3) và phân tích hi u
 7. 13 14 hình và kh năng thanh toán công n và hi u qu kinh doanh c a qu cu i cùng c a T ng công ty th hi n qua b ng 2.7. T ng công ty cho c ñ i tư ng bên trong l n bên ngoài T ng công ty. Do ñó, n i dung phân tích BCTC t i T ng công ty bao g m nh ng n i dung sau: - Phân tích B ng cân ñ i k toán t ng h p, th hi n qua vi c l p B ng cân ñ i k toán t ng h p d ng so sánh (so sánh ngang và so sánh d c). Đi u này ñã giúp phân tích k s thay ñ i cơ c u tài s n và cơ c u B ng 2.7: PHÂN TÍCH CÁC CH TIÊU PH N ÁNH SU T SINH L I ngu n v n c a năm này so v i năm trư c. (S li u phân tích năm 2009) - Phân tích Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh t ng h p, th hi n qua vi c l p Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh t ng h p d ng Năm Năm Chênh Ch tiêu Công th c so sánh ngang. Đi u này cho th y ñư c tình hình tăng, gi m c a các 2008 2009 l ch kho n m c trên báo cáo này so v i năm trư c. 1/ Su t sinh l i c a L i nhu n sau thu - - Phân tích tình hình thanh toán th hi n qua B ng phân tích các 0,045 0,018 doanh thu (ROS) Doanh thu thu n 0,027 kho n n ph i thu và B ng phân tích các kho n n ph i tr ñã ch rõ s 2/ Su t sinh l i c a tài L i nhu n sau thu bi n ñ ng t ng th cũng như c a t ng kho n n ph i thu, n ph i tr - 0,016 0,004 theo s tuy t ñ i và s tương ñ i. Phân tích kh năng thanh toán thông s n (ROA) T ng tài s n bình quân 0,012 qua B ng phân tích kh năng thanh toán giúp ngư i ñ c n m ñư c thông 3/ Su t sinh l i c a v n L i nhu n sau thu - 0,772 0,303 tin công n và kh năng thanh toán c a T ng công ty. ch s h u (ROE) V n ch s h u bình quân 0,469 - Phân tích các ch tiêu ph n ánh su t sinh l i. H n ch : B ng 2.7 cho th y t t c các h s sinh l i ñ u gi m so v i năm - M c tiêu phân tích: chưa ñánh giá hi u qu kinh doanh c a các 2008, ñ c bi t là s gi m sút m nh c a ch tiêu su t sinh l i c a v n ch ñơn v thành viên tr c thu c. s h u. Đi u này ch ng t hi u qu kinh doanh c a T ng công ty th p. - N i dung phân tích: 2.3 ĐÁNH GIÁ TH C TR NG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO + Quá trình phân tích ch ti n hành so sánh các ch tiêu c a năm TÀI CHÍNH T I T NG CÔNG TY XÂY D NG CÔNG TRÌNH này so v i năm trư c nên chưa cho th y khuynh hư ng phát tri n c a GIAO THÔNG 5 ch tiêu. 2.3.1 V xác ñ nh m c tiêu và n i dung phân tích: + Vi c phân tích ch ñi vào tính toán các con s mà chưa ñi vào M c tiêu phân tích BCTC t i T ng công ty Xây d ng công trình tìm hi u các nhân t tác ñ ng ñ n các ch tiêu. giao thông 5 là cung c p thông tin khái quát v c u trúc tài chính, tình
 8. 15 16 - Thi u các báo cáo chi ti t v hàng t n kho. + Chưa phân tích các ch tiêu ñánh giá lưu chuy n ti n t trong - Quy mô c a T ng công ty thư ng thay ñ i so v i năm trư c. kỳ. - Thi u Báo cáo lưu chuy n ti n t t ng h p. 2.3.2 V phương pháp phân tích - Thi u B n thuy t minh báo cáo tài chính t ng h p. T i T ng công ty, phương pháp phân tích BCTC ch y u là M t s nguyên nhân nh hư ng ñ n ch t lư ng công tác phân phương pháp so sánh. tích BCTC t i T ng công ty là: H n ch : - Ban lãnh ñ o T ng công ty chưa quan tâm ñúng m c ñ n công - Chưa ti n hành so sánh qua nhi u năm ñ th y ñư c xu hư ng tác phân tích BCTC. Vi c phân tích BCTC ñư c giao cho K toán phát tri n c a ch tiêu. Chưa ñư c so sánh v i các ch tiêu tài chính c a trư ng. các doanh nghi p cùng ngành và v i ch tiêu trung bình Ngành. - Vi c l p BCTC t ng h p c a T ng công ty là ph c t p và m t - T ng công ty chưa áp d ng phương pháp lo i tr nên chưa nhi u th i gian. ñánh giá nh hư ng c a t ng nhân t ñ n ch tiêu phân tích. - Công tác t ch c phân tích BCTC t i T ng công ty còn sơ sài. - Phương pháp chi ti t theo ñ a ñi m kinh doanh chưa ñư c áp - Thi u thông tin v tình hình tài chính c a các doanh nghi p d ng khi phân tích hi u qu kinh doanh, do ñó chưa ñánh giá m c ñ cùng ngành cũng như s li u trung bình c a Ngành Xây d ng. ñóng góp c a t ng ñơn v thành viên tr c thu c vào k t qu chung c a K T LU N CHƯƠNG 2 T ng công ty cũng như phát hi n k p th i nh ng ñơn v kinh doanh thua l và có kh năng phá s n. T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5 là lo i hình - T ng công ty chưa áp d ng phương pháp Dupont khi phân tích doanh nghi p Nhà nư c, có nhi u ñơn v thành viên v a h ch toán ph các ch tiêu su t sinh l i ñ th y ñư c m i quan h tác ñ ng l n nhau thu c v a h ch toán ñ c l p và ho t ñ ng ña ngành ngh . Năm 2006, gi a các ch tiêu này. nh quy t tâm c i t b máy qu n lý, s p x p l i T ng công ty cùng v i 2.3.3 V tài li u ph c v phân tích chính sách qu n lý ch t lư ng, T ng công ty ñã ñi t m t ñơn v làm ăn Tài li u s d ng ñ phân tích là BCTC t ng h p năm c a T ng thua l tr thành m t ñơn v làm ăn có lãi, xây d ng nên m t thương công ty, bao g m: B ng cân ñ i k toán t ng h p và Báo cáo k t qu hi u CIENCO 5 v ng m nh mi n Trung. Tuy nhiên, ñ nâng cao hi u ho t ñ ng kinh doanh t ng h p. BCTC t ng h p năm c a T ng công ty qu ho t ñ ng kinh doanh, phát tri n m r ng các ngành ngh kinh là t ng h p BCTC năm c a các ñơn v thành viên tr c thu c, bao g m doanh ñư c ñúng ñ n thì thông tin ñóng vai trò ngày càng quan tr ng các thành viên h ch toán ph thu c và các thành viên h ch toán ñ c l p. ñ i v i Ban lãnh ñ o T ng công ty. Vì v y, phân tích báo cáo tài chính H n ch : là m t ho t ñ ng c n nh n ñư c s quan tâm ñúng m c c a Ban lãnh - T ng công ty chưa có s li u c a các doanh nghi p cùng ngành ñ o T ng công ty. Bên c nh ñó, c n hoàn thi n hơn n a n i dung và ho c s li u trung bình ngành ñ làm căn c so sánh, ñánh giá.
 9. 17 18 - B sung báo cáo chi ti t hàng t n kho. phương pháp phân tích cũng như tài li u ñ ph c v t t hơn công tác - B n thuy t minh Báo cáo tài chính t ng h p c n ñư c l p. phân tích báo cáo tài chính t i T ng công ty. - Báo cáo lưu chuy n ti n t t ng h p c n ñư c l p. 3.2.2 Hoàn thi n n i dung phương pháp phân tích t i T ng công ty 3.2.2.1 Hoàn thi n n i dung phương pháp phân tích tình hình b o ñ m v n cho ho t ñ ng kinh doanh V n ho t ñ ng thu n là ch tiêu ñánh giá tình hình ñ m b o v n cho ho t ñ ng kinh doanh. Có th khái quát cân b ng tài chính c a T ng công ty vào th i ñi m cu i năm 2009 qua sơ ñ sau: CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯ NG VÀ GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH T I T NG Sơ ñ 3.1: NGU N TÀI TR TÀI S N CÔNG TY XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5 ĐVT: T ñ ng Tài - Ph i thu dài h n: 120 Ngu n v n ch s h u: 59 Ngu n s n - Tài s n c ñ nh: 468 3.1 PHƯƠNG HƯ NG HOÀN THI N CÔNG TÁC PHÂN TÍCH tài dài - B t ñ ng s n ñ u tư: 15 tr BCTC T I T NG CÔNG TY XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO h n - Đ u tư tài chính dài h n: 116 N dài h n: 1.307 thư ng T ng THÔNG 5 T ng 832 - Tài s n dài h n khác: 113 xuyên s s C n t ch c công tác phân tích BCTC t i T ng công ty m t cách 1.366 ngu n tài tài khoa h c v i ñ i ngũ cán b phân tích ñư c ñào t o bài b n nh m nâng s n Tài - Ti n và tương ñương ti n: 127 Ngu n tr 4.026 s n - Đ u tư tài chính ng n h n: 11 tài cao ch t lư ng thông tin cung c p cho Ban lãnh ñ o ph c v ho t ñ ng ng n 4.026 - Ph i thu ng n h n: 1.432 tr qu n lý ñ i v i m t T ng công ty có quy mô l n. h n - Hàng t n kho: 1.151 N ng n h n: 2.660 t m Công tác phân tích c n ñư c th c hi n khoa h c qua c 3 bư c: 3.194 - Tài s n ng n h n khác: 471 th i 2.660 l p k ho ch phân tích, th c hi n phân tích và hoàn thành phân tích. 3.2 CÁC GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO Ngu n: Báo cáo tài chính năm 2009 c a T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5 CÁO TÀI CHÍNH T I T NG CÔNG TY XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5 Sơ ñ 3.1 cho th y ngu n tài tr t m th i nh hơn tài s n ng n Đ hoàn thi n công tác phân tích BCTC theo m c tiêu trên, h n hay nói cách khác là ngu n tài tr thư ng xuyên l n hơn tài s n dài T ng công ty c n th c hi n m t s gi i pháp sau: h n, do ñó, v n ho t ñ ng thu n c a T ng công ty l n hơn 0. Cân b ng 3.2.1 Hoàn thi n tài li u ph c v phân tích
 10. 19 20 tài chính t i T ng công ty trong trư ng h p này ñư c xem là t t, an 2/ T su t ngu n tài tr 75,2 66,1 -9,1 toàn. t m th i S d ng phương pháp cân ñ i liên h ñ ñánh giá nh hư ng 3/ T su t v n ch s h u c a các nhân t ñ n ch tiêu v n ho t ñ ng thu n trong năm 2009. so v i ngu n tài tr 5,09 4,32 -0,77 Đ th y ñư c khuynh hư ng tr ng thái cân b ng tài chính c a thư ng xuyên T ng công ty, c n so sánh v n ho t ñ ng thu n qua nhi u năm (b ng 3.1). K t qu phân tích cho th y, tài s n ng n h n chi m t tr ng l n Ngu n: Ch tiêu ñư c tính toán t các s li u trên B ng cân ñ i k toán năm 2009 c a T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5 trong t ng tài s n c a T ng công ty. Tài s n ng n h n không ch ñư c tài tr b ng ngu n tài tr t m th i mà m t ph n ñư c tài tr b ng ngu n tài K t qu phân tích cho th y, T ng công ty ñã s d ng ph n l n tr thư ng xuyên. V n ho t ñ ng thu n qua các năm có xu hư ng tăng n dài h n ñ ñ u tư vào tài s n dài h n, tính n ñ nh c a ngu n tài tr d n, do ñó cân b ng tài chính c a T ng công ty ngày càng n ñ nh và an m c dù ñư c c i thi n nhưng s ñ c l p v m t tài chính c a T ng công toàn. Tuy nhiên, ngu n tài tr thư ng xuyên ch y u là ngu n v n vay ty là chưa cao. dài h n, v n ch s h u ch chi m t tr ng r t nh trong ngu n tài tr Đ ñánh giá toàn di n hơn, có th so sánh các ch tiêu ph n ánh thư ng xuyên. Do ñó, m c dù v n ho t ñ ng thu n có xu hư ng tăng tính t ch v tài chính và tính n ñ nh c a ngu n tài tr t i T ng công d n qua các năm nhưng cân b ng tài chính c a T ng công ty chưa th c ty v i s li u c a Công ty c ph n Bê tông và Xây d ng Vinaconex s b n v ng. Xuân Mai và Công ty c ph n Sông Đà 10 (b ng 3.3). Đây là 2 công ty 3.2.2.2 Hoàn thi n n i dung phương pháp phân tích tính n ñ nh c a ho t ñ ng kinh doanh ña ngành ngh , nhưng xây d ng v n là lĩnh v c ngu n tài tr ho t ñ ng chính và có v n ñi u l x p x v n ñi u l c a T ng công ty. Các ch tiêu ñánh giá tính n ñ nh c a ngu n tài tr t i T ng So v i 2 công ty cùng ngành ngh và quy mô v n, tính t ch v tài công ty ñư c th hi n trên b ng 3.2. chính và tính n ñ nh c a ngu n tài tr t i T ng công ty th p hơn do tài B ng 3.2: PHÂN TÍCH TÍNH N Đ NH C A NGU N TÀI TR s n ñư c hình thành ch y u t ngu n v n vay n và ngu n tài tr (S li u phân tích năm 2009) thư ng xuyên ch y u là n dài h n. Đ u Cu i Chênh Ch tiêu Công th c B ng 3.3: SO SÁNH TÍNH T CH V TÀI CHÍNH VÀ TÍNH N năm năm l ch Đ NH C A NGU N TÀI TR C A CIENCO 5, CTCP XUÂN MAI, CTCP SÔNG ĐÀ 10 (S li u phân tích năm 2009) 1/ T su t ngu n tài tr Ngu n tài tr thư ng xuyên x 100% 24,8 33,9 +9,1 thư ng xuyên CTCP Xuân CTCP Sông T ng ngu n v n Ch tiêu CIENCO 5 Mai Đà 10 Ngu n tài tr t m th i x 100% T ng ngu n v n
 11. 21 22 - Áp d ng phương pháp chi ti t theo ñ a ñi m kinh doanh 1/T su t n (%) 98,5 76,7 54,2 trong phân tích hi u qu kinh doanh: K t qu phân tích cho th y, 5 công 2/T su t t tài tr (%) 1,5 23,3 45,8 ty thành viên ñ c l p (Công ty 502, Công ty 503, Công ty 506, Công ty 3/ T su t ngu n tài tr thư ng xuyên (%) 33,9 32,4 56,1 507 và Công ty 529) ho t ñ ng kém hi u qu vì kinh doanh thua l , v n 4/ T su t ngu n tài tr t m th i (%) 66,1 67,6 43,9 ch s h u c a các công ty này nh hơn 0. Trong ñó, Công ty 502 là 5/ T su t v n ch s h u so v i ngu n thành viên kém nh t và công ty có th rơi vào tình tr ng m t kh năng 4,32 63,06 81,6 tài tr thư ng xuyên (%) thanh toán. Ngu n: S li u ñư c t ng h p t website: www.hsx.vn - Kh i ph thu c ho t ñ ng hi u qu nh t th hi n qua các ch 3.2.2.3 Hoàn thi n n i dung phương pháp phân tích hi u qu kinh doanh tiêu ph n ánh su t sinh l i ñ u l n hơn 0, v n ch s h u ñư c s d ng 3.2.2.3.1 Hoàn thi n n i dung phương pháp phân tích hi u qu s d ng hi u qu nh t. tài s n c ñ nh và hàng t n kho 3.3 NH NG KI N NGH Đ TH C HI N GI I PHÁP Các ch tiêu ñánh giá hi u qu s d ng tài s n c ñ nh t i T ng - Đ i v i công tác tài chính c a T ng công ty: T ch c b máy công ty ñư c th hi n trên b ng 3.4. K t qu phân tích cho th y, trong k toán m t cách khoa h c hơn, các b ph n ph i h p ch t ch v i nhau năm 2009, tài s n c ñ nh chưa ñư c s d ng hi u qu nh m cung c p thông tin chính xác, nhanh chóng. Nên th c hi n vi c Hi u qu s d ng hàng t n kho ñư c phân tích qua b ng 3.5. ki m toán n i b ñ nh kỳ. K t qu phân tích cho th y hàng t n kho luân chuy n chưa t t. - Đ i v i công tác phân tích: Xây d ng quy ch phân tích BCTC Đ phân tích nh hư ng c a các nhân t ñ n các ch tiêu ñánh và k ho ch ñào t o cán b làm công tác phân tích. C n trang b cơ s giá hi u qu s d ng tài s n c ñ nh và hàng t n kho, c n áp d ng v t ch t ph c v cho công tác phân tích BCTC, như là h th ng ph n phương pháp lo i tr khi phân tích. m m phân tích chuyên d ng. 3.2.2.3.2 Hoàn thi n n i dung phương pháp phân tích hi u qu kinh K T LU N CHƯƠNG 3 doanh Thông qua vi c ph n ánh th c t công tác phân tích báo cáo tài - Áp d ng phương pháp Dupont trong phân tích hi u qu kinh chính t i T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5 chương 2, doanh: K t qu phân tích cho th y, c 2 y u t s vòng quay c a tài s n trong chương 3, tác gi ñưa ra m t s gi i pháp nh m hoàn thi n công và su t sinh l i c a doanh thu gi m là nguyên nhân khi n su t sinh l i tác phân tích báo cáo tài chính t i T ng công ty, ñáp ng t t hơn nhu c u c a v n ch s h u gi m. Đ c i thi n su t sinh l i c a v n ch s h u cung c p thông tin cho Ban lãnh ñ o trong ho t ñ ng qu n lý. Nh ng thì c n có bi n pháp làm tăng doanh thu và l i nhu n sau thu ñ tăng gi i pháp ñó là: vòng quay c a tài s n và su t sinh l i c a doanh thu. - Hoàn thi n tài li u ph c v phân tích báo cáo tài chính: + B sung báo cáo chi ti t v hàng t n kho.
 12. 23 24 phân tích báo cáo tài chính t i T ng công ty Xây d ng công trình + L p B n thuy t minh Báo cáo tài chính t ng h p. giao thông 5, tác gi ñã hoàn thành lu n văn Th c s Qu n tr kinh + L p Báo cáo lưu chuy n ti n t t ng h p. doanh v i ñ tài “Hoàn thi n công tác phân tích báo cáo tài chính t i - Hoàn thi n n i dung phương pháp phân tích phân tích báo cáo T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5”. V i s hư ng d n tài chính ñ ñáp ng ñư c m c tiêu phân tích. C th như sau: t n tình c a ngư i hư ng d n khoa h c – TS. Ngô Hà T n, tác gi ñã n + B sung n i dung phân tích tình hình ñ m b o v n cho ho t l c h t mình ñ th hi n ñ y ñ yêu c u v n i dung nghiên c u trong ñ ng kinh doanh. Phương pháp phân tích: phương pháp cân ñ i liên h . lu n văn. C th , lu n văn cơ b n ñã gi i quy t ñư c các v n ñ sau: + B sung n i dung phân tích tính n ñ nh c a ngu n tài tr . Th nh t, trình bày nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v báo cáo tài Phương pháp phân tích là phương pháp lo i tr . chính, n i dung và các phương pháp thư ng ñư c s d ng trong phân + Phân tích hi u qu s d ng tài s n c ñ nh và hàng t n kho, tích báo cáo tài chính c a doanh nghi p. phân tích hi u qu s d ng v n vay. Phương pháp phân tích: phương Th hai, trình bày khái quát th c tr ng công tác phân tích báo pháp lo i tr . Khi phân tích các ch tiêu ph n ánh su t sinh l i c n áp cáo tài chính t i T ng công ty Xây d ng công trình giao thông v m c d ng phương pháp Dupont. Bên c nh ñó, phương pháp chi ti t theo ñ a tiêu phân tích, tài li u ph c v cho phân tích, n i dung phương pháp ñi m kinh doanh ñư c dùng ñ ñánh giá hi u qu ho t ñ ng kinh doanh phân tích. Nh ng ñánh giá c a tác gi v công tác phân tích báo cáo tài nh ng thành viên tr c thu c. chính t i T ng công ty trong vi c ñáp ng nhu c u thông tin cho Ban - M t s ki n ngh ñ i v i T ng công ty ñ th c hi n t t các gi i lãnh ñ o trong ho t ñ ng qu n lý. M t s nguyên nhân khi n công tác pháp: Th c hi n ki m toán n i b ñ nh kỳ, xây d ng quy ch phân tích phân tích báo cáo tài chính t i T ng công ty còn t n t i nh ng h n ch . và ñào t o cán b phân tích. Th ba, trên cơ s nghiên c u lý lu n và th c t , tác gi ñưa ra PH N K T LU N phương hư ng hoàn thi n công tác phân tích báo cáo tài chính t i T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5 d a trên vi c xác ñ nh l i m c Có th nói phân tích báo cáo tài chính ngày càng ñóng vai trò tiêu phân tích là nh m ph c v nhu c u thông tin cho Ban lãnh ñ o trong quan tr ng trong vi c cung c p thông tin kinh t , tài chính cho nhà qu n công tác qu n lý ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a T ng công ty nói lý doanh nghi p và các ñ i tư ng quan tâm ñ n doanh nghi p nh m chung, các thành viên tr c thu c nói riêng. Trên cơ s ñó, ñ xu t các ph c v cho vi c ra quy t ñ nh. Trong n n kinh t th trư ng ngày càng bi n pháp hoàn thi n n i dung, phương pháp phân tích và tài li u ph c phát tri n và xu hư ng toàn c u hóa ñang di n ra m nh m ñòi h i m i v công tác phân tích báo cáo tài chính t i T ng công ty. M t s ki n doanh nghi p nói chung, các doanh nghi p Nhà nư c nói riêng c n ti n ngh ñ i v i T ng công ty ñ th c hi n t t các gi i pháp ñ ra. hành phân tích báo cáo tài chính. Tuy nhiên, do nh ng h n ch v ki n th c c a b n thân, ngu n Qua m t th i gian nghiên c u lý lu n v báo cáo tài chính và tài li u phân tích nên vi c nghiên c u còn t n t i nh ng h n ch , thi u phân tích báo cáo tài chính, cùng v i vi c tìm hi u th c tr ng công tác
 13. 25 sót. Tác gi r t mong nh n ñư c các ý ki n ñóng góp c a Quý th y, cô ñ lu n văn ñư c hoàn thi n hơn.

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
y816tq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Phân tích báo cáo tài chính, Luận văn kế toán, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Luận văn thạc sĩ, Tóm tắt luận văn thạc sĩ, Luận văn quản trị kinh doanh
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.15 M
Lần xem
18
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-luan-van-thac-si-Hoan-thien-cong-tac-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-tai-Tong-cong-ty-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-5.PDF[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT