Xem mẫu

 1. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LÊ MINH SƠN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỔ NHIỆM CÁN BỘ DIỆN QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ Ở CÁC HỌC VIỆN VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC Mã số: 9 31 02 02 HÀ NỘI - 2021
 2. Công trình được hoàn thành tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS. Ngô Huy Tiếp Phản biện 1: ........................................................... ........................................................... Phản biện 2: ........................................................... ........................................................... Phản biện 3: ........................................................... ........................................................... Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi...... giờ....... ngày...... tháng...... năm 2021 Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia và Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 3. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cán bộ là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định sự thành công hay thất bại của sự nghiệp cách mạng; gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, của chế độ. Công tác cán bộ là nội dung quan trọng hàng đầu, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước. Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) khóa XII khẳng định: "Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng” và “công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị". Trong công tác cán bộ, bổ nhiệm cán bộ là nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định việc sử dụng cán bộ. Bổ nhiệm đúng sẽ sử dụng cán bộ có hiệu quả, phát huy được phẩm chất, năng lực của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ không ngừng phấn đấu vươn lên, trưởng thành và phát triển. Bổ nhiệm sai sẽ làm cho tổ chức trì trệ, rối loạn, công việc bê trễ, nhiệm vụ khó hoàn thành. Đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ sẽ nâng cao chất lượng, “được việc”, “được người”, “được tổ chức” bảo đảm về số lượng, tránh tình trạng hẫng hụt, bị động, chắp vá, không đồng bộ trong công tác cán bộ. Các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng (BQP) có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ cán bộ diện QUTW (QUTW) quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP là những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, giữ các cương vị chủ chốt, trọng yếu ở các học viện và viện nghiên cứu; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng học viện và viện nghiên cứu vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP là yêu cầu khách quan, thường xuyên; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhận thức rõ vai trò của đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP nói riêng, những năm qua, các cấp ủy đảng, trước hết là QUTW, BQP, Tổng cục Chính trị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác cán bộ nói chung và đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ nói riêng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó có đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học
 4. 2 viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP có đủ phẩm chất, năng lực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP còn có những hạn chế, khuyết điểm. Trong một số trường hợp, bổ nhiệm cán bộ chưa bảo đảm tính khách quan, công tâm; việc thực hiện quy trình bổ nhiệm có lúc còn mang tính hình thức, thiếu chặt chẽ, làm ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. Trong giai đoạn tới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; yêu cầu xây dựng quân đội "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại", xây dựng học viện và viện “chính quy, tiên tiến, mẫu mực”, đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bởi vậy, đẩy mạnh đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu là yêu cầu cấp bách, cần thiết nhằm lựa chọn đúng người vào đúng việc, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ các cấp phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, góp phần xây dựng các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP vững mạnh toàn diện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Từ những lý do trên, nghiên cứu sinh lựa chọn vấn đề: “Đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn hiện nay” làm đề tài nghiên cứu, với mong muốn góp phần thực hiện tốt hơn công tác bổ nhiệm cán bộ ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 2.1. Mục đích của luận án Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn, xác định phương hướng và đề xuất những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP giai đoạn hiện nay. 2.2. Nhiệm vụ của luận án - Tổng quan các công trình khoa học có liên quan đến đề tài luận án; đánh giá kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học và xác định những nội dung luận án cần tập trung giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện đề tài. - Luận giải làm rõ những vấn đề cơ bản về công tác bổ nhiệm và đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP hiện nay.
 5. 3 - Đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý được bổ nhiệm và thực trạng đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP những năm qua; chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm; nguyên nhân của thực trạng và rút ra những kinh nghiệm. - Xác định phương hướng và những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP đến năm 2030. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án 3.1. Đối tượng nghiên cứu của luận án Đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP là đối tượng nghiên cứu của luận án. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu công tác bổ nhiệm lần đầu đối với cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. Các tư liệu, số liệu phục vụ cho nghiên cứu luận án được tập trung chủ yếu từ năm 2010 đến 2020. Phạm vi khảo sát thực tế ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. Phương hướng, giải pháp của luận án có giá trị đến năm 2030. 4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu 4.1. Cơ sở lý luận Cơ sở lý luận của luận án là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN); các nghị quyết, quy chế, quy định của QUTW, BQP, Tổng cục Chính trị về cán bộ, công tác cán bộ và công tác bổ nhiệm cán bộ trong quân đội. 4.2. Cơ sở thực tiễn Luận án được nghiên cứu dựa vào hiện thực công tác cán bộ và bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP; các báo cáo tổng kết về công tác cán bộ, CTĐ, CTCT của Tổng cục Chính trị, Cục Cán bộ, đảng ủy, thường vụ đảng ủy, cơ quan chính trị ở các học viện và viện nghiên cứu. Luận án kế thừa, tiếp thu có chọn lọc kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến đề tài. 4.3. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu liên ngành và chuyên ngành. Chú trọng các phương pháp: lô gíc - lịch sử; phân tích - tổng hợp; tiếp cận hệ thống, so sánh; điều tra xã hội học; tổng kết thực tiễn và phương pháp chuyên gia.
 6. 4 5. Những đóng góp mới về khoa học của luận án - Xác lập khái niệm và làm rõ nội dung đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. - Đánh giá đúng thực trạng đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP đến năm 2030. Trong đó, có một số giải pháp mới, mang tính đột phá, như: 4.2.2. Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng phù hợp với yêu cầu thời kỳ mới; 4.2.3. Kết hợp chặt chẽ đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng với đổi mới các nội dung của công tác cán bộ; 4.2.4. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện qui trình bổ nhiệm cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng….. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 6.1. Ý nghĩa lý luận Luận án góp phần tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận về đổi mới công tác cán bộ, đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ trong hệ thống chính trị nói chung; về đổi mới công tác cán bộ trong quân đội và công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện, nhà trường và viện nghiên cứu trực thuộc BQP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Luận án cung cấp thêm những luận cứ khoa học cho cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị trong đổi mới công tác cán bộ nói chung và đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP nói riêng. Luận án có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước trong các cơ sở đào tạo và môn Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong các học viện, nhà trường quân đội. 7. Kết cấu của luận án Luận án gồm: phần mở đầu; phần nội dung với 4 chương, 10 tiết; phần kết luận; danh mục các công trình khoa học đã công bố của tác giả; danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.
 7. 5 Chương 1 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1. Các công trình nghiên cứu ở trong nước Luận án đã tổng quan các nhóm công trình nghiên cứu trong nước có liên quan: nhóm công trình nghiên cứu về cán bộ, đội ngũ cán bộ; nhóm công trình nghiên cứu về công tác cán bộ, công tác bổ nhiệm cán bộ; nhóm công trình nghiên cứu đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và công tác bổ nhiệm cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN). Các nhóm công trình nghiên cứu dưới dạng đề tài khoa học; các sách chuyên khảo, tham khảo; luận án tiến sĩ; các bài báo khoa học có liên quan đến đề tài luận án, có đóng góp lớn về mặt khoa học. 1.2. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài Luận án nghiên cứu chủ yếu các công trình khoa học của các nước như Trung Quốc, Lào và Liên Xô về công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang; về xây dựng tổ chức đảng trong quân đội, về lựa chọn cán bộ, về công tác cán bộ và công tác bổ nhiệm cán bộ… Các công trình đó đã gợi mở nhiều vấn đề cho việc nghiên cứu về đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP giai đoạn hiện nay. 1.3. Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình có liên quan và những vấn đề luận án tập trung giải quyết 1.3.1. Khái quát kết quả chủ yếu của các công trình khoa học đã công bố liên quan đến đề tài luận án Thứ nhất, nhóm công trình nghiên cứu về cán bộ, đội ngũ cán bộ. Các công trình nghiên cứu cho thấy bức tranh khá đầy đủ, toàn diện cả lý luận và thực tiễn về cán bộ, về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Bao gồm: khái niệm, vị trí, vai trò của cán bộ; quan niệm và phân loại cán bộ; những yêu cầu về phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ. Từ khảo sát thực tiễn, các công trình đã đánh giá thực trạng về cán bộ, đội ngũ cán bộ, làm rõ những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân; xác định mục tiêu, phương hướng và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Những vấn đề về lý luận và thực tiễn nêu trên về cán bộ và đội ngũ cán bộ sẽ được tác giả luận án kế thừa, vận dụng trong thực hiện công trình nghiên cứu của mình. Thứ hai, nhóm công trình về công tác cán bộ và công tác bổ nhiệm cán bộ. Các công trình nghiên cứu đã đi sâu nghiên cứu các khâu, các nội dung
 8. 6 cụ thể của công tác cán bộ như: công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác đánh giá, sử dụng cán bộ; công tác bổ nhiệm cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản, các công trình đã đánh giá thực trạng các khâu, các nội dung của công tác cán bộ với nhiều đối tượng cán bộ cụ thể, làm rõ những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân; xác định phương hướng và đề xuất những giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác cán bộ. Những vấn đề về lý luận và thực tiễn về công tác cán bộ và công tác bổ nhiệm đội ngũ cán bộ là những tài liệu tham khảo có giá trị trong thực hiện công trình nghiên cứu của mình. Thứ ba, nhóm công trình nghiên cứu về xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Các công trình nghiên cứu đã tập trung bàn về các nội dung của công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ trong quân đội nói riêng; đi sâu nghiên cứu về vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ quân đội, chức năng, nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và tổ chức đảng đối với việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài đã làm rõ sự cần thiết, cũng như vị trí, vai trò, nội dung, nguyên tắc tiến hành CTĐ, CTCT; trong đó có các nội dung tiến hành công tác cán bộ. Các công trình khoa học nêu trên đã có những đóng góp cả về mặt lý luận và thực tiễn. Qua tổng quan các công trình khoa học có liên quan cho thấy: các công trình khoa học đã nghiên cứu về cán bộ, đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và công tác bổ nhiệm cán bộ với các đối tượng, thuộc nhiều chuyên ngành, có phạm vi nghiên cứu và cách tiếp cận khác nhau... Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình khoa học nào đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện, chuyên sâu về vấn đề đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. Bởi vậy, đề tài luận án là một vấn đề độc lập, không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố. Nghiên cứu sinh kế thừa phương pháp tiếp cận và một số nội dung cơ bản về lý luận và thực tiễn có liên quan để hoàn thành luận án của mình. 1.3.2. Những vấn đề luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết Một là, luận giải làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn công tác bổ nhiệm, đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. Trong đó, chú trọng xác lập và làm rõ khái niệm, nội dung và phương thức đổi mới công
 9. 7 tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. Hai là, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện, viện nghiên cứu được bổ nhiệm và thực trạng đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP từ năm 2010 đến nay; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; rút ra những kinh nghiệm trong đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. Ba là, dự báo những yếu tố tác động đến đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. Xác định phương hướng và yêu cầu đẩy mạnh đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP giai đoạn hiện nay (đến 2020). Bốn là, đề xuất những giải pháp chủ yếu, khả thi đẩy mạnh đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP giai đoạn hiện nay (đến 2030). Chương 2 ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỔ NHIỆM CÁN BỘ DIỆN QUÂN UỶ TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ Ở CÁC HỌC VIỆN VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1. Cán bộ diện Quân uỷ Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng 2.1.1. Quân uỷ Trung ương và Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương Quân ủy Trung ương là cơ quan lãnh đạo của ĐCSVN trong QĐND Việt Nam. Theo Điều lệ Đảng, QUTW do Bộ Chính trị chỉ định, bao gồm một số Ủy viên BCHTW công tác trong Quân đội và một số Ủy viên BCHTW công tác ngoài quân đội, đặt dưới sự lãnh đạo của BCHTW mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương ĐCSVN. Đồng chí Tổng Bí thư là Bí thư QUTW. Trách nhiệm và quyền hạn quản lý cán bộ của QUTW: Một là, cùng với việc thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng về công tác cán bộ quân đội, QUTW chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách, quyết định của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ trong quân đội. Hai là, quyết định các chủ trương, chính
 10. 8 sách về cán bộ và công tác cán bộ trong quân đội. Ba là, giới thiệu cán bộ quân đội tham gia BCHTW Đảng, ứng cử bầu đại biểu quốc hội; quy hoạch các chức danh Bộ trưởng, Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thứ trưởng BQP. Bốn là, đề nghị Bộ Chính trị đối với các chức vụ và cấp bậc quân hàm thuộc diện Bộ Chính trị trực tiếp quyết định. Năm là, quyết định uỷ quyền và phân cấp quản lý cán bộ cho Thường vụ QUTW, các cấp uỷ đảng trong quân đội…. Trách nhiệm và quyền hạn quản lý cán bộ của Ban Thường vụ QUTW: Một là, chịu trách nhiệm trước QUTW về lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của BCHTW Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và QUTW về cán bộ và công tác cán bộ trong quân đội. Hai là, giới thiệu nhân sự bầu Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và uỷ viên uỷ ban kiểm tra QUTW…. Ba là, xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các đơn vị trực thuộc BQP. Bốn là, trình QUTW những nội dung về cán bộ và công tác cán bộ thuộc quyền quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và QUTW. Năm là, đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nhận xét đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi giữ chức, kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ đối với các chức vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Bí thư …. Sáu là, xét duyệt, đề nghị hoặc giới thiệu cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi giữ chức các chức vụ theo quy định của pháp luật. Bảy là, quyết định điều động giữ các chức vụ tương đương các chức danh được Bộ Chính trị ủy quyền. 2.1.2. Các học viện, viện nghiên cứu và đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy học viện, viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng 2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng Có 12 học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP, bao gồm: (1) Học viện Quốc phòng, (2) Học viện Lục quân, (3) Học viện Chính trị, (4) Học viện Hậu cần, (5) Học viện Kỹ thuật quân sự, (6) Học viện Quân y, (7) Viện Chiến lược quốc phòng, (8) Viện Lịch sử Quân sự, (9) Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, (10) Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng, (11) Viện Thiết kế BQP, (12) Viện Y học cổ truyền Quân đội. Các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của QUTW; sự quản lý, điều hành trực tiếp của BQP. Mỗi học viện, viện nghiên cứu có chức năng, nhiệm vụ cụ thể khác nhau, nhưng đều có chức năng, nhiệm vụ chung là: Tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục - đào tạo cho các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong
 11. 9 và ngoài quân đội; Nghiên cứu và triển khai kết quả nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện hợp tác quân sự, quốc phòng với quân đội và chính phủ các nước. 2.1.2.2. Đảng uỷ, ban thường vụ đảng ủy học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng Các đảng uỷ học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP là đảng ủy trực thuộc QUTW. Các đảng uỷ học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP có nhiệm vụ: Một là, nghiên cứu, đề xuất với QUTW những nội dung, biện pháp để thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của QUTW về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tiến hành CTĐ, CTCT. Hai là, lãnh đạo đơn vị chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của đảng uỷ, mệnh lệnh của cấp trên, nghị quyết đại hội đảng bộ và nghị quyết của cấp ủy cấp mình. Ba là, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị.... Bốn là, xây dựng các tổ chức đảng và chi bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao… Năm là, lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT và hiệu lực chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội. Sáu là, lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát. Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên. Bảy là, lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo, trình độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh... Tám là, lãnh đạo công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch - đầu tư. Ban thường vụ đảng uỷ học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP có chức năng: Nghiên cứu, đề xuất để đảng ủy thảo luận, tham mưu với cấp trên những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị và CTĐ, CTCT; quyết định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo xây dựng đảng bộ và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, biện pháp mà đảng ủy đã quyết định. Ban thường vụ đảng uỷ học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP có nhiệm vụ: 1) Chuẩn bị nội dung và triệu tập hội nghị đảng ủy; báo cáo đảng ủy kết quả những công việc đã triển khai thực hiện giữa hai kỳ họp đảng ủy và những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ chính trị, tình hình đơn vị, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo để đảng ủy thảo luận, quyết định. 2) Cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của đảng ủy; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai các mặt công tác trong đảng bộ. 3) Lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. 4) Báo cáo cấp trên về tình
 12. 10 hình đảng bộ và đơn vị; thông báo tình hình đến các đảng ủy viên và cấp ủy trực thuộc. 5) Giải quyết công việc hằng ngày của đảng ủy”. 2.1.3. Cán bộ diện Quân uỷ Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng - Quan niệm, vai trò và đặc điểm 2.1.3.1. Quan niệm Cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP là những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy giữ các cương vị chủ chốt ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP, do Ban Thường vụ QUTW, Bộ trưởng BQP trực tiếp quyết định bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và thực hiện các chính sách cán bộ; có vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. 2.1.3.2. Vai trò Thứ nhất, đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP trực tiếp giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là QUTW, sự quản lý, điều hành của BQP. Thứ hai, đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP có vai trò quyết định trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu và phát triển khoa học - công nghệ quân sự Việt Nam. Thứ ba, đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP có vai trò rất quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Thứ tư, đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị. 2.1.3.3. Đặc điểm Một là, đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP vừa là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, vừa là những cán bộ nghiên cứu, giảng dạy. Hai là, đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP được đào tạo cơ bản, chính quy, có trình độ học vấn và trình độ chuyên môn cao. Ba là, đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, nghiên cứu khoa học và giảng dạy.
 13. 11 Bốn là, đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP hoạt động trong môi trường quân sự tương đối ổn định; luôn có yêu cầu cao về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ tư duy khoa học, kiến thức và năng lực công tác. 2.2. Công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân uỷ Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng 2.2.1. Công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân uỷ Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng - khái niệm, quy trình và vai trò 2.2.1.1. Khái niệm Công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng là toàn bộ hoạt động của Quân ủy Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nội dung, quy trình, ban hành quyết định cử cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng và nguồn cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy với những quyền hạn và trách nhiệm tương ứng ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng nhằm xây dựng các học viện và viện nghiên cứu vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 2.2.1.2. Quy trình công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân uỷ Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng Theo Quyết định số 548-QĐ/QU, ngày 29/5/2018 của QUTW, quy trình công tác bổ nhiệm đối với cán bộ chỉ huy, quản lý được xác định cụ thể cho nguồn nhân sự tại chỗ và nguồn nhân sự từ nơi khác. 2.2.1.3. Vai trò công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân uỷ Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng Thứ nhất, công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện, viện nghiên cứu trực thuộc BQP. Thứ hai, công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP góp phần xây dựng học viện, viện nghiên cứu vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Thứ ba, công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP là động lực thúc đẩy cán bộ phấn đấu vươn lên, không ngừng trưởng thành và tiến bộ.
 14. 12 2.2.2. Đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân uỷ trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng - khái niệm, quan điểm chỉ đạo và nội dung 2.2.2.1. Khái niệm Đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng là sự thay đổi các nội dung, các bộ phận, các yếu tố, các lĩnh vực có liên quan đến công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý theo hướng tích cực, tiến bộ, bảo đảm quá trình đó đúng đường lối, quan điểm, nguyên tắc tiến hành công tác cán bộ của Đảng, bố trí đúng và sử dụng hiệu quả, có chất lượng cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng. Mục đích đổi mới là bố trí đúng và sử dụng hiệu quả, có chất lượng cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín vào vị trí công tác nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chủ thể đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý là QUTW, BQP mà trực tiếp là Thường vụ QUTW. Đối tượng đổi mới công tác bổ nhiệm là toàn bộ nội dung, các khâu, các bước của công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. 2.2.2.2. Quan điểm đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân uỷ Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng Một là, nắm vững và thực hiện nghiêm túc quan điểm, nguyên tắc về đổi mới công tác cán bộ và công tác bổ nhiệm cán bộ của Đảng. Hai là, đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu phải tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, tiến hành thường xuyên và phù hợp với thực tiễn. Ba là, đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP phải đồng bộ, gắn với đổi mới các khâu khác trong công tác cán bộ. Bốn là, thể chế hóa, cụ thể hóa, dân chủ hóa, công khai hóa và đẩy mạnh phân công, phân cấp trong đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP.
 15. 13 2.2.2.3. Nội dung đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân uỷ Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng Một là, đổi mới việc quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ nói chung và công tác bổ nhiệm cán bộ trong quân đội nói riêng. Hai là, đổi mới việc ban hành các chủ trương, quy chế, quy trình, kế hoạch về bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý. Ba là, đổi mới việc tổ chức thực hiện các chủ trương, quy chế, quy trình, kế hoạch về bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. Bốn là, đổi mới việc đánh giá, lựa chọn nhân sự cán bộ được bổ nhiệm và ra quyết định bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. Năm là, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát việc bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu. Sáu là, đổi mới sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. Chương 3 ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỔ NHIỆM CÁN BỘ DIỆN QUÂN UỶ TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ Ở CÁC HỌC VIỆN VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM 3.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ diện Quân uỷ Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng 3.1.1. Những ưu điểm Thứ nhất, đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP nhìn chung có số lượng phù hợp với biên chế, có cơ cấu khá hợp lý và đồng bộ. Thứ hai, hầu hết đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh và có uy tín cao trong tập thể. Thứ ba, đại đa số cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP có kiến thức và năng lực tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ.
 16. 14 3.1.2. Những hạn chế khuyết điểm Về số lượng và cơ cấu, đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP có tình trạng vừa thừa, vừa thiếu; sự liên thông giữa các cấp còn hạn chế. Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, một bộ phận cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu có tư tưởng chính trị chưa thật vững vàng, ngại học tập, rèn luyện; lời nói và hành động thiếu gương mẫu … Kiến thức và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, bất cập. Khả năng tư duy, tham gia những vấn đề về chiến lược chưa toàn diện; khả năng dự báo, phát hiện, nắm bắt những vấn đề mới nảy sinh, nhất là các vấn đề liên quan đến chiến lược quân sự, quốc phòng có mặt còn hạn chế; trình độ chuyên môn; trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học còn nhiều hạn chế… 3.2. Thực trạng đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân uỷ Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng 3.2.1. Những ưu điểm Một là, QUTW, Tổng cục Chính trị và các cấp ủy, tổ chức đảng ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP đã quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, nghị quyết, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ trong đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý. Hai là, QUTW, Tổng cục Chính trị đã có nhiều đổi mới trong xây dựng, ban hành nghị quyết, quy chế, qui trình, kế hoạch về bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP cơ bản phù hợp với thực tiễn xây dựng quân đội hiện nay. Ba là, QUTW, Tổng cục Chính trị, các đảng uỷ học viện, viện nghiên cứu trực thuộc BQP và cơ quan chức năng đã chú trọng đổi mới việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy chế, quy trình, kế hoạch về bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý. Bốn là, QUTW, Tổng cục Chính trị, các đảng uỷ học viện, viện nghiên cứu đã thường xuyên quan tâm và thực hiện nghiêm túc đổi mới việc đánh giá, lựa chọn và ra quyết định bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP.
 17. 15 Năm là, công tác kiểm tra, giám sát việc bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP đã thường xuyên được chú trọng và không ngừng đổi mới. Sáu là, việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP đã thường xuyên được đổi mới và thực hiện nghiêm túc. 3.2.2. Những hạn chế, khuyết điểm Một là, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chú trọng đúng mức đổi mới việc nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa đường lối, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ và bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý. Hai là, việc đổi mới xây dựng quy chế, qui trình, kế hoạch về bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý của một số cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP có mặt còn hạn chế, chưa thật phù hợp với thực tiễn đơn vị. Ba là, việc đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của một số cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng trong công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu chưa được chú trọng đúng mức, còn những hạn chế, bất cập. Bốn là, đổi mới việc đánh giá, lựa chọn nhân sự và ra quyết định bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở một số học viện và viện nghiên cứu chưa được quan tâm đúng mức, còn có những hạn chế, khuyết điểm. Năm là, việc đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu có lúc, có nơi còn thiếu quyết liệt, chất lượng và hiệu quả chưa cao. Sáu là, việc đổi mới sơ kết, tổng kết công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP có lúc, có nơi còn thiếu chủ động, chưa thật hiệu quả. 3.3. Nguyên nhân của thực trạng và kinh nghiệm đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng 3.3.1. Nguyên nhân của thực trạng đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng 3.3.1.1. Nguyên nhân của những ưu điểm Thứ nhất, đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng đã mang lại những thành tựu to lớn trong trong công tác cán bộ nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ.
 18. 16 Thứ hai, các quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cán bộ và bổ nhiệm cán bộ ngày càng hoàn thiện. Thứ ba, QUTW, cấp ủy các cấp ở các học viện, viện nghiên cứu trực thuộc BQP đã nhận thức đúng đắn, có trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới công tác cán bộ và bổ nhiệm cán bộ. Thứ tư, cơ quan chuyên trách và đội ngũ cán bộ làm công tác cán bộ được quan tâm xây dựng vững mạnh, cơ bản có đủ phẩm chất, năng lực để tham mưu cho QUTW, cấp ủy các cấp về lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành công tác cán bộ nói chung và bổ nhiệm cán bộ nói riêng. 3.3.1.2. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm Thứ nhất, công tác cán bộ của Đảng có mặt còn chậm đổi mới, nhiều nội dung chưa được cụ thể hóa thành các quy chế, quy định, quy trình cụ thể, rõ ràng. Thứ hai, những quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, nhất là về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ với tập thể chưa được cụ thể, rõ ràng. Thứ ba, nhận thức và trách nhiệm của một số cấp ủy, cán bộ chủ trì ở các học viện, viện nghiên cứu về đổi mới công tác cán bộ và công tác bổ nhiệm cán bộ còn có những hạn chế, bất cập. Thứ tư, phẩm chất, năng lực của cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác cán bộ có mặt còn hạn chế, chưa làm tốt việc tham mưu cho QUTW, cấp ủy các cấp về lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành công tác cán bộ và bổ nhiệm cán bộ. 3.3.2. Một số kinh nghiệm đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ. Hai là, đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý phải gắn chặt với đổi mới các nội dung công tác cán bộ. Ba là, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định đồng bộ và khoa học về công tác cán bộ, làm cơ sở cho đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu. Bốn là, phát huy đầy đủ trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, nhất là của QUTW, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, người chỉ huy và cơ quan chức năng trong đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP.
 19. 17 Chương 4 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỔ NHIỆM CÁN BỘ DIỆN QUÂN UỶ TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ Ở CÁC HỌC VIỆN VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG ĐẾN NĂM 2030 4.1. Dự báo những nhân tố tác động và phương hướng đẩy mạnh đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân uỷ Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng đến năm 2030 4.1.1. Dự báo những nhân tố tác động đến đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân uỷ Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng đến năm 2030 4.1.1.1. Những nhân tố thuận lợi Một là, những thành tựu của công cuộc đổi mới sẽ tiếp tục tác động tích cực đến công tác cán bộ nói chung và đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý nói riêng. Hai là, Đảng và Nhà nước ta ngày càng nhận thức sâu sắc và quan tâm hơn về đổi mới công tác cán bộ nói chung, đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ nói riêng. Ba là, dân chủ hóa trong đời sống xã hội ngày càng phát triển, các cơ chế, quy chế, quy định để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia giám sát và đánh giá cán bộ sẽ từng bước được hoàn thiện. Bốn là, sự phát triển cách mạng khoa học, công nghệ tạo ra những điều kiện thuận lợi trong đổi mới công tác cán bộ và công tác bổ nhiệm cán bộ. 4.1.1.2. Những nhân tố khó khăn Một là, những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực tác động và chi phối đến công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện, viện nghiên cứu trực thuộc BQP. Hai là, mặt trái của cơ chế thị trường có những tác động tiêu cực đến công tác cán bộ và bổ nhiệm cán bộ đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện, viện nghiên cứu trực thuộc BQP. Ba là, nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu của quân đội thời kỳ mới đặt ra những yêu cầu mới đối với xây dựng đội ngũ cán bộ. Bốn là, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học trong thời kỳ mới đặt ra yêu cầu và thách thức to lớn đối với đội ngũ cán bộ trong diện QUTW quản lý ở các học viện, viện nghiên cứu trực thuộc BQP.
 20. 18 4.1.2. Phương hướng và yêu cầu đẩy mạnh đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân uỷ Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng đến năm 2030 Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, nguyên tắc, quy định của Đảng, tạo sự chuyển biến vững chắc trong nhận thức về đổi mới công tác cán bộ và đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. Hai là, bám sát thực tiễn tình hình, nhiệm vụ của quân đội và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trong đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu. Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của QUTW, Tổng cục Chính trị và cấp ủy các cấp; thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc trong bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. Bốn là, đẩy mạnh đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP phải gắn với đổi mới toàn diện, đồng bộ các nội dung của công tác cán bộ. Năm là, đẩy mạnh đổi mới công tác bổ nhiệm phải góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP vững mạnh toàn diện, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 4.2. Những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng đến năm 2030 4.2.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, trước hết là Quân uỷ Trung ương, Tổng cục Chính trị, các đảng uỷ học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng trong đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân uỷ Trung ương quản lý Đây là giải pháp cơ bản, có ý nghĩa rất quan trọng trong đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc BQP. Để đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Một là, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và công tác bổ nhiệm cán bộ diện QUTW quản lý.